Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
Bekezdések

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Szilárd hulladék rendeletBakonytamási2015 január (2).pdf — PDF document, 393Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
 
 
 
Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 1/2015. (II.6.)   önkormányzati rendelet 
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról  
 
 
Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló  2012.  évi 
CLXXXV.  törvény  88.  §  (4)  bekezdés  a),  b)  és  d)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és 
Természetvédelmi Felügyelőség véleményezése alapján a következőket rendeli el: 
  
 
 
I. Fejezet  
Általános rendelkezések 
 
1. A rendelet hatálya 
 
1.  §  A  rendelet  tárgyi  hatálya  a  település  közigazgatási  területén  lévő  ingatlanon  keletkező 
vagy  ott  bármilyen  okból  elhelyezett,  átvett,  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás 
végzésének  feltételeiről  szóló  385/2014. (XII.  31.) Korm.  rendelet  2. § (1) bekezdésének 2. 
pontjában  meghatározott,  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladékokra 
(a továbbiakban: hulladék) terjed ki. 
 
2. Értelmező rendelkezések 
 
2. § A rendelet alkalmazásában:  
a)  Ingatlan:  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  külön  helyrajzi  számmal  rendelkező  ingatlan, 
továbbá az önállóan bérbe- vagy használatba adott ingatlanrész, valamint 
c)  Időlegesen  használt  ingatlan:  az  a  beépített  ingatlan,  melyben  a  tárgyév  első  napján  a 
népesség-nyilvántartás  adatai  szerint  lakóhellyel  és  tartózkodási  hellyel  senki  nem 
rendelkezik,  és  ahol  az  ingatlanhasználó  nem  lakhatás  céljából,  nem  állandóan  tartózkodik, 
beleértve az üdülőingatlant is.  
 
 
3. A közszolgáltatóra és a közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok 
 
 
3.  §  Bakonytamási  Község  Önkormányzata  a  települési  hulladékra  vonatkozó 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást egész évben biztosítja. 
 
4. § 
Az önkormányzat és a közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés a magasabb szintű jogszabályokban előírtakon kívül tartalmazza a közszolgáltatás 
megszűnésére vonatkozó, továbbá a közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai 
tevékenységének,  költség-hatékony  gazdálkodásának  ellenőrizhetőségét,  átláthatóságát 
biztosító előírásokat. 
 
 
 
 
background image
 
 
 
 
 
 
II. Fejezet 
Részletes rendelkezések 
 
4. A közszolgáltató települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
 
5.  §  (1)  A  közszolgáltató  a  12.  §  rendelkezései  szerint  biztosítja  a  hulladék  gyűjtéséhez  és 
elszállításához szükséges alábbi gyűjtőedényt az ingatlanhasználó részére:  
a) 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet, 
b) 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet, 
c) 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet, 
d) 60 liter hulladék elhelyezésére alkalmas műanyag jelölt hulladékgyűjtő zsák,  
e) 120 liter hulladék elhelyezésére alkalmas műanyag jelölt hulladékgyűjtő zsák, 
f) 3, 6, 7, 10, 11, 24 vagy 30 m
3
-es nyitott konténer), 
g) 4 vagy 5 m
3
-es zárt konténer) vagy 
h) tömörítős konténer tömörítő fejjel. 
(2)  A  közszolgáltató  a  természetes  személy  ingatlanhasználó  és  lakóközössége  részére 
haszonkölcsön-szerződés  alapján  biztosítja  a  gyűjtőedényt.  Más  ingatlanhasználó  részére  a 
gyűjtőedény biztosítása külön szerződés alapján történik. 
(3) A közszolgáltató kizárólag az általa biztosított gyűjtőedényből szállítja el a hulladékot,  a 
gyűjtőedény cseréjéről a közszolgáltató gondoskodik 
(4)  A  közszolgáltató  az  általa  jelen  rendelet  hatályba  lépése  előtt  eladott  műanyag  jelölt 
hulladékgyűjtő  zsákban  történő  gyűjtési  lehetőséget  indokolt  esetben  biztosítja  az 
ingatlanhasználó részére. 
 
