Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek Vagyongazdálkodásról
Bekezdések

Vagyongazdálkodásról

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól.pdf — PDF document, 277Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

4/1. oldal

 

 

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás 

egyes szabályairól

 

 
 
Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi 
CXCVII. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. Az Önkormányzat vagyona 

 

 1.§  (1)  Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  vagyona  a 
tulajdonában  lévő  ingatlanokból,  közművekből,  ingóságokból,  valamint  pénzvagyonból, 
értékpapírokból, üzletrészekből és az önkormányzatot megillető egyéb vagyoni értékű jogokból áll.  
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI.  törvény  (a  továbbiakban  Nvtv)  5.  §  (2)  bekezdése  szerinti  besorolásáról  a  Képviselő-
testület dönt.  
(3)  Az  önkormányzati  vagyon  külön  részeként  kezelt  törzsvagyon    -  forgalomképtelen  és 
korlátozottan  forgalomképes  vagyon  szerinti  felosztásban  –  valamint  az  üzleti  vagyon  tárgyait  a 
mindenkor hatályos jogszabályok alapján vezetett vagyonkataszter tartalmazza.  
(4)  E  rendelet  hatálya  nem  terjed  ki  az  Ónkormányzat,  illetve  az  intézmények  költségvetésére, 
kivéve az abban vállalkozói vagy alapítványi célra elkülönített vagy felhasznált vagyon részére.  
(5) A költségvetés felhasználásával, továbbá az ajándékozás, öröklés útján vagy egyéb más módon 
szerzett tulajdont a vagyonnyilvántartásban szerepeltetni kell.  
 2.§  
Az  Önkormányzat  szervei,  intézményei  a  rájuk  bízott  vagyont  kötelesek  megőrizni,  a  rendes 
gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani.  
 

2. Az Önkormányzat vagyonának hasznosítására 

vonatkozó általános szabályok 

 

 3.§  (1)  Az  Önkormányzati  vagyon  hasznosításának  célja  az  Önkormányzat  kötelező  és  önként 
vállalt feladatainak hatékony és eredményes ellátása.  
(2) A rendelet alkalmazásában a hasznosítás a Nvtv. 3. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 
fogalom.  
 (3) A hasznosítás az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.  
 4.§  
(1)  Az  Önkormányzat  vagyonának  kezelői  különösen  a  Közös    Önkormányzati  Hivatal, 
költségvetési szervei (intézményei) - (a továbbiakban együtt: vagyonkezelő szervezet).  
(2) A vagyonkezelő szervezet jogosult - e rendeletben és alapító okiratukban foglalt korlátozásokkal  
a)  a  kezelésében  lévő  vagyontárgyak  birtoklására,  használatára,  hasznainak  szedésére, 
birtokvédelemre,  
b) a közszolgáltatás ellátásához nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására, egyéb hasznosítására és  
c) a kezelésében lévő selejt,  vagy  feleslegessé váló  ingó vagyontárgyak  elidegenítésére nyilvános 
meghirdetés mellett.  
(3)  A  vagyonkezelő  szervezet  köteles  a  kezelésében  lévő  vagyontárgyak  fenntartásával, 
üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására.  
(4)  A  vagyonkezeléssel  megbízott  szervek  vezetői  a  vagyonkezeléssel  kapcsolatos  feladatok 
végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.  
 

background image

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

 

4/2. oldal

 

 5.§ A bevételek konkrét felhasználási céljáról a Képviselő-testület költségvetési rendeletében 
határoz.  
 

