background image
 18v1.0
Alulírott jogszerű használó
telefon:
* Területadatokat ,00 pontossággal kell megadni
Kelt: ?????????., ???.. év ??..hó ?. nap
Kelt: ?????????., ???.. év ??..hó ?. nap
erdészeti hatóság
bejelentő aláírása
Záradék: A  ???????.??.. ügyszámon iktatott bejelentését tudomásul vettem. 
8.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben általam megadott adatok a valóságnak 
megfelelnek.
Terület (ha)*
10.
9.
1.
Község
Művelési ág
6.
7.
BEJELENTÉS
fásításban tervezett fakitermelésről
név:
???? Tervezett végrehajtás éve
cím:
S.sz.
Fafaj 
megnevezése
Mennyiség (m3)
F
ö
l
d
r
é
s
z
l
e
t
 
f
e
k
v
é
s
e
 
(
B
:
 
b
e
l
t
e
r
ü
l
e
t
 
K
:
 
k
ü
l
t
e
r
ü
l
e
t
)
A
l
r
é
s
z
l
e
t
Tudomásul veszem, hogy fakitermelés csak az erdészeti hatóság határozata, vagy az erdészeti hatóság által 
záradékolt bejelentés birtokában, a végrehajtás éveként megjelölt év december 31-ig végezhető.
A bejelentéshez csatolni kell az érintett ingatlan tulajdonosának és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati, teher jog jogosultjának közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt, a fásításban történő fakitermelésre vonatkozó hozzájárulását.
bejelentem, hogy az alábbi ingatlanon lévő fásításból fát tervezek kitermelni.
Melléklet: ????????. db
Helyrajzi 
szám
2.
3.
4.
5.