Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek 2017. évi költségvetés
Bekezdések

2017. évi költségvetés

Költségvetés 2017..pdf — PDF document, 1826Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

1/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2) 
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1) 
bekezdés  f)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  2017.  évi  költségvetéséről  a 
következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya 

1. §  A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

37.789.841 Ft  Költségvetési bevétellel 
76.500.000 Ft  Költségvetési kiadással 

 38.710.159 Ft 
 24.710.159 Ft 

14.000.000 Ft 

Költségvetési egyenleggel 
-ebből működési           
felhalmozási
 

állapítja meg. 

(2)  Az  (1)  bekezdésben  megállapított  költségvetési  bevételek  forrásonkénti,  a  költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit 
és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3)  A  működési  és  felhalmozási  célú  bevételi  és  kiadási  előirányzatok  mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2/a. és a 2/b. melléklet részletezi. 

(4)  Az  általános  működési  és  ágazati  feladatok  támogatásának  alakulását  jogcímenként  a  
      képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá. 

A költségvetés részletezése 

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők  
       szerint állapítja meg: 
(1)  Az önkormányzat költségvetésében beruházások nem tervezett. 
(2)  Az önkormányzat költségvetésében felújításokat 14.000.000 Ft értékben tervezett. 
(3)  Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez. 
(4)  Az  önkormányzat  által  adott  céljellegű  támogatásokat  a  7.  melléklet  szerint  határozza 

meg. 

(5)  A  2.  §  (1)  bekezdésében  megállapított  bevételek  és  kiadások  megoszlását,  és  az  éves 

létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3
melléklet 
szerint határozza meg.  

(6)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(7)  Az  önkormányzat  a  kiadások  között  23.500.000  Ft  általános  tartalékot  állapít  meg.

 

A  

       tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 

background image

(8)  A  finanszírozási  célú  pénzügyi  műveletekkel  kapcsolatos  hatásköröket  a  képviselő- 
       testület a polgármesterre átruházza. 
(9) Az önkormányzat 2017. évben engedélyezett létszámát 7 főben, ebből a    
      közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület. 
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi 
       bontásban  a  10.  melléklet  szerint,  likviditási  tervét  a  11.  melléklet  szerint  hagyja  
       jóvá. 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4. § (1) Az  önkormányzati  szintű  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2)  A  költségvetési  hiány  csökkentése  érdekében  évközben  folyamatosan  figyelemmel  kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (3)  A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület 

az előző évek pénzmaradványát használja fel.  

Az előirányzatok módosítása 

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

 (2)  Amennyiben  az  önkormányzat  év  közben  a  költségvetési  rendelet  készítésekor  nem 

ismert  többletbevételhez  jut,  vagy  bevételei  a  tervezettől  elmaradnak,  arról  a 
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(3)  A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az 

éves  költségvetési  beszámoló  elkészítésének  határidejéig,  december  31-ei  hatállyal 
módosítja  a  költségvetési  rendeletét.  Ha  év  közben  az  Országgyűlés  –  a  helyi 
önkormányzatot  érintő  módon  –  a  hozzájárulások,  támogatások  előirányzatait  zárolja, 
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  

 

Önként vállalt feladatok  

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2017. évben támogatja: 

a)  Bakonytamásiban működő civil szervezeteket 
b)  A Bakonytamásiban működő egyházakat 
 
 
 

 

 

 

background image

 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

7. §  Az  önkormányzat  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáról  a  Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

8. §  E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Takács Imre 

Németh Károly 

                               jegyző 

polgármester 

 

 

 

A  rendeletet kihirdetésének napja: 
 
 
 
 
 
Bakonytamási, 2017. március 1.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takács Imre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     jegyző

 

 
 

 

background image

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 

background image

Bakonytamási Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-

szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 757 290

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 348 290

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 209 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 830 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

5 830 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4. 

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 883 551

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

6 882 800

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 882 800

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

5 000 000

4.2.

