Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2016. Jegyzőkönyv 2016.11.24.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2016.11.24.

2016.11.24. jegyzőkönyv.pdf — PDF document, 395Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.11.24. 

 

1/4. oldal 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 Készült  Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2016.  november  24-én  16  órakor 
megtartott üléséről. 
Jelen vannak: 
Németh Károly polgármester 
Fejes Ákos alpolgármester 
Forsthoffer Zoltán képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 

dr. Orbán Sándor képviselő 
Tanácskozási joggal: 
Leitner Pál aljegyző 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők: 

1.  Közmeghallgatás 
2.  Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Megállapodás módosítása 
3.  Vegyes ügyek 
4.  Szociális ügyek 

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. A testület a napirendet 

egyhangúlag elfogadta. 

 
1. napirendi pont 
 
 Tekintettel  arra,  hogy  a  közmeghallgatáson  nem  jelent  meg  egyetlen  érdeklődő  sem,  a 

polgármester a napirendi pontot lezártnak tekinti. 

 
2.  napirendi pont 

 

A  polgármester  ismerteti  a  Pápakörnyéki  Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulása  Társulási 
Megállapodásának 16. módosítását, valamint az intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben 
történő megállapítására vonatkozó javaslatot. A testület mindkettővel egyetért. 
A polgármester szavazásra tette fel a javaslatok elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

42/2016.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási 

Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Pápakörnyéki 

Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulása  Társulási  Megállapodásának  16.  módosítását, 
valamint  azt  egységes  szerkezetben  az  előterjesztés  1.  és  2.  melléklet  szerinti  tartalommal 
jóváhagyja. 
 

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

43/2016.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási 

Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Pápakörnyéki 

Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulás  Társulási  Tanácsa  19/2016  (X.  17.)  határozatával 
jóváhagyott  intézményi  térítési  díj  önkormányzati  rendeletben  történő  megállapításával 
egyetért. 
 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.11.24. 

 

2/4. oldal 

3.  napirendi pont 

 
 A  polgármester  javasolja,  hogy  minden  életvitel  szerűen  lakott  lakást  a  testület  20  eFt  települési 
támogatásban részesítsen tüzelővásárlás és egyéb lakásfenntatási költségeik mérséklésére. 
 A testület ezzel egyetért, így szavazásra teszi fel a javaslatot.. 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

44/2016.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzata  tüzelővásárlás  és  egyéb  lakásfenntatási  költségeik 
mérséklésére 20.000,-Ft/lakás települési támogatásban részesít Bakonytamási közigazgatási 
területén minden Bakonytamásiban állandó lakóhelyet létesített lakos által életvitel szerűen 
lakott lakás után az ingatlanban életvitelszerűen lakó tulajdonost, bérlőt, haszonélvezőt. Egy 
lakcímen csak egy támogatás vehető igénybe, függetlenül attól, hogy esetleg több háztartást 
vezetnek. 
 A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

  
A  polgármester  javasolja,  hogy  a    „Vidámság”  Kulturális  Szervezetet  a  testület  részesítse  50  eft 
támogatásban működésük elősegítésére. 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

45/2016.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzata  a  „Vidámság”  Kulturális  Egyesületet  50.000,-Ft 
támogatásban részesíti, egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére. 
 

 A polgármester javasolja, hogy az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletet január 1-vel 

helyezzék hatályon kívül. Az önkormányzat érdemi támogatást a közepes értékű vásárlásoknál sem 
tud adni, így a célját sem tudja elérni a támogatás. 

A testület ezzel egyetért, így szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta 
következő rendeletét: 
 

6/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet- Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  első  lakáshoz  jutók 

támogatásáról  szóló  5/2016.(IV.28.)  önkormányzati  rendelete  hatályon  kívül  helyezésére 
vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta. 

 
 A  polgármester  javasolja,  hogy  a  testület  hozza  létre  a  helyi  értéktárat  és  annak  bizottságát,  és 
fogadja el annak SZMSZ.-ét. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 

46/2016.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékekről és 
a  hungarikumokról  szóló  114/2013.  (IV.  16.)  Korm.  rendelet  3.  §  (1)  bekezdése  alapján 
létrehozza a Bakonytamási Települési Értéktár Bizottságot. 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.11.24. 

