Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.06.20.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.06.20.

jegyzőkönyv 2013.06.20.pdf — PDF document, 244Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
2013.04.25.                                                                         
                                                                     4/1. oldal 
 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2013.  június  20-án  16
00
  órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak: 
Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál körjegyző 
 
A  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
1.  Beiskolázási segélyek összegének meghatározása 
2.  Vegyes ügyek 
3.  Zárt ülési előterjesztések 
 
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Más javaslat nem volt, így szavazásra 
tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
1.  napirendi pont 
 
 A polgármester elmondja, hogy  a beiskolázási segély tavaly a következők szerint alaklult: óvoda 7 
alsó 8 felső 9 közép 15 felső 25 ezer forint. Ez évben javasolja, hogy az óvodásokét mellőzzék 
külön megállapítani, mivel Sokorópátka fizet minden gyermek után. A többi támogatást javasolja 
megtartani. 
 
 A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel annak elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
46/2013. (VI.20.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  egyes  gyermekvédelmi  ellátásokról 
szóló  12/2005.(XI.15.)  sz.  rendelete  6.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  beiskolázási  támogatás 
összegét az alábbiak szerint határozza meg: 
-  általános iskola alsó tagozatos gyermek részére: 8.000,-Ft; 
-  általános iskola felső tagozatos gyermek részére: 9.000,-Ft; 
-  középiskolás gyermek részére: 15.000,-Ft; 
-  főiskolát, egyetemet végző gyermek részére: 25.000,-Ft. 
A  támogatás  az  életvitelszerűen  Bakonytamási  községben  lakókat  illeti  meg.  Felkéri  a 
képviselő-testület a polgármestert, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013.09.30. 
 
2.  napirendi pont 
 
A  polgármester  javasolja,  hogy  a  tavalyi  évhez  hasonlóan  minden  8.  osztályt  elvégzett 
bakonytamási tanuló kapja meg az 5.000,-Ft-os támogatást. 
 A testület a javaslattal egyetért. A polgármester szavazást rendel el. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.06.20. 
 
4/2. oldal 
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát:  
 
47/2013. (VI.20.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
úgy 
határoz, 
hogy 
minden 
Bakonytamásiban  állandó  lakhellyel  rendelkező,  ez  évben  a  nyolcadik  osztályt  elvégzett 
tanulónak biztosít 5.000,- forintos támogatást.
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013.06.30. 
 
A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  temető  ügyében  levelet  küldött  a  lelkész  úrnak, 
kérte, hogy a mai testületi ülésig tájékoztatást adjon arról, hogy miként döntött a felsőbb hatóságuk, 
és  ki  fogja  aláírni  a  szerződést,  de  választ  nem  kapott.  Javasolja  a  testületnek,  hogy  még  1  hetet 
várjanak a válaszra, és amennyiben nem érkezik semmi az evynagélikus egyházközség részéről, úgy 
tárgytalannak tekintik az ügyet. A testület ezzel egyetért. 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  továbbá  a  testületet,  hogy  mart  aszfalttal  történő  útjavításra  érkezett 
ajánlat,  a  Somogyi  dombi  útra  kaptak  ajánlatot,  2.300,-Ft/m2-ért  meglenne  a  felújítás.  Ez  eddig  a 
legkedvezőbb ajánlat, a többi mind drágább. Javasolja a testületnek, hogy fogadja el az ajánlatot. 
 
 Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel az aszfaltozási ajánlat elfogadását. 
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát:  
 
48/2013. (VI.20.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  Somogyi  dombi 
útszakasz  aszfaltozására  érkezett  ajánlatok  közül  az  Út-online  Kft.  1.800,-Ft/m2+ÁFA 
összegű ajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére, a 
szerződés megkötésére és a munkálatok ellenértékének kifizetésére.
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013.08.15. 
 
 
Az aljegyző tájékoztatja a testületet, hogy vagyongazdálkodási tervet kell elfogadnia a testületnek. 
Az előterjesztést mindenki megkapta. 
 A polgármester kéri, hogy akinek észrevétele van, az tegye meg. Érdemi hozzászólás nem volt, így 
a levezető elnök szavazásra tette fel a terv elfogadását. 
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát:  
 
49/2013. (VI.20.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
közép 
és 
hosszútávú 
vagyongazdálkodási tervét a következők szerint határozza meg: 
1./  Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti  vagyonról  szóló 
2011. 
évi 
CXCVI. 
örvény 
9. 
§ 
(1) 
bekezdés 
alapján 
az 
önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az  alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott 
rendeltetése biztosításának céljából  
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 
1. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013. – 2017. évekre: 
a)  Az  önkormányzati  vagyonnal  –  mint  a  nemzeti  vagyonnal  –  felelős  módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
b)  A  vagyongazdálkodás  feladata  az  önkormányzat  teherbíró  képességéhez  igazodó, 
elsődlegesen  a  közfeladatok  ellátásához  és  a  mindenkori  társadalmi  szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése,  értékének 
megőrzése,  állagának 
védelme,  értéknövelő 
használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.06.20. 
 
