Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2014. Jegyzőkönyv 2014.04.29.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2014.04.29.

jegyzőkönyv 2014.04.29..pdf — PDF document, 76Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
 
2014.03.20.                                                                         
                                                                     7/1. oldal 
 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014.  április  29-én  16
00
  órai  kezdettel 
megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál aljegyző 
 
A  polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
1.
 
Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása 
2.
 
Vegyes ügyek 
3.
 
Szociális ügyek 
 
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.  
 
1. napirendi pont 
 
  Németh Károly polgármester elmondja, hogy a 2013. évről szóló beszámolót mindenki előzetes megkapta. 
Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, az tegye meg. 
 
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. A testület 5 fő igen 
szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
6/2014. (V.15.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  2013.  évi  költségvetési 
zárszámadására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 
 
 
2. napirendi pont 
 
Az aljegyző ismerteti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi átfogó értékelését 
 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló  elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
30/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatok  átfogó  értékelését  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi. 
 
 
A polgármester ismerteti a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló  elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.04.29. 
 
7/2. oldal 
31/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  szolgálat  2013.  évi 
működéséről  szóló  beszámolót  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi. 
 
 
A polgármester ismerteti a családsegítő szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló  elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
32/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  családsegítő  szolgálat  2013.  évi 
működéséről  szóló  beszámolót  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi. 
 
 
A polgármester ismerteti a közbiztonságról szóló beszámolót a rendőrség 2013. évi tevékenységéről. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló  elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
33/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közbiztonságról  szól  beszámolót  a 
rendőrség  2013.  évi  tevékenységéről  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
 
A  polgármester  ismerteti  a  Sokorópátkai  Intézményfenntartó  Társulás  2013.  évi  gazdálkodásáról  szóló 
beszámolót. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló  elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
34/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Sokorópátkai  Intézményfenntartó 
Társulás  2013.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
A polgármester ismerteti a Sokorópátkai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a költségvetés  elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
35/2014. (IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Sokorópátkai  Intézményfenntartó 
Társulás 2014. évi költségvetését megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
 
  Németh  Károly  polgármester  elmondja,  hogy  a  temetőt  önkormányzati  tulajdonba  véve  rendelalkotási 
kötelezettsége van az testületnek. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.04.29. 
 
7/3. oldal 
 Az aljegyző ismerteti a végleges tervezetet. Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, az tegye meg. 
 
 Hozzászólás nem  volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását. A testület 5 fő igen 
szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
7/2014. (V.15.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  temető  használatáról  szóló  rendlet 
tervezetét megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri 
a jegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 
 
 
A polgármester ismerteti Gabnayné Pós Piroska kérelmét a Jókai u. 2 szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti 
jogviszonya 6 hónappal történő meghosszabbítására. Javasolja, hogy hosszabbítsák meg a bérleti szerződést. 
 A testület a javaslattal egyetért, így szavazásra tette fel a levezető elnök a kérelmet. 
 
A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
36/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási,  Jókai  u.  2.  szám  alatti  ingatlan 
bérlőjéül  a  70/2013.  (X.31.)  képviselő-testületi  határozattal  kijelölt  Gabnayné  Pós  Piroska 
Bakonytamási,  Kossuth  u.  9.  szám  alatti  lakos  bérleti  szerződését  változatlan  feltételekkel,  hat 
hónappal, 2014. november 30-ig meghosszabbítja. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
bérleti szerződést ezen feltételekkel meghosszabbítsa.  
 
 
A  polgármester  ismerteti  Forsthoffer  Zoltán  kérelmét  a  0149/7 és  0149/10  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú 
földterületek haszonbérletére. 30kg búza/Ak bérleti díjat ajánl érte. 
 
A testület az ajánlatot elfogadja, így szavazásra tette fel a levezető elnök a kérelmet. 
 
A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
37/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási,  a  0149/7  és  0149/10  hrsz-ú 
önkormányzati  tulajdonú  földterületek  haszonbérlőjéül  5  év  időtartamra  Forsthoffer  Zoltán, 
Bakonytamási,  Tatay  u.  19.  szám  alatti  lakost  jelöli  ki.  A  bérleti  díj  30  kg  búza  árának  megfelelő 
pénzösszeg Ak-ánként. 
 A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  fenti  feltételekkela  haszonbérleti  szerződést 
megkösse. 
 
 
 A  polgármester  elmondja,  hogy  vázlatosan  megvan  az  elképzelés  a  sportöltöző  tervére.  Javasolj,a  hogy  
terveztessék meg, így ha alkalom adódik pályázatra, azonnal be lehet adni. 
 A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
38/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
 Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a sportöltöző 
tervrajzának elkészítését megrendelje és kifizesse. 
 
