Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2016. Jegyzőkönyv 2016.04.07.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2016.04.07.

2016.04.07. jegyzőkönyv.pdf — PDF document, 195Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.04.07. 

 

1/5. oldal 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 7-én 16 órakor megtartott 
üléséről. 
Jelen vannak: 
Németh Károly polgármester 
Fejes Ákos alpolgármester 
Forsthoffer Zoltán képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
dr. Orbán Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal: 

Pápai Rendőrkapitányság részéről: 
Varga Csaba 
Hegyi Roland 
 
Leitner Pál aljegyző 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők: 

1.  Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat beszámolója 
2.  Vegyes ügyek 
3.  Szociális ügyek 

Kéri,  hogy  akinek  a  napirenddel  kapcsolatos  javaslata  van,  az  tegye  meg.  Javasolja,  hogy  a 

rendőrségi  beszámolót  vegyék  a  tárgyalássorozat  elejére.  A  testület  a  napirendet  egyhangúlag  a 
javasolt változtatással elfogadta. 

2. napirendi pont 

A  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Hegyi  Roland  a  rendőrség 

képviseletében a községet érintő fontosabb részeket kiemeli a beszámolóból. A polgármester kéri, 
hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. 

 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

8/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbiztonságról szól beszámolót 
a  rendőrség  2015.  évi  tevékenységéről  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

1. napirendi pont 
 
Az aljegyző ismerteti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékelését 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.04.07. 

 

2/5. oldal 

9/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  feladatok  átfogó  értékelését  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
A polgármester ismerteti a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

10/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat 2015. 
évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 

 
A polgármester ismerteti a családsegítő szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

11/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítő szolgálat 2015. évi 
működéséről  szóló  beszámolót  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 

 
  
2. napirendi pont 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Pápai Vízmű vételre ajánlotta a saját részvényeit az 
önkormányzatok számára. A testület nem kíván élni a lehetőséggel, így a polgármester szavazásra 
tette fel a javaslatot. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

12/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. 
részvényeiből nem kíván vásárolni. 
 A testület felkéri polgármestert, hogy a ZRt-t erről értesítse. 

 
A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  Bakács  Anikó  Jókai  utcai  lakásbérletének 
meghosszabbítását kérte. Javasolja, hogy egyeztessék a civil szervezetekkel a községi programokat, 
és  térjenek  vissza  ezután  a  kérelemre.  A  testület  ezzel  egyetért.  Tájékoztatja  továbbá  a  testületet, 
hogy az autóbuszt 8 MFt-ért sikerült értékesíteni, az összeg befolyt az önkormányzat számlájára. A 
temető kerítés elkészítése a felső részeken elkezdődött, lábak, drótok megvannak. A járda rendesen 
el  lesz  készítve,  ahogy  az  eddigiek.  Elmondja  továbbá,  hogy  az  önkormányzatnál,  az  épületeknél 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.04.07. 

 

3/5. oldal 

elvégzendő munkákra alkalmasabb lenne felvenni egy főállású karbantartót. Erre már jelöltje is van, 
Sabla Attila.  
 A testület a javaslattal egyetért, így azt a polgármester szavazásra tette fel. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

13/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzatnál  főállású 
karbantartói  álláshelyet  létesít  2016.  május  1-től  kezdődően.  Egyben  felhatalmazza  a 
polgármestert az állás betöltésére arra alkalmas munkás felvételével.  
 

 
 A  polgármester  javasolja,  hogy  a  Hathalom  pusztán  lévő  önkormányzati  út  egy  3-4  cm  vastag 
fedőréteget kapjon, amely – tekintettel az út csekély gépjármű forgalmára – hosszú ideig biztosítja a 
megfelelő útfelületet. Újra több ajánlat is van aszfaltozásra a különféle vállalkozóktól. 
A testület a javaslattal egyetért, így azt a polgármester szavazásra tette fel. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

14/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert, 
hogy  a  Hathalom  pusztán  lévő  önkormányzati  út  bitumenes  zárásának  munkálatait 
megrendelje és kifizesse a legkedvezőbb és legjobb minőséget biztosító árajánlat szerint. 

