Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2017. Jegyzőkönyv 2017.04.27.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2017.04.27.

2017.04.27. jegyzőkönyv.pdf — PDF document, 304Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017.04.27. 

 

1/7. oldal 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-én 16 órakor megtartott 
üléséről. 
Jelen vannak: 
Németh Károly polgármester 
Fejes Ákos alpolgármester 
Forsthoffer Zoltán képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
dr. Orbán Sándor képviselő 

 
Tanácskozási joggal: 
Leitner Pál aljegyző 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők: 

1.  2016. évi zárszámadás 
2.  Vegyes ügyek 
3.  Szociális ügyek 

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. A testület a napirendet 

egyhangúlag elfogadta. 

 
1.  napirendi pont 

 

A  polgármester  elmondja,  hogy  a  2016.  évi  költségvetés  módosítására  vonatkozó  előterjesztést 

mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a zárszámadás elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta 

következő rendeletét: 

 

3/2017. (V.1.) önkormányzati rendelet 

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2016.  évi  költségvetési 
rendelet  módosítására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a 
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  kihirdetésről 
gondoskodjon. 
 

A  polgármester  elmondja,  hogy  a  2016.  évi  zárszámadásra  vonatkozó  előterjesztést  mindenki 

megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a zárszámadás elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta 

következő rendeletét: 

 

4/2017. (V.1.) önkormányzati rendelet 

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2016.  évi  költségvetési 
zárszámadására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 

 
 
 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017.04.27. 

 

2/7. oldal 

2. napirendi pont 
 
A polgármester elmondja, hogy a Petőfi utca felújítására több ajánlat is érkezett, melyeket ismertet. 
javasolja az Erőss Út Kft.  ajánlatának elfogadását. 
 A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

21/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Petőfi  utca  felújítási 
munkálatainak  elvégzésére  az  Erőss  Út  Kft.  ajánlatát  fogadja  el.  Felhatalmazza  a 
polgármestert a munka megrendelésére és kifizetésére. 

 
A  polgármester  javasolja,  hogy  a  Petőfi  utca  torkolatától  a  Jókai  utca  sarkáig  tartó  szakaszt  az 
önkormányzat önerőből újíttassa fel, így egységes lesz az utak felújítása. Itt szintén az Erőss Út Kft. 
ajánlatát javasolja elfogadni. 
A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

22/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utca torkolata és a Jókai 
utca sarka közé eső úttestet saját költségén felújíttatja. A felújítási munkálatok elvégzésére 
az Erőss Út Kft. ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére 
és kifizetésére. 
 

 
A polgármester ismerteteti az óvoda épületének vakolatjavítási és színezési munkáinak elvégzésére 
érkezett ajánlatot. A munkadíj 612 eFt, az anyagbeszerzést az önkormányzat végzi. A testület az 
ajánlatot elfogadhatónak tartja,így a levezető elnök szavazásra tette fel annak efogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

23/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  óvoda  épületének 
vakolatjavítási  és  színezési  munkáinak  elvégzésére  adott,  612  eFt  munkadíj  ajánlatot 
elfogadja.  A  szükséges  anyagokat  az  önkormányzat  biztosítja  a  feladat  elvégzéséhez. 
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és kifizetésére. 
 

  
 A  polgármester  javasolja  a  testületnek,  hogy  az  óvodai  játszóteret  bővítsék  ki  új  játékokkal.  Az 
előírásoknak  megfelelő  játékok  beszerzése  1  MFt  összegbe  kerülne,  valamint  célszerű  lenne  egy 
fedett kiülőt is felállítani, hogy szükség esetén oda be lehessen menni. 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017.04.27. 

 

3/7. oldal 

 A testület a javaslattal egyetért, így annak elfogadását szavazásra ette fel a levezető elnök. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

24/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda mögötti játszótérre játékok 
beszerzésére és fedett kiülő felállítására 1.500.000,-Ft-ot biztosít. Felhatalmazza a 
polgármestert a játékok és a fedett kiülő megrendelésére és kifizetésére. 

 
A  polgármester  kéri  a  testületet,  hogy  a  civil  szervezetek  rendezvényeinek  támogatására  tegyen 
javaslatot,  mivel  úgy  tűnik,  az  eddigi  rendszer  nem  megfelelő..  A  testület  javasolja,  hogy  az 
önkormányzat  rendezvényeket  támogasson,  vagyis  a  civil  szervezet  bejelenti,  hogy  milyen 
rendezvényt  kíván  megvalósítani  a  községben,  és  amennyiben  a  testület  támogatja  annak 
megvalósulását, egyedi döntéssel biztosítja hozzá a szükséges feltételeket saját költségvetéséből.  
 
