Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek Szervezeti és működési szabályzat
Bekezdések

Szervezeti és működési szabályzat

A képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról.pdf — PDF document, 477Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

14/1. oldal 

 

 

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete 

  

a képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról 

 

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi  önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  
 
 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 
1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Bakonytamási Község Önkormányzata. 
       (2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1. 

       (3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet:  
                 Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
       (4) Az önkormányzat illetékességi területe: Bakonytamási község közigazgatási területe. 
 

2.  §  Az  önkormányzat  jelképeit  és  azok  használatának  rendjét  a  képviselő-testület  külön  rendeletben 
állapítja meg. 
 
3.  §  Az  önkormányzat  képviselő-testülete  a  helyi  kitüntetések  és  elismerő  címek  alapítására  és 

adományozására külön rendeletet alkot. 
 
4. § Az önkormányzatnak nincs hivatalos lapja. 
 

5. § A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 5 fő. A képviselők aktuális névjegyzékét a 
jegyző az önkormányzat hirdetőtáblájára függeszti ki. 
 

II. Fejezet 

Az önkormányzat feladata, hatásköre 

 
6.  §  Bakonytamási  Község  Önkormányzata  ellátja  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:  Mötv.) 20. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, saját 
hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját. 
 
7. § Az önkormányzat az önként vállalt feladatait az éves költségvetési rendeleteiben határozza meg.  

 
8.  §  (1)A  képviselő-testület  hatáskör  átruházásának  lehetőségét  az  átruházás  alapvető  szabályait  az 
Mötv. 41. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza. 
         (2) A képviselő-testület az alábbi hatáskörét ruházta át a polgármesterre:  

1. születési és temetési segélyek megállapítása 
2.  az  önkormányzat  szabad  pénzeszközeiből  értékpapírt  vásároljon,  illetőleg  szükség  esetén  azokat 
értékesítse. 
 

9. § Az Mötv.42. §-ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik 
a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás, 
b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése. 
 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/2. oldal 

 

III. Fejezet 

A képviselő-testület működése 

 

1. A képviselő-testület üléseinek száma 

 
10. § A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 
 
11. § (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartani. 

(2)  A  képviselő-testület  adott  évi  rendes  üléseinek  konkrét  számát  és  időpontját  a  képviselő-testület 
által  határozattal  elfogadott  éves  munkaterv  tartalmazza.  Az  éves  munkatervben  az  (1)  bekezdésben 
meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni. 
(3) A munkatervet minden év január 31-éig a polgármester terjeszti elő.  

(4) A munkaterv tartalmazza 
a) az ülések időpontját, 
b) az adott ülésen tárgyalandó témákat, 
c) az előterjesztő megnevezését, 

d) az előterjesztésben közreműködőket, 
e) szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget, 
f) szükség szerint az előterjesztéssel kapcsolatos tartalmi követelményeket. 
 

12. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni 
a) az Mötv. 44 §-ban meghatározott esetben, 
b) ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,  

c) ha azt más hivatalos szervek kezdeményezik. 
(2)  Rendkívüli  ülést  lehet  összehívni,  ha  a  polgármester  megítélése  szerint  az  (1)  bekezdésen  kívüli 
esetben a képviselő-testület összehívására van szükség. 
 

2. A képviselő-testületi ülések összehívása 

 
13. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester az elfogadott éves munkatervben meghatározottak 
szerint,  vagy  rendkívüli  ülés  esetén  hívja  össze  és  vezeti.  A  polgármester  akadályoztatása  esetén  e 

hatáskörét az alpolgármester gyakorolja.  
(2)  A  polgármesteri  és  a  képviselő-testület  tagjaiból  választott  alpolgármesteri  tisztség  egyidejű 
betöltetlensége,  vagy  a  polgármester  és  a  képviselő-testület  tagjaiból  választott  alpolgármester  tartós 
akadályoztatása  esetében  az  ügyrendi  bizottság  elnöke  hívja  össze  a  képviselő-testületet,  és  vezeti  a 

képviselő-testület ülését. 
(3) A képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére kell összehívni. 
(4)  Amennyiben  a  tárgyalandó  napirend  vagy  más  körülmény  indokolja,  a  képviselő-testület  ülését  a 
székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni. 

 
14. § A képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni. 
 
15. § A képviselő-testület rendkívüli üléseit a rendes ülés összehívására jogosult személy hívja össze. 

 
16. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik. 
(2) A meghívónak tartalmaznia kell 
a) az ülés helyét, 

b) az ülés időpontját, 
c) a tervezett napirendeket, 
d) a napirendek előadóit, 
e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését. 

(3)  A  meghívóhoz  mellékelni  kell  a  jegyző  által  jogszerűségi  szempontból  megvizsgált 
előterjesztéseket. 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/3. oldal 

 (4) Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e 

tevékenységébe  szükség  szerint  bevonja  a  hivatal  tárgy  szerinti  illetékes  személyeit,  valamint  külső 
szakértőt. 
(5) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 3 nappal ki kell küldeni. 
A  jegyző  a  hivatal  útján  gondoskodik  valamennyi  anyag  kézbesítéséről,  érintettekhez  való 

eljuttatásáról. 
(7) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni 
a) a képviselőknek, 
b) a jegyzőnek, 

c) a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek,  
d) a nem állandó meghívottaknak 
da) az előterjesztőknek és 
db) akiket az ülés összehívója megjelöl. 