Gépjárműadó

998 751

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 079 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

380 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 010 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó 

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

388 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

240 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

240 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

37 789 841

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

30 000 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

30 000 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 710 159

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 710 159

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

background image

Bakonytamási Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Váltóbevételek

    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

38 710 159

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

76 500 000

background image

Bakonytamási Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-

szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat

A

B

C

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

61 629 600

1.1.

Személyi  juttatások

11 435 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 995 700

1.3.

Dologi  kiadások

15 229 300

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 239 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 230 000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

   - Elvonások és befizetések

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 330 000

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

   - Kamattámogatások

1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

1.18.

Tartalékok

23 500 000

1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék

23 500 000

1.20.

   - Céltartalék

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

14 000 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

14 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

   - Lakástámogatás

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

75 629 600

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

870 400

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

870 400

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

870 400

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

76 500 000

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-37 839 759

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

37 839 759

3. sz. táblázat

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

background image

 

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

 Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 757 290

Személyi juttatások

11 435 600

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 830 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 995 700

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások 

15 229 300

4.

Közhatalmi bevételek

7 883 551

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 239 000

5.

Működési bevételek

2 079 000

Egyéb működési célú kiadások

3 230 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

23 500 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

37 549 841

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

61 629 600

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

8 710 159

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele 

8 710 159

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

   Betét visszavonásából származó bevétel 

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) 

16 240 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

   Értékpapírok bevételei

16 240 000

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése

870 400

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

24 950 159

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

870 400

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

62 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

62 500 000

26.

Költségvetési hiány:

24 079 759

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi  hiány:

-

Tárgyévi  többlet:

-

Sor-

szám

2.1

. mellék

let 
az

 1

/2

01

7. 

(II

I.1

.) ö

nko

rmá
nyza
ti ren

deleth

ez

background image

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

 Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

14 000 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

240 000

7.
8.
9.
10.
11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

240 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

14 000 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

13 760 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele 

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel 

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

13 760 000

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

13 760 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

14 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

14 000 000

27.

Költségvetési hiány:

13 760 000

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi  hiány:

-

Tárgyévi  többlet:

14 000 000

Sor-

szám

2.

2.

 m

ell

ék

le

t az

 1/

2017.

 (III.
1.

önk
or

m

ány
zat

i r

ende
le

the

z

background image

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

37 789 841

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 

37789841

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

38 710 159

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 

38710159

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

76 500 000

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 

76500000

0

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

75 629 600

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 

75629600

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

870 400

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 

870400

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

76 500 000

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 

76500000

0

background image

 3. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2018.

2019.

2020.

A

B

C

D

E

F

1.

-  

               

2.

-  

               

3.

-  

               

4.

-  

               

5.

-  

               

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-  

               

-  

               

-  

               

-  

               

Bakonytamási Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségei

Összesen

(F=C+D+E)

Sor-

szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Forintban !

background image

 4. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Sor-

szám

Bevételi jogcímek

2017. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

6 882 800 

                         

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

6 882 800 

                        

Bakonytamási Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése
alapján.

background image

 5. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Sor-

szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-  

                                                      

Bakonytamási Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

background image

 6. melléklet az 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelethez

 Forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési 

és befejezési éve

Felhasználás   2016. 

XII. 31-ig

2017. évi előirányzat 2017. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

background image

 

 7. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési 

és befejezési éve

Felhasználás   2016. 

XII. 31-ig

2017. évi előirányzat

2017. utáni szükséglet 

(F=B - D - E)

A

B

C

D

E

F

Petőfi utca aszfaltozása

10 000 000

2017

10 000 000

Óvoda színezés, tető felújítás

1 500 000

2017

1 500 000

Garázs tetőtér befejezés

1 000 000

2017

1 000 000

Járda felújítás

500 000

2017

500 000

Jókai utca aszfaltozás

1 000 000

2017

1 000 000

ÖSSZESEN:

14 000 000

14 000 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

background image

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

 8. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források

2017.

2018.

2018. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0
0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2018. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0
0
0
0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források

2017.

2018.

2018. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0
0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2018. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0
0
0
0

Összesen:

0

0

0

0

Forintban!

