Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek Temetőrendelet
Bekezdések

Temetőrendelet

temetőrendelet.pdf — PDF document, 83Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (V.15.) önkormányzati rendelete a 
a temető használatáról 
  
  
Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  temetőkről  és  a  temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40. § és 41. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket  
rendeli el:  
  
A rendelet célja 
  
  
1.§.  A  település  területén  a  helyi  viszonyok  figyelembevételével  biztosítsa  – 
megkülönböztetés nélkül - az elhunytak emlékének méltó megőrzését, a kegyeleti szolgáltatás 
kulturált színvonalon történő ellátását a halottak nyughelye előtti tiszteletadást.  
  
 
A rendelet hatálya 
  
 
2.  §  A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Bakonytamási  község  Önkormányzata  tulajdonában  lévő 
304  hrsz-ú  (6  342  m
2
)  és  305  hrsz-ú  (11  894  m
2
)      területű  köztemetőre,  valamint  a 
fenntartásával, üzemeltetésével és a temetésekkel kapcsolatos szabályokra.  
  
 
Általános rendelkezések 
  
 
3.§ A köztemető fenntartója: Bakonytamási Község Önkormányzata.  
  
4.§  (1)  A  köztemető  üzemeltetését  Bakonytamási  Község  Önkormányzata  saját  maga  – 
szakfeladaton - látja el. Gondoskodik a temető üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúráról, a 
temető bekerítéséről, a ravatalozó fenntartásáról és karbantartásáról.  
(2)  A  temetőben  temetkezési  szolgáltatást  a  külön  jogszabályban  előírt  feltételekkel 
rendelkező szolgáltató végezhet.  
  
 
A temető használatának és igénybevételnek szabályai 
  
 
5. § (1) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt  
lebonyolítható.  
  
(2) Elhunytat kizárólag a községben kijelölt köztemetők területén szabad eltemetni.  
  
(3)  Az  önkormányzat  a  temetőben  nem  állapít  meg  nyitvatartási  időt,  a  temető  állandóan 
nyitva tart.  
  
background image
 
6.§ (1) A temetőben  mindenki köteles a  hely  jellegének  megfelelő  magatartást tanúsítani, az 
etnikai  vagy  vallási  temetkezési  szokásokat  tiszteletben  tartani  és  tartózkodni  a  kegyeleti 
érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.  
  
(2)  Minden  látogató  kötelessége  a  temetőnek  a  környezetének  védelme,  rendjének  és 
tisztaságának megőrzése.  
  
(3) A temetőbe gépkocsival, motorkerékpárral behajtani tilos, kivéve az elhunyt szállítását, az 
építési  anyagot  szállító  járművet,  valamint  a  mozgáskorlátozottakat.  A  gépkocsi  és 
motorkerékpár a temető bejáratánál lévő parkoló helyen helyezhető el.  
  
(4) A temetőbe kutyát, vagy egyéb állatot bevinni tilos, kivétel a vakvezető kutya.  
   
(5)  A  temetőben  a  gyertya  meggyújtásánál  ügyelni  kell  arra,  hogy  abból  tűzveszély  ne 
keletkezzék.  
  
(6)  A  temetőben  lévő  kegyeleti  tárgyakat,  a  ravatalozót  és  egyéb  helyiségeket,  fákat, 
virágokat, bokrokat, a sírokat, a sírokon elhelyezett tárgyakat, virágokat, stb. rongálni tilos.  
  
(7)  A  temetőben,  illetve  a  sírokon  keletkezett  szemetet,  hulladékot  az  arra  kijelölt  helyen 
köteles mindenki elhelyezni.  
  
7.§  (1)  A  temető  központi  helyén  fekvő  ravatalozó  és  egyéb  helyiségek  használatát  az 
üzemeltető engedélyezi.  
  
(2)  A  temetőben  elhelyezett  idegen  tárgyakért  a  temető  fenntartója  és  üzemeltetője  nem 
tartozik  felelősséggel.  A  temetőkben  kegyeleti  tárgyakat  és  egyéb  eszközöket  az  elhunytak 
hozzátartozói kizárólag a saját felelősségükre helyezhetnek el.  
  
(3)  A  sírok  fölé  emelt  síremlékek,  fejfák,  továbbá  a  sírboltok  karbantartásáról, 
helyreállításáról saját költségén annak létesítője, illetve örököse köteles gondoskodni.  
  