(8) A (7) bekezdés d) pontjában megjelöltek számára a meghívóban meg kell jelölni azt, illetve azokat 
a napirendi pontokat, melyekre a meghívás történik. 
 
17.  §  (1)  A  képviselő-testület  rendkívüli  ülésének  összehívása  a  rendes  ülésekhez  hasonlóan  írásos 

meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik. 
(2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására 
a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, 
b) elektronikus levélben (e-mailben), 

c) egyéb szóbeli meghívással. 
(3)  A  szóbeli  meghívás  esetében  is  biztosítani  kell  az  előterjesztések  meghívottakhoz  történő 
eljuttatását. Ez esetben el lehet tekintetni a 16. § (5) bekezdés szerinti határidőtől. 

 
18. § (1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt. 
(2)  A  meghívottak  közül  tanácskozási  jog  illeti  meg  az  ülés  valamennyi  napirendi  pontjához 
kapcsolódóan 

a) a jegyzőt, 
b) az illetékes országgyűlési képviselőt, 
 (3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak 
közül 

a) az önkormányzat intézményének vezetőjét, 
b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg. 
 
19. § (1) A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái 

a) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára, 
b) a meghívó honlapon történő közzététele, 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a meghívók közlésével egy időben meg kell tenni. 
 

3. A képviselő-testület ülésének vezetése 

 
20. § (1) A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok: 
a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása, 

b) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,  
c) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése, 
d) napirendenként 
da) a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,  

db) a vita összefoglalása, 
dc) az indítványok szavazásra való feltevése, 
dd) a határozati javaslatok szavaztatása, 
de) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen, 

df) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése, 
e) a rend fenntartása, 
f) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése, 

g) az időszerű kérdésekről tájékoztatás, 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/4. oldal 

h) az ülés bezárása, 

 (2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  feladatok  közül  kötelező  az  a),  b),  c),  d),  h)  pontokban 
meghatározott feladatok. 
 
21. § (1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több 

mint a fele, azaz 3 fő jelen van. 
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A 
határozatképtelen  ülést  2.  napon  belül  ugyanazon  napirendek  tárgyalására  újra  össze  kell  hívni.  Ez 
esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni. 

 
22. § (1) Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése nem kötelező.  
(2) Ha a képviselő-testület bármely tagja indokoltnak tartja, akkor a hitelesítő választására indítványt 
tesz. 

(3) Hitelesítőket csak a képviselő-testületi tagok közül lehet választani, maximum 2 főt. A hitelesítők 
feladata az elkészült jegyzőkönyv aláírással történő hitelesítése. 
 
23. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen a 

napirendi  pontok  felcserélésére,  új  napirendi  pontok  felvételére,  az  előterjesztett  egyes  napirendi 
pontok törlésére. 
(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt. 
 

24. § (1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt. 
(2)  A  képviselő-testület  egyszerű  szótöbbséggel,  külön  határozathozatal  nélkül  dönt  az  egyes 
napirendek  tárgyalására  fordítható  időkeretről,  egy-egy  hozzászólás  maximális  időtartamáról,  és  az 

ismételt  hozzászólás  számáról  akkor,  ha  azt  valamely  képviselő  a  napirend  megtárgyalása  során 
kezdeményezi. 
(3)  A  zárt  ülés  elrendeléséről  az  Mötv.  46.  §  (2)  bekezdés  a)  és  b)  pontja  szerint  meghatározott 
esetekben  szavazni  nem  kell.  A  testületi  ülést  levezető  személynek  kell  a  napirend  közlésével 

egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra. 
(4) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 
szerint meghatározott esetekben. 
(5) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek rész.  

 
25. § (1) Az ülések napirendjére a testületi döntésekhez szükséges információt és határozati javaslatot 
is  tartalmazó  előterjesztést  kell  készíteni.  Annak  elkészítéséről  a  polgármester  irányításával  a  jegyző 
vagy az aljegyző gondoskodik. Előterjesztésnek minősül: 

a)  a rendelet-tervezet, 
b)  a határozat-tervezet, 
c)  a beszámoló és 
d)  a tájékoztató. 

(2)  Kötelezően írásos előterjesztést kell készíteni: 
a) az önkormányzat gazdasági programjáról; 
b) rendeleteinek tervezeteiről; 
c) a gazdasági program és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról. 

(3)  Az előterjesztés formája az írásbeliség, azonban a polgármester döntése és a jegyző vagy az 
aljegyző egyetértő javaslata szerint lehetőség van a rövidebb tartalmú és egyszerűbb megítélésű 
határozat-tervezetek esetében a képviselő-testületi ülésen történő szóbeli előterjesztésre, illetve az 
előzőleg írásban benyújtott határozat-tervezetnek az ülésen történő kiosztására.  