 A  polgármeter  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  az  Artisjus  minden  rendezvényre  kiküld  felhívást, 
hogy a jogdíjakat fizesse be az önkormányzat az elhangzott zeneszámokért. Az önkormányzat zenét 
nem szolgáltat, olyan meghívott sem volt, akinek az előadása ezt indokolná. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

25/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  tekintettel  arra,  hogy 
zeneszolgáltatás  és  olyan  műsorszám,  amelyben  ehhez  kapcsolódó  tartalom  lett  volna 
előadva, így a jogdíj megfizetését a testület nem engedélyezi. 

 
A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Nagymad  testvértelepüléssel  közösen  beadott 
pályázatról még nincs hír, úgy tűnik, júniusra lesz eredmény. A testület javasolja, hogy a falunapi 
rendezvényt  az  önkormányzat  ettől  függetlenül  tartsa  meg.  Elmondja  továbbá,  hogy  az 
önkormányzatnál,  az  épületeknél  elvégzendő  munkákra  alkalmasabb  lenne  felvenni  egy  főállású 
karbantartót. Erre már jelöltje is van, a tavalyi időszakhoz hasonlóan: Sabla Attila.  
 A testület a javaslattal egyetért, így azt a polgármester szavazásra tette fel. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

26/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzatnál  főállású 
karbantartói  álláshelyet  létesít  2016.  május  1-től  december  31-ig.  Egyben  felhatalmazza  a 
polgármestert az állás betöltésére arra alkalmas munkás felvételével.  

 
 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy településkép arculati szabályozást kell elfogadnia a 
testületnek. Javasolja, az elkészítésére kérjenek árajánlatot. 
 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

27/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017.04.27. 

 

4/7. oldal 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert, 
hogy a településkép arculati szabályozás elkészítésére kérjen szakembertől árajánlatot.  
 

 
 Németh Károly polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az „Egy perc Magyarország” 
programban részt vehet a település, ismerteti a feltételeket. A testület javasolja a részvételt, a 
polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot: 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

28/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

 Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az „Egy perc Magyarország” 
sorozathoz,  melynek  költségeit  költségvetési  tartaléka  terhére  biztosítja.  Felhatalmazza  a 
polgármetert, hogy a szerződést megkösse és az elkészült műsort kifizesse. 

 
 A polgármester ismerteti a Kémény ZRt. ajánlatát az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos 
kéményseprő-ipari szolgáltatások elvégzésére. A testület az ajánlatot elfogadja. A levezető elnök 
szavazást rendel el. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

29/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási 

Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Pápakörnyéki 

Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulás  Társulási  Tanácsa  7/2016.  (III.  30.)  határozatával 
jóváhagyott  intézményi  térítési  díj  önkormányzati  rendeletben  történő  megállapításával 
egyetért. 

 
A polgármester elmondja, hogy a szolgálati lakások bérleti díját már hosszabb ideje nem emelték, 
így ez évben időszerűvé vált. A testület a Jókai utcai és a Széchensi u. 13. szám alatti lakások 
bérleti díját 25 eFt-ban, a Széchenyi u. 21. szám alatti lakás bérleti díját 20 eFt-ban javasolja 
meghatározni. A polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

30/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 1-től kezdődően 
a  Bakonytamási,  Jókai  u.  2.  szám  alatti,  valamint  a  Bakonytamási,  Széchenyi  u.  13.  szám 
alatti  ingatlanok  bérleti  díját  havi  25.000,-Ft-ban,  a  Bakonytamási,  Széchenyi  u.  2.  szám 
alatti ingatlan bérleti díját havi 20.000,Ft-ban állapítja meg. 
 A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket erről értesítse. 

 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  energia  megtakarítási  intézkedési  tervet  kell 
készíttetnie az önkormányzatoknak, ezt azonban csak szakember tudja elkészíteni. Kéri a testületet, 
hogy hatalmazza fel ennek megrendelésére. 
 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017.04.27. 

 

5/7. oldal 

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

31/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert, 
hogy az energiamegtakarítási terv elkészítésére kérjen szakembertől árajánlatot.  
 
 

  A gyermeknap megrendezésével kapcsolatosan javasolja a polgármester, hogy a testület biztosítsa 
az anyagi feltételeket. A testület ezzel egyetért. A levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

32/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  községi  gyermeknap 
megrendezését támogatja, anyagi feltételeit költségvetési tartaléka terhére biztosítja.  