6.  §  (1)  A  közszolgáltató  jogosult  a  gyűjtőedény  ürítését  megtagadni,  ha  abban  nem  a 
gyűjtőedény fajtájának,  méretének, a járatnapnak vagy  a szerződésnek megfelelő hulladékot 
helyezett  el  az  ingatlanhasználó.  Az  ürítés  megtagadásáról  a  közszolgáltató  az  ok 
feltüntetésével írásbeli értesítéssel tájékoztatja az ingatlanhasználót. 
(2) A közszolgáltató a 3. §-ban meghatározott területen az ingatlanhasználó által kihelyezett, a 
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben lévő települési hulladékot az 
előre közölt járatnapon elszállítja.  
(3) A közszolgáltató gondoskodik az elszállított hulladék további kezeléséről. 
 
7. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti a (3) bekezdés 
szerinti személyes adatokat.
 
(2)  A  közszolgáltató  a  személyes  adatokat  a  közszolgáltatás  teljesítésével  kapcsolatos 
feladatok  ellátása,  azt  követően  pedig  a  közszolgáltatási  jogviszonyból  eredő  jogok 
érvényesítése  vagy  kötelezettségek  teljesítése  érdekében,  csak  a  cél  megvalósításához 
szükséges  ideig  kezelheti.  A  jogviszony  megszűnését  követően  a  közszolgáltató  a  kezelt 
adatokat megsemmisíti, vagy törli. 
(3) A közszolgáltató jogosult  
a)  az  ingatlanhasználó  természetes  személy  vonatkozásában  a  névre,  születési  névre,  anyja 
nevére,  lakcímre,  születési  időre  és  helyre,  telefonszámra  és  elektronikus  levelezési  címre 
 vonatkozó, valamint 
b)  egyéb  ingatlanhasználó  vonatkozásában  a  névre,  székhelyre,  adószámra,  telefonszámra, 
elektronikus levelezési címre, a képviselő nevére és címére  vonatkozó  
adatokat az ingatlanhasználótól bekérni és kezelni.
 
background image
 
 
 
 
(4)  A  közszolgáltató  megteremti  és  fenntartja  az  adatkezelés  személyi  és  tárgyi  feltételeit, 
gondoskodik az adatok  biztonságáról,  megismerhetőségéről, meghatározza azokat  az eljárási 
szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
5. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
 
 
8.  §  Az  ingatlanhasználó  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  igénybevételéhez  a 
közszolgáltatótól  a  hulladékgyűjtő  edényt  átveszi  és  az  ingatlanán  keletkező  települési 
hulladékot a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja. 
9. § (1) Gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladékának vegyesen történő gyűjtése esetén köteles a közszolgáltatás igénybevételére. 
(2) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka 
esetén a közszolgáltatást igénybe veheti.  
(3)  Az  igénybevétel  módját  és  feltételeit  a  közszolgáltatás  tartalmának  megfelelően  a 
közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti külön írásba foglalt szerződés rögzítheti. Írásba 
foglalt szerződés hiányában a szerződés a 8. § rendelkezései szerint ráutaló magatartással jön 
létre.  
 
10. § 
(1) Az  ingatlanhasználó az ürítésre szánt  gyűjtőedényt  -  a  járatnapon,  a közterületen  a 
járat útvonala mellett - a közút forgalmát nem akadályozó módon - úgy helyezi el, hogy azt a 
közszolgáltató  kiüríthesse.  Nem  természetes  személy  ingatlanhasználóval  a  közszolgáltató 
ettől eltérően is megállapodhat. 
(2)  Az  ingatlanhasználó  a  gyűjtőedény  rendeltetésszerű  használata  során  biztosítja,  hogy  a 
hulladék  a  szállítójármű  szerkezete  által  kiüríthető  tömörségű  legyen,  továbbá  az  edénybe 
veszélyes  hulladék,  illetve  az  edényt  károsító  vagy  emberi  egészségre  káros  hulladék, 
valamint építési-bontási hulladék ne kerülhessen.  
(3)  Az  elszállítás  céljára  kihelyezett  vagy  tartósan  a  közterületen  elhelyezett  gyűjtőedény 
környékének rendszeres tisztántartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.  
 