(1)  Előterjesztést nyújthat be 
a)  a polgármester, 
b)  képviselő, 
c)  a jegyző, aljegyző. 

(2)  A polgármester - különleges szakértelmet igénylő ügyekben - szakértőt is felkérhet az előterjesztés 
és a döntési javaslat összeállítására. 
(6)  Az előterjesztéseket törvényességi szempontból a jegyző, aljegyző észrevételezi és a hivatalsegéd  

útján gondoskodik azok – a testületi ülésre szóló meghívóval történő egyidejű -  kézbesítéséről. 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/5. oldal 

 

26. § (1) Az előterjesztések tartalmi elemei 
a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása, 
b)  a  témával  kapcsolatos  előzmények,  korábban  hozott  képviselő-testületi  döntések,  azok 
végrehajtásával kapcsolatos információk, 

c) a téma ismertetése,  
d) a jogszabályi háttér bemutatása, 
e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban, 
f) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek ismertetése, 

g) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása, 
h) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt, 
i) határozati javaslat, vagy határozati javaslatok, 
j) rendelettervezet, rendelettervezet indokolása, 

k) rendelet tervezetnél a hatástanulmány. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények közül a polgármester határozza meg az 
adott előterjesztésnél alkalmazandó kötelező tartalmi elemeket. 
(3) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e rendelet 25. §-ában, 

valamint a 26. § (1)–(2) bekezdésében előírt követelményeknek. 
 
27.  §  (1)  A  napirendi  pont  tárgyalását  megelőzően  szóbeli  kiegészítésre  van  lehetőség.  Ennek 
megtételére az előterjesztő jogosult. 

(2)  A  szóbeli  kiegészítés  során  nem  lehet  megismételni  az  írásbeli  előterjesztést,  annak  az 
előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia. 
 

28. § (1) A napirendi  ponttal  kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga 
van kérdést intézni. 
(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre. 
 

29. § Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti határozati vagy rendelet 
javaslatot teszi fel szavazásra. A szavazás előtt ellenőrzi a testület határozatképességét. 
 
30. § (1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben vagy a polgármester által a vita 

összefoglalása után megfogalmazott javaslat. 
(2) A határozati javaslat részei 
a) a határozat szövege, 
b) a végrehajtást igénylő döntéseknél 

ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve, 
bb) a határozat végrehajtásának időpontja. 
(3) A rendelet javaslat a rendelet szövegét tartalmazza.  
 

31. § A szavazás előtt a jegyzőnek joga van törvényességi észrevételt tenni. 
 
32.  §  A  képviselő-testület  a  döntéseit  az  ülésen  az  Mötv.  47.  §  (2)  bekezdése  szerinti  egyszerű 
többséggel, vagy minősített többséggel hozza. 

 
33. § (1) Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 
egybehangzó  szavazata  szükséges  az  Mötv.  50.  §-ban  meghatározott  ügyekben  hozott  döntések 
esetében. 

(2) Az önkormányzat nem él az Mötv. 50. §-ban rögzített azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és 
működési  szabályzatban  saját  hatáskörben  további,  minősített  többséget  igénylő  ügyeket  határozzon 
meg. 
 

4. A képviselő-testület döntései 

 
34. § (1) A képviselő-testület döntései 

a) a határozat, 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/6. oldal 

b) a rendelet. 

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt 
a) a napirend meghatározásáról, 
b) az ügyrendi kérdésekről, 
c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról. 

(3) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testületnek joga van a beterjesztett  javaslat felett  általános és 
részletes vitát is tartani. Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt. 
 
35. § (1) A képviselő-testület a 34. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit  

a) nyílt szavazással, ezen belül: 
aa) nem név szerinti nyílt szavazással 
ab) név szerinti nyílt szavazással, 
b) titkos szavazással  

hozza. 
(2) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először a polgármester az igen 
szerinti  válaszra  kér  szavazást,  majd  a  nem  szavazatokra,  végül  a  tartózkodásra.  Az  összesített 
szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevők számával. 

(3) A jelenlévő képviselők egynegyedének indítványozására név szerinti szavazást kell tartani. 
(4) Az önkormányzat nem él az Mötv. 48. § (3) bekezdésében rögzített azon lehetőséggel, hogy a jelen 
szervezeti és működési szabályzatban saját hatáskörben további, név szerinti szavazást igénylő ügyeket 
határozzon meg. 

(5)  A  név  szerinti  szavazás  alkalmával  a  jegyző  a  névsor  alapján  minden  képviselőt  személy  szerint 
szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén 
a  képviselő  a  nyilatkozatát  aláírásával  hitelesíti.  A  nyilatkozaton  szerepeltetni  kell  az  ülés  napját, 

helyszínét, a napirendi pontot, valamint azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott. 
 
36. § (1) A titkos szavazással dönt a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés szerinti ügyekben 
akkor, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza. 