3. Törzsvagyon használata, hasznosítása 

 

 6.§ (1) A törzsvagyon használati jogát azok az önkormányzati költségvetési szervek gyakorolják, 
amelyek  az  adott  ingatlanban  a  rendelet  hatálybalépésekor  közszolgáltatást  teljesítettek,  illetve 
azok, amelyeket a Képviselő-testület a használatra egyéb okból feljogosít.  
(2)  A  használati  jogot  gyakorló  intézmény  a  rábízott  forgalomképtelen,  és  korlátozottan 
forgalomképes  vagyont  határozott  idejű  bérbeadás  útján  az  alapfeladatainak  sérelme  nélkül 
hasznosíthatja.  A  helyiség-bérbeadását  az  intézményvezetőkkel  valamint  a  polgármesterrel  való 
egyeztetést  követően  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  bonyolítja.  Az  1  hónapot  meghaladó 
bérbeadáshoz a Képviselő-testület hozzájárulása kell.  
(3) A bérleti (használatba adási) szerződések egy példányát nyilvántartás céljából az Önkormányzat 
Hivatalának meg kell küldeni.  
(4)  Az  Önkormányzat  és  szervei  –  Közös  Önkormányzati  Hivatal  illetve  az  önállóan  működő 
költségvetési szervként hozzá kapcsolt feladatok - használatában lévő vagyontárgyak tekintetében a 
7.§  (2)  bekezdése  szerinti  bérleti  szerződés,  illetve  használati  megállapodás  megkötésére  az 
önkormányzat  nevében  a  polgármester,  költségvetési  szerv  felhatalmazása  esetén  az 
intézményvezető  jogosult  a  (2)  bekezdésben  foglaltak  figyelembevételével.  A  megkötött 
jogügyletekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.  
 7.§  (1)  
A  korlátozottan  forgalomképes  vagyon  körébe  tartozó  önkormányzati  ingatlanok 
tulajdonjogának  forgalmazása,  átruházása  (adás-vétel.  csere,  más  önkormányzatnak  átadás), 
ingyenes  és  határidő  nélküli  használatba  adása,  megterhelése,  gazdasági  társaságba  vagy 
alapítványba  történő  bevitele,  illetve  a  7.§-ban  nem  szereplő  egyéb  hasznosítása  a  Képviselő-
testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.  
(2)  Korlátozottan  forgalomképes  vagyontárgy  akkor  jelölhető  ki  elidegenítésre,  ha  azt  a 
közfeladatot,  amely  célját  szolgálja  a  vagyontárgy,  más  vagyontárggyal  látja  el  az  elidegenítést 
követően  vagy  a  közfeladat  ellátására  más  szervezettel  köt  megállapodást  és  a  közfeladat 
ellátásához az értékesítésre kijelölt ingatlan nem szükséges.  
 8.§  
(1)  Az  Önkormányzat  ingó  vagyontárgyainak  a  rendeltetésszerű  használatot  meghaladó 
indokolt hasznosítása az alapfeladat sérelme nélkül a használó vagyonkezelő szervet illeti meg.  
(2)  A  költségvetési  szervek  a  használatukban  lévő  ingóságokat,  valamint  pénzvagyont  (az 
alapfeladataik  sérelme  nélkül)  gazdasági  társaságba  és  alapítványba  csak  a  Képviselő-testület 
előzetes engedélyével vihetik be.  
(3)  A  költségvetési  szervek  a  100.000  Ft-ot  meghaladó  értékű  eszközük  értékesítését  vagy 
selejtezését 300.000,-Ft értékhatárig a polgármesternek, ezen felüli érték esetén a Képviselő-testület 
előzetes  hozzájárulásával,  versenytárgyalás  nélkül  végezhetik,  ha  az  a  Költségvetési  törvényben 
meghatározott értéket nem éri el.  
(4)  Amennyiben  az  ingó  vagyontárgy  átszervezés  vagy  feladatváltozás  miatt  a  használó 
vagyonkezelő szervnél  feleslegessé válik, annak hasznosításáról a képviselő-testület  gondoskodik. 
A hasznosításból származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg.  
 9.§ 
A költségvetési szerv - a polgármesternek az SZMSZ-ben biztosított jogkör kivételével - hitelt 
nem  vehet  fel,  kezességet  nem  vállalhat.  Ezen  jogokat  a  Képviselő-testület  döntésének 
végrehajtásaként a testület megbízásából lehet gyakorolni.  
 

