Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2014. Jegyzőkönyv 2014.08.06.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2014.08.06.

Jegyzőkönyv 2014.08.06. honlapra.pdf — PDF document, 73Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 6-án 14
00
 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 4 fő:
Németh Károly polgármester
Dr. Orbán Sándor alpolgármester
Kiss Tibor képviselő
Lakatos Zoltán képviselő
Jelen van továbbá:
Bácsi Attiláné köztisztviselő
Ihász Csabáné köztisztviselő
Leitner Pál aljegyző
A  polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes,
így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők:
1.
Jókai utca aszfaltozás kivitelezőjének kiválasztása
2.
Vegyes ügyek
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
1. napirendi pont
    Németh   Károly  polgármester   elmondja,   hogy  a   Jókai   utca   aszfaltozására   rengeteg   árajánlat   érkezett.
Felsorolja az ajánlatokat, a legolcsóbb 2800 Ft+ÁFA/m2, a legdrágább 4648 Ft+ÁFA/m2. A tapasztalatok
alapján a legolcsóbbal nem szabad foglalkozni, az egyébként is csak 3 cm aszfaltot húzna az útra.
  A  testület   ezzel   egyetért,   javasolja,   hogy   a     3600   Ft   alatti   és   3000   feletti   ajánlatokat   tevő   cégeket
versenyeztessék,   és  referencia   munkákat  is tudjanak  felsorolni.  Felkéri  a   polgármestert,   hogy a   javaslat
szerint vegye fel a kapcsolatot ismét az érintett cégekkel.
2.
napirendi pont
 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a legkedvezőbb ajánlat, amely az orvosi rendellő ablakainak
árnyékolására érkezett 50 eFt. A kisbusz hővédelmére a legkedvezőbb ajánlat 60 eFt.
 A testület javasolja, hogy rendeljék meg a hővédő fóliázást mindkettőre. A polgármester szavazást rendel el.
 A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
69/2014.(VIII.06.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   felhatalmazza   a   polgármestert,   hogy  az   orvosi
rendelő váróhelyiségének ablakaira, valamint a kisbusz ablakaira a hővédő fóliázást megrendelje. Az
Önkormányzat a fóliázás 110.000,-Ft költségét saját költségvetése terhére biztosítja.
 Az aljegyző ismerteti javaslatát a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására.
 A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
70/2014.(VIII.06.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   helyi   választási   bizottság   tagjává   választotta:
Bolla Kálmán, Bolláné Horváth Helén, Borsné Gajdacsik Krisztina, Forsthoffer Jánosné, Németh
Jolán;   póttagjává:   Pongrácz   Zoltánné,   Pappné   Bakonyi   Erzsébet   Ihász   László   bakonytamási
lakosokat.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy nevezetteket erről értesítse és az esküt tőlük vegye
ki.
2014.08.06.                                                                      
                                                                     3/1. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete
   
