Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
Bekezdések

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról hatályos.pdf — PDF document, 703Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

B

AKONYTAMÁSI 

K

ÖZSÉG 

Ö

NKORMÁNYZATA 

K

ÉPVISELŐ

-

TESTÜLETE

 

3/2015.

 

(II.

 

28.)

 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI 

TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

 

 
  
Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk.  (1) 
bekezdés  a)  pontjában,  valamint  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 32. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – a következőket rendeli el:   
  

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

1.  Eljárási rendelkezések 

 

1.§ 

  
(1) Az ellátások megállapítása történhet kérelemre, illetve hivatalból. 
(2)  Ha  az  adott  szociális  ellátásra  való  jogosultság  elbírálásához  e  rendelet  szerint  kell 
benyújtani  vagyoni,  jövedelmi  viszonyokra  vonatkozó  nyilatkozatot,  illetve  igazolást,  akkor 
ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző 3 
hónap.  
(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet a Csóti Közös Önkormányzati 
Hivatal  Bakonytamási  Kirendeltségéhez  kell  benyújtani,  vagy  postai  küldeményként  feladni 
az  erre  a  célra  rendszeresített  formanyomtatványon.  A  formanyomtatvány  a  hivatalban 
rendelkezésre áll, valamint letölthető a www.bakonytamasi.hu honlapról.   
(4)  A  pénzbeli  és  természetbeni  ellátásra  való  jogosultság  elbírálásához  a  kérelmezőnek  a 
saját  és  családja  vagyoni,  jövedelmi  viszonyairól  –  az  erre  a  célra  rendszeresített 
nyomtatványon  (melléklet  szerinti  nyomtatványon)  meghatározott  tartalom  szerint  –
nyilatkoznia kell.   
(5)  A kérelemhez csatolni kell:  
 a) a támogatást kérő jövedelméről szóló igazolást,  
 b) a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmeiről szóló igazolást  
 c) a család vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatot  
 d)  betegség,  fogyatékosság,  súlyos  mozgáskorlátozottság  vagy  várandósság  esetén  orvosi 
igazolást  
 e) a gyermek és családja kapcsolattartásához a gyámhivatali határozatot  
 f) elemi kár esetén hatósági bizonyítványt. 
(6)  Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz szükséges adatokat az 
eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melynek valódisága környezettanulmány elkészítésével 
ellenőrizhető. 
 (7) Nem kell környezettanulmányt készíteni, valamint ellenőrzést lefolytatni, ha a kérelmező 
életkörülményeit  a  hivatal  már  bármely  ügyben  1  éven  belül  vizsgálta,  s  nem  feltételezhető 
azokban lényeges változás.  
 (8) A pénzbeli ellátások folyósítása pénztári kifizetéssel történik. 
  
 
 
 

2. Hatásköri rendelkezések 

background image

2. § 

 

A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza:  
a) a települési temetési támogatás  
b) a települési születési támogatás  
c) a köztemetés 
d) a települési lakhatási támogatás 
e) a szociális étkeztetés 
f) halaszthatatlan esetben a települési támogatás  
 megállapításával kapcsolatos hatáskört.  
  

3.§ 

 

A polgármester a döntését követő első testületi ülésen köteles beszámolni arról, hogy ellátási 
formánként:  
a) hány rászorulót részesített települési támogatásban,  
b) hány kérelmet utasított el.  
 
 

II.  Fejezet 

Pénzbeli ellátások 

4.§ 

 

Települési támogatás 

 

(1)  A képviselő-testület az Sztv. 45. § szerinti települési támogatást nyújthat a létfenntartást 

veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint  az  időszakosan  vagy  tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére. 

(2)  Települési támogatásban azt a személyt lehet részesíteni, akinek családjában az egy főre 

jutó jövedelem mértéke nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 
130 %-át.  

(3)  A (1) - (2) bekezdéseknek megfelelő személyi kör esetében a mérlegelés fő szempontjai a 

következők: 

a)  a  kérelmező  személyi  körülményei  (kora,  egészségi  állapota,  életvitele,  általa 

eltartottak száma, jövedelemben nem jelentkező vagyoni viszonyok) 

b)  a  rendkívüli  élethelyzet  jellege  (eseti  jelleggel  felmerülő  körülmény:  baleset,  elemi 

kár, munkahely elvesztése stb.) 