(2) A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként megválasztott 3 fős munkacsoport gondoskodik. A 
munkacsoport tagjainak meghatározása külön határozathozatal nélkül történik, és csak adott alkalomra 
vonatkozik. 
(3)  A  titkos  szavazás  során  a  képviselők  a  hivatal  pecsétjével  ellátott  szavazólapon  a  számunkra 

megfelelő  válasz  (igen,  nem,  tartózkodom)  előtti  négyzetbe  tett  X  jelöléssel  jelölik  meg  az  ülés 
vezetője  által  feltett  javaslattal  kapcsolatos  döntésüket.  Érvénytelen  az  a  szavazócédula,  amelyen  a 
képviselő nem, vagy egynél több választ jelölt meg. 
(4) A titkos szavazás eredményéről a 3 fős munkacsoport külön jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza 

legalább  az  ülés  napját,  helyszínét,  a  napirendi  pontot,  azt,  hogy  a  szavazás  melyik  javaslatra 
vonatkozott, és hogy mi lett a szavazás számszaki eredménye (mennyi az igen, a nem és tartózkodom 
szavazat).  A  szavazólapokat  a  szavazást  követően  a  munkacsoport  megsemmisíti.  A  munkacsoport 
tagjai által aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez. 

 
37. § Az ülés vezetője a 35-36. §-ban meghatározottak alapján megállapítja a szavazás eredményét, és 
ennek  megfelelően  megállapítja,  hogy  a  testület  a  szavazásra  feltett  határozatot,  vagy  a  rendeletet 
elfogadta, vagy elutasította. 

 
38.  §  A  képviselő-testület  -  37.  §  szerinti  elfogadott  -  határozatait  a  naptári  év  elejétől  folyamatos, 
növekvő,  egyedi  sorszámmal  kell  ellátni.  A  határozatok  sorszáma  mellett  fel  kell  tüntetni  a 
határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). 

A  határozatok  jelölése  a  következő  formában  történik:  ...../.....  (.....  .....)  számú  képviselő-testületi 
határozat - Bakonytamási 
 
39.  §  A  képviselő-testület  számozott  határozata  tartalmazza  a  képviselő-testület  döntését  szó  szerinti 

megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését. 
 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/7. oldal 

40.  §  A  képviselő-testület  -  37.  §  szerint  elfogadott  -  rendeleteit  a  naptári  év  elejétől  folyamatos, 

növekvő,  egyedi  sorszámmal  kell  ellátni.  A  rendeletek  sorszáma  mellett  fel  kell  tüntetni  a  rendelet 
kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). 
A rendeletek jelölése a következő formában történik: 
Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  ...../.....  (.....  .....)  önkormányzati 

rendelete a ...........................................-ról. 
 
41.  §  (1)  A  képviselőnek  joga  van  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990  évi  LXV.  törvény  (a 
továbbiakban: Ötv.) 19. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felvilágosítás-kérési joggal írásban 

élni. 
(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban áll az 
önkormányzat  által  ellátott  feladatokkal,  vagy  valamely  irányítása  alatt  álló  szervezet  tevékenységi 
körével. 

(3) A felvilágosítás-kérést a polgármesternél az ülés előtt 3 nappal írásban kell benyújtani. 
(4) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (3) bekezdésben előírt határidőn túl vagy a képviselő-testület 
ülésén  nyújtják  be,  úgy  az  érintettnek  csak  abban  az  esetben  kell  az  ülésen  választ  adnia,  ha  a 
válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül, írásban 

kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. 
(5) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást  kérő képviselő nyilatkozik.  Ha a 
választ  nem  fogadja  el,  a  válasz  elfogadásáról  a  képviselő-testület  vita  nélkül  dönt.  Amennyiben  a 
választ a képviselő-testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes kivizsgálását. 

 
42.  §  (1)  Amennyiben  a  képviselő  az  Mötv.  49.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott,  a  személyes 
érintettségre  vonatkozó  bejelentési  kötelezettségét  elmulasztja  a  képviselő-testület  -  A  polgármesteri 

tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi 
LXIV.  törvény  17.  §  (2)  bekezdése  figyelembevételével  -  a  képviselő  tiszteletdíját,  illetve 
természetbeni juttatását 6 hónapra 25 %-kal csökkenti. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentésről a képviselő-testület határozatot hoz. 

 
43. § (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért. 
(2) Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen a hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel 
jelzik. 

(3) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, így egy 
időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal. 
(4) A hozzászólást a 24. § (2) bekezdés szerint korlátozni lehet. 
(5)  Amennyiben  a  képviselő  nem  tartja  be  a  (2)-(3)  bekezdés  szerinti  hozzászólási  rendet,  és 

hozzászólási  jog  nélkül  szól  hozzá,  az  ülés  vezetője  a  képviselőt  felhívja  az  érintett  szabályok 
betartására. A hozzászólási jog ismételt megsértése esetén az ülés vezetője - A polgármesteri tisztség 
ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV. 
törvény  17.  §  (2)  bekezdése  figyelembe  vételével  -  javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  a 

képviselőnek - az ülés rendjének betartására való kötelezettségének megszegése miatt  - 1 hónapra 25 
%-kal  csökkentsék  a  tiszteletdíját,  illetve  a  természetbeni  juttatását.  A  képviselőtestület  az  ügyben 
képviselő-testületi határozatot hoz. 
 

