Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2014. Jegyzőkönyv 2014.11.20.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2014.11.20.

Jegyzőkönyv 2014.11.20..pdf — PDF document, 123Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
 
2014.11.20. 
 
                                                                     5/1. oldal 
Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 20-án 16
00
 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Művelődési ház Bakonytamási 
 
Jelen vannak:  
 
 Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Forsthoffer Zoltán képviselő 
Lakats Zoltán képviselő 
Dr. Orbán Sándor képviselő 
 
Jelen van továbbá: 
 
Leitner Pál aljegyző 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Fejesné Krébesz Lívia  
 
A  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
1.
 
Szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása 
2.
 
Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai megállapításának véleményezése 
3.
 
Sokorópátka,  Bakonytamási  és  Gic  Községek  Önkormányzata  Egységes  Óvodai  -  Bölcsődei 
Nevelési Intézményfenntartó Társulásról szóló Megállapodás módosítása 
4.
 
Vegyes ügyek 
5.
 
Szociális ügyek 
 
Elmondja, hogy szociális ügyben kérelem nem érkezett, így ez a napirendi pont okafogyottá vált. 
Megkérdezi,  van-e  más  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatban.  A  testület  a  napirendet  egyhangúlag 
elfogadta.  
 
1.
 
napirendi pont 
 
A  polgármester  elmondja,  hogy  a  rendelet  tervezetét  mindenki  megkapta,  kéri,  hogy  akinek 
észrevétele van, az tegye meg. Érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette 
fel a javaslatokat. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
13/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet  
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  tűzifa  támogatásról  szóló 
rendeletre  vonatkozó  előterjesztést  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 
 
 
2.
 
napirendi pont 
  
A polgármester elmondja, hogy a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai megállapításának 
véleményezése  a  testület  feladata.  A  tavalyi  évhez  képest  nincs  változás,  javasolja  elfogadni  a 
jelenlegi kijelölést. 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a kijelölt iskolák elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.11.20. 
 
5/2. oldal 
 
89/2014.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kötelező  felvételt  biztosító  iskolák 
körzethatárainak kijelölésével egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy erről értesítse a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. 
 
3.
 
napirendi pont 
 
A  polgármester  ismerteti  a  sokorópátkai  intézmény  társulási  megállapodádának  módosítására 
vonatkozó javaslatot. Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel annak elfogadását.  
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
90/2014.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
1.)  Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  határozat  melléklet 
szerinti  tartalommal  elfogadja  a  Sokorópátka,  Bakonytamási  és  Gic  Községek 
Önkormányzata  Egységes  Óvodai  -  Bölcsődei  Nevelési  Intézményfenntartó  Társulásról 
szóló Megállapodás módosítását.  
2.)  A  képviselő-testület  felhatalmazza  Németh  Károly  polgármestert  a  megállapodás 
módosításának,  valamint  az  azzal  egységes  szerkezetbe  foglalt  megállapodásnak  az 
aláírására.  
 
 
 A  polgármester  kéri,  hogy  a  társulási  tanácsba  egy  főt  delegáljon  a  testület.  Forsthoffer  Zoltán 
képviselő  vállalja  a  tagságot.  Érdemi  hozzászólás  nem  volt,  így  szavazásra  tette  fel  annak 
elfogadását.  
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
91/2014.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  úgy  határoz,  hogy  a 
Sokorópátka,  Bakonytamási  és  Gic  Községek  Önkormányzata  Egységes  Óvodai  -  Bölcsődei 
Nevelési  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsába  Forsthoffer  Zoltán,  bakonytamási 
önkormányzati képviselőt delegálja.  
 
4.
 
napirendi pont 
 
 Németh Károly polgármester ismerteti a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás alapító 
okiratának módosítására vonatkozó javaslatot. Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel 
annak elfogadását.  
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
92/2014.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
1.)  Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  határozat  melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás  Alapító 
okiratának módosítását.  
2.)  A  képviselő-testület  felhatalmazza  Németh  Károly  polgármestert  a  megállapodás 
módosításának,  valamint  az  azzal  egységes  szerkezetbe  foglalt  megállapodásnak  az 
aláírására.  
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.11.20. 
 
