Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2016. Jegyzőkönyv 2016.02.11.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2016.02.11.

2016.02.11. jegyzőkönyv.pdf — PDF document, 80Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 11-én 16 órakor megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

Németh Károly polgármester
Fejes Ákos alpolgármester
Forsthoffer Zoltán képviselő
Lakatos Zoltán képviselő
dr. Orbán Sándor képviselő

Tanácskozási joggal:

Leitner Pál aljegyző
Bácsi Attiláné köztisztviselő
Ihász Csabáné köztisztviselő

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők:

1. 2016. évi költségvetés elfogadása
2. Vegyes ügyek
3. Szociális ügyek

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. Javaslat nem volt, így a

levezető elnök szavazásra tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag
elfogadta.

1. napirendi pont
A polgármester elmondja, hogy a költségvetés tervezetét az elmúlt héten mindenki átnézhette.

Kéri, ha van módosító javaslat, azt tegyék meg.

Hozzászólás, javaslat nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel az önkormányzat 2016.

évi költségvetésének elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal megalkotta következő rendeletét:

1/2015.(III.1.) önkormányzati rendelet – Bakonytamási

  Bakonytamási   Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete   az   önkormányzat   2016.   évi
költségvetésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

A   polgármester   szavazásra   teszi   fel  Bakonytamási   Önkormányzat   adósságot   keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó javaslatot.
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszti fel a javaslat elfogadását.

 A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát:

1/2016.(II.11.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

A Bakonytamási Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.

2016.02.11.

1/4. oldal

background image

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                                                                

Ezer forintban!

 

MEGNEVEZÉS

 

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési

kötelezettség összegei

2017. 

2018. 

2019. 

ÖSSZESEN

6=(3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Helyi adók

01

      

6.000

6.000

6.000

 

18.000

Osztalék, koncessziós díjak

02

 

 

 

 

Díjak, pótlékok, bírságok

03

 

 

 

 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel

04

 

 

 

 

Részvények, részesedések értékesítése

05

 

 

 

 

Vállalatértékesítésből, privatizációból 
származó bevételek

06

 

 

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

 

 

 

 

Saját bevételek (01+… .+07)

08

6.000

6.000

6.000

18.000

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a 

09

3.000

3.000

3.000

9.000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi 
fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

 

 

 

 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása

12

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

 

 

 

 

Adott váltó

14

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

15

 

 

 

 

Halasztott fizetés

16

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség

17

 

 

 

 

2016.02.11.

2/4. oldal

background image

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…..+25)

18

 

 

 

 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása

20

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

 

 

 

 

Adott váltó

22

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

23

 

 

 

 

Halasztott fizetés

24

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség

25

 

 

 

 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

 

 

 

 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (09-26)

27

3.000

3.000

3.000

9.000

2. napirendi pont

A polgármester ismerteti a sokorópátkai megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést. 

A polgármester kéri, akinek javaslata van, az tegye meg. Hozzászólás nem volt, így szavazásra

tette fel a tervezetet.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

2/2016.(II.11.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

1.)   Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselő-testülete   a   határozat   melléklete
szerinti   tartalommal   elfogadja   a   Sokorópátka,   Bakonytamási   és   Gic   Községek
Önkormányzata   Egységes   Óvodai   -   Bölcsődei   Nevelési   Intézményfenntartó   Társulásról
szóló Megállapodás módosítását. 
2.)   A   képviselő-testület   felhatalmazza   Németh   Károly   polgármestert   a   megállapodás
módosításának,   valamint   az   azzal   egységes   szerkezetbe   foglalt   megállapodásnak   az
aláírására. 

A   polgármester   ismerteti   a   feladatellátó   társulás   megállapodás   módosítására   vonatkozó

előterjesztést. 

A polgármester kéri, akinek javaslata van, az tegye meg. Hozzászólás nem volt, így szavazásra

tette fel a tervezetet.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

3/2016.(II.11.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselő-testülete   a   Pápakörnyéki
Önkormányzatok   Feladatellátó   Társulása   Társulási   Megállapodásának   15.   módosítását,
valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.

2016.02.11.

3/4. oldal

background image

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete

A  polgármester   tájékoztatja   a   testületet,   hogy  a  Vöröskereszt   megszűnt   a   községben,   helyette

Bakonytamási   Vidámság   Kulturális   Egyesület   alakult,   így   a   rendezvény   tervüket   ők   adták   be,
valamint a Nyugdíjas Klub, a Faluvédő Egyesület nem adott be tervezetet. Egyeztetni szükséges az
egyes programok párhuzamossága miatt.

Elmondja továbbá, hogy a közcélú munka keretében útőr alkalmazása is lehetővé válik, mellyel

élni fog az önkormányzat. A LEADER keretében lehetőség lesz kulturális rendezvényekre pályáznia
az önkormányzatnak. A közeljövőben tervezett munkálatok: a temető kerítés felső felének rendbe
tétele, a felszabaduló oszlopok felhasználásával a Jókai utcában a telepített gyümölcsöst bekeríteni.
Állagmegóvások, temetőkerítés lábazatának rendbetétele, valamint az orvosi rendelő előtt a parkoló
elkészítése.

A polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta a hatályban lévő nemzetiségi megállapodást. 
Kéri, hogy akinek ezzel kapcsolatban javaslata van, az tegye meg. Hozzászólás, javaslat nem volt, 
így a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról kéri, hogy hozzon 
határozatot a testület.

 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

4/2016.(II.11.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzattal 
kötött megállapodást felülvizsgálta, annak módosítását nem tartott szükségesnek.

A polgármester javasolja, hogy a temetési segélyt csak helyben lakó vehesse igénybe hasonlóan a

többi ellátáshoz.

Hozzászólás, javaslat nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel az önkormányzat 2014.

évi költségvetése módosításának elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal megalkotta következő rendeletét:

2/2016.(III.1.) önkormányzati rendelet – Bakonytamási

  Bakonytamási   Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete   az   önkormányzat  a   települési
támogatásokról   és   az   egyéb   szociális   ellátásokról   szóló   3/2015.   (II.   28.)   önkormányzati
rendelete  módosítására   vonatkozó   előterjesztés   megtárgyalta   és   elfogadta.  A  rendelet   a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 16

50

-kor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést

rendelt el.

Kmf.

   Németh Károly

Takács Imre 

   polgármester

jegyző

Jegyzőkönyv tartalmáért felel:

                     Leitner Pál

                    aljegyző

2016.02.11.

4/4. oldal

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930