11.  §  (1)  A  közszolgáltatásba  tartozó  hulladék  gyűjtéséhez  az  ingatlanhasználó  olyan 
űrtartalmú  és  darabszámú  gyűjtőedényt  választ, hogy abban a  közszolgáltató által  közzétett, 
vagy szerződésben közölt járatnapok között keletkező települési hulladék elférjen.  
(2) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék előírásoknak megfelelő 
gyűjtéséhez  és  elszállításra  való  átadásához  a  rendszeresített,  szükséges  űrtartalmú  vagy 
darabszámú  gyűjtőedénnyel  nem,  vagy  nem  megfelelő  mértekben  vagy  mennyiségben 
rendelkezik,  a  nagyobb  űrtartalmú  vagy  több  gyűjtőedény  iránti  igényét  a  közszolgáltatónak 
bejelenti.  A  bejelentés  alapján  a  közszolgáltató  a  megjelölt  időpontra  vagy  időtartamra  a 
hulladék megfelelő gyűjtéséhez és elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további 
gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsát.  
(3)  Ha  az  ingatlanhasználó  a  közszolgáltatónak  nem  a  ténylegesen  keletkező  települési 
hulladék mennyiségének megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be, és ebből adódóan vagy 
egyéb okból  a kirakott hulladék mennyisége meghaladja az  ingatlanhasználó rendelkezésére 
álló gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó írásbeli értesítése után - 
jogosult az ingatlanra nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt kihelyezni.  
(4)  A  gyűjtőedénybe  csak  olyan  mennyiségű  települési  hulladék  helyezhető  el,  hogy  a 
gyűjtőedényzet  teteje  a  közterületre  való  kihelyezéskor  lecsukható,  illetve  a  jelölt 
hulladékgyűjtő zsák beköthető legyen. 
 
 
 
background image
 
 
 
 
6. A közszolgáltatás rendszere 
 
12.  §  (1)  A  közszolgáltató  a  közszolgáltatási  területen  lévő,  háromlakásos  vagy  annál 
kevesebb  lakásból  álló  ingatlan  természetes  személy  ingatlanhasználója  részére  lakásonként 
haszonkölcsön-szerződés  alapján  az  alábbi,  szállítóeszközéhez  rendszeresített,  elektronikus 
jeladóval felszerelt gyűjtőedényt biztosítja:  
a) egy 120 literes, barna fedelű edényzetet a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére és  
b) egy 120 literes, szürke fedelű  edényzetet a maradék vegyesen gyűjtött települési hulladék 
gyűjtésére. 
(2) A közszolgáltató  a  közszolgáltatási  területen  lévő,  négylakásos  vagy  annál  több  lakásból 
álló  ingatlan  ingatlanhasználója  részére,  a  hulladékok  vegyesen  történő  gyűjtéséhez 
haszonkölcsön-szerződés  alapján,  a  közszolgáltató  szállítóeszközéhez  rendszeresített  120 
literes,  240  literes  vagy  1100  literes  szabványos,  elektronikus  jeladóval  felszerelt 
gyűjtőedényzetet biztosít. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanhasználó eltérő igénye esetén a 5§ (1) bekezdés b) és c) 
pontja szerinti űrmértékű gyűjtőedényzetet is választhatja. 
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen a nem természetes személy ingatlanhasználó 
részére  a  vegyesen  gyűjtött,  háztartási  hulladékhoz  hasonló  hulladékai  tekintetében  -  a 
hulladék  vegyesen  történő  gyűjtéséhez  külön  szerződés  alapján  szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényzetet biztosít. 
(5)  A  közszolgáltató  a  nem  természetes  személy  ingatlanhasználó  részére  igény  esetén 
biztosíthatja az elkülönített hulladékgyűjtés és elszállítás lehetőségét. 
 