(4)  A  temető  területén  csak  a  sírok,  síremlékek,  sírboltok,  urnafülkék  díszítésére  szolgáló 
kegyeleti  jelleget  nem  sértő  tárgyak  helyezhetők  el  (virág,  dísznövény,  váza,  mécses,  stb.) 
Egy  engedély  nélkül  elhelyezett  –  a temető rendjét  zavaró  – tárgyat  a  temetőben  elhelyezni 
tilos.  A  temető  üzemeltetője  az  így  elhelyezett  tárgy  eltávolítására  az  érintett  figyelmét 
felhívhatja, eredménytelenség esetén az üzemeltető a nem oda illő tárgyat eltávolíthatja.  
  
(5)  A  sírokra  1  m-nél  magasabbra  növő  fákat,  bokrokat  csak  a  temető  üzemeltetőjének 
hozzájárulásával szabad ültetni.  
  
(6) A sírhelyek és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.  
  
(7)  A  temető  területéről  sírkövet,  síremléket  –  vagyonvédelmi  okból  –  csak  a  temető 
üzemeltetőjéhez történt előzetes bejelentés után szabad elszállítani.  
  
(8)  A  ravatalozó  és  egyéb  kiszolgáló  épületek  környékét  parkszerűen  kell  kialakítani  és 
fenntartani.  
  
(9) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.  
background image
 
  
A temetési hely 
  
 
8. § A temetőben a temetésre használt helyek a következők:  
a) egyes sírhely,  
b) kettős (családi) sírhely,  
c) négyes (családi) sírhely 
d) díszsírhely 
e) gyermeksírhely 
c) sírbolt (kripta),  
 
  
A sírhelyek méretezése 
  
 
9.§ (1) A temetőben figyelembe véve a talajviszonyokat egyes és kettős sírhelyek alakíthatók 
ki.  
  
a) Az egyes sírhelyek 1 m szélesek, 2 m hosszúak.  
  
b)  A  felnőtt  kettős  sírhely  hossza  2  m,  szélessége  2  m,  a  négyes  sírhely  4  m  széles  és  2  m 
hosszú.  A  sírokat  egymástól  0,8  m  távolságra  kell  elhelyezni,  a  sorok  közötti  távolságnak  1 
m-nek kell lennie, a sírhelytáblák között legalább 4 m széles utat kell kihagyni.  
  
c) Gyermeksírhely 1,30 m hosszú 0, 80 m széles. E sírokat egymástól 1 m távolságra kell  
elhelyezni.   
 
d) Díszsírhely 3,00 m hosszú , 
2,00 m széles (egyes felnőtt sírhely)  
3,00 m széles (kettős családi felnőtt sírhely)  
4,00 m széles (hármas felnőtt sírhely)  
5,00 m széles (négyes felnőtt sírhely)  
 
e) Sírbolt helyek (kriptás temetési helyek) 3,00 m hosszú  
2,00 m széles (1-4 családi sírhely)  
3,00 m széles (1-6 családi felnőtt sírhely) 
3 m mély. 
 
f)  A  sírhelyeken  sírdomb  felhantolása  nem  kötelező,  létesítése  esetében  azonban  a  sírdomb 
magasság maximum 0,50 m lehet.  
  
(2) A sírgödör mélysége legalább 200 cm. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó  
aljának legalább 160 cm mélyre kell kerülnie (mélyített sír) a felszíntől.  
(3)  Holttestre  sírnyitási  engedéllyel  elhalt  rátemethető,  ha  felülre  kerülő  koporsó  aljzata 
legalább 1,60 m mélységbe kerül. Fertőző betegségben elhunytra csak a temetést követő egy 
év  elteltével  szabad.  A  rátemethető  elhaltak  számát  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal 
Pápai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete korlátozhatja.  
background image
 
(4)  Rátemetésre  vonatkozó  engedélyt  csak  akkor  lehet  adni,  ha  a  sírhely  táblát  még  nem 
zárták  le  és  a  később  eltemetett  részére  sírhely  esetén  25  év,  urnasírhely  esetén  a  10  év 
nyugvási idő biztosítható.  
(5)  Ha  a  rátemetés  miatt  a  sírhely  használati  ideje  meghosszabbodik,  a  használati  díj 
időarányos részét meg kell fizetni. A rátemetésre vonatkozó engedélyt a fenntartó a sírnyitásra 
vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja meg.  
(6) Az urnafalban elhelyezhető urnák száma: 
a) Urnafülkében (1-es): 2 db 
b) Urnafülkében (2-es): 5 fb 
(7) Urna földbe temetése esetén a sírhely mérete: 0,60 x 0,80 m, mélysége legalább 1 méter.  
 (8) Sírboltot csak az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseinek  
megfelelően és a temető fenntartó hozzájárulásával lehet építeni.  
a) Ha a sírbolt helyet a megváltástól számított két éven belül nem építik be, a fenntartó köteles  
az érdekeltet 60 napon belül a szabályoknak megfelelően beépítésre felhívni. Ezt követően a  
fenntartó a sírbolt helyet újra ki lehet jelölni temetkezésre.  
b)  Ha  a  sírboltot  engedély  nélkül  vagy  az  engedélytől  eltérően  építik  meg,  az  építési 
engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint kell eljárni.  
c)  A  sírbolt  feletti  rendelkezési  jogot  a  sírbolt  létesítője,  örököse  vagy  az  a  személy 
gyakorolhatja, akinek a jogosultságát a sírboltkönyvbe bejegyezték.  
d)  Sírbolt  létesítőnek  az  tekinthető,  aki  a  használati  díjat  befizette  és  a  minőségét  a 
sírboltkönyvbe bejegyeztetett.  
(9) Temetkezni csak az üzemeltető megbízottja által kijelölt sírhelyre lehet.  
  