44. § (1) Amennyiben az ülésen résztvevő, tanácskozási joggal nem rendelkező személy az ülés rendjét 
hozzászólásával megzavarja, az ülés vezetője felhívja e magatartás megszüntetésére. 
(2)  Ismételt  rendzavarás  esetén  az  ülés  vezetője  javasolhatja  a  képviselő-testületnek,  hogy  határozat 
nélkül döntsön 15 perc ülésezési szünet elrendeléséről. 

(3)  Ha  a  (2)  bekezdés  szerinti  szünetet  egy  testületi  ülés  alkalmával  maximum  2  alkalommal  lehet 
elrendelni. A harmadik rendzavarást követően az ülés vezetője javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
képviselő-testület az ülésen eddig tárgyalt napirendekre módosítsa az ülés napirendjét. Ha a testület a 
napirendi pontokra tett javaslatát elfogadta, az ülést az általános szabályok betartása szerint bezárja. 

 
45.  §  (1)  A  testületi  ülésen  az  elfogadott  napirendi  pontokon  belül  önálló  napirendi  pontként 
tájékoztatást kell adni a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről.  

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/8. oldal 

(2) A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül is tájékoztatást kell adni az időszerű kérdésekről. A 

tájékoztatást végezheti az ülés vezetője, illetve az egyébként előterjesztésre jogosult személy. 
(3)  A  testületi  ülésen  szintén  önálló  napirendi  ponton  kívül  kell  tájékoztatást  adni  a  következő  ülés 
várható időpontjáról, napirendjéről.  
 

46.  §  Az  ülés  napirendjére  tűzött  napirendi  pontok  megtárgyalását  követően,  vagy  az  ülés  annak 
levezetése  közben  határozatképtelenné  vált,  továbbá  a  jelenlévő,  tanácskozási  joggal  rendelkező 
személyeknek további kérdése, hozzászólása nincs, az ülés vezetője az ülést bezárja. 
 

5. A jegyzőkönyv 

 
47. § (1) A képviselő-testület  nyílt  és zárt üléséről  ülésenként  jegyzőkönyvet  kell készíteni,  melynek 
elkészítéséért a jegyző felelős. 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. §-ában meghatározott tartalmi elemeket, valamint 
azt,  amelyre  vonatkozóan  a  jelen  szervezeti  és  működési  szabályzat  a  jegyzőkönyvi  rögzítés 
követelményét előírja. 
 

48. (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontokként meg kell adni az Mötv. 52. § (1) bekezdés f-
m) pontokat. 
(2) A tárgyalt napirendeknél az Mötv. 52. § (1) bekezdés g) pontjaként legalább a tanácskozás lényegét 
jegyzőkönyvbe kell foglalni. A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő 

által elmondottakat szó szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni. 
(3) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. § (1) bekezdés l) pontjaként a szavazás számszerű eredményét úgy 
kell  rögzíteni,  hogy  szerepeljen  a  jegyzőkönyvben,  hogy  hányan  szavaztak  igennel,  hányan  nemmel, 

hányan tartózkodtak. 
(4)  A  jegyzőkönyvnek  tartalmaznia  kell  a  képviselő-testület  által  hozott  döntést.  A  határozatot  a 
jegyzőkönyv  szövegébe  kell  beépíteni,  a  rendeletek  esetében  a  jegyzőkönyv  szövegében  azt  kell 
szerepeltetni,  hogy  a  testület  a  rendeletet  a  jegyzőkönyv  mellékletként  elhelyezett  rendeletszöveggel 

fogadja el. A rendelet szövegét ez esetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni. 
(5) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak 
jelen. 
(6) A jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni 

a) egy példányt a jegyző kezel (ez az irattári példány),  
b) egy példányt meg kell küldeni a kormányhivatalnak, 
 (7) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell 
a) a meghívót, 

b) a jelenléti ívet, 
c) az írásos előterjesztéseket, 
d) az önkormányzati rendeletet,  
e) a képviselők kérése alapján 

ea) a képviselői indítványokat, 
eb) a képviselői hozzászólásokat,  
ec) a képviselői interpellációkat. 
 

49. § (1) A képviselő-testület  – az e rendelet  22. § (3) bekezdésében meghatározott módon  – dönt  a 
jegyzőkönyv-hitelesítők választásának szükségességéről. A jegyzőkönyvet - ha megválasztásra kerültek 
- a jegyzőkönyv-hitelesítőknek is alá kell írniuk. 
(2) Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a jegyzőnek kell 

gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni. 
(3)  A  képviselő-testület  jegyzőkönyveinek  naptári  évenkénti  beköttetéséről  a  jegyző  gondoskodik.  A 
zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad. 

 

IV. Fejezet 

A közmeghallgatás és falugyűlés  

 

50. § (1) Általános közmeghallgatást kell tartani az Mötv. 54. §-ában foglaltak szerint. 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/9. oldal 

 (2) A közmeghallgatáson köteles részt venni a képviselő-testület tagja, a jegyző vagy aljegyző.  