13. §
 A közszolgáltató  
a) a biológiailag lebomló hulladék hetente egy alkalommal, valamint 
b) a maradék vegyesen gyűjtött települési hulladék kéthetente egy alkalommal 
történő elszállítását biztosítja. 
 
14. § A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére a biológiailag lebomló 
hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló edényzet mosását évente négy alkalommal biztosítja. 
 
15.  §
  Az  ingatlanhasználó  gondoskodik  arról,  hogy  a  barna  tetejű,  biológiailag  lebomló 
hulladék  gyűjtésére  használt  edényzetbe  maradék  vegyesen  gyűjtött  települési  hulladék,  a 
szürke  tetejű,  maradék  vegyesen  gyűjtött  települési  hulladék  gyűjtésére  használt 
hulladékgyűjtő edényzetbe biológiailag lebomló hulladék ne kerüljön.  
 
16.  §  Az  ingatlanhasználó  elsődlegesen  az  elkülönített  hulladékgyűjtési  rendszereket  veszi 
igénybe. 
 
 
7. Hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő udvar 
 
17.  §  
(1)  A  közszolgáltató  a  természetes  személy  ingatlanhasználó  részére  a  település 
közterületén lévő hulladékgyűjtő sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja. 
(2)  A  hulladékgyűjtő  szigeten  elkülönítve  helyezhető  el  a  műanyag,  papír,  üveg  és  fém  - 
elsősorban csomagolási - hulladék az egyes edényzeteken elhelyezett feliratnak megfelelően. 
(3)  A  közszolgáltató  a  hulladékgyűjtő  szigeten  lévő  edényzeteket  járatterve  szerint,  az 
edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti. 
(4)  A  közszolgáltató  a  hulladékgyűjtő  sziget  területén  az  edényzeteken  kívül  elhelyezett 
hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.  
 
background image
 
 
 
 
18.  §  (1)  A  közszolgáltató  az  általa  üzemeltetett  hulladékgyűjtő  udvarban,  különösen  a 
lomtalanítási  lehetőség  biztosítására  -  nyitvatartási  időben,  egész  évben  -  egyes  hulladékok 
térítésmentes elhelyezését lehetővé teszi azon természetes személy ingatlanhasználó számára, 
aki  a  vele  kapcsolatos  közszolgáltatási  jogviszony  fennállását  lakcím  kártyával  igazolja, 
továbbá  igazolja  azt  is,  hogy  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díjat  a  közszolgáltató 
részére megfizette. 
(2)  A  hulladékgyűjtő  udvart  a  nem  természetes  személy  ingatlanhasználó  csak  a 
közszolgáltató által megállapított térítés ellenében veheti igénybe.  
 
19.  §
  (1)  A  hulladékgyűjtő  udvarban  mennyiségi  korlátozás  nélkül  helyezhető  el  a 
lomhulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém és a textil hulladék, valamint a fás szárú kerti 
nyesedék. 
(2)  A  hulladékgyűjtő  udvarban  építési-bontási  hulladék  ingatlanonként  havonta  1  m
3
 
mennyiségben,  a  gumiabroncs  hulladék  havonta  200  kg  mennyiségben,  a  használt  étolaj  és 
zsír hulladék havonta 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter mennyiségben helyezhető 
el. 
(3)  A  hulladékgyűjtő  udvarban  a  veszélyes  hulladékok  közül  mennyiségi  korlátozással 
helyezhető el  
a)  az  elem,  az  akkumulátor,  elektronikai  hulladék,  festékes  és  vegyszeres  göngyöleg 
alkalmanként  összesen  50  kg  mennyiségben,  de  évente  legfeljebb  összesen  150  kg 
mennyiségben, 
b) a fáradtolaj hulladék havonta 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter mennyiségben. 
 
20.  §  A  közszolgáltató  a  közszolgáltatás  részeként  alkalmanként,  házhoz  menő  vagy  őrzött 
helyen történő elkülönített hulladékgyűjtési, lomtalanítási lehetőséget is biztosít a természetes 
személy ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésére. 
 