(4)  A települési támogatás nyújtható: 

a) alkalmanként, 
b) kamatmentes kölcsön formájában. 

(5)  Az alkalmanként nyújtott települési támogatás összege 3000 Ft-nál kevesebb és 10000 Ft-

nál több nem lehet.  

 

5. § 

 

(1) Az  önkormányzati  segély  kamatmentes  kölcsön  formájában  azoknak  a  személyeknek 

nyújtható, akiknél a létfenntartás veszélyeztetése elemi kár következményeként felmerülő, 
vagy  mindennapi  életszükségletek  kielégítését  szolgáló  infrastrukturális  beruházás  (pl 
fűtés) hiányának megszüntetését célzó beruházás szükségességéből fakad. 

background image

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segélyben azt a személyt lehet részesíteni, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem mértéke nem haladja meg a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj kétszeresét, egyedül élő esetén háromszorosát.  

(3) A jövedelmi korlátoktól a képviselő-testület kivételesen méltányosságból eltérhet. 
(4) A kamatmentes kölcsönként formájában nyújtott önkormányzati segély összege 60 000 Ft-

nál több nem lehet, amelyet legfeljebb 6 hónap időtartamra lehet nyújtani. A határozatban, 
valamint  ez  alapján  az  önkormányzati  hivatal  által  előkészített  kölcsönszerződésben 
rendelkezni kell a visszafizetés határidejéről, a törlesztés összegéről. 
 

6. § 

 

(1)  A települési támogatás iránti kérelmet előterjesztheti az átmeneti szükséghelyzetben lévő 

személy  és  mindenki  más,  aki  a  rászoruló  helyzetéről  tudomást  szerez.  A  döntésre 
jogosult  az  eljárást  hivatalból  is  megindíthatja.  A  kérelmet  jelen  rendelet  melléklete 
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

(2)  Ugyanaz  a  személy  egy  naptári  éven  belül  legfeljebb  két  alkalommal  részesíthető 

települési támogatásban. A kamatmentes települési támogatás ugyanazon személy részére 
tárgyévben  csak  egyszer  nyújtható.  A  kamatmentes  kölcsön  ismételt  igénybevételi 
feltétele az előző kölcsön visszafizetése. 

(3)  Lehetőség  szerint  törekedni  kell  az  –  kamatmentes  kölcsönt  kivéve  -  önkormányzati 

segély természetben történő nyújtására. Ennek formái lehetnek különösen: 
- a településen található élelmiszerüzletekben kizárólag közvetlen fogyasztásra alkalmas 
élelmiszerek vásárlására alkalmas utalvány nyújtása, 
- élelmiszercsomag, meleg étel biztosítása, 
- közüzemi számla megfizetésének átvállalása, 
- tüzelő vásárlása 
- gyógyszerköltség megfizetésének átvállalása. 

(4)  Abban az esetben, amennyiben a kérelmező életvezetése, vagy az önkormányzati hivatal 

által készített környezettanulmány arra enged következtetni, hogy a kérelmező a részére 
megállapított önkormányzati segélyt nem saját, vagy családja létfenntartásához szükséges 
árucikkekre  fordítaná,  részére  az  önkormányzati  segélyt  kötelezően  természetben  kell 
megállapítani. 

 

Települési temetési támogatás 

7. § 

 

(1)   Az Önkormányzat temetési települési támogatást nyújt minden bakonytamási illetőségű 

elhunyt  személy  Bakonytamásiban  állandó  bejelentett  lakcímmel  rendelkező 
hozzátartozójának,  illetőleg  azon  Bakonytamásiban  állandó  bejelentett  lakcímmel 
rendelkező  személynek,  aki  a  temetés  költségeit  viselte.A  temetési  települési támogatás 
megállapítása hivatalból történik kérelem benyújtása nélkül.  

(2)  A temetési települési támogatás összege 15.000.- Ft. 
(3)  A támogatást megállapító határozathoz az eljáró ügyintéző a halottvizsgálati bizonyítvány 

egy fénymásolt példányát csatolja. 

