Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2016. Jegyzőkönyv 2016.04.28.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2016.04.28.

2016.04.28. jegyzőkönyv honl.pdf — PDF document, 197Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.04.28. 

 

1/4. oldal 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-án 16 órakor megtartott 
üléséről. 
Jelen vannak: 
Németh Károly polgármester 
Fejes Ákos alpolgármester 
Forsthoffer Zoltán képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
dr. Orbán Sándor képviselő 

 
Tanácskozási joggal: 
Leitner Pál aljegyző 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők: 

1.

 

2015. évi zárszámadás 

2.

 

Vegyes ügyek 

3.

 

Szociális ügyek 

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. A testület a napirendet 

egyhangúlag elfogadta. 

 
1.

 

napirendi pont 
 

A  polgármester  elmondja,  hogy  a  2015.  évi  költségvetés  módosítására  vonatkozó  előterjesztést 

mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a zárszámadás elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta 

következő rendeletét: 

 

3/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet 

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.  évi  költségvetési 
rendelet  módosítására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a 
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  kihirdetésről 
gondoskodjon. 
 

A  polgármester  elmondja,  hogy  a  2015.  évi  zárszámadásra  vonatkozó  előterjesztést  mindenki 

megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a zárszámadás elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta 

következő rendeletét: 

 

4/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet 

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.  évi  költségvetési 
zárszámadására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 

 
 
2. napirendi pont 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.04.28. 

 

2/4. oldal 

 
A polgármester elmondja, hogy a hathalmi út bitumenozására, elkészítésére kért ajánlatot, amelyet 
ismertet a testülettel. Javasolja, hogy a munkálatokat végeztessék el. 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

24/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hathalom  pusztán  lévő  út 
felújítási munkálatainak elvégzésére adott 3.487 eFt-os árajánlatot elfogadja. Felhatalmazza 
a polgármestert a munka megrendelésére és kifizetésére. 

 
A  polgármester  javasolja,  hogy  a  lebontandó  raktárépület  tetejét  szakemberekkel  vetessék  le  a 
balesetveszély miatt. Erre 80 eFt-os árajánlatot kapott. 
A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

25/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kossuth  u.  4.  szám  alatti 
ingatlanon lévő épület tetőbontási munkálatainak elvégzésére költségvetési tartaléka terhére 
80.000,-  Ft  összeget  biztosít.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  munka  megrendelésére  és 
kifizetésére. 

 
A polgármester ismerteteti a Jókai utcai ház bérlőjének kérelmét a bérlet szerződés 
meghosszabbítására. A testület az eddigi feltételekkel javasolja a hosszabbítást, így a levezető elnök 
szavazásra tette fel a kérelmet. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

26/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Bakonytamási, Jókai  u. 2. 
szám  alatti  ingatlanra  vonatkozó,  Bakács  Anikóval  kötött  bérleti  szerződését  határozatlan 
időre  meghosszabbítja.  A  bérleti  szerződés  egyéb  feltételei  változatlanul  maradnak.  A 
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

  
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet  a  Virágos  Magyarországért  programba  való  nevezési 
lehetőségről. A testület javasolja az indulást a programban. A javaslatot a polgármester szavazásra 
teszi fel. 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

27/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.04.28. 

 

3/4. oldal 

Bakonytamási Önkormányzatának Képviselő-testülete benevezi Bakonytamási községet a 
2016. évi Virágos Magyarországért  versenyre. A testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a jelentkezést az önkormányzat nevében megküldje a szervezők, kiírók felé. 

 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy  a  temetőben a járda további  elkészítése, valamint  a 
kerítés újratelepítése a következő feladat. Kéri a testület felhatalmazását a munkák elvégzéséhez. A 
testület egyetért a munkák szükségességével, így a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

28/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert, 
hogy  a  temetőben  az  elő  járdaépítési,  valamint  kerítés  létesítési  munkálatok  elvégzését 
megkezdje. A fedezetet a munkák elvégzésére költségvetési tartaléka terhére biztosítja. 