 
8. Közszolgáltatási díj  
 
21.  §  (1)  A  közszolgáltatás  igénybevételére  kötelezett  beépített  ingatlan  használója  a 
szolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizet. 
(2) A közszolgáltatási díj kéttényezős, rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.  
 (3)  A  rendelkezésre  állási  díj  éves  díj,  amelyet  a  közszolgáltatás  igénybevételére  kötelezett 
ingatlanhasználó  önálló  ingatlanonként,  a  szolgáltatás  igénybevételének  mértékétől 
függetlenül köteles megfizetni.   
(4)  Az  ürítési  díjat  a  természetes  személy  ingatlanhasználó  és  lakóközössége  a  részére 
biztosított, elektronikus jeladóval ellátott hulladékgyűjtő edény tényleges ürítési adatai, míg a 
nem természetes személy ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő járat sűrűsége által meghatározott 
mértékben  –  átalányként  -,  illetve  külön  értesítésre  történő  hulladékelszállítás  esetén  a 
tényleges elszállítás alapján fizeti meg. 
 
 
22. § Amennyiben az ingatlan beépítetlen, az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjat nem 
kell fizetnie.  
 
23. § (1) Amennyiben a beépített ingatlan legalább négy egymást követő hónapig lakatlan, azt 
egyáltalán  nem  használják  és  a  népesség-nyilvántartás  adatai  szerint  ott  lakóhellyel  és 
tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik, az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatótól a 
közszolgáltatás szüneteltetését.  
background image
 
 
 
 
(2) A lakatlanság tényét az ingatlanhasználó írásban jelenti be, és hitelt érdemlően bizonyítja 
a közszolgáltatónak. Ha a bemutatott bizonyítékok (különösen közüzemi számlák, okiratok, a 
helyi jegyző igazolása) alapján a közszolgáltató meggyőződött arról, hogy az ingatlan lakatlan 
és  ott  hulladék  nem  keletkezik,  a  bejelentést  követő  számlázási  időszak  első  napjától  az 
ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat nem fizet.  
(3)  A  szüneteltetés  időtartama  alatt  az  ingatlanhasználó  a  közszolgáltatás  többi  elemét  sem 
veheti igénybe.  
 
24.  §  (1)  Több  ingatlant  kiszolgáló  gyűjtőedény  közszolgáltatási  díját  az  épület  tulajdonosa, 
kezelője, társasház és lakásszövetkezet esetén a társasházi tulajdonostársak közössége vagy a 
szövetkezet téríti meg.  
(2)  Igény  esetén a  közszolgáltató  egyedi  számlát bocsát  ki a társasház és a lakásszövetkezet 
képviseletére jogosultnak az ingatlanhasználók közötti díj felosztására vonatkozó nyilatkozata 
és  az  egyedi  számlák  kiállításához  szükséges  –  7.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  - 
adatszolgáltatása alapján. Amennyiben az erre vonatkozó igényt november 30-ig hiánytalanul 
megteszi a képviseletre jogosult, a felosztott számlázás a következő év első napjától valósul 
meg. Az egyedi számla ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra 
vonatkozó nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat. 
(3)  A  társasházi,  lakásszövetkezeti  kiszámlázási  arányszámok  változását  a  képviseletre 
jogosult a számlázást megelőző hónap első napjáig jelentheti be. 
 
25. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját számlázási időszakonként utólag számlázza 
az  ingatlanhasználó  részére.  A  közszolgáltatás  díja  havi  rendszerességgel  fizetendő.  A 
közszolgáltató a számlázási gyakoriságtól a ritkább számlázás irányába eltérhet.  
(2)  A  közszolgáltatási  díjat  a  közszolgáltató  által  az  ingatlanhasználó  részére  az  (1) 
bekezdésben meghatározott számlázási időszakonként kiállított számla alapján 8 napon belül 
fizeti meg. A közszolgáltató a hosszabb fizetési határidő irányába eltérhet.   
 