 
 A  polgármester  elmondja,  hogy  a  könyvtárból  leselejteztek  elég  sok  könyvet.  Javasolja,  hogy  a  lakosság 
számára rendezzenek vásárt ezekből 100,-Ft-os egységáron. 
 
A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.04.29. 
 
7/4. oldal 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
39/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  községi 
könyvtárból leselejtezett könyveket 100,-Ft/db egységáron értékesítse a lakosság felé. 
 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért mozgalomba, valamint 
a  Virágos  Magyarországért  versenybe  lehet  nevezni  a  településeket.  Kérdezi  a  testülettől,  hogy  melyikre 
nevezzen be, benevezzen-e az önkormányzat. 
 A testület javasolja, hogy mindkét versenyre nevezzen Bakonytamási Önkormányzata. 
 
Érdemi  hozzászólás  több  nem  volt,  így  a  levezető  elnök  szavazásra  tette  fel  a  nevezésre  vonatkozó 
javaslatokat. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
40/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  benevezi  Bakonytamási  községet  a  „A  tiszta 
és  virágos  Veszprém  megyéért”  közterület  szépítési  versenyre.  A  testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  jelentkezési  lapot  az  önkormányzat  nevében  megküldje  a  megyei 
önkormányzat felé. 
 
 
A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
41/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzatának Képviselő-testülete benevezi Bakonytamási községet a 2014. évi 
Virágos Magyarországért  versenyre. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelentkezést az 
önkormányzat nevében megküldje a szervezők, kiírók felé. 
 
 
 A  polgármester  ismerteti  az  ajánlatokat,  amelyeket  a  hivatal  épületének  munkálataira  a  vállalkozók 
benyújtottak. Kéri a testületet, hogy válasszanak az ajánlatok alapján kivitelezőt. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
42/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hivatal  épületének  külső  felújítási 
munkálatainak elvégzésére a beadott árajánlatok közül Üveges Gábor vállalkozó ajánlatát fogadja el. 
A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  szerződést  vele  megkösse  és  a  munkálatok 
ellenértékét kifizesse. 
 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  100%-ban  támogatott  kamerarendszer  pályázatra  adott  be 
igényt az önkormányzat részére, a fő utca végig be lenne kamerázva. Időközben kiderült, hogy a lovasnapot 
augusztus  13-én  tartják,  megkérdezi,  hogy  emiatt  elhalasszák-e  a  falunapot?  A  testület  marad  az  eredeti, 
rendezvénynaptárbeli  időpont  mellett.  A  polgármester  tájékoztatja  továbbá  a  testületet,  hogy  a  nyári 
időszakra csak 4 közmunkást foglalkoztathat az önkormányzat, a fűnyírást velük kell megoldani. 
  
 Németh  Károly  polgármester  elmondja,  hogy  a  Jókai  utca  és  a  temető  melletti  út  külterületi  útként  van 
nyilvántartva.  A  kormány  által  biztosított pályázati  pénzből  ezen  utak  felújítását  szeretné  az  önkormányzat 
elvégezni, de csak belterületi ingatlan lehet érintett a beruházásban. Azzal a feltétellel lehet pályázni, ha az 
önkormányzat  megkezdi  a  belterületbe  vonást.  Kéri,  hogy  ehhez  a  testület  hozzon  határozatot  az  említett 
utak belterületbe vonásáról. 
 
 Érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a módosítás elfogadását. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.04.29. 
 
7/5. oldal 
 A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
43/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete belterületbe kívánja vonni a tulajdonában 
lévő Bakonytamási 03 hrsz-on felvett, kivett, saját használatú út megjelölésű, 1116 m
2
 területű és a 
Bakonytamási  09  hrsz-on  felvett,  kivett,  közút,  megnevezésű,  5177  m
2
  területű  földterületeket.  A 
belterületbe  vont  területek  funkciója  nem  változik,  a  továbbiakban  belterületi  útként  kerülnek 
hasznosításra. 
 A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  ehhez  szükséges  intézkedéseket  megtegye  és  a 
szükséges munkák elvégzését megrendelje. 
 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a civil szervezetek által benyújtott pályázatokról. Ismerteti 
a pályázati kérelmeket.  
 A polgármester ezek után szavazásra teszi fel a civilszervezetek által benyújtott pályázatokat. 
A  Napsugaras  Ősz  Nyugdíjas Klub  pályázatáról  kéri,  hogy  döntsön  a  testület. A  Dalos  Találkozó  és  a  Ki-
mit-tud? rendezvényeit javasolja támogatni a testület 100 eFt összegben, így szavazásra teszi fel a pályázati 
kérelmet. 
 