 

Települési születési támogatás 

8. § 

 

(1)  Az  Önkormányzat  születési  települési  támogatást  nyújt  a  községben  állandó  lakcímmel 

rendelkező, gyermeket szülő anyák részére.  

(2)  A születési települési támogatás összege gyermekenként 10.000.- Ft. 

background image

(3)  A  születési  települési  támogatás  iránti  kérelem  jelen  rendelet  mellékletét  képező 

formanyomtatványon  nyújtható  be  az  önkormányzati  hivatalban.  A  kérelemhez  csatolni 
kell  a  gyermek  születési  anyakönyvi  kivonatának  másolatát.  A  kérelmet  a  gyermek 
szüleinek aláírásával kell benyújtani. 

 

Beiskolázási támogatás 

8/A§  

Az  Önkormányzat  minden  év  augusztus  hónapjában  jövedelmi  viszonyokra  tekintet 
nélkül a követkző mértékű besikolázási támogatást nyújtja: 

- óvodás gyermekek részére: 8.000,-Ft 
- általános iskola alsó tagozatos gyermek részére: 10.000,-Ft; 
- általános iskola felső tagozatos gyermek részére: 12.000,-Ft; 
- középiskolás gyermek részére: 17.000,-Ft; 
- főiskolát, egyetemet végző gyermek részére: 30.000,-Ft. 

A támogatás az életvitelszerűen Bakonytamási községben lakókat illeti meg. 
 

Egyszeri tüzelővásárlási és lakásfenntartási  

költségek mérséklésére szóló támogatás 

8/B § 

 Amennyiben az éves költségvetési rendeletben a képviselő-testület erre keretet biztosít, 
az  Önkormányzat  pénzbeli  támogatást  nyújt  az  adott  évben  egy  alkalommal  jövedelmi 
viszonyokra  tekintet  nélkül  tüzelővásárlás  és  egyéb  lakásfenntatási  költségeik 
mérséklésére  a  Bakonytamási  közigazgatási  területén  minden  Bakonytamásiban  állandó 
lakóhelyet  létesített  lakos  által  életvitel  szerűen  lakott  lakás  után  az  ingatlanban 
életvitelszerűen lakó tulajdonost, bérlőt, haszonélvezőt. Egy lakcímen csak egy támogatás 
vehető  igénybe,  függetlenül  attól,  hogy  esetleg  több  háztartást  vezetnek.  A  támogatás 
mértékének kiszámításakor a rendelkezésre álló keretösszeget el kell osztani a feltételek 
megfelelő ingatlanok számával. 

 
 

III. Fejezet 

Természetbeni ellátások 

 

Települési lakhatási támogatás 

9. § 

 

(1) A települési lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás 

tagjai által  lakott  lakás,  vagy nem  lakás céljára szolgáló  helyiség fenntartásával  kapcsolatos 
rendszeres  kiadásaik  viseléséhez  nyújtott  hozzájárulás.  Az  önkormányzat  a  villanyáram-,  a 
víz-  és  a  gázfogyasztás,  lakásfenntartási  támogatást  nyújt  az  e  rendeletben  meghatározott 
feltételek szerinti jogosultnak. 

(2) A települési lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, 

és  a  lakásfenntartással  összefüggő  azon  rendszeres  kiadásokhoz  kell  nyújtani,  amelyek 
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(3) Települési  lakhatási  támogatásra jogosult  az  a személy, akinek a háztartásában az  egy 

fogyasztási  egységre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb  összegének  120%-át,  és  a  háztartás  tagjai  egyikének  sincs  vagyona.  Az  egy 
fogyasztási  egységre  jutó  havi  jövedelem  megegyezik  a  háztartás  összjövedelmének  és  a 
fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

(4) A települési lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 

háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

background image

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 
(2b) Ha a háztartás 
a) (4)  bekezdés a)–c) pontja  szerinti  tagja  magasabb  összegű  családi  pótlékban  vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (4)  bekezdés d) vagy e) pontja  szerinti  tagjára  tekintettel  magasabb  összegű  családi 

pótlékot folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
(5)  Ha  a  háztartásban  gyermekét  egyedülállóként  nevelő  szülő  –  ideértve  a  gyámot,  a 

nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-
del növekszik. 