5/3. oldal 
A  polgármester  ismerteti  a  Pápakörnyéki  Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulás  társulási 
megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot, illetőleg a térítési díjakra vonatkozó javaslatot. 
 
Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel annak elfogadását.  
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
93/2014.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási 
Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Pápakörnyéki 
Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulás  társulási  megállapodás  módosítását  és  annak 
egységes  szerkezetét  –  az  előterjesztés  1.  és  2.  mellékletében  foglaltaknak  megfelelően  – 
jóváhagyja 
A  társulási  megállapodás  módosítása  az  azt  utolsóként  elfogadó  képviselő-testület 
határozatának  meghozatala  napján,  a  társulási  megállapodás  2/a.  melléklet  1.  pontja,  2/b. 
melléklet, 2/e. melléklet vonatkozásában 2015. január 1-én lép hatályba. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
94/2014.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási 
Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 14/2014. (IX. 25.) határozatával 
jóváhagyott  intézményi  térítési  díj  önkormányzati  rendeletben  történő  megállapításával 
egyetért. 
 
A  polgármester  elmondja,  hogy  a  Pápai  Vízmű  Zrt.  azzal  a  kéréssel  fordult  az  érintett 
önkormányzatokhoz,  hogy  járuljanak  hozzá  ahhoz,  hogy  a  vízmű  az  általa  kezelt  víziközművel  a 
víziközmű-szolgáltatáson  kívüli  vállalkozási  tevékenységet  is  folytathasson.  A  vállalkozási 
tevékenység  jellemzően  reklámhordozó,  vezeték  nélküli  távközlés  és  adatátviteli  berendezés 
elhelyezése lenne. Javasolja a hozzájárulás megadását. Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra 
tette fel a kérelmet. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
95/2014.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzati  Képviselőtestülete  a  vagyonkezelt  víziközművel  – 
víziközmű- szolgáltatáson kívüli – vállalkozási tevékenység folytatásának feltételeit az alábbiak 
szerint határozza meg: 
1.
 
A  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  és  a  nemzeti  vagyonról  szóló 
2011.  évi  CXCVI.  törvény  előírásainak  betartása  mellett  a  Pápai  Víz-  és  Csatornamű  Zrt, 
mint  a  víziközmű  vagyon  kezelője  a  víziközművel  a  vagyonkezelői  szerződés  időtartama 
alatt  vállalkozási  tevékenységet  folytathat,  melyet  az  ellátásért  felelős  tulajdonos 
önkormányzat nem korlátoz. 
2.
 
A  vállalkozási  tevékenység  nem  veszélyeztetheti  a  víziközmű-szolgáltatás  folyamatos  és 
biztonságos ellátását, továbbá nem okozhat a víziközműben állagromlást. 
3.
 
A vállalkozási tevékenységre kötött szerződésekről a Vagyonkezelő az új szerződés aláírását 
követő 15 napon belül tájékoztatja a Tulajdonost. 
4.
 
Jelen  feltételek  nem  érintik  a  fennálló  üzemeltetési  –  vagyonkezelői  –  szerződéseket, 
azonban a szerződésekkel együtt – annak szabályaival – alkalmazandók. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatról a Pápai 
Vízmű Zrt-t értesítse. 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.11.20. 
 
5/4. oldal 
 
 Németh  Károly  polgármester  ismerteti  a  testülettel  az  óvodai  szülők  kérvényét,  hogy  az 
önkormányzat  a  jövőben  járuljon  hozzá  azoknak  az  étkezési  díjához,  akik  egyébként  támogatásra 
nem jogosultak. A polgármester elmondja, hogy át kell gondolni ezt a testületnek, hisz itt nem csak 
a  tamási  óvodába  járókról,  hanem  a  más  intézményekbe  járó,  tanuló  gyermekekről  is  és  nem  kis 
anyagi hozzájárulást jelent éves szinten. 
 
 Leitner Pál aljegyző megjegyzi, hogy ezt rendeletben kell szabályoznia a testületnek, amennyiben 
szociális  támogatást  szeretne  adni  a  kérelmezőknek,  a  feltételeket  is  egyértelműen  meg  kell 
határozni. 
 
