Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek Közterület használatáról
Bekezdések

Közterület használatáról

A közterület használatáról.pdf — PDF document, 236Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
B
AKONYTAMÁSI 
Ö
NKORMÁNYZAT 
K
ÉPVISELŐ
-
TESTÜLETÉNEK
 
12/2006.
 
(VI.
  
1.)
 RENDELETE
 
 
 
A
 KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL 
 
 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949.  évi  XX.  törvény  44/A.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  közterület 
használatának rendjéről a következő rendeletet alkotja: 
 
Általános rendelkezések 
 
1. § 
 
A  rendelet  célja,  hogy  a  helyi  adottságokra,  valamint  a  községrendezési  és 
közlekedésbiztonsági  szempontokra  figyelemmel  meghatározza  a  közterületek  használati 
rendjére vonatkozó szabályokat, valamint megállapítsa a közterület használati díj mértékét és 
fizetésének módját. 
 
2. § 
 
(1)  A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Bakonytamási  község  közigazgatási  területén  belül  az 
önkormányzat 
tulajdonában, 
kezelésében 
lévő, 
az 
ingatlan-nyilvántartásban 
közterületként  nyilvántartott  belterületi  földrészletre,  továbbá  a  belterületi  földrészletek 
közhasználatra átadott részére. 
(2)  Rendelkezései  minden  természetes  és  jogi  személyre,  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkező  szervezetre  vonatkoznak,  akik  állandó,  vagy  ideiglenes  jelleggel  a  község 
területén tartózkodnak, vagy tevékenykednek. 
(3)  A  rendelet  hatálya  nem  terjed  ki  az  egyéb  jogszabályokban  érintett  és  ott  rendezett 
közterület használatra. 
 
3. § 
 
A  közterületeket,  azok  építményeit,  berendezéseit  és  felszereléseit  rendeltetésüknek 
megfelelően  –  állaguk  sérelme  nélkül  és  az  általános  magatartási  szabályok  betartásával  – 
mindenki ingyenesen használhatja. 
 
A közterület használat engedélyezése, a közterület igénybevétele 
 
4. § 
 
(1)  A  közterületek  rendeltetéstől  eltérő  használatához  közterület  használati  engedély 
szükséges. 
(2)  Közterület használati engedélyt kell beszerezni: 
a)  vendéglátóipari előkert, valamint kitelepülés céljára, 
b)  mozgóárusításhoz, 
c)  alkalmi rendezvénnyel kapcsolatos mutatványos tevékenység közterületen történő 
folytatásával kapcsolatosan, 
background image
(3)  Nem adható közterület használatához hozzájárulás: 
a)  üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, 
b)  teher-és  áruszállításra  szolgáló  gépjármű,  mezőgazdasági  vontató,  munkagép, 
pótkocsi tárolására, 
c)  alkalmi helyhezkötött árusítás céljából. 
(4)  A (2) bekezdés c) pontjával kapcsolatos engedélyezési  hatáskört a polgármestert, egyéb 
esetekben a képviselő-testület gyakorolja. 
 
5. § 
 
(1) A  közterület  használati  engedély  iránti  kérelmet  az  1.  számú  melléklet  szerinti 
tartalommal kell benyújtani. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
(2) Az engedély 
-  ideiglenese jelleggel meghatározott idő elteltéig, 
-  a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetve 
-  visszavonásig adható meg. 
(3) A határozott időre szóló közterület használati engedély legrövidebb időtartama 1 nap, ami 
kérelemre többször meghosszabbítható. 
(4) Amennyiben az engedély érvényét veszti, az engedélyes köteles saját költségén az eredeti 
állapotot, minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. 
(5) Amennyiben  a  közterületen  folytatni  kívánt  tevékenységet  jogszabály  valamely  hatóság, 
vagy  más  szerv  engedélyéhez,  vagy  hozzájárulásához  köti,  a  közterület  használati 
engedély csak a hatósági engedély, hozzájárulás birtokában adható meg. 
(6) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet tisztán tartani. 
(7) Az  engedély  a  használatra  nézve  feltételeket  tartalmazhat,  amelyeket  az  engedélyes 
köteles maradéktalanul betartani. 
(8) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, 
vagy  módon  használja,  vagy  a  közterület  használati  díjat  határidőben  nem  fizette  meg. 
Erre az engedély kiadásáról rendelkező határozatban figyelmeztetni kell az engedélyest. 
 
A közterület használati díj mértéke és fizetésének módja 
 
6. § 
 
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a rendelet 2. 
számú melléklete tartalmazza. A fizetendő díjat, a díjfizetés határidejét és annak módját a 
határozatban kell meghatározni. 
(2) Az  engedélyes  a  díjat  a  közterület  tényleges  használatára  tekintet  nélkül  köteles  a  díjat 
megfizetni. 
 
Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei 
 
7. § 
 
(1) A közterület használat szabályszerűségének  ellenőrzéséről a polgármester a  jegyző útján 
gondoskodik. 
(2) Közterület használati engedély nélkül, vagy az abban foglalt feltételektől eltérő használat 
esetén a polgármester határidő tűzésével a használót felhívja a használat megszüntetésére 
és az engedély iránti kérelem benyújtására, vagy az abban foglaltak betartására. 
(3)  
background image
 
Filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat 
 
7/A. § 
 
  (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás 
forgatása céljából történő közterület-használat (a  továbbiakban:  filmforgatás célú közterület-
használat)  vonatkozásában  a  rendelet  szabályait  az  e  paragrafusban  foglalt  eltérésekkel  kell 
alkalmazni.  
(2) A filmforgatás célú közterület-használat nem  haladhatja  meg a 90 nap  időtartamot, mely 
indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.  
(3) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen 
indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.  
(4)  A  forgatást  akadályozó,  de  a  kérelmezőnek  nem  felróható,  valamint  a  rendkívüli 
természeti  események  esetén  a  közterület-használati  engedélyt  olyan  időtartamban  kell 
meghosszabbítani  és  a  közterület-használatot  engedélyezni,  ameddig  a  filmforgatás 
akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen  esemény  esetén az akadály elhárulása után, 
természeti  esemény  esetén  az  esetleges  kárelhárítást  és  helyreállítást  követően  legfeljebb  3 
napon belül újra biztosítani kell.  
(5) Turisztikailag kiemelt, központi terület:  
      a) 146 hrsz. IV. Béla pihenőpark 
      b) 319/3 hrsz tér  
      c) 283.hrsz 284 hrsz emlékpark  
 
(6) A turisztikailag kiemelt, központi területeken, a közterület-használat együttesen (forgatási 
helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 3000 m
2
 területet.  
(7)  A  kérelmező  a  tevékenysége  gyakorlása  során  köteles  tartózkodni  a  közterület  más 
használóinak szükségtelen zavarásától. 
(8)  A  Képviselő-testület  a  közterület-használat  díját  –  a  Mktv.  34.  §  (3)  bekezdése  első 
mondatában  meghatározott  felső  határként  –  az  Mktv.  3.  mellékletének  7.  pontjában 
megállapított díjakkal egyezően állapítja meg. 
 
 (9) A (8) bekezdés rendelkezéseitől eltérően  mentes a díj  fizetése alól a  mozgóképről szóló 
törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja 
meg  a  15  napot,  filmművészeti  állami  felsőoktatási  képzés  keretében  készülő  film  forgatása 
esetén a harminc napot.  
 
Záró rendelkezés 
 
8. § 
 
(1)  Ez a rendelet 2006. július 1. napjával lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti  Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közterület  használatának 
rendjéről szóló 12/1998. (IX. 1) rendelete. 
(2)  A  rendeletben  foglaltakat  a  hatályba  lépését  követően  lehet  alkalmazni  a  korábban 
közterület használat engedélyezési körébe nem vont életviszonyok vonatkozásában is. 
background image
(3)  A  rendeletben  nem  szabályozott  eljárási  kérdések  tekintetében  a  közigazgatási  hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait kell 
alkalmazni. 
 
 
Bakonytamási, 2006. május 31. 
 
 
 
 
 
 
Németh Károly s.k. 
Török Péter s.k. 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
Bakonytamási, 2006. június 1. 
 
 
 
 
 
 
Török Péter s.k. 
 
 
jegyző 
 
background image
1. számú melléklet 
 
 
 
KÉRELEM KÖZTERÜLET HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNT 
 
 
 
1.  A kérelmező neve, személyi igazolvány száma:  
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  Állandó lakóhely, székhely: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
3.  A közterület használat célja: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  A közterület használat: 
 
a)  helye 
(helyszínrajz): 
……………………………………………………………………….. 
b)  módja, mértéke (négyzetméter): 
……………………………………………………………………….. 
c)  az  engedélyhez  használt  jármű,  berendezés,  utcaberendezési  tárgy  leírása,  jármű 
esetén rendszáma: 
……………………………………………………………………….. 
 
5.  A  közterületen  folytatni  kívánt  tevékenység  gyakorlására  jogosító  okirat  csatolása 
szükséges! 
 
 
 
 
Bakonytamási, 200………………………………. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
 
kérelmező 
 
background image
2. számú melléklet 
 
 
 
A közterületek használati díja Bakonytamási község illetékességi területén: 
 
1. vendéglátóipari előkert létesítése: 
 
50 Ft/hónap/négyzetméter 
2. alkalmi mutatványos tevékenység: 
 
3000 Ft/alkalom 
3. mozgóárusítás  
 
 
 
500 Ft/alkalom 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. május »
május
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031