(6)  A  települési  lakhatási  támogatás  esetében  a  lakásfenntartás  elismert  havi  költsége  az 

elismert  lakásnagyság  és  az  egy  négyzetméterre  jutó  elismert  költség  szorzata.  Az  egy 
négyzetméterre  jutó  elismert  havi  költség  összegét  –  az  energiaárak  várható  alakulására 
figyelemmel – az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. 

(7) A települési lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság 
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 
e) ha  négy  személynél  több  lakik  a  háztartásban,  a d) pontban  megjelölt  lakásnagyság  és 

minden további személy után 5-5 nm, 
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
   (8) Az elismert havi költség: 250,-Ft/m

2

(9)    A  települési  lakhatási  támogatás  egy  hónapra  jutó  összege a  lakásfenntartás  elismert 

havi  költségének  és  a  támogatás  mértékének  (a  továbbiakban:  TM)  szorzata,  de  nem  lehet 
kevesebb,  mint  1700  forint,  azzal,  hogy  a  támogatás  összegét  100  forintra  kerekítve  kell 
meghatározni. 

(10) A (9) bekezdés szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

TM = 0,3 – 

J– 0,5 NYM 

 0,15 

  

NYM 

ahol  a  J  a  jogosult  háztartásában  egy  fogyasztási  egységre  jutó  havi  jövedelmet,  az  NYM 
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 
kell meghatározni. 

(11) A települési lakhatási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni. 
(12) A települési lakhatási támogatást a benyújtás hónapjától kezdődően tárgyév december 

31-ig kell megállapítani. 

 

10. § 

 

 (1)  Települési  lakhatási  támogatásra  jogosult  személy  lakókörnyezete  rendezettségének 
biztosítása érdekében köteles:  

a)  a  lakóházhoz  tartozó  udvar,  kert  rendben  tartása,  különös  tekintettel  az  esetlegesen  ott 

található szemét és lom eltávolítására,  

b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,  

background image

c)  az  ingatlan  előtti  járdának  (járda  hiányában  egy  méter  széles  területsávnak),  a  járda 

melletti  zöldsáv  úttestig  terjedő  teljes  területének,  legfeljebb  az  épület  10  méteres  körzetén 
belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,  

d) a lakás, lakóház rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:  
da) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,  
db)  vizes  helyiség  és  illemhely  rendeltetésszerű  használata,  rendszeres  takarítása, 

fertőtlenítése,  

e)  az  ingatlan  valamint  a  hozzá  tartozó  kert,  udvar  rágcsálóktól,  kártevőktől  való 

mentesítése,  

f) állattartásra vonatkozó (különösen kutyák közterületre kiengedésének tilalma) szabályok 

betartása.  

 (2)  A  kérelmező  köteles  az  (1)  bekezdésben  felsorolt  állapotot  a  jogosultság    időtartama 

alatt és azt követően is fenntartani.  

 (3) A jogosultság feltételeként az (1) és (2) bekezdésben előírt szabályok betartását az aktív 

korúak  ellátása  megállapítását,  felülvizsgálatát  végző  köztisztviselő  helyszíni  szemle 
keretében ellenőrzi. A helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni.  

(4)  A  rendeletben  megállapított  feltételek  teljesítésére  a  kérelmezőt,  illetve  a  jogosultat 

megfelelő,  de  legalább  ötnapos  határidő  tűzésével  a  jegyzőnek  –  az  elvégzendő 
tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a 
jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a 
megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

(5) Amennyiben  a  települési  lakhatási  támogatás  iránti  kérelmet  a  polgármester  a  (4) 

bekezdés  szerinti  okból  elutasítja,  vagy  a  megállapított  települési  lakhatási  támogatást 
megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan 

a) a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem 

nyújthat be települési lakhatási támogatás iránti kérelmet, valamint 

b) a  döntés  jogerőre  emelkedésétől  számított  egy  éven  belül  benyújtott  kérelem  esetén  a 

települési lakhatási támogatás kizárólag természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható. 
 (6) Települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
(7)  A  települési  lakhatási  támogatás  iránti  kérelmet  a  melléklet  szerinti  nyomtatványon  kell 
benyújtani. 
 