 
 
 Németh Károly polgármester tájékoztatja a  testületet, hogy az óvoda melegítő konyháját 
ellenőrizték, ennek következtében a hiányosságokat pótolni kell. Még várják a jegyzőkönyvet, de 
valószínűleg célszerű lesz a konyház valami módon ketté választani. Erre a későbbiekben vissza 
kell térni. Elmondja továbbá, hogy a garázsoknál el kell készíttetni a tetőtér feljáróját. Az eddigi 
adatok szerint 120 eFt-ba fog kerülni. Kéri a testületet, hagyja jóvá a munka elvégzését. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

15/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert, 
hogy  a  garázsok  feletti  tetőtér  elérését  biztosító  lépcsőt  elkészíttesse.  A  munkálatok 
elvégzéséhez 120.000,-Ft-ot biztosít. 

 
 
 A  polgármester  elmondja  továbbá,  hogy  a  raktártető  bontását  is  meg  kell  kezdeni,  azonban  ide 
szakembereket kell hívni, közmunkásokkal nem lehet elvégeztetni. A fakivágást is meg kell kezdeni 
az utak mentén. 
 Fosrthoffer  Zoltán  képviselő  elmondja,  hogy  a  kitűzés  folyamatban  van,  azonban  ehhez  karókat 
kellene biztosítani, mivel 100 db kell az út teljes nyomvonalának kitűzéséhez. A díja 10 eFt+ÁFA 
lesz. 
 A polgármester kéri a testületet, hogy a falunap időpontját határozzák meg. A testület augusztus 20. 
napját javasolja. Németh Károly elmondja továbbá, hogy célszerű lenne Bakonytamásiban is 
létrehozni a helyi értéktár bizottságot. A testület a javaslatot támogatja, a polgármester ígéretet tesz, 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.04.07. 

 

4/5. oldal 

hogy utána járnak, hogyan kell ezt megtenni. 
 Tájékoztatja továbbá a testületet arról, hogy 1 fő kulturális közmunkást alkalmaznak az 
önkormányzatnál a megkapott státuszra. 
 Egyben javasolja, hogy a Renault kisbuszt bocsássák a civil szervezetek rendelkezésére, 
amennyiben utaztatási gondjaik vannak. Egyben javasolj,a hogy a későbbiekben az önkormányzat 
szervezzen minden évben egy kirándulást, melyen a faluból bárki részt vehet, és az autóbusz 
rendelést támogassa a testület. A testület a javaslatokkal egyetért. 
 Németh Károly polgármester javasolja, hogy a civil szervezeteket az általuk benyújtott 
programtervek és a számukra összehívott egyeztető megbeszélés alapján egységesen 100 eFt-tal 
támogassák a külön megbeszélésen történt program megállapodás alapján. 
 
A testület a javaslattal egyetért, így azt a polgármester szavazásra tette fel. 
 
A  testület  5  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 

16/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egységesen,  szervezetenként 
100.000,-Ft  támogatást  biztosít  2016.  évre  a  következő,  községben  működő  civil 
szervezeteknek: 

  Faluvédő Egyesület 

  Napsugaras Ősz Nyugdíjas Klub 
  Bakonytamási „Vidámság” Kulturális Egyesület 

  Bakonytamási énekkar. 

 A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  felsorolt  szervezetekkel  a  támogatási 
szerződést aláírja és a támogatás összegét kifizesse. 

 

A polgármester elmondja, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. Javasolja, 
hogy egyelőre ne változtassanak rajta. 

Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a javaslat elfogadását. 

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 

17/2016.(IV.07.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi esélyegyenlőségi 
programot felülvizsgálta és változtatás nélkül jóváhagyta. 

 
 
A  polgármester  ismerteti  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  levekét,  melyben 
kérik a testületet, hogy nyilatkozzon a közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatosan. Javasolja, hogy 
az eddigi rend szerint menjen továbbra is a hulladékok elszállítása és kezelése. 
 
 A testület ezzel egyetért, így a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A  testület  4  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  meghozta 
következő határozatát: 
 
 
 
 

background image

   

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016.04.07. 

 

5/5. oldal 

18/2016.(IV.11.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 

Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Győr  nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulásban  lévő  vagyonát  nem  kívánja  felajánlani 
vagyonkezelésre a Koordináló szerv részére. 
 A testület felkéri polgármestert, hogy a Társulást erről értesítse. 

 
Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 16

55

-kor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést 

rendelt el. 

Kmf. 

 

   Németh Károly   

Takács Imre  

 

   polgármester 

 

jegyző 

 

Jegyzőkönyv tartalmáért felel: 

 

 

 

 

                     Leitner Pál 

 

 

 

                    aljegyző 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930