 A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
44/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugaras Ősz Nyugdíjas Klubot 2014. évben a 
civil  szervezetek  támogatására  elkülönített  pályázati alap terhére,  a  civil  szervezetek  támogatásáról 
szóló  7/2012.(XI.01.)  önkormányzati  rendelete  és  a  22/2014.(II.06.)  számú  testületi  határozattal 
elfogadott 2014. évre szóló pályázati kiírás szerint, a benyújtott pályázata alapján 100.000,-Ft azaz 
egyszázezer  forint  támogatásban  részesíti  a  Dalos  Találkozó  és  a  Ki-mit-tud?  rendezvényeivel 
kapcsolatos kiadásaik fedezésére. 
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse és a támogatást a 
kifizesse. 
Határidő: folyamatos, illetőleg megállapodás szerinti 
Felelős: polgármester 
 
 
A  Bakonytamási  Faluvédő  Egyesület  pályázatáról  kéri  a  polgármester,  hogy  döntsön  a  testület.  A 
faluvirágosítás  díjainak  és  a  családi  nap  támogatását  javasolja  a  testület  50  eFt  összegben,  így  szavazásra 
teszi fel a pályázati kérelmet. 
  
A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
45/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonytamási Faluvédő Egyesületet 2014. évben 
a civil szervezetek támogatására elkülönített pályázati alap terhére, a civil szervezetek támogatásáról 
szóló  7/2012.(XI.01.)  önkormányzati  rendelete  és  a  22/2014.(II.06.)  számú  testületi  határozattal 
elfogadott  2014.  évre  szóló  pályázati  kiírás  szerint,  a  benyújtott  pályázata  alapján  50.000,-Ft  azaz 
ötvenezer  forint  támogatásban  részesíti  a  faluvirágosítási  verseny  díjainak  beszrezése  és  a  családi 
nap megrendezésével kapcsolatos kiadásaik fedezésére. 
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse és a támogatást a 
kifizesse. 
Határidő: folyamatos, illetőleg megállapodás szerinti 
Felelős: polgármester 
 
 
A Vöröskereszt helyi szervezete pályázatáról kéri a polgármester, hogy döntsön a testület. A véradók napja 
(30 eFt) és a családi nap támogatását (20 eFt) javasolja a testület 50 eFt összegben, így szavazásra teszi fel a 
pályázati kérelmet. 
  
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.04.29. 
 
7/6. oldal 
A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
46/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Vöröskereszt  helyi  szervezetét  2014.  évben  a 
civil  szervezetek  támogatására  elkülönített  pályázati alap terhére,  a  civil  szervezetek  támogatásáról 
szóló  7/2012.(XI.01.)  önkormányzati  rendelete  és  a  22/2014.(II.06.)  számú  testületi  határozattal 
elfogadott  2014.  évre  szóló  pályázati  kiírás  szerint,  a  benyújtott  pályázata  alapján  50.000,-Ft  azaz 
ötvenezer  forint  támogatásban  részesíti  a  véradók  napja  (30  eFt)  és  a  családi  nap  támogatását  (20 
eFt) költségeinek fedezésére A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést 
megkösse és a támogatást a kifizesse. 
Határidő: folyamatos, illetőleg megállapodás szerinti 
Felelős: polgármester 
 
 
Kéri a polgármester, hogy az egyházak támogatásáról is döntsön a testület. A testület javasolja, hogy 65-65 
eFt támogatásban részesüljenek az egyházak. 
 
A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
47/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonytamási Római Katolikus Egyházközséget 
2014. évben 65.000,- Ft azaz hatvanötezer forint támogatásban részesíti. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse és a támogatást a kifizesse. 
Határidő: folyamatos, illetőleg megállapodás szerinti 
Felelős: polgármester 
 
 
A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
48/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási  Evangélikus  Egyházközséget 
2014. évben 65.000,- Ft azaz hatvanötezer forint támogatásban részesíti. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatási szerződést megkösse és a támogatást a kifizesse. 
Határidő: folyamatos, illetőleg megállapodás szerinti 
Felelős: polgármester 
 
 
A polgármester elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást minden évben felül kell 
vizsgálni. Javasolja, hogy a már meglévő szerződést nem módosítsák. A testület ezzel egyetért. 
 
A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
49/2014.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Bakonytamási 
Cigány 
Nemzetiségi 
Önkormányzattal  megkötött  megállapodását  felülvizsgálta,  a  megállapodást  változatlan  formában 
fenntartja, azon változtatni nem kíván. 
 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy szó volt az egyik lakatlan ingatlan megvételéről, azonban a 
megtekintés során kiderült,  nem szabad megvenni, leszakad a mennyezet, földes, állagmegóvásra sokat 
kellene költeni, hátsó fal kidől rövid időn belül. 
 
 
 
 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.04.29. 
 
7/7. oldal 
Több hozzászólás nem volt, így a levezető elnök 18
10
 órakor bezárta 
 
 
 
 
kmf. 
 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
Takács Imre 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031