4. A üzleti vagyon hasznosítása 

 
 10.§ (1) A üzleti vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a Képviselő-testület 
gondoskodik.  
(2) A üzleti vagyon hasznosításának előkészítése a Közös Önkormányzati Hivatal feladata.  

background image

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

 

4/3. oldal

 

(3)  A  üzleti  vagyon  körébe  tartozó  ingatlanokkal,  üzletrészekkel,  részvényekkel,  ingóságokkal  és 
vállalkozási  célú  pénzeszközökkel  kapcsolatos  döntések,  valamint  a  gazdálkodási  koncepcióval 
összefüggő kérdések a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.  
(4)  A  üzleti  vagyon  hasznosításáról  szóló  képviselő-testületi  döntést  követően  az  Önkormányzat 
képviseletére a polgármester jogosult.  
 11.  §  
(1)  Az  Önkormányzat  költségvetését  illeti  a  üzleti  vagyona  utáni  részesedés  és  osztalék, 
amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.  
 

5. Önkormányzati ingatlan elidegenítése 

 

 12. § Elidegenítésre csak a törzsvagyonba nem tartozó ingatlan jelölhető ki.  
 13.  §  
(1)  Ingatlan  elidegenítésre  történő  kijelölését  követően  lefolytatott  eljárásban  érvényesíteni 
kell  az  Európai  Bizottságnak  a  hatóságok  által  történő  földterület-és  épületértékesítés  állami 
támogatási elemeiről szóló 87/C 209/03. számú közleményében meghatározott követelményeket.  
(2) Az ingatlan becsült forgalmi értékét minden esetben igazságügyi ingatlanszakértő bevonásával 
kell meghatározni.  
(3) A nyilvános pályázat útján történő ingatlanértékesítés során a hirdetményt:  
a) 5 millió Ft becsült érték alatt a községi hirdetőtáblákon és az önkormányzat honlapján,   
b) 5-10 millió Ft becsült érték között az a) pontban meghatározottak mellett a megyei napilapban is,  
c) 10 millió Ft becsült érték felett regionális ingatlanforgalmi szak-sajtótermékben kell közzétenni.  
(4)  Zártkörű  pályázati  eljárás  akkor  folytatható  le,  ha  az  ajánlattevő  részére  meghatározott 
hasznosítási célt kíván a képviselő-testület meghatározni.  
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a zártkörű pályázatra az esélyegyenlőség biztosítása 
mellett legalább három olyan szervezetet kell meghívni, amely képes a meghatározott hasznosítási 
célt teljesíteni.  
(6)  Nem  kell  nyilvános  pályázat  eljárást  lefolytatni  az  ingatlan  értékesítésére,  amennyiben  a 
forgalmi érték nem éri el a 2.000.000 Ft-ot. Ebben az esetben is alkalmazandó a 13.§ (2) bekezdése, 
és a vételár legfeljebb -5 %-kal térhet el az értékbecslésben meghatározott értéktől.  
 14. § 
A 13. §-ban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni a magánszemélyek részére, 
nem vállalkozási célt szolgáló lakótelkek, lakóingatlanok értékesítése esetén.  
 

6. Jogról való lemondás 

 

 15. § (1) Az önkormányzatot megillető követelésről, jogról ingyenesen akkor lehet lemondani, ha a 
jog érvényesítéséhez szükséges költség várhatóan meghaladja a követelés, jog értékét.  
(2) A joglemondásról szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
 