(3) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét. 
(4)  A  közmeghallgatás  kihirdetésére  a  képviselő-testület  rendes  ülésének  összehívására  vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 
 

51. § A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti le. Akadályoztatása, távolléte esetén a 
képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 
52.  §  (1)  A  képviselő-testület  közmeghallgatásán  az  ülés  vezetője  először  ismerteti  a  napirendi 

pontokat.  
(2) A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva először 
a képviselő-testületi ülésen előterjesztésre jogosultak tájékoztatást adnak. 
(3) A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik a hozzászólási szándékukat. 

(4)  A  hozzászólási  jog  megadása  a  képviselő-testületi  ülésen  történő  hozzászólási  jog  megadásával 
egyezik meg. 
 
53. § Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a 

megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére. 
 
54.  §  A  közmeghallgatásról  a  jegyző  a  képviselő-testület  jegyzőkönyvére  vonatkozó  szabályok 
betartásával jegyzőkönyvet készít. 

 
55.  §  (1)  A  képviselő-testület  a  lakosság,  a  társadalmi  szervezetek  közvetlen  tájékoztatása  és  a 
fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából eseti jelleggel falugyűlést tart. 

(2) A falugyűlés meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni.   
(3)  A  falugyűlésen  elhangzottakról  a  jegyző,  vagy  az  általa  kijelölt  hivatali  dolgozó  jegyzőkönyvet 
készít a közmeghallgatás jegyzőkönyvére meghatározott szabályok szerint. 
 

V. Fejezet 

A települési képviselő 

 

56. § A települési képviselő eskü letételének megszervezése a jegyző feladata. 

 
57.  §  (1)  A  települési  képviselő  –  az  Ötv.  19.  §  (2)  bekezdés  f)  pontjában  meghatározottakon  túl  – 
köteles 
a)  kapcsolatot  tartani  a  választóival,  tájékoztatni  őket  a  képviselő-testület  működése  során  hozott 

közérdekű döntésekről, 
b) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni, 
c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni, 
d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni. 

(2) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 53. § (1) bekezdés 
d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni, 
b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni, 

c)  a  jelen  szervezeti  és  működési  szabályzatban  meghatározott  a  testületi  ülésen  meghatározott 
hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni.  
 
58. § (1) A települési képviselők járandóságait az önkormányzat képviselő-testülete külön rendeletben 

határozza meg. 
(2)  Az  önkormányzati  képviselő  megbízatása  a  helyi  önkormányzati  képviselők  jogállásának  egyes 
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 2-4. §-ban meghatározottak szerint szűnik meg. 
(3)  A  képviselő  összeférhetetlenségével,  illetve  az  összeférhetetlenségi  eljárással  kapcsolatos 

szabályokat  a  helyi  önkormányzati  képviselők  jogállásának  egyes  kérdéseiről  szóló  2000.  évi  XCVI. 
törvény 5–10. §-a tartalmazza. 
 

VI. Fejezet 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/10. oldal 

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai 

 
59. § A képviselő-testület szervei: 
a) a polgármester (alpolgármester), 
b) a képviselő-testület bizottsága, 

c) a jegyző, 
d) a közös önkormányzati hivatal, 
e) a társulás. 
 

1. A polgármester és az alpolgármester 

 
60. § (1) A polgármester főállású tisztségviselő
(2)  A  polgármesteri  tisztség  összeférhetetlenségi  szabályait  az  Ötv.  33/A.  §-a,  a  vagyonnyilatkozat 

tételi  kötelezettségét  az  Ötv.  33/B.  §-a,  a  polgármesteri  tisztség  megszüntetésnek  szabályait  az  Ötv. 
33/C §-a tartalmazza. 
 
61.  §  (1)  A  polgármester  lemondására  A  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az 

önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV.  törvényben  meghatározottakat  kell 
alkalmazni. 
(2)  A  polgármester  tisztségének  megszűnése  esetén,  a  tisztség  megszűnését  követően  nyolc 
munkanapon  belül  írásban  foglaltan  átadja  munkakörét  az  új  polgármesternek,  ennek  hiányában  az 

alpolgármesternek,  illetve  ha  az  alpolgármesteri  tisztség  nincs  betöltve,  vagy  az  érintett  tartósan 
akadályozva van a 13. § (2) bekezdésben meghatározott személynek. 
 

62. § (1) A polgármester Mötv. 65. és 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további feladatai 
a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját, 
b) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait, 
c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel, 

d) fogadóórát tart, 
e) nyilatkozik a sajtónak. 
(2)  A  polgármester  az  Mötv.  67.  §  e)  pontja  alapján  külön  utasításban  szabályozza  a  hatáskörébe 
tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét. 

 
63. § (1) A polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti 
időszakban  felmerülő,  halaszthatatlan,  a  képviselő-testület  hatáskörébe  tartozó  következő 
önkormányzati ügyekben:  

a)  önkormányzati  saját  forrást  nem  igénylő  pályázatok  benyújtása  esetén,  ha  a  pályázati  határidő  a 
következő ülésig lejár, 
b) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni. 

 
64.  §  (1)  A  képviselőtestület  -  a  saját  tagjai  közül  a  polgármester  javaslatára  -  titkos  szavazással,  a 
képviselőtestület  megbízatásának  időtartamára  a  polgármester  helyettesítése,  munkájának  segítésére 
céljából egy fő alpolgármestert választ. 