 

3/4. oldal 

A Bakonytamási Települési Értéktár Bizottság tagjának az alábbi személyeket választja meg: 
A bizottság elnöke: Németh Károly  
Tagjai: Németh Tibor 
 

Fenyvesiné Gajdacsik Ildikó 

A  Bakonytamási  Települési  Értéktár  Bizottság  Szervezeti  és  működési  szabályzatát  a 
határozat mellékletének megfelelően elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét értesítse.  

 
 A polgármester kéri a képviselőket,  hogy a jövőbeli terveken  gondolkodjanak és a későbbiekben 
tegyenek javaslatot.  
 Forsthoffer Zoltán képviselő kérdésre válaszolva elmondja, hogy az út menti fakivágás 1-2 héten 
belül elkezdődik.  
 A polgármester felveti, hogy a szokásos év végi újság és naptárak az idei évben is elkészüljenek-e. 
A testület amellett dönt, hogy most is legyen újság és naptár. A polgármester tájékoztatja továbbá a 
testületet, hogy a raktárt lebontották, majd javaslatokat kér, hogyan hasznosítsák a telket,  továbbá 
arra is, hogy a IV. Béla park dombjára mi kerüljön. 
 
 
 A polgármester javasolja, hogy a gyermekek részére ez évben is juttassanak Mikulás csomagot. 
Lakatos Zoltán képviselő 3eFt-os összeget javasol. A polgármester kéri, hozzanak erről határozatot. 

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag meghozta következő 
határozatát: 
 

47/2016.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az életvitelszerűen a 
községben élő gyermekek karácsonyi csomagjának összegét 3.000,-Ft/főben határozza meg. 
Felkéri a polgármester, hogy a csomagok kiosztásáról gondoskodjon. 

 A polgármester megkérdezi Fejes Ákostól, hogy a sportegyesület sorsa mi lesz. 
Fejes Ákos emondja, véleménye szerint az évet lezárják és utána valószínűleg meg kell szüntetni az 
egyesületet. 
 
 A polgármester felveti a kisbusz civil szervezetek általi használatát, mivel konfliktus volt az egyik 
szervezet vezetőjével ez ügyben. Az eddigi gyakorlat szerint 3 alkalommal kapták ingyenesen meg 
a járműveket, az illető ezt nehezményezte. 
 Forsthoffer Zoltán képviselő javasolja, hogy 200 km használatot biztosítsanak részükre és utána 
már a költségeket meg kell téríteniük. 
 A testület ezzel egyetért, így a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag meghozta következő 
határozatát: 
 

48/2016.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben működő civil 
szervezetek részére szervezetenként és évente 200 km megtételéig ingyenesen biztosítja az 
önkormányzati kisbusz használatát. A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket 
erről értesítse. 

 
 
A  polgármester  kéri  a  testületet,hogy  fogadja  el  a  kötelező  felvételt  biztosító  iskolák 
körzethatárainak kijelölését, amely az előző évihez képest nem változott. 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.11.24. 

 

4/4. oldal 

A testület a javaslattal egyetért, a levezető elnök így szavazásra tette fel a javaslatot. 

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  egyhangúlag  meghozta 

következő határozatát: 

 

49/2015.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

 

Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kötelező  felvételt  biztosító  iskolák 
körzethatárainak  kijelölésével  egyetért.  A  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  erről 
értesítse a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. 

 
 
 A  polgármester  ismerteti  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Társulásban  a 
veszprémvarsányi  régió  új  képviselőjének  Bolla  Tünde  bakonypéterdi  polgármester  delegálását 
javasló levelet.  
 

A testület a javaslattal egyetért, a levezető elnök így szavazásra tette fel a javaslatot. 

A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  egyhangúlag  meghozta 

következő határozatát: 

 

50/2015.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

 

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Társulásban  a  veszprémvarsányi  régió  új  képviselőjének  Bolla  Tünde  bakonypéterdi 
polgármestert javasolja. A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket erről értesítse. 
 
 

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 16

45

-kor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést 

rendelt el. 

 

Kmf. 

 

 

   Németh Károly   

Takács Imre  

 

   polgármester 

 

jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

 

 

 

 

                     Leitner Pál 

 

 

 

                    aljegyző 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930