 
A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Fák  napjára  faültetést  szervez  az  önkormányzat,  a  
kicsitől 14 éves korig emlékfa ültetés lesz. 33 igénylő van jelenleg, május 14-én, szombaton délután 
lesz a rendezvény. Később minden évben gyarapodhat a fák száma. A temetővel szembeni részen 
levő területen gondolták megvalósítani. Csemeték megvannak hársfa, Forsthoffer Zoltén képviselő 
jóvoltából nem  kell fizetni  értük. Javasolja, hogy a megjelent  gyermekeknek 2 gombóc fagylaltot 
fizessen  az  önkormányzat  ajándékként.  A  testület  a  javaslattal  egyetért,  így  azt  a  polgármester 
szavazásra tette fel. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

29/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  facsemeték  felajánlását 
Forsthoffer  Zoltán  képviselőnek  megköszöni,  a  Fák  napja  alkalmából  végzendő  emlékfa 
ültetéssel  egyetért,  az  önkormányzati  területet  ehhez  biztosítja,  valamint  a  jelenlévők 
számára ajándékként fagylaltot biztosít, melynek költségeit költségvetése terhére átvállalja.  
 

 
 A  polgármester  szót  ad  Ördög  Róbertnek,  aki  elmondja,  hogy  szeretné,  ha  a  hivatal  épületén 
emléktáblát  helyezne  el  az  önkormányzat  annak  emlékére,  hogy  valamikor  ennek  az  épületnek  a 
helyén állt a Bozzay-féle vendéglő. Erről már a korábbi években is esett szó. 
 
 A testület tudomásul veszi a javaslatot, de döntést nem hoz. Ördög Róbert az üléstermet elhagyja. 
 
 
 Németh Károly polgármester javasolja a testületnek, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának 
rendeletét új rendelettel váltsák ki, az új szabály a javaslat szerint vissza nem térítendő támogatás 
lenne, az ingatlan vételárának 10%-a, de legfeljebb 200.000,-Ft lehet. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  megalkotta 
következő rendeletét: 

5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet  

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  első  lakáshoz  jutók 
támogatásáról szóló rendelet tervezetét megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 

 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.04.28. 

 

4/4. oldal 

 
 A  polgármester  a  testületet  a  megnyíló  pályázati  lehetőségről,  mely  alkalmat  ad  arra,  hogy  a 
Honvéd utca felújítását is elvégezhessék. Ismerteti a pályázat feltételeit és az árajánlatot. 
 A testület ezzel egyetért, így a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 

30/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 

 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  az  önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázat szilárd burkolatú közutak felújítása célra 
a Bakonytamási, Honvéd utca (79 hrsz) teljes aszfaltburkolat felújítására. 
 A beruházás összköltsége 6.772.593,-Ft. 
 Igényelt támogatás: 5.756.704,-Ft 
 Vállalt önerő: 1.015.889,-Ft. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
 A polgármester ismerteti a Feladatellátó társulásban alkalmazott térítési díjakról szóló rendelet 
tervezetét. Kéri a testületet, hogy egyetértő határozatot hozzon. A testület ezzel egyetért, így a 
polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 

31/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 

Bakonytamási 

Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Pápakörnyéki 

Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulás  Társulási  Tanácsa  7/2016.  (III.  30.)  határozatával 
jóváhagyott  intézményi  térítési  díj  önkormányzati  rendeletben  történő  megállapításával 
egyetért. 

 
A polgármester ismerteti a a társulásban ellátott belső ellenőrzés 2016. évi tervezetét. Kéri a 
testületet, hogy egyetértő határozatot hozzon. A testület ezzel egyetért, így a polgármester 
szavazásra tette fel a javaslatot. 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 

32/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 

Bakonytamási 

Község 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Belsőellenőrzés Társulása 20156. évi ellenőrzési tervét jóváhagyja. 
 
 

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 17

05

-kor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést 

rendelt el. 

Kmf. 

 

   Németh Károly   

Takács Imre  

 

   polgármester 

 

jegyző 

Jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

 

 

 

 

                     Leitner Pál 

 

 

 

                    aljegyző 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930