 

Házi segítségnyújtás 

11. §  

 

(1) 

A  házi  segítségnyújtást  az  önkormányzat  a  Pápai  Többcélú  Kistérségi  Társulás 

keretében működő házigondozás keretében biztosítja. 
 

Köztemetés 

12.§ 

 
 Az Sztv. 48. § alapján elrendelt közköltségen történő eltemettetéskor csak a legalacsonyabb 
osztályú temetés biztosítható. 
 

Étkeztetés 

13. § 

 
 A Képviselő-testület az Sztv. 62. § (1) bekezdése szerint étkeztetés feltételeit biztosítja.  

background image

 

14. § 

 
 Az étkeztetés jogosultsági feltételei 
 (1) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 70. életévét betöltötte. 
 (2)  Egészségi  állapota  miatt  rászorulónak  kell  tekinteni  azt  a  személyt,  aki 
mozgáskorlátozottsága,  krónikus,  akut  vagy  egyéb  betegsége  miatt  a  háziorvosi  vagy 
szakorvosi  igazolás  alapján  önmaga  ellátásáról  –  részben  vagy  teljesen  –  gondoskodni  nem 
tud. 
 (3)  Fogyatékossága,  pszichiátriai  betegsége,  szenvedélybetegsége  miatt  rászorulónak  kell 
tekinteni  azt  a  személyt,  aki  fekvőbeteg-gyógyintézeti  kezelést  nem  igényel,  önmaga 
ellátására részben képes. 
 (4)  Hajléktalansága  miatt  rászorulónak  kell  tekinteni,  aki  az  Sztv.  alapján  hajléktalannak 
minősül. 
 (5)  A  szociális  étkeztetés  intézményi  térítési  díjának  megállapítása  az  Sztv.  115.  §  (1) 
bekezdés alapján történik. A térítési díjakat külön rendelet állapítja meg. 
 

Családsegítés 

15. § 

  
 A  családsegítést  –  az  életvezetési  problémákkal,  szociális  gondokkal  küzdő  családok 
megsegítésére  –  az  önkormányzat  a  Pápakörnyéki  Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulása 
útján látja el. 
 
 
 

Záró és átmeneti rendelkezések 

16. § 

 
(1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
(2) A  rendeletben  nem  szabályozottakra  vonatkozóan  az  Sztv.,  valamint  a  végrehajtására 

kiadott  kormányrendeletek  és  más  felsőbb  szintű  jogszabályok  rendelkezéseit  kell 
alkalmazni. 

(3) Hatályát  veszi  Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  1/2014.  (I.  31.) 

önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 

 
Bakonytamási, 2015. február 26. 
 
 
 
 
 
 

Németh Károly 

Takács Imre 

 

polgármester 

jegyző 

 
 
 
 
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 28. 
 
 

background image

 
 
 

 

Takács Imre 

 

 

 

 

 

   jegyző 

background image

1. melléklet a 3/2015. (II. 28.) rendelethez 
 
 

KÉRELEM 

Települési támogatás megállapítása iránt 

 

Alulírott azzal a kéréssel fordulok Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy 
számomra települési támogatást szíveskedjenek megállapítani. 

 

Személyi adatok: 
 
Név: 

 

…………………………  Leánykori név:  …………………………….. 

Szül. hely, idő:  ………………………………………………….. 
Anyja neve: 

………………………………………………….. 

Lakcím:  

………………………………………………….. 

A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 
 

Név 

 

 

 

Rokoni kapcsolat  

 

Jövedelem 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………… 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………… 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………… 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………… 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………… 

 
Az egy főre számított havi családi jövedelem: 

…………………………….. 

 
A kérelem indokai: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kamatmentes kölcsön formájában kéri-e a támogatás kiutalását?   

igen 

nem 

 
 
Bakonytamási, …… év …… hó …….. nap 
 
 
 

…………………………………. 

 

kérelmező 

 
Kérelemhez csatolandó: 
- közös háztartásban élők kereseti/jövedelmi igazolása 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031