26.  §  (1)  Az  ingatlanhasználó  személyében  bekövetkezett  változást  a  régi  és  az  új 
ingatlanhasználó – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltató által rendszeresített 
módon  és  formában  jelenti  be  a  változás  bekövetkezését  követő  15  napon  belül.  Ekkor  a 
közszolgáltató  az  ingatlanhasználó  változását  a  változás  napjának  megfelelően  rögzíti 
nyilvántartásaiban.  Amennyiben  a  bejelentés  ideje  a  tényleges  változás  idejét  15  nappal 
meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának. 
(2)  A  változás  bejelentésének  -  7.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  -  minden  olyan  adatot 
tartalmaznia  kell,  amely  az  ingatlanhasználó  azonosítását  egyértelművé  teszik.  A 
közszolgáltató  mindaddig  a  régi  ingatlanhasználónak  köteles  a  közszolgáltatási  díjat 
kiszámlázni, míg az (1) bekezdés szerinti változás-bejelentés meg nem történik.   
(3)  Amennyiben  csak  az  egyik  ingatlanhasználó  jelenti  be  az  ingatlanhasználó  személyében 
bekövetkezett változást, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon - különösen adásvételi 
szerződés, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, önkormányzati tulajdon esetén bérleti 
szerződés, csereszerződés, birtokbaadási jegyzőkönyv bemutatásával - bizonyítandó. 
 
27. § Közös tulajdonban álló ingatlan esetén az ingatlan tulajdonosai nyilatkoznak arról, hogy 
közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a közszolgáltatási számla. Amennyiben 
a  tulajdonosok  nem  nyilatkoznak,  akkor  a  közszolgáltatási  díj  fizetésére  a  hulladékról  szóló 
törvényben meghatározott felelősségi szabályok vonatkoznak. 
 
 
 
 
background image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Fejezet  
 
Közterületek tisztántartása  
 
9. Az ingatlanhasználó feladatai 
 
28. § (1) Az ingatlanhasználónak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával 
kapcsolatos feladatai: 
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, járda hiányában egy méter 
széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az 
épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és 
gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése (ha az 
ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak).  
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése, 
c) a két szomszédos terület, épület közötti kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli 
közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség az ingatlanhasználók 
között fele-fele arányban oszlik meg. 
 
(2) Az ingatlanhasználó a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot 
köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és 
elszállításáról gondoskodni. 
 
 
10. A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei 
 
29. § (1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység (a továbbiakban 
együtt: üzlet) előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes területet az üzlet használója köteles tisztán tartani, a keletkezett 
települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. Ennek érdekében 
köteles legalább a nyitvatartási idő alatt az üzlet elé cigarettacsikkek elhelyezésére és 
gyűjtésére szolgáló edényt kihelyezni, annak folyamatos ürítéséről és tisztántartásáról 
gondoskodni. Az üzlet használója köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó 
eltakarításáról gondoskodni. 
 
(2) Az üzlet előtti és melletti járdát a használó köteles a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan 
tisztán tartani. 
 
 
30. § (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, 
az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és eltávolításáról gondoskodni. 
 
(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény 
szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely 
biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és 
közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő 
visszaadásáról. 
background image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Síkosság-mentesítés és hó-eltakarítás 
 
31. § (1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) 
kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy 
alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. 
Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni. 
 
(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen tilos. 
 
(3) Hórakást tilos elhelyezni: 
a) útkereszteződésben, 
b) útburkolati jelen, 
c) járdasziget és járda közé, 
d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 
e) kapubejárat elé, 
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré (pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb 
közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.). 
 
 
 
IV. Fejezet  
 
12. Záró rendelkezések 
 
32. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
33.  §
  Hatályát  veszti  a  települési  szilárd  hulladékok  kezelésével  kapcsolatos 
közszolgáltatásról  szóló  9/2010.  (XII.  31.)  önkormányzati  rendelet,  valamint  a  települési 
rendtartásról szóló 3/1993.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3-7. §, a 11. §, 15-16.§-ai. 
 
 
 
 
Takács Imre   
 
 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
polgármester 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
 
Bakonytamási, 2015. február 6. 
 
 
                     Takács Imre 
                                                                                                                       jegyző 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031