Forintban!

Összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

0

Hozzájárulás  (E Ft)

Támogatott neve

background image

9.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 757 290

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 348 290

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 209 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 830 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

5 830 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4. 

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 883 551

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)

6 882 800

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 882 800

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

5 000 000

4.2.

Gépjárműadó

998 751

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 079 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

380 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 010 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó 

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

388 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

240 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

240 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

37 789 841

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

30 000 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

30 000 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 710 159

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 710 159

background image

9.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Váltóbevételek

   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

38 710 159

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

76 500 000

background image

9.1. melléklet az 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

61 629 600

1.1.

Személyi  juttatások

11 435 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 995 700

1.3.

Dologi  kiadások

15 229 300

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 239 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 230 000

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

   - Elvonások és befizetések

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 330 000

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

   - Kamattámogatások

1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

1.18.

Tartalékok

23 500 000

1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék

23 500 000

1.20.

     - Céltartalék

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

14 000 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

14 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

   - Lakástámogatás

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

75 629 600

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

870 400

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

870 400

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

870 400

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

76 500 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

background image

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Bakonytamási Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

 1. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban

Forintban

 Forintban

Sor-

szám

Bevételi jogcím

2015. évi tény

2016. évi várható

2017. évi 

előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 503

25 865 516

21 757 290

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 042

15 255 687

13 348 290

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 261

9 409 829

7 209 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200 000

1 200 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

14 534

14 837 100

5 830 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 

14 534

14 837 100

5 830 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 038

9 997 440

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

252

9 997 440

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 786

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4. 

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 354

10 064 185

7 883 551

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

9 297

9 014 735

6 882 800

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 902

1 882 800

1 882 800

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 395

7 131 935

5 000 000

4.2.

Gépjárműadó

969

1 006 777

998 751

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

88

42 673

2 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 086

3 364 845

2 079 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

497

374 615

380 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

197

411 822

300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 128

1 012 250

1 010 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó 

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

99

224 143

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

165

1 342 015

388 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

500

8 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

500

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

180

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

120

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

60

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

94

146 233

240 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

94

146 233

240 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

55 289

72 275 319

37 789 841

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

8 000

25 000 000

30 000 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

8 000

25 000 000

30 000 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 858

4 040 761

8 710 159

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 858

4 040 761

8 710 159

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 047

5 042 271

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 047

5 042 271

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Váltóbevételek

    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18 905

34 083 032

38 710 159

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

74 194

106 358 351

76 500 000

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

background image

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Bakonytamási Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

 1. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban

Forintban

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2015. évi tény

2016. évi várható

2017. évi 

előirányzat

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

41 591

44 813 223

61 629 600

1.1.

Személyi  juttatások

19 937

16 532 997

11 435 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 563

2 998 792

1 995 700

1.3.

Dologi  kiadások

10 236

13 718 413

15 229 300

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 654

7 490 925

6 239 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 201

4 072 096

3 230 000

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

10

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

   - Elvonások és befizetések

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

580

3 480 081

2 330 000

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

60

300 000

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

   - Kamattámogatások

1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 551

592 015

600 000

1.18.

Tartalékok

23 500 000

1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék

23 500 000

1.20.

   - Céltartalék

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 699

4 756 247

14 000 000

2.1.

Beruházások

11 399

778 826

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 487 421

14 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

300

490 000

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

250

2.12.

   - Lakástámogatás

50

490 000

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

53 290

49 569 470

75 629 600

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

12 000

43 000 000

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

12 000

43 000 000

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

4 863

5 078 722

870 400

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 863

5 078 722

870 400

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

background image

 Forintban !

2017.

2018.

2019.

2019.

 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

2. 

jéko

zta

 tá

bla

  

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Összesen (1+4+7+9+11)

Összesen

Kiadás vonzata évenként

Sor-

szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.

 éve

2017 előtti 

kifizetés

background image

  3. tájékoztató tábla

 Forintban !

Sor-

szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül 

elérhető bevétel

Kedvezmények 

összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6 882 800

6.