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. 
(3)  Az  alpolgármester  tiszteletdíját  az  alakuló  ülésen,  illetőleg  a  megválasztását  követő  ülésen  a 
képviselő-testület összegszerűen állapítja meg. 
(4) Az alpolgármester feladatainak meghatározása a polgármester jogkörébe tartozik. 

 

2. A képviselő-testület bizottsága 

 
65. § A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó bizottság hoz létre, 

és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. 
 
66. § A képviselő-testület állandó bizottsága az ügyrendi bizottság, 

 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/11. oldal 

67. § (1) Az ügyrendi bizottság tagjainak száma 3 fő. 

(2) A képviselő-testület elé az ügyrendi bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:  
a) a polgármester, és a képviselők díjazásával összefüggő döntések. 
(3) Az ügyrendi bizottság feladatat- és hatásköre 
a) a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § 

(2) bekezdése szerinti kivizsgálás, 
b)  a  polgármester  és  alpolgármester  díjazásának  emelésére  vonatkozó  javaslat  kidolgozása  és 
benyújtása a képviselő-testület elé, 
c)  a  polgármester  és  alpolgármester  jutalmazására  vonatkozó  javaslat  kidolgozása  és  benyújtása  a 

képviselő-testület elé 
d), döntést hoz a képviselő-testület által a bizottságra eseti jelleggel átruházott hatáskörben, 
e)  a  helyi  önkormányzati  képviselők  jogállásának  egyes  kérdéseiről  szóló  2000.  évi  XCVI.  törvény 
10/A. § (3) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat nyilvántartás, 

f)  a  helyi  önkormányzati  képviselők  jogállásának  egyes  kérdéseiről  szóló  2000.  évi  XCVI.  törvény 
10/A.  §  (3)  bekezdésében  foglalt  vagyonnyilatkozat  ellenőrzése,  ha  az  ellenőrzésre  kezdeményezés 
érkezik, 
g) az i) pontban leírt eljárás lefolytatását követően az eredményről a képviselő-testület tájékoztatása. 

 (4) A bizottság feladata, hogy a (3) bekezdés szerinti ügyekkel kapcsolatban 
a) szervezze és ellenőrizze a döntések végrehajtását, 
b) nyomon kövesse a Közös Önkormányzati Hivatal - különösen döntés előkészítésre és végrehajtásra 
irányuló - tevékenységét. 

(6) Az ügyrendi bizottság ülésén tanácskozási jog illeti meg mindazokat, akik tanácskozási joggal részt 
vehetnek a képviselő-testület ülésein. 
 

68. § A bizottság tagjaira vonatkozó szabályokat a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 11. §-a határozza meg. 
 
69. § (1) A bizottság működésének szabályaira az Mötv. 60. §-át kell alkalmazni. 

(2)  A  bizottság  a  létrehozását  követően  30  napon  belül  ülést  tart,  ahol  -  az  (1)  bekezdésben 
meghatározottak figyelembe vételével - határozattal elfogadja a bizottság részletes működési szabályait 
tartalmazó bizottsági ügyrendet. 
(3) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

3. A jegyző 

 
70. § (1) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 

(2) A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai 
a)  tájékoztatást  nyújt  a  képviselő-testületnek  a  képviselő-testület  hatáskörét  érintő  jogszabályokról, 
azok változásairól, 
b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól, 

c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,  
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését. 
e)  a  képviselő-testület  döntéseiről  nyilvántartást  vezet  határozat-nyilvántartás,  illetve  rendelet-
nyilvántartás formájában, 

f) a bizottság döntéseiről határozat-nyilvántartást vezet, 
g)  rendszeresen  áttekinti  az  képviselő-testületi  rendeletek  felsőbbrendű  jogszabályokkal  való 
harmonizálását, ha jogszabálysértést tapasztal, írásban tájékoztatja a polgármestert, 
h) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról. 

 
71.  §  (1)  A  70.  §  (2)  bekezdés  d)  pontja  alapján  a  jegyző  gondoskodik  a  rendelet  helyben  szokásos 
módon történő kihirdetéséről. 
Kihirdetési mód: az önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezés. 

Közzétételi mód: az önkormányzat honlapján történő megjelenítés.  
 (2) A 70. § (2) bekezdés e)-f) pontokban meghatározott határozat-nyilvántartás formája: 
      a határozatok nyilvántartása sorszám szerint, 

 (3) A 70. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott rendelet-nyilvántartás formája 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/12. oldal 

rendelet-nyilvántartás  sorszám  szerint,  a  rendelet  tárgyának  megjelölésével,  valamint  a  rendeletet 

módosító rendeletekre való hivatkozással. 