 Forsthoffer Zoltán képviselő, mint érintett szülő és a kérvény egyik benyújtója elmondja, hogy itt 
nem is annyira a támogatásról lenne szó, hanem a mennyiségről és minőségről. Kevés szerintük az a 
mennyiség,  amit  kapnak  a  gyerekek  és  a  minőségével  sincsenek  megelégedve.  Ezen  kellene 
változtatni. Kevés ahhoz képest, amennyit kell érte fizetni. 
 A polgármester elmondja, ez esetben továbbítja a levelet a fenntartóhoz, de kéri, hogy ezt a szülők 
is külön jelezzék az intézmény felé. Közösen megoldást kell keresni a problémára. A testület ezzel 
egyetért. 
 
 Németh  Károly  polgármester  kéri,  hogy  a  helyi  újsághoz  az  anyagokat  december  1-ig  mindenki 
adja le. Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Virágos Magyarország mozgalomban díjat nyer az 
önkormányzat, melyet november 28–án vesznek át Budapesten az aljegyző úrral. 
 
 Fejes  Ákos  alpolgármester  elmondja,  hogy  a  sportegyesület  év  végére  kimerítette  anyag 
lehetőségeit.  A  civil  szervezetek  támogatásának  megállapításakor  a  testület  azt  ígérte  az 
egyesületnek, hogy amennyiben anyagi gondok vannak és az önkormányzatnak lehetősége van rá, 
segíteni fog. 
 Fejesné  Krébesz  Lívia  elmondja,  hogy  az  egyesületnek  jelenleg  22  eFt-ja  maradt,  a  mosást  nem 
tudták kifizetni. Az év végi összejövetelüket sem tudják finanszírozni. A szponzorok elmaradtak a 
csapat mellől. 
 A polgármester javasolja, hogy a következő évtől szabályozzák le, hogy konkrétan mi az, amit a 
sportegyesület  ellát  és  mit  vállal  az  önkormányzat  A  takarítás  és  a  fűnyírást  megoldja  az 
önkormányzat.  
 A testület 50.000,-Ft támogatást javasol. Németh Károly polgármester megkérdezi, elég lesz-e az 
év végi kiadásokra.  
 Fejesné Krébesz Lívia szerint igen, így szavazásra tette fel a kérelmet. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
96/2014.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 50.000,-Ft támogatást biztosít a 
Bakonytamási  Torna  Club  részére  a  2014.  évi  kiadások  fedezetére.  A  testület  felkéri  a 
polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 
 
 
 Németh Károly polgármester megjegyzi, hogy a közösségi oldalon az egyik futballista által írtakra 
nem  szolgált  rá,  Ő  a  bejegyzésben  szerepelteket  nem  mondta,  és  egyébként  is,  az  önkormányzat 
mindent megtesz azért, hogy megfelelő anyagi hátteret biztosítson a sportegyesület működéséhez. Ő 
nem tagja ennek az oldalnak, de felhívták rá a figyelmét, mit nyilatkoztak róla. 
 
 Fejes  Ákos  alpolgármester  elmondja,  hogy  figyelmeztették  a  futballistát,  hogy  ez  nem  méltó  az 
egyesülethez, ha problémája van, annak más az elintézési módja. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.11.20. 
 
5/5. oldal 
 
 A  polgármester  kéri  a  testületet,  hogy  az  idősek  napi  támogatás  összege  mennyi  legyen.  A 
képviselők a tavalyi, 5eFt-os mértéket javasolják. A polgármester kéri, hozzanak erről határozatot. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
97/2014.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  idősek  részére  fizetendő 
támogatás  összegét  5.000,-Ft/főben  határozza  meg.  Felkéri  a  polgármester,  hogy  a 
kifizetésről gondoskodjon. 
 
 
A  polgármester  kéri  a  testületet,  hogy  a  gyermekek  karácsonyi  csomagjának  összegéről  is 
határozzon.  A  képviselők  2eFt-os  összeget  javasolnak.  A  polgármester  kéri,  hozzanak  erről 
határozatot. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
98/2014.(XI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekek  karácsonyi 
csomagjának  összegét  2.000,-Ft/főben  határozza  meg.  Felkéri  a  polgármester,  hogy  a 
csomagok kiosztásáról gondoskodjon. 
 
 
 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök az ülést 17
35
 perckor bezárta. 
 
 
 
 
kmf. 
 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
Takács Imre 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031