Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek Civil szervezetek támogatása
Bekezdések

Civil szervezetek támogatása

CIVIL SZERVEZETEK RENDELETE.pdf — PDF document, 234Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Bakonytamási község önkormányzat képviselő-testületének  
7/2012. (XI.01.) Számú önkormányzati rendelete 
a községben működő civil szervezetek támogatásáról 
 
 
Bakonytamási  község  önkormányzatának  Képviselő-testülete  elismeri  azt  a  tevékenységet,  amelyet  a 
községben  működő civil szervezetek az  önkormányzati feladatok  megvalósításában vállalnak,  ezért a 
civil szervezetek átláthatóbb és kiszámíthatóbb működéséhez pénzügyi támogatást nyújt. 
A pénzügyi támogatás célja a civil társadalom megerősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes 
konkrét társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri 
viszony  és  munkamegosztás  előmozdítása  az  önkormányzati  feladatok  hatékonyabb  ellátása 
érdekében.  A  kitűzött  célok  elérése  és  a  civil  társadalmi  önszerveződés  elősegítése  érdekében 
Bakonytamási  község  önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás, valamint Magyarország alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja a civil 
szervezetek támogatásáról. 
 
 
1. §  
 
A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Magyarországon  bírósági  nyilvántartásba  vett  Bakonytamási  székhelyű, 
illetve  országos  regionális  megyei  szervezet  Bakonytamási  szervezettel  vagy  legalább  öt  tamási 
illetőségű  taggal  is  rendelkező  civil  szervezetei  támogatására,  azok  helyi  működéséhez  és 
tevékenységéhez önkormányzati költségvetési, illetve természetbeli támogatás biztosítása. 
 
2. §  
 
A támogatás módjai 
 a) Pénzbeli támogatás 
 
b) Természetbeli támogatás: 
ba) ingyenes vagy kedvezményes helységhasználat; 
bb) 200 km-ig szállítóeszköz biztosítása. 
 
3. §  
 
A települési önkormányzat által támogatott, civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek: 
(a)   Egészségmegőrzés 
(b)   Kulturális tevékenység, hagyománymegőrzés 
(c)   Ismeretterjesztés 
(d)  Testvértelepülésekkel kapcsolatos tevékenység 
(e)  Természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem 
(f)   Közrend, közbiztonság védelme 
(g)   Sport 
 
4. § A községben működő civil szervezetek támogatása 
 
(1)  Az  önkormányzat  a  helyi  civil  tevékenység  pénzügyi  támogatására  keretösszegeket  különít  el, 
melynek forrása az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű támogatás. 
(2)  A  civil  szervezetek  számára  támogatás  vissza  nem  térítendő  támogatásként  cél  jelleggel 
elszámolási kötelezettséggel nyújtható, amelyet pályázati úton lehet igényelni. 
(3)  A pénzügyi támogatás általános feltételei: 
(a)  A pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet a településen 
background image
(b)  Az  előzőleg  megkapott  támogatással  kapcsolatos  beszámolási  kötelezettségnek  eleget  tesz. 
Évente 1 alkalommal beszámol az  egyesület  működéséről  és anyagi  helyzetéről a Képviselő-
testületnek. 
(c)  A  tárgyévre  vonatkozóan  a  felhasználni  kívánt  támogatás  vonatkozásában  pénzügyi  tervet 
nyújt be. 
(d)  A pályázó a cél megvalósításához önrésszel is rendelkezik. 
(e)  A pályázó rendezvényein Bakonytamási község önkormányzatát támogatóként tűnteti fel. 
(f)  A pályázat elbírálásánál előnyt élvez a szervezetek közös rendezvénye. 
 
5. § Támogatás igénylése 
 
(1)  A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell (1. sz. melléklet)  
 
(a)  pályázó  nevét, székhelyét, adószámát, bírósági  nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre 
jogosult személy nevét 
(b)  a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámot 
(c)  az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját, és az igényelt összeget 
(d)  a  támogatás  felhasználására  vonatkozó  költségszámítást,  megjelölve  a  pályázati  cél 
megvalósításhoz rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét 
(e)  a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját 
(f)  a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatokat 
(g)  írásbeli  hozzájárulást  a  pályázatban  foglalt  közérdekű  adatok  kezeléséhez  és  Bakonytamási 
község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez 
(h)  A program leírását 
6. § A pályázatból kizáró okok 
 
(1)  Nem  részesülhet  1  éven  keresztül  támogatásban,  illetve  a  már  folyósított  támogatás 
visszafizetésére kötelezhető a tudomásszerzéstől számított 2 éven belül az a civil szervezet, amely 
(a)  az önkormányzathoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan 
adatot szolgáltatott 
(b)  az  önkormányzattól  kapott  támogatást  a  vonatkozó  támogatási  szerződésben  megjelölt  céltól 
részben vagy egészben eltérően használta fel 
(c)  szerződésben vállalt kötelességét nem vagy nem határidőben teljesítette. 
 
(2)  A kizárt szervezetekről az önkormányzati hivatalban nyilvántartást kell vezetni. 
 
8. § PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 
 
(1)  A civil szervezetek adott évi támogatására vonatkozó pályázati felhívást a Képviselő-testület teszi 
közzé.  
(2)  A Képviselő-testület a támogatás elnyerésének pályázati feltételeit és céljait minden év március hó 
1.  napjáig  határozza  meg  és  közzé  teszi  az  önkormányzat  hirdetőtábláján,  illetve  a  község 
honlapján. 
(3)  A pályázat benyújtási határideje minden év március 31. napja. Hiánypótlásra a pályázat benyújtási 
határidejét követően a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül van lehetőség. 
(4)  A beérkezett pályázatot a Képviselő-testület a benyújtási határidőt  követő 30  napon belül bírálja 
el. 
(5) A pályázati kiírásban meg kell határozni: 
(a)  a lehetséges pályázók körét 
(b)  a benyújtandó pályázatok kötelező elemeit 
(c)  a pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások megnevezését 
(d)  a pályázat benyújtásának határidejét. 
(e)  a benyújtható pályázatok számát 
(6)  A  pályázatot  Bakonytamási  község  önkormányzatának  Képviselő-testületéhez  kell  benyújtani 
írásban egy eredeti példányban.  
background image
8. § A támogatás felhasználása 
 
(1)  A  támogatás  elszámolási  kötelezettség  mellett  kizárólag  arra a  célra  használható  fel,  amelyre  a 
támogató juttatta. 
(2)  A  támogató  a  támogatás  felhasználását  és  az  erről  készült  számadást  ellenőrzi.  A  pályázatban 
megjelölt  céltól  eltérő  felhasználás  esetén  a  támogatott  az  önkormányzat  írásbeli  felhívására  a 
támogatás  teljes  összegét  a  mindenkor  érvényes  a  támogatás  átvételét  követő  naptól  számított 
jegybanki  alapkamat  mértékének  kétszeresével  növelt  összegben  köteles  visszafizetni  az 
önkormányzatnak. 
(3)  A  pályázati  támogatás  felhasználására  a  polgármester  az  önkormányzat  nevében  támogatási 
szerződést  köt  a  támogatást  igénybe  vevővel.  A  támogatás  összegének  a  támogatott  részére 
történő kifizetésére csak a támogatási szerződés megkötésével kerülhet sor. 
(4)  A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: 
(a)  a szerződő felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket 
(b)  a támogatást nyújtó döntést 
(c)  a támogatás összegét 
(d)  a támogatás célját 
(e)  a támogatás feltételeit 
(f)  a pénzügyi teljesítést 
(g)  a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget és a visszatérítés időpontját 
(h)  a szakmai és pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét 
(i)  a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit 
(j)  a támogatás felhasználásának határidejét 
 
(5) Bakonytamási község önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási szerződéstől eláll, ha a 
szerződéskötés  után  kiderül,  hogy  a  támogatott  valótlan  adatot  szolgáltatott.  A  támogatottnak  az 
elállás közlésétől számított 15 napon belül a nyújtott támogatást vissza kell fizetnie. 
 
 
9. § A támogatási összeg elszámolása 
 
(1)  A  támogatott  a  támogatás  összegével  köteles  a  Képviselő-testületnek  legkésőbb  a  tárgyév  utolsó 
napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni.  
(2)  A  pénzügy  elszámolás  a  támogatási  célokkal  kapcsolatosan  felmerülő  költségekről  kiállított 
számlákkal  vagy  szabályszerűen  kiállított  számviteli  bizonylattal  és  számlaösszesítővel  történik. 
Amennyiben  a  támogatott  határidőre  a  pénzügy  elszámolásig,  valamint  a  szakmai  és  pénzügyi 
beszámoló benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét a 
mindenkor  érvényes  a  támogatás  átvételét  követő  naptól  számított  jegybanki  alapkamat 
kétszeresével növelt összegben az önkormányzatnak visszafizetni. 
(3)  Amennyiben  a  támogatott  a  számára  odaítélt  támogatást  egészben  vagy  részben  nem  kívánja 
felhasználni,  úgy  ezt  a  szándékát  köteles  a  támogatónak  bejelenteni,  és  a  támogatási  szerződés 
módosítását kezdeményezni. Ebben az esetben a támogatott a fel nem használt támogatás összegét 
a támogatási szerződés módosítását követő 15 napon belül kamatmentesen vissza kell fizetni. 
 
10. §  
 
A  pénzügyi  beszámoló  a  pénzügyi  elszámolás  szöveges  részletezése  magyarázata,  melyben  ki  kell 
kérni a támogatott működés, tevékenység, program, rendezvény teljes költségvonzatának ismertetésére 
a rendelkezésre álló önerő részletezésére, valamint a támogatás felhasználására.  
 
11. §  
 
(1) 
A szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási szerződésben  vállalt kötelezettség teljesítéséről 
szóló értékelést, az elért eredményeket. 
(2) 
A szakmai beszámolót az alábbi elemekkel kell elkészíteni: 
background image
(a)  a szervezet megnevezése, címe, vezetőjének neve és elérhetősége 
(b)  A  támogatott  tevékenység,  program  rövid  bemutatása,  közvetlen  résztvevőinek  száma,  és  az 
összes érintett száma 
(c)  egyéb tapasztalatok, vélemények, fontosnak tartott információk 
 
12. §  
 
Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba. 
 
 
Bakonytamási, 2012. október 25. 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
 
Leitner Pál 
 
polgármester 
 
körjegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. október 26. 
 
 
 
Leitner Pál 
 
körjegyző 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031