Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2014. Jegyzőkönyv 2014.01.23.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2014.01.23.

jegyzőkönyv 2014.01.23. .pdf — PDF document, 230Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
 
2014.01.23.                                                                         
                                                                     4/1. oldal 
 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014.  január  23-án  16
00
  órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 
5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál aljegyző 
 
A    polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
1.  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezete 
2.  Vegyes ügyek 
3.  Szociális ügyek 
 
Megkérdezi,  van-e  más  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatban.  A  testület  a  napirendet  egyhangúlag 
elfogadta. Tekintettel arra, hogy a közmeghallgatáson nem jelent meg senki, az ülés a 2. napirendi 
ponttal kezdődik.  
 
1. napirendi pont 
 
  Németh  Károly  polgármester  elmondja,  hogy  a  költségvetés  tervezetét  mindenki  megkapta. 
Látható,  hogy  15  MFt  maradt  azt  előző  évről,  tehát  takarékosan  gazdálkodott  az  önkormányzat  a 
2013.  évben  is.  A  tervezetben  a  címkézett  támogatások  lettek  beállítva,  illetőleg  a  legfontosabb 
fejlesztések. Kéri, hogy akinek más javaslata van, az most, vagy a végleges költségvetés elfogadása 
előtt még juttassa el a Hivatal felé, hogy a lehetőségekhez mérten figyelembe vehessék. 
 
 
2.  napirendi pont 
 
A polgármester ismerteti a Győr nagytérségi Hulladékgazdálkodási társulás kérelmét, hogy a több 
önkormányzattal szemben folyó bírósági eljárásban az önkormányzatokat képviselő ügyvéd 
nyilatkozhasson. Kéri elfogadni a javaslatot. 
 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszti fel a javaslat elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
 
1/2014.(I.23.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Győri 
Járásbíróság előtt folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény 
és  Kisbabót  községek  önkormányzatai  ellen  a  Győri  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által,  az önrész  meg  nem  fizetése  miatt indított perben)  az eljáró 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2014.01.23. 
 
4/2. oldal 
bíró  tanuként  hallgassa  meg  dr.  Pónya  Zoltán  ügyvédet.  A  hozzájárulás  felmentést  ad  a 
titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2014.  január  31.  A  határozat  megküldésére  a  Győri  Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 
 
 
A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Dieter-féle  házra  vevők  jelentkeztek.  Az  egyik 
ajánlat  arrólszól,  hogy  a  vevő  bérleti  díjként  fizetné  meg  havonta  a  vételárat,  így  ez  évtizedeket 
jelentene.  A  másik ajánlat szerint 1,6 MFt-ért vásárolná  meg a  vevő az  ingatlan és egy összegben 
fizetné ki. 
 A testület az ingatlan értékesítését javasolja az egy összegben fizető vevőt kijelölve. 
 
 Más hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel az ingatlan eladását 1,6MFt egy 
összegben kifizetendő vételárral. 
 
 A testület 5 fő igan szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
2/2014.(I.23.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási 
Község 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
tulajdonában 
lévő, 
Bakonytamási  44  hrsz-on  nyilvántartott,  1267m
2
  területű,  lakóház,  udvar  megjelölésű, 
természetben a Bakonytamási, Széchenyi u. 25. címen lévő ingatlant értékesíti Egyed Ferenc 
Pápateszér  Árpád  u.13.  szám  alatti  lakos  részére.  Az  ingatlan  vételára  1.600,000,-Ft. 
(Egymillió-hatszázezer forint.) 
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést nevezettel aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 
 A  polgármester  javasolja,  hogy  a  gici  vasútállomás  felé  lévő  0121  hrsz-ú  területet  ültessék  be 
akácfával. 
 A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el. 
  
A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
3/2014.(I.23.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási  0121  hrsz-ú 
terület  fásítását  határozta  el.  A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges 
mennyiségű akácfa csemetét megvásárolja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
 
 
 A  polgármester  javasolja,  hogy  a  Gerencsér  felé  vezető  út  mentés  folytassa  az  önkormányzat  az 
útmenti fák kitermelését és a terület tisztítását.  
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el. 
 
 A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2014.01.23. 
 
4/3. oldal 
4/2014.(I.23.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási  0132  hrsz-ú  út 
további  tisztítását  határozta  el.  Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  vágásérett  fák 
kitermelését elvégeztesse és a területet kitisztíttassa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 31. 
 
 
 A 
polgármester 
elmondja, 
hogy 
testülethez 
törvényességi 
felhívás 
érkezett. 
Hulladékgazdálkodási  társulás  alapító  okiratának  módosítását  a  testület  csak  úgy  fogadhatja  el, 
ahogy  az  előterjesztés  szólt,  a  jogszabály  szerint  kötelező  elemeket  tartalmaz,  melyen  nem  lehet 
változtatni. Javasolja az eredeti, változtatás nélküli szöveg elfogadását. 
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el. 
  
A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
5/2014.(I.23.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási 
Község 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Győr 
Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító okiratának módosítását (figyelembe 
véve  a  kormánymegbízott  VE-B-004/2012/2013.  számú  törvényességi  felhívását)  a 
módosítási  javaslatnak  megfelelően  elfogadja.  Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  az 
elkészített  Alapító  okiratot  aláírja,  egyben  felkéri,  hogy  a  Társulást  a  testület  döntéséről 
értesítse. 
Felelős: 
Határidő: január 31. illetőleg az Alapító okirat módosításának elkészültét követő 30 nap. 
 
 A  polgármester  kéri,  hogy  a  testület  fogadja  el  a  Pápakörnyéki  Önkormányzatok  Feladatellátó 
Társulás társulási megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét. 
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el. 
 
 A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
6/2014.(I.23.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó  Társulás  társulási  megállapodás  módosítását  és  annak  egységes  szerkezetét – 
az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja 
A társulási megállapodás módosítása 2014. január 1-től lép hatályba. 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 
A polgármester kéri, hogy a testület fogadja el Bakonytamási esélyegyenlőségi tervét. 
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el. 
 
 A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
7/2014.(I.23.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási 
Község 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Az 
önkormányzat 
esélyegyenlőségi tervét megtárgyalta és elfogadta. 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2014.01.23. 
 
4/4. oldal 
A  polgármester  kéri,  hogy  a  testület  fogadja  el  a  Bakonytamási  Önkormányzat  belső  ellenőrzési 
tervét. 
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el. 
 A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
8/2014.(I.23.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási 
 Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Az  önkormányzat  belső 
ellenőrzési tervét megtárgyalta és elfogadta. 
 
 
 Az aljegyző elmondja, hogy a szociális  ellátásokról szóló rendelet tervezetér mindenki  megkapta. 
A  jogszabályváltozások  matt  volt  szükséges  átdolgozni  és  célszerűbbnek  látszott  új  rendelete 
alkotni, mint a régit módosítani. Ugyanezen okok miatt viszont a gyermekvédelmi ellátásról szóló 
rendelet okafogyottá vált, így javasolja hatályon kívül helyezni. 
 
 Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a tervezetek elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
1/2014. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  szociális  ellátásokról 
szóló  rendelet  
tervezetét  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
2/2013. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes gyermekvédelmi 
ellátásokról  szóló  2/2006.(II.09.)  rendelet  
hatályon  kívül  helyezésére  vonatkozó 
javaslatot megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, így a levezető elnök 16
40
 órakor személyi és szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendelt el. 
 
kmf. 
 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
Takács Imre 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031