Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2014. Jegyzőkönyv 2014.10.21. (alakuló ülés)
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2014.10.21. (alakuló ülés)

Alakuló ülés jegyzőkönyve .pdf — PDF document, 115Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
 
2014.10.21. 
 
                                                                     4/1. oldal 
Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 21 -én 18
00
 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Művelődési ház Bakonytamási 
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 
5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Forsthoffer Zoltán képviselő 
Lakats Zoltán képviselő 
Dr. Orbán Sándor képviselő 
 
Jelen van továbbá: 
 
Bolla Kálmán HVB elnök 
Leitner Pál aljegyző 
40 fő bakonytamási lakos 
 
A  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele  
3./ A polgármester eskütétele 
4./ A polgármester programjának ismertetése 
5./ A polgármester illetményének és költségtérítésének rögzítése  
6./  Ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
7./ Alpolgármester választása, eskütétele 
8./ Vegyes ügyek 
 
Megkérdezi,  van-e  más  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatban.  A  testület  a  napirendet  egyhangúlag 
elfogadta.  
 
1.
 
napirendi pont 
 
 Bolla  Kálmán,  a  helyi  választási  bizottság  elnöke  ismerteti  a  választás  eredményét,  egyben 
megköszöni  a  választópolgároknak  az  aktív  részvételt  és  a  bizottsági  tagok,  valamint  a  helyi 
választási iroda munkáját, közreműködését. 
 
2.
 
napirendi pont 
  
Bolla Kálmán, a helyi választási bizottság elnöke felkéri a megválasztott képviselőket, hogy tegyék 
le esküjüket. 
  A megválasztott képviselők leteszik az esküt.  
„Én,___________  becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy  Magyarországhoz  és  annak 
Alaptörvényéhez hű leszek;  jogszabályait megtartom és másokkal is  megtartatom; önkormányzati 
képviselői  tisztségemből  eredő  feladataimat  Bakonytamási  fejlődésének  előmozdítása  érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 Az eskütevő meggyőződése szerint: 
Isten engem úgy segéljen.” 
 
Bolla  Kálmán  HVB  elnök  megállapítja,  hogy  Bakonytamási  község  települési  képviselői  a 
törvényben előírt esküt letették.  
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.10.21. 
 
4/2. oldal 
3.
 
napirendi pont 
 
 Bolla Kámán HVB elnök felkéri a megválasztott polgármestert, hogy az esküt tegye le.  
A polgármester az esküt leteszi. 
„Én,___________  becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy  Magyarországhoz  és  annak 
Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom;  polgármesteri 
tisztségemből  eredő  feladataimat  Bakonytamási  fejlődésének  előmozdítása  érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 Az eskütevő meggyőződése szerint: 
Isten engem úgy segéljen.” 
 
Bolla  Kálmán  HVB  elnök  megállapítja,  hogy  a  polgármester  a  törvényben  előírt  esküt  letette.  A 
képviselők és a polgármester munkájához sok sikert, erőt és egészséget kíván.  
 
4.
 
napirendi pont 
 
 Németh  Károly  polgármester  ismerteti  programját,  elmondja,  hogy  a  választási  kampány  során 
kiküldött  levelében  leírtakhoz  annyit  szeretne  hozzáfűzni,  hogy  várja  a  volt  polgármester  jelöltek 
javaslatai  is  a  jövőre  vonatkozóan.  Amennyiben  azok  megvalósíthatók  és  lakossági  igény  is  van 
rájuk, az önkormányzat felkarolja a kezdeményezéseket. 
 
5. napirendi pont  
 
Leitner  Pál  aljegyző  elmondja,  hogy  a  polgármester  illetménye  közérdekű  adatnak  minősül, 
nyilvános  ülésen  tárgyaljuk.  A  közhatalmat  gyakorlók,  közszereplést  vállalók  esetében  a 
személyeknek, különösen a választópolgároknak a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogai 
elsőbbséget élveznek, a köztevékenység és annak megítélése szempontjából jelentősek.  
Bejelentem, hogy előzetes egyeztetés alapján polgármester úr a határozathozatalban nem vesz részt. 
A jelölt bejelentéskor polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a polgármesteri 
tisztséget főállásban látja el.   
 A  polgármester  illetményét  összegszerűen  kell  meghatározni  a  törvény  rendelkezése  alapján.  Az 
illetmény összege tekintetében nincs a testületnek mérlegelésre lehetősége, egyszerű többséggel hoz 
határozatot róla.  
 Az Mötv.  71. § (4) bekezdése szabályozza a polgármester illetményét, melynek b)  pontja szerint 
az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében bruttó 299.160 Ft.  
A  (6)  bekezdés  szerint  a  főállású  polgármester  havonta  az  illetményének    15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult: havi 44.875 Ft.  
 Polgármester  úr  bejelentette  érintettségét  és  saját  elhatározásából  nem  vesz  részt  a 
döntéshozatalban.  
 