 
 
 A polgármester ismerteti a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Óvodai-
Bölcsődei  Nevelési  Intézményfenntartó  Társulásról  szóló  Megállapodás  módosítását.  Kéri  annak 
elfogadását. Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 
 

33/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 

 1.)  Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  határozat  melléklet 
szerinti  tartalommal  elfogadja  a  Sokorópátka,  Bakonytamási  és  Gic  Községek 
Önkormányzata  Óvodai-Bölcsődei  Nevelési  Intézményfenntartó  Társulásról  szóló 
Megállapodás módosítását.  
2.)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Németh  Károly  polgármestert  a  megállapodás 
módosításának,  valamint  az  azzal  egységes  szerkezetbe  foglalt  megállapodásnak  az 
aláírására.  

 
 
 A polgármester elmondja, hogy a korábbiakban felvetett fitneszpark kialakítása 5 MFt-ba kerülne, 
így jelenleg nem aktuális, mivel a pályázati lehetőség úgy tűnik, nem áll rendelkezésre. Elmondja 
továbbá,  hogy  az  óvodában  sóterápiát  szeretnének  végezni,  melynek  költsége  25  eFt.  Javasolja, 
hogy támogassa a testület. 
 
Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 
 

34/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 

 Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  óvodában  végzendő 
sóterápia 25.000,-Ft-os költségét költségvetési tartaléka terhére átvállalja. A testület felkéri a 
polgármestert, hogy az érintetteket erről értesítse. 

 
 
 A  polgármester  elmondja,  hogy  már  korábban  felvetődött  a  lovas  egyesület  emlékfa  ültetése 
Csóton.  Az  önkormányzatnak,  amennyiben  részt  kíván  venni  ebben,  70  eFt-ot  kell  befizetnie.  A 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017.04.27. 

 

6/7. oldal 

testület támogatja a részvételt, így a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. 
  
A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 
 

35/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 

 Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Csót  községben  történő 
emlékfa  állításban  részt  kíván  venni,  így  a  facsemete  költségeihez  költségvetési  tartaléka 
terhére hozzájárul. 
 A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket erről értesítse. 

 
 
 A  polgármester  javasolja,  hogy  a  sporttársulásból  az  önkormányzat  kezdeményezze  a  kilépést, 
tekintettel arra, hogy az  egyesület már lassan egy  éve nem  működik. A testület  ezzel  egyetért, íy 
szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 
 

36/2017.(IV.27.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 

 Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pápakörnyéki 
Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulása  keretében  a  Sport  feladatok  ellátásának 
társulásából  való  kilépéséről  határozott.  A  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az 
érintetteket erről értesítse. 
 
 

 Az aljegyző ismerteti a vagyonrendelet módosítására vonatkozó javaslatot.  

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta 

következő rendeletét: 

 

5/2017. (V.1.) önkormányzati rendelet 

 

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, 
a  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló  6/2013.  (V.10.)  önkormányzati 
rendelet  módosítására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a 
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  kihirdetésről 
gondoskodjon. 

 
Az  aljegyző  ismerteti  a  hivatali  helyiségen  kívüli,  illetve  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő 
házasságkötés  engedélyezésének  rendjéről,  valamint  ezen  többletszolgáltatásért  és  az 
anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról szóló renddelet elfogadására vonatkozó javaslatot.  

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta 

következő rendeletét: 

 

6/2017. (V.1.) önkormányzati rendelet 

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hivatali  helyiségen  kívüli, 
illetve  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés  engedélyezésének  rendjéről, 
valamint  ezen  többletszolgáltatásért  és  az  anyakönyvvezetőnek  fizetendő  díjról  szóló 
rendelet  elfogadására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a 
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  kihirdetésről 
gondoskodjon. 
 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017.04.27. 

 

7/7. oldal 

Az aljegyző ismerteti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítására vonatkozó javaslatot.  
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta 

következő rendeletét: 

 

7/2017. (V.1.) önkormányzati rendelet 

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  egészségügyi  alapellátási 
körzetek  megállapítására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a 
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  kihirdetésről 
gondoskodjon. 
 
 

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 17

40

-kor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést 

rendelt el. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

   Németh Károly   

Takács Imre  

 

   polgármester 

 

jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

 

 

 

 

                     Leitner Pál 

 

 

 

                    aljegyző 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. augusztus »
augusztus
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031