Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek Közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló rendelet
Bekezdések

Közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló rendelet

Közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló rendelet.pdf — PDF document, 40Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2014. (VIII.08.) önkormányzati rendelete 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról  
 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi  önkormányzatiról 
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a 
Magyarország  helyi  önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  3. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. Az önkormányzati rendelet hatálya  
 
1.
 
§    A  rendelet  hatálya  Bakonytamási  község  közigazgatási  területén  lévő  közterületekre  és 
ingatlanokra, valamint azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire terjed ki. 
 
2. Értelmező rendelkezések 
 
2.§ E rendelet alkalmazásában  
a)
 
közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  
törvény 2.§.13.pontjában meghatározott terület;   
b)
 
közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése;  
c)
 
házszám: a bel-és külterületi ingatlanok közterületre megállapított sorszáma; 
d)
 
településrész:  egy  közterületnél  nagyobb,  de  a  település  egészénél  kisebb,  történetileg 
kialakult és elkülönülő területrész.  
 
3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok 
 
3.§ (1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat.  
(2)  Közterületet  személyről,  tárgyról,  állatról,  növényről,  földrajzi  névről  vagy  fogalomról  lehet 
elnevezni.  
(3) Közterületet olyan természetes személyről lehet elnevezni,  
a)
 
akinek  közismert  tevékenysége  a  nemzet  történelmében  vagy  az  emberiség  egyetemes 
történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;  
b)
 
aki  a  tudomány,  művelődés,  sport  vagy  a  társadalmi  élet  egyéb  területein  kimagaslóan 
jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó;   
c)
 
akinek  a  Bakonytamási  község  életében,  történetében  kiemelkedő  szerepe  volt, 
tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez. 
(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.  
background image
4.§ (1) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a 
földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.  
(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési  eljárás 
nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.  
(3)  Ha  egy  közterület  községrendezés,  beépítés  következtében  két  vagy  több  részre  tagolódik, 
egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell adni.  
5.§  (1)  A  közterület  elnevezését,  illetve  elnevezésének  megváltoztatását  bárki  kezdeményezheti  a 
polgármesterhez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal.  
(2) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.  
(3)  A  közterületnév  megállapításáról,  illetve  megváltoztatásáról  tájékoztatni  kell  a  lakosságot,  az 
illetékes  járási  hivatalt,  az  illetékes  postai  és  ingatlan-nyilvántartó  szerveket,  a    rendőrség,  a 
katasztrófavédelem,  az  országos  mentőszolgálat  illetékes  szerveit,  valamint  az  illetékes 
közműszolgáltatókat.   
(4) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel 
kell tüntetni. A jegyzék vezetését a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal  végzi.  
 
4. A házszámozás  
6.§  (1)  A  névvel  ellátott  közterületen  a  beépített  és  a  beépítetlen  építési  telkeket  házszámmal  kell 
ellátni.  
(2)  A  házszám  arab  szám,  továbbá  –  amennyiben  ez  szükséges  –  arab  szám  és  alátöréssel  az  abc 
kisbetűje.  
(3)  A  vonalszerű  közterületek  esetében,  a  számozás  irányába  haladva  a  jobb  oldalon  a  páros 
számokból, a bal oldalon a páratlan számokból kell megszakítás nélkül a házszámot képezni. 
Az ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. 
(4) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól kezdődően történik.  
(5)  A  kizárólag  egyik  oldalon  beépíthető  közterületek  telkei  és  a  foltszerűen  beépített  területek 
folyamatos számozást kapnak.  
(6)  Amennyiben  a  közterületnek  a  nyilvántartásba  vett  házszámokkal  rendelkező  szakaszán 
telekalakítás,  beépítés,  vagy  a  házszámok  egyéb  okból  történő  rendezése  miatt  a  közterület, 
közterületszakasz  jelentős részének  átszámozására  lenne  szükség,  -  az  átszámozás  elkerülése 
érdekében  –  az  érintett  házszámot  a  latin  „ábécé”  kisbetűivel  írt  alátöréssel  kell 
megkülönböztetni.  
(7) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell. 
7.§  (1)  A  közterületen  több  ingatlan  azonos  számmal  nem  jelölhető.  Ha  egy  ingatlan  több  
közterülettel  is  érintkezik,  az  építmény  utcafronti  főhomlokzata  határozza  meg  a  
házszámozást.  
background image
(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul, akinek a 
házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.  
(3)  A  már  megállapított  házszám  megváltoztatására  csak  indokolt  esetben  kerülhet  sor.  A 
változtatáskor  arra  kell  törekedni,  hogy  a  házszám-változtatás  minél  kevesebb  érintett 
lakcímének megváltoztatásával járjon. 
8.§ (1) A 6.§ rendelkezései az önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontjában nyilvántartott 
házszámozásra nem vonatkoznak.   
(2)  Az  ingatlanok  házszámának  megállapítására  vonatkozó  hatáskörét  a  képviselő-testület  a 
polgármester hatáskörébe utalja.  
  