Kéri, hogy a testület rögzítse a polgármester illetményét és költségtérítését. 
 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
86/2014.(X.21.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete Németh Károly polgármester illetményét 
bruttó 299.160.-Ft-ban, költségtérítését 44.875,-Ft-ban állapítja meg. 
 
 
 Németh Károly polgármester a megállapított illetményt és költségtérítést elfogadja. 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.10.21. 
 
4/3. oldal 
6. napirendi pont 
 
Németh Károly polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással,  minősített  többséggel  a  polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  egy 
alpolgármestert  választ,  több  alpolgármestert  választhat.  A  képviselő-testület  legalább  egy 
alpolgármestert  saját  tagjai  közül  választ  meg.  Az  alpolgármester  jogai  és  kötelezettségei  a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 
A  Szervezeti  és  működési  szabályzat  szerint  társadalmi  megbízatású  alpolgármestert  választ  a 
testület.  
 A  titkos  szavazás  lebonyolítása  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzata  szerint  az 
ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozik, így az ügyrendi bizottság megválasztását indítványozza.   
Javasolja  a  bizottság  elnökének  Dr  Orbán  Sándor  képviselőt,  tagjainak  Lakatos  Zoltán  és 
Forsthoffer Zoltán képviselőket.  
 
Az érintettek a jelölést elfogadják, így szavazásra teszi fel a bizottság megválasztását.  
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
87/2014.(X.21.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  ügyrendi  bizottság  elnökének  Dr. 
Orbán  Sándor  képviselőt,  tagjainak  Lakatos  Zoltán  és  Forsthoffer  Zoltán  képviselőket 
megválasztotta. 
 
A  polgármester  javasolja  alpolgármesternek  Fejes  Ákost,  mint  a  legtöbb  szavazatot  kapott 
képviselőt megválasztani.  Fejes Ákos a jelölést elfogadja, a döntéshozatalban nem vesz részt. 
A polgármester felkéri a bizottságot a szavazás lebonyolítására.  
 
A szavazás idejére szünetet rendel el.  
 
A szünet után kéri a bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.  
 
 Dr.  Orbán  Sándor  bejelenti,  hogy  a  testület  Fejes  Ákost  titkos  szavazással  alpolgármesternek 
választotta. 
 
A testület 4 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
88/2014.(X.21.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Fejes  Ákos  képviselőt  alpolgármesterré 
választotta. 
 
 Németh  Károly  gratulál  a  megválasztáshoz,  egyben  kéri  Fejes  Ákost,  hogy  e  minőségében  is 
tegyen esküt. 
 
Fejes Ákos alpolgármester leteszi az esküt. 
 
„Én,___________  becsületemre  és  lelkiismeretemre  fogadom,  hogy  Magyarországhoz  és  annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;  alpolgármesteri 
tisztségemből  eredő  feladataimat  Bakonytamási  fejlődésének  előmozdítása  érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
 Az eskütevő meggyőződése szerint: 
Isten engem úgy segéljen.” 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                         
2014.10.21. 
 
4/4. oldal 
A polgármester megállapítja, hogy az alpolgármester az előírt esküt letette.  
 
Fejes Ákos alpolgármester nyilatkozik, hogy nem kíván tiszteletdíjat felvenni, így kéri a testületet, 
mellőzze annak megállapítását. 
 A képviselő-testület a bejelentést tudomásul veszi. 
 
7. napirendi pont 
 
 A  megválasztott  képviselők  nyilatkoznak,  hogy  nem  kívánnak  tiszteletdíjat  felvenni,  így  annak 
mértékét sem állapítják meg. 
 
A  polgármester  tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  az  Mötv.  39.  § (1)  bekezdés  szerint  Az 
önkormányzati  képviselő  megválasztásától,  majd  ezt  követően  minden  év  január  1-jétől  számított 
harminc  napon  belül  a  2.  melléklet  szerinti  vagyonnyilatkozatot  köteles  tenni.  Az  önkormányzati 
képviselő  saját  vagyonnyilatkozatához  csatolni  köteles  a  vele  közös  háztartásban  élő  házas-  vagy 
élettársának, valamint gyermekének  vagyonnyilatkozatát. 
Kéri a képviselőket, hogy vagyonnyilatkozat nyomtatványt  a hivatalban vegyék át, töltsék ki  és 
2014. november 21-ig adják le.  
 
 
 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök az alakuló ülést 18
35
 perckor bezárta. 
 
 
 
 
kmf. 
 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
Takács Imre 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031