7. A helyiségbérlet szabályai 

 
 16. § 
(1) A helyiség bérbeadásának feltételei a következők:  
a)  A  bérbeadást  a  helyiség  használat  céljának,  időpontjának  megjelölésével  igényelni  kell  a 
nyilvános pályázati kiírásában foglaltak szerint, amennyiben az éves bérleti díj összege meghaladja 
a 100 e.Ft-ot,  
b) A helyiség csak olyan célra vehető igénybe, amelynek gyakorlása során:  
ba) a helyiség nem rongálódik, s a célszerű használathoz szükséges átalakítási költséget az igénylő 
magára vállalja,  
bb) a helyiség környezetét nem szennyezi, a környéken lakók nyugalmát nem zavarja,  
c) határozott idejű bérbeadással kell a helyiségeket hasznosítani legfeljebb 10 évre és  
d) a helyiség bérleti díját a helyiségbérlő köteles a bérbeadóval kötött szerződésben foglaltak szerint 
megfizetni.  Ha  a  bérleti  díj  fizetési  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  egy  hónapig  a  bérbeadó 
írásban  felhívja  a  bérleti  díj  15  napon  belüli  teljesítésére.  Ha  a  felhívás  eredménytelen,  a 
helyiségbérleti  szerződést  30  napos  határidővel  -  külön  elhelyezés  és  kártérítés  nélkül  -  fel  kell 
mondani.  

background image

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

 

4/4. oldal

 

(2) A nyilvános pályázat alapján benyújtott pályázatokat a Képviselő- testület bírálja el. A Közös 
Önkormányzati Hivatal a helyiség rendeltetésszerű használatát évente 1 alkalommal ellenőrzi.  
(3)  A  helyiség  bérbeadói  jogait  -  a  kijelölő  határozat  alapján  -  a  polgármester  gyakorolja,  míg  a 
helyiséggazdálkodási feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  
(4) A helyiség bérleti díjának összegében  a Képviselő-testületi határozat  figyelembevételével  kell 
megállapodni a bérlővel.  
(5) A bérbeadó a bérlő házastársával bérlőtársi szerződést nem köt.  
(6) A bérlő a helyiségbe más személyt csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.  
(7)  A  bérlő  a  helyiség  bérleti  jogát  csak  a  bérbeadó  hozzájárulásával  cserélheti  el,  ruházhatja  át 
másra,  vagy  adhatja  albérletbe.  A  cseréhez  abban  az  esetben  lehet  hozzájárulni,  ha  a  helyiség 
használata illetve az abban gyakorolt tevékenység nem módosul és a szerződésben foglalt feltételek 
nem változnak.  
 17.§  
(1)  A  helyiségre  kötött  szerződést  cserehelyiség  biztosítása  nélkül  fel  kell  mondani  a 
következő esetekben:  
a) a bérlő a bérleti díjat  a fizetésre megállapított  időpontig nem  fizeti meg, és  a teljesítésre szóló 
írásbeli felhívásban 8 napos határidőig sem tesz eleget,  
b)  a  szerződésben  vállalt,  vagy  jogszabályban  előírt  egyéb  lényeges  kötelezettségét  a  bérlő  nem 
teljesíti,  
c) az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít,  
d) a helyiséget, illetőleg területet rongálja, vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használja vagy  
e) a helyiséget a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül átruházza, illetve használatba adja.  
(2)  Az  (1)  bekezdésekben  foglalt  esetekben  cserehelyiség  biztosítása  nélkül  30  napos  helyiség 
átadási határidővel mond fel írásban a bérbeadó.  
 18. § 
(1) Ha a helyiség értékesítése az elővásárlási joggal rendelkező részére történik, a vételár a 
forgalmi értéknek megfelelő ár.  
(2)  A  birtokba  adás  és  az  ingatlan-nyilvántartásba  történő  bejegyzés,  a  teljes  vételár  igazolt 
megfizetése után történik.  
 
 

8. Az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó rendelkezések 

 

 19. §  Az önkormányzati  bérlakások hasznosítására,  elidegenítésére vonatkozó rendelkezésekről  a 
képviselő-testült külön rendelkezik.  
 

9. Záró rendelkezések 

 

 20. § (1) Ez a rendelet a 2013. május 11-én lép hatályba.  
 21. § 
Hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
8/1994. (IX.1.) önkormányzati rendelet.  
 
Bakonytamási, 2013. április 25. 
 
 
 
 

Németh Károly 

 

 

 

 

 

 

 

Takács Imre 

  

Polgármester   

 

 

 

 

 

 

    

    jegyző 

 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Bakonytamási, 2013. május 10. 
 

                     Takács Imre 

 

                                                                                            jegyző 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031