 

72.  §  (1)  A  jegyző  kinevezése  a  Mötv.  83.  §  b)  pontja  alapján  történik.  A  jegyző  felett  az  egyéb 
munkáltatói  jogkört  a  közös  hivatal  létrehozásáról  és  fenntartásáról  szóló  megállapodás  szerint  a  

megállapodó  önkormányzatok  polgármesterei  együttesen,  egyenlő  arányban  gyakorolják,  többségi 
döntéssel.  
 (2) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a jegyző és aljegyző egyidejű tartós 
akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított 

legfeljebb  hat  hónap  időtartamra  a  jegyzői  feladatok  ellátására  a  polgármesterek  a  Közös 
Önkormányzati Hivatal olyan köztisztviselőjét bízzák meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek 
megfelel. Ha a Közös Önkormányzati Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának, vagy Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzőjét bízzák meg. 

 

4. A Közös Önkormányzati Hivatal 

 
73. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján Közös Önkormányzati Hivatalt hoz 

létre. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatal neve: Csóti Közös Önkormányzati Hivatal. 
(3)  A  Közös  Önkormányzati  Hivatal  alapvető  feladatait  az  Mötv.  84.  §  (1)  bekezdése,  további 
feladatokat  az  Mötv.  67.  §  b)  pontja  alapján  polgármester  is  meghatároz.  A  Közös  Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A Közös Önkormányzati 
Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal belső  szervezeti tagozódását,  létszámát, munkarendjét, valamint 

ügyfélfogadási  rendjét  -  az  Mötv.  67.  §  d)  pontja  és  a  85.  §  (6),  (9)  bekezdése  pontja  figyelembe 
vételével - a Képviselő-testületek határozattal fogadják el. 
 

5. Társulás 

 

74. § (1) A képviselő-testületnek  jogi személyiséggel rendelkező társulása nincs.  

 

VII. Fejezet 

A képviselő-testület gazdasági programja 

 

75. § (1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján működik. 
(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a 

polgármester gondoskodik. 
(3) Az önkormányzat szakfeladatrendjét e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. 
 

VIII. Fejezet 

       Együttműködés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 

 
76.  §  (1)  Az  Önkormányzat  együttműködik  –  a  nemzetiségek  közösségi  jogai  érvényesülésének 
elősegítése érdekében – a közvetlenül választott  Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal.  

(2)  A  nemzetiségi  önkormányzatok  költségvetése  nem  része  a  helyi  önkormányzat  költségvetésének, 
arról  a  nemzetiségi  önkormányzatok  testületei  saját  határozatukkal  döntenek.  A  nemzetiségi 
önkormányzat költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá. 
(3)  Bakonytamási  Község  Önkormányzata  a  Cigány  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött 

megállapodás alapján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. 
 

IX. Fejezet 

Vegyes rendelkezések 

 

77. §  Az Önkormányzat a külterületen élő lakosok megfelelő ellátása és a község életébe való 
bekapcsolódása érdekében tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A szolgáltatás igénybe vételéről és 

működéséről külön rendelet rendelkezik. 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/13. oldal 

 

78. §  Az Önkormányzat belső ellenőrzési, családsegítési, gyermekjóléti, házigondozási, házi 
segítségnyújtási feladatait a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül, a könyvtári feladatait az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtáron keresztül látja el. 

 

X. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 
79. §  Ez a rendelet a 2013. május 11. napján lép hatályba.  

 
80.  §    A  hatályba  lépéssel  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  Képviselő-testület  és  szervei  Szervezeti  és 
működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet.  
 

 
Bakonytamási, 2013. április 25. 
 
 

 
Németh Károly 

 

 

 

 

 

 

 

Takács Imre 

 Polgármester   

 

 

 

 

 

 

     

   jegyző 

 

 
A rendelet kihirdetve: 2013. május 10. 
 

 
 
 
 

                        

 

 

 

 

 

 

Takács Imre 

 

                                                                                                              jegyző 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Szervezeti és Működési Szabályzat 

14/14. oldal 

 

1.  függelék a 7/2013. önkormányzati rendelethez 

 

Bakonytamási Község Önkormányzata szakfeladatai 

 
     Szakfeladat száma 

 

 

 

Megnevezése 

522110 

 

 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

681000 

 

 

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

682001 

 

 

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002 

 

 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

811000 

 

 

Építmény üzemeltetés 

813000 

 

 

Zöldterület-kezelés 

841126 

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

841127 

 

 

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841402 

 

 

Közvilágítás 

841403 

 

 

Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások 

841901  

         Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

841902     

         Központi költségvetési befizetések 

851011  

         Óvodai nevelés, ellátás 

862101   

         Házi orvosi alapellátás 

882111   

         Rendszeres szociális segély 

882112 

         Időskorúak járadéka 

882113   

         Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 

         Ápolási díj alanyi jogon 

882116 

         Ápolási díj méltányossági alapon 

882117  

         Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 

         Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 

         Óvodáztatási támogatás 

882122  

         Átmeneti segély 

882123 

         Temetési segély 

882124  

         Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125  

         Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129 

         Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202  

         Közgyógyellátás 

882203  

         Köztemetés 

889921 

         Szociális étkeztetés 

889922  

         Házi segítségnyújtás 

889928 

         Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

890441 

         Közcélú foglalkoztatás 

890442  

         Közhasznú munka 

890443  

         Közmunka 

900400  

         Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

910121  

         Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910123 

         Könyvtári szolgáltatások 

910502 

         Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931102  

         Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 

960302  

         Köztemető-fenntartás és működtetés 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031