5. Utcanév-táblák és házszámtáblák elhelyezése 
9.§ (1) A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a továbbiakban: utcanév-
tábla) az utca kezdetén, végén és minden betorkolló utcánál is el kell helyezni.  
(2)  Az  utcanév-  táblát  elsősorban  épületen,  kerítésen,  ezek  hiányában  külön  tartószerkezeten  –  jól 
látható helyen – kell elhelyezni.  
(3)  Az  ingatlan  tulajdonosa,  kezelője  vagy  használója  az  utcanév-tábla  kihelyezését  és  az  ezzel  járó 
munkálatokat tűrni köteles. 
(4) Az utcanév-táblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell egyeznie. 
(5)  Az  új  közterület  elnevezését  tartalmazó  utcanév-táblát,  valamint  a  közterület  elnevezésének 
megváltoztatása  után  az  új  utcanév-táblát  az  ingatlan-nyilvántartásba  való  átvezetést  követő 
három hónapon belül kell kihelyezni.   
(6)  A  közterületek  elnevezésének  megváltozását  követően  a  régi  utcanév  táblát  piros  színű,  átlós 
áthúzással kell jelölni. A régi elnevezést tartalmazó utcanév táblát a megszűnését követő két 
év elteltével lehet eltávolítani. 
10.§  (1)  A  házszámtáblát  az  ingatlan  kerítésére,  házfalára,  a  közterületről  jól  látható  módon  kell  az 
ingatlan tulajdonosának elhelyeznie.  
(2) Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell elhelyezni, úgy 
hogy a közterület felől jól látható legyen.  
11.§  (1)  A  házszámtábla  beszerzéséről,  kihelyezéséről,  szükség  szerint  cseréjéről,  és  pótlásáról  az  
ingatlan tulajdonosa gondoskodik.  
 (2) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a házszámtáblát az 
ingatlan tulajdonosa részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.  
 
6. Településrészek 
12. § 
(1) Bakonytamási Község Önkormányzata központi belterületétől elnevezésében is elkülönül a 
lakott külterülete. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti településrészek:  
background image
a) Lakott külterület elnevezése: Hathalom puszta; 
b) Egyéb külterület elnevezése: Sándor major; Vasúti őrház. 
(3)  A  (2)  bekezdés  szerinti  elnevezéseket  a  nyilvántartásban  rögzíteni  kell,  és  a  településről  készülő 
térképeken fel kell tüntetni.   
 
7. Záró rendelkezések 
13.§ (1) Az önkormányzati rendelet 2014. szeptember 1-én lép hatályba.  
(2)  Azon  ingatlan  tulajdonosa,  melynek  házszámozása  hiányzik,  az  e  rendeletben  foglalt 
kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles eleget tenni. 
(3)  Az  önkormányzati  rendelet  hatályba  lépésének  időpontjában  tartószerkezetre  rögzített  utcanév-
táblák  9.§  (2)  bekezdés  szerinti  elhelyezéséről  a  táblák  avulása  miatti  cseréje  során 
gondoskodik az önkormányzat. 
  
 
 
            Németh Károly   
 
           Takács Imre    
 
 
 
 polgármester   
                                        jegyző 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja:  2014.08.08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Takács Imre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                jegyző 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031