   
10.  §  (1)  A  temetési  helyeknek  megváltási  díja  nincs,  az  urnafülke  esetén  a  megváltás  díja 
25.000,-Ft.  A  temetési  helyet  az  urnafülkék  kivételével  előre  megváltani  nem  lehet,  az 
urnafülke feletti rendelkezési jog másra át nem ruházható.  
(2) A temetkezésre megváltott urnafülke magánszemélyek között csere vagy adás-vétel tárgya 
nem lehet.  
  
  
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 
  
  
11.§. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:  
 egyes és többes sírhely 25 év,  
 sírbolt 60 év,  
 urnafülke 25 év,  
 
12. § A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén  legalább 25 év, 
urnás földbetemetés esetén, pedig legalább 10 év nyugvási (porladási) időt kell biztosítani.  
  
 
 
Építési szabályok a temető területén 
  
  
13.  §  (1)  Sírbolt  (kripta),  urnafülke  (kolumbárium)  és  urnasírbolt  a  temetőn  belül  kijelölt 
területen,  a  külön  jogszabályban  meghatározott  esetekben  és  módon,  építési  engedéllyel 
építhető.  
(2) A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen.  
background image
 
(3)  A  sírgödröt  az  üzemeltető  hozzájárulásával  a  földben  lebomló  anyaggal  burkolni  lehet, 
azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkeznie kell.  
(4)  Ülőhely,  pad,  egyéb,  nem  kegyeleti  célú  tárgy  kihelyezése  csak  az  üzemeltető 
hozzájárulásával lehetséges.  
(5) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a 
rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető jelzése 
alapján  a  jegyző  a  kötelezettet  felszólíthatja,  majd  veszélyelhárítás  végett  elrendelheti  a 
síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja.  
(6)  A  temetőben  végzendő  munka  időpontját  be  kell  jelenteni  az  üzemeltetőnek.  Az 
üzemeltető,  amennyiben  a  munka  búcsúztatást,  szertartást  zavarna,  az  építéstől  való 
tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.  
(7)  Az  építéshez  szükséges  építőanyag  beszállításához,  az  építési  és  bontási  munkák 
megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.  
(8) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, 
a maradékot a temetőből el kell szállítani.  
  
 
A sírjelek alkalmazásának szabályai 
  
 
14. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.  
(2)  A  sírjel  nem  foglalhat  el  a  temetési  helyeknél  nagyobb  méretet,  magassága  anyagától 
függően:  műkő, terméskő, legfeljebb 1,5 méter lehet, kopjafa legfeljebb 2,2 méter.  
 (3)  Egyedi  formájú,  egyedi  anyagú  sírjel  létesítésére  építési  engedély-kérelmet  kell 
benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.  
 (4)  A  sírjel,  vagy  az  azon  szereplő  felirat,  ábra,  meg  kell  feleljen  a  kegyeleti  érzés 
elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.  
  
 
A temetkezési szolgáltatások 
  
 
15.  §  (1)  A  köztemetőben  temetkezési  szolgáltatást  a  jogszabályokban  előirt  engedéllyel 
rendelkező vállalkozók végezhetnek.  
(2)  A  köztemetőben  temetkezési  szolgáltatást  végző  vállalkozóknak  a  temető 
létesítményeinek igénybevételéért nem kell díjat fizetni.  
(3) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások 
és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.  
(4)  A  temető  területén  szolgáltatást  nyújtó  vállalkozók  kötelesek  a  tevékenységük  során 
keletkező hulladékot az építési törmelék tárolására kijelölt lerakóhelyre szállítani.  
(5)  A  temetkezési  szolgáltató  a  temetést  követően  köteles  gondoskodni  a  ravatalozó 
takarításáról.  
(6) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díjat  
nem fizetnek. 
  
Záró rendelkezések 
  
 
16. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
  
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031