-ebből:            Építményadó 

1 882 800

7.

Telekadó 

9.

Magánszemélyek kommunális adója 

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után 

11.

Idegenforgalmi adó épület után 

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
után 

5 000 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

998 751

61 760

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

180 000

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

8 061 551

61 760

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

background image

 4. tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor-

szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 813

1 813

1 813

1 813

1 813

1 813

1 813

1 813

1 813

1 813

1 813

1 814

21 757

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

485

485

485

485

485

485

485

485

485

485

485

495

5 830

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

3 942

3 942

7 884

6.

Működési bevételek

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

176

2 079

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

120

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

240

10.

Finanszírozási bevételek

1 453

683

693

2 693

10 693

693

2 693

3 225

3 225

5 424

7 235

38 710

11.

Bevételek összesen:

4 044

3 174

6 423

3 174

5 174

13 174

3 174

5 174

9 648

5 706

7 905

9 730

76 500

12.

13.

Személyi juttatások

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

950

986

11 436

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

170

1 996

15.

Dologi  kiadások

1 269

1 269

1 269

1 269

1 269

1 269

1 269

1 269

1 269

1 269

1 269

1 270

15 229

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

519

6 239

17.

 Egyéb működési célú kiadások

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

271

3 230

18.

Beruházások

19.

Felújítások

2 000

10 000

2 000

14 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

870

3 249

6 474

2 532

4 731

6 514

24 370

22.

Kiadások összesen:

4 044

3 174

6 423

3 174

5 174

13 174

3 174

5 174

9 648

5 706

7 905

9 730

76 500

23.

Egyenleg

Bevételek

Kiadások

Előirányzat-felhasználási terv

2017. évre

background image

adatok forintban

Jogcím

2017. évi támogatás összesen

A

B

Önkormányzatok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége

6 165 000

Köztemető fenntartás és működtetés

1 100 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

470 000

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

870 400

Támogatási célú finanszírozási műveletek 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 490 000

Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása

12 440 000

Város- és községgazdálkodás

1 450 000

Közvilágítási szolgáltatás

2 238 500

Zöldterület kezelés

3 226 500

Civil szrvezetek működésének támogatása

600 000

Házi orvosi szolgálat

495 000

Sportlétesítmények működtetése, fenntartása

63 500

Könyvtári szolgáltatás

656 500

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

3 327 000

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3 387 000

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása

400 000

Intézményen kívüli gyermek étkeztetés
Tanyagondnoki szolgáltatás

4 181 600

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

6 439 000

Összesen:

53 000 000

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. 

jéko

zta

 tá

bla

background image

 6. tájékoztató tábla

Sor-

szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás 

összge

1.

Bakonytamási Torna Club

Működési támogatás

0

2.

Nyugdíjas Klub

Működési támogatás

100 000

3.

Faluvédő Egyesület

Működési támogatás

100 000

4.

Vöröskereszt helyi szervezete

Működési támogatás

100 000

5.

Evangélikus Egyház Bakonytamási

Működési támogatás

100 000

6.

Katolikus Egyház Bakonytamási

Működési támogatás

100 000

7.

Községi Énekkar

Működési támogatás

100 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

600 000

Nem kötelező!

Forintban !

Összesen:

K I M U T A T Á S

a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

background image

Bakonytamási Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

 7. számú tájékoztató tábla

Forintban

Sor-

szám

Bevételi jogcím

2018. évi

2019. évi

2020. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

21 700 000

22 000 000

22 500 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 000 000

8 000 000

8 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4. 

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4.2.

Gépjárműadó

950 000

950 000

950 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

50 000

5.

Működési bevételek 

6.

Felhalmozási bevételek

7. 

Működési célú átvett pénzeszközök 

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

36 700 000

37 000 000

37 500 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

36 700 000

37 000 000

37 500 000

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi

2019. évi

2020. évi

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai 

36 700 000

37 000 000

37 500 000

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

36 700 000

37 000 000

37 500 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

36 700 000

37 000 000

37 500 000

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031