Az aljegyző elmondja, hogy a nemzetiségi választások szavazatszámláló bizottságából kiestek tagok, így
annak kiegészítése szükséges. Ismerteti a változásokra vonatkozó javaslatát.
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
71/2014.(VIII.06.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   nemzetiségi   önkormányzati   választásokra   a
szavazatszámláló   bizottságot   az   alábbiak   szerint   egészíti   ki:   a   bizottság   tagjává   választja   Bolla
Dezsőné, póttagjává Nyári Eszter Bakonytamási lakosokat.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy nevezetteket erről értesítse és az esküt tőlük vegye
ki.
 A polgármester ismerteti a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai -
Bölcsődei   Nevelési   Intézményfenntartó   Társulásról  szóló   Megállapodás   módosítására   vonatkozó
előterjesztést,   melynek   indoka,   hogy  a   megállapodás   szakfeladatokat   tartalmaz   a   kormányzati   funkciók
helyett.
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
72/2014.(VIII.06.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
1.)   Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselő-testülete   a   határozat   melléklet   szerinti
tartalommal  elfogadja  a  Sokorópátka,  Bakonytamási  és Gic  Községek Önkormányzata  Egységes
Óvodai - Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulásról szóló Megállapodás módosítását. 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza Németh Károly polgármestert a megállapodás módosításának,
valamint az azzal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az aláírására. 
A polgármester javasolja, hogy a Társulási Tanácsba Kiss Tibor képviselőt delegálja a testület.
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
73/2014.(VIII.06.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
  Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Sokorópátka, Bakonytamási és Gic
Községek   Önkormányzata   Egységes   Óvodai   -   Bölcsődei   Nevelési   Intézményfenntartó   Társulás
Társulási Tanácsába Kiss Tobor képviselőt delegálja.
Az aljegyző ismerteti a közterületek elnevezéséről szóló rendelet tervezetét.
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:
8/2014.(IX.01.) számú önkormányzati rendelet - Bakonytamási
  Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a   közterületek elnevezéséről  és a
házszámozásról   szóló   rendelet   tervezetét   megtárgyalta   és   elfogadta.   A   rendelet   a
jegyzőkönyvmellékletét képezi. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon.
  A   polgármester   ismerteti   az   evangélikus   egyházközség   előző   testületi   ülésen   hozott   határozatával
kapcsolatos levelét, melyben azt kérik, hogy a későbbiekben számolhassanak el a támogatási szerződésben
foglaltakról.
2014.08.06.
3/2. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete
 
  A  testület   javasolja,   hogy  augusztus   31-ig   hosszabbítsák   meg   a   határidőt.   Más   javaslat   nem  volt,   így
szavazást rendelt el.
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
74/2014.(VIII.06.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   Bakonytamási   Evangélikus   Egyházközség
kérelmét   megtárgyalva   úgy   határozott,   hogy   a   támogatási   szerződésben   rögzített   feladatok
elvégzésének és elszámolásának teljesítésére – méltányosságból – új határidőt tűz ki.
 A támogatási szerződés szerinti elszámolás végső határideje: 2014. augusztus 31. napja. 
 Amennyiben az egyházközség ezen határidőre sem tud a szerződés szerint elszámolni, úgy a felvett
támogatás összegét ugyanezen időpontig kell visszautalnia az Önkormányzat számlájára.
 A testület felkéri a polgármestert és az aljegyzőt, hogy a határozatról az egyházközség vezetőségét
értesítse.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a falunapi műsor összeállni látszik: délelőtt kispályás foci,
pónilovaglás,   15   órakor   rovásírásos   tábla   avatása,   16   órától   a   művelődési   házban   lesz   műsor,   hastánc,
Musical Studio, Jaffa együttes műsora és végül Jónás Réka fog énekelni. Lehetne ég rajzpályázatot is kiírni a
gyermekek   részére,   ezt   azonban   meg   kell   szervezni.   Elmondja   továbbá,   hogy   a   parkosítás   a   közcélú
munkásokkal megkezdték, valamint a spotpálya körbekerítése is elkezdődött hasonló megoldással.
 Az aljegyző elmondja, hogy a rendezési terv elfogadásához a testületnek meg kell hoznia két határozatot.
Ismerteti a tervezeteket. Az egyik határozat magának a terv elkészíttetésének szándékát nyilvánítja ki, a
második határozat pedig a partnerségi egyeztetés szabályait rögzíti.
A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazást rendel el.
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
75/2014.(VIII.06.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   község   Önkormányzatának   Képviselő-testülete   elhatározza,   hogy   elkészítteti   a
település közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és
szabályozási tervet. 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
76/2014.(VIII.06.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált   településfejlesztési   stratégiáról   és   a   településrendezési   eszközökről,   valamint   egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján
a településrendezési eszközök elkészítése, módosítása vonatkozásában meghatározza az egyeztetési
eljárásban   alkalmazandó   partnerségi   egyeztetés   szabályait.  A  partnerségi   egyeztetés   szabálya   a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Több hozzászólás nem volt, így a levezető elnök 15
30
 órakor az ülést bezárta.
kmf.
Németh Károly
Takács Imre
polgármester
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős:
Leitner Pál
  aljegyző
2014.08.06.
3/3. oldal
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031