background image

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.02.11. 

 

1/3. oldal 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-én 16 órakor megtartott 
üléséről. 

Jelen vannak: 

Németh Károly polgármester 
Fejes Ákos alpolgármester 
Forsthoffer Zoltán képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
dr. Orbán Sándor képviselő 

Tanácskozási joggal: 

Leitner Pál aljegyző 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők: 

1. 

2017. évi költségvetés elfogadása 

2. 

Vegyes ügyek 

3. 

Szociális ügyek 

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. Javaslat nem volt, így a 

levezető  elnök  szavazásra  tette  fel  a  napirend  elfogadását.  A  testület  a  napirendet  egyhangúlag 
elfogadta. 

 
1. napirendi pont 
A polgármester elmondja, hogy a költségvetés tervezetét az elmúlt héten mindenki átnézhette. Kéri, 

ha van módosító javaslat, azt tegyék meg. 

Hozzászólás, javaslat nem  volt, így a levezető  elnök szavazásra tette fel  az önkormányzat  2016. 

évi költségvetésének elfogadását. 

A testület 5 fő igen szavazattal megalkotta következő rendeletét: 

1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet ? Bakonytamási 

 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2017.  évi 
költségvetésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 

 
 
A  polgármester  szavazásra  teszi  fel  Bakonytamási  Önkormányzat  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó javaslatot. 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszti fel a javaslat elfogadását. 

 A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 

12/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat ? Bakonytamási

 

A Bakonytamási Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja. 

 
 
                                                                                                

Ezer forintban!

 

background image

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.02.11. 

 

2/3. oldal 

 

MEGNEVEZÉS 

 

Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség összegei 

2018.  

2019.  

2020.  

ÖSSZESEN 

6=(3+4+5)

 

Helyi adók 

01 

      6.000 

6.000 

6.000 

 

18.000 

Osztalék, koncessziós díjak 

02 

 

 

 

 

Díjak, pótlékok, bírságok 

03 

 

 

 

 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

04 

 

 

 

 

Részvények, részesedések értékesítése 

05 

 

 

 

 

Vállalatértékesítésből, privatizációból 
származó bevételek 

06 

 

 

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 

07 

 

 

 

 

Saját bevételek (01+? .+07) 

08 

6.000 

6.000 

6.000 

18.000 

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  

09 

3.000 

3.000 

3.000 

9.000 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi 
fizetési kötelezettség (11+?..+17) 

10 

 

 

 

 

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 

11 

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 

12 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

13 

 

 

 

 

Adott váltó 

14 

 

 

 

 

Pénzügyi lízing 

15 

 

 

 

 

Halasztott fizetés 

16 

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 

17 

 

 

 

 

Tárgyévben keletkezett, illetve 
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (19+?..+25) 

18 

 

 

 

 

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 

19 

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 

20 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

21 

 

 

 

 

Adott váltó 

22 

 

 

 

 

Pénzügyi lízing 

23 

 

 

 

 

Halasztott fizetés 

24 

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 

25 

 

 

 

 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 

26 

 

 

 

 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 
saját bevétel (09-26) 

27 

3.000 

3.000 

3.000 

9.000 

 

2. napirendi pont 

A  polgármester  ismerteti  az  ASP  rendszerbe  való  belépéshez  szükséges  pályázathoz  a  határozati 

javaslatot. 

Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a javaslatot. 

background image

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.02.11. 

 

3/3. oldal 

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

13/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat ? Bakonytamási 
 Bakonytamási Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  felhatalmazza  a  közös  hivatal 
székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16  azonosító  jelű  ?Csatlakoztatási  konstrukció  az  önkormányzati  ASP  rendszer  országos 
kiterjesztéséhez? című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be. 
A  képviselő  testület  felhatalmazza  a  közös  hivatal  székhelyének  feladatait  ellátó 
önkormányzat  polgármesterét,  hogy  a  támogatási  jogviszony  létrejötte  esetén  a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 
 A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
a pályázat határidőben történő benyújtására. 

A  polgármester  ismerteti  a  Feladatellátó  Társulás  által  megküldött  anyagot,  mely  szerint  a  házi 

segítségnyújtás fedezeteként az önkormányzat vállalja át a többletköltségeket. A polgármester kéri, 
akinek javaslata van, az tegye meg.  

 A  testület  javasolja,  hogy  a  plusz  költségeket  a  szolgáltatást  igénybe  vevő  fizesse  meg,  azt  ne 

vállalja át az önkormányzat. 

Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a javaslatot. 

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 

14/2017.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat ? Bakonytamási

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  kívánja  átvállalni  a  térítési 
díjak megfizetését a házigondozást igénybe vevő személyek helyett. Felkéri a polgármestert, 
hogy ezt a Feladatellátó Társulás felé jelezze. 

A polgármester ismerteti a szervezeti és működési szabályzat  módosítására vonatkozó javaslatot, 

mely a törvényességi észrevétel miatt szükséges. 

A polgármester kéri, akinek hozzászólása van, az tegye meg. Hozzászólás nem volt, így szavazásra 

tette fel a tervezetet. 

A testület 5 fő igen szavazattal megalkotta következő rendeletét: 

2/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet ? Bakonytamási 

 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  szervezeti  és 
működési szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalta és elfogadta. A 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 16

30

-kor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést 

rendelt el. 

Kmf. 

 

   Németh Károly   

Takács Imre 

 

   polgármester 

 

jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

 

 

 

                     Leitner Pál 

 

 

                    aljegyző