4/3. oldal 
c)  Az  önkormányzati  vagyonfejlesztés  (létrehozás,  bővítés,  felújítás)  céljait  a 
Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
A hasznosítás formái: 
1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél a Bakonytamási Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  az  önkormányzat  vagyonáról,  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes 
szabályairól  szóló  6/2013.  (V.10.)  önkormányzati  rendelete,  valamint  a  magasabb  szintű 
jogszabályokban  foglaltak  szerint  kell  eljárni,  figyelemmel  az  önkormányzat  nemzeti 
vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. 
A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek 
törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt kell csökkenteni. 
2. Használatba adása, bérbeadása. 
A  lakás  és  nem  lakás  célú  helyiségek,  valamint  telkek  hasznosítása  elsősorban  bérleti 
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni 
kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. 
Az  önkormányzati  feladat  változások  miatti  önkormányzati  vagyonban  bekövetkező 
változásokat  követően  a  közfeladatok  ellátását  szolgáló  vagyon  hasznosítását  felül  kell 
vizsgálni,  törekedve  a  maximális  kihasználtságra,  a  gazdaságos  üzemeltetésre,  a  felesleges 
vagyontárgyak értékesítésére. 
e)  Az  önkormányzat  vagyonában  várható  változások  nyomon  követése  érdekében  kiemelt 
figyelmet kell fordítani a vagyonnyilvántartás aktualizálására. 
f)  Az  Önkormányzatnak  a  lehetőségeihez  képest  elő  kell  segíteni  a  munkahelyteremtő 
vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 
2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013-2022. évekre: 
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú 
működési stabilitás biztosítása érdekében. 
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai 
stb.)  való  megfelelés,  az  energiatakarékos  üzemelés,  az  ellátás  színvonalának  emelése 
érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. 
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt 
kell  tartani  azt,  hogy  az  ne  vagyonfelélést  eredményezzen.  A  piaci  helyzet  ismeretében 
évente  felül  kell  vizsgálni  az  értékesítendő,  valamint  a  más  módon  hasznosítható 
vagyonelemeket. 
e)  A  vagyonhasznosítás  bevételeit  minél  nagyobb  arányban  a  vagyontárgyak  megóvására, 
megújítására illetve beruházásra kell fordítani. 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a  vagyongazdálkodási 
terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
Felelős: Németh Károly polgármester 
Határidő: 2017. december 31., illetve folyamatos 
 
 
 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a hulladékgazdálkodási társulás a kamatokat is kéri a 
már befizetett összeg után. Mivel a nagydém és még 12 önkormányzat által ez ügyben folyó perben 
a  bíróság  a  kamatfizetést  csak  későbbi  időponttól  tartja  jogosnak,  ez  viszont  később  i  annál,  mint 
amikor Bakonytamási megfizette a rá eső önrészt, javasolja, hogy várják meg a másodfokú döntést, 
mivel  ha  az  hasonló  lesz,  akkor    nem  kell  megfizetni  a  kamatokat.  A  testület  ezzel  egyetért. 
Elmondja továbbá, hogy néhány ingatlan elhanyagolt állapotban van, körbe járják a falut, aki nem 
teszi  rendbe,  fel  lesz  szólítva.  Tájékoztatja  továbbá  a  testületet,  hogy  az  új  parknál  összetörték  a 
hidat  reggelre,  feljelentést  tett  ismeretlen  tettes  ellen,  a  rendőrök  kijöttek,  nyomoztak.  Meglett  az 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.06.20. 
 
4/4. oldal 
elkövető,  az  apja  megígérte,  hogy  rendbe  teteti  a  hidat.  Nem  lehet  visszavonni  a  feljelentést,  a 
rendőrség hivatalból folytatja az eljárást.  
 A  polgármester  a  továbbiakban  kéri,  hogy  a  Sokorópátka  önkormányzat  által  kért  és  megküldött 
határozati javaslatokat a módosított formában fogadja el a testület. 
 Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a határozatok elfogadását. 
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát:  
 
50/2013.( V.31.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
1.)  Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  határozat  melléklet 
szerinti  tartalommal  elfogadja  a  Sokorópátka,  Bakonytamási,  és  Gic  Községek 
Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulásról szóló 
Megállapodás módosítását.  
2.)  A  képviselő-testület  felhatalmazza  Németh  Károly  polgármestert  a  megállapodás 
módosításának,  valamint  az  azzal  egységes  szerkezetbe  foglalt  megállapodásnak  az 
aláírására.  
Felelős: Németh Károly polgármester  
Határidő: azonnal 
 
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát:  
 
51/2013.( VI.20.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
 Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Sokorópátkai  Egységes 
Óvoda-Bölcsőde  Általános  Művelődési  Központ  alapító  okiratát  módosítja  és  a  jelen 
határozat  1.  számú  melléklete  szerinti  módosító  okiratot  valamint  a  2.  számú  melléklet 
szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki. 
 A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosító  és  az  egységes  szerkezetű 
alapító okirat aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  falunap  programja  augusztus  19-én  14  órakor  a  
parkátadással kezdődik, majd  fél 4-től a kultúrházban folytatódik. A varsányi iskola tánccsoportja 
ajánlott fel műsort.  Hastánc ajánlat érkezett Pápáról, 4 órakor a Black Bunny tánccsoport, majd a 
győrújbaráti  dalszínház  egyesület  műsora  lesz  18  órakor,  Külsővatról  country  együttes  zenél  19 
órakor 1 órás műsort adva. Körülbelül 250-280 eFt lenne a kiadás. Nevesebb ajánlat 250 eFt-ért jön 
el 30-40 perces műsorral, ezért inkább a környékbeli, közelebbi amatőr fellépők mellett döntött, így 
színesebb műsort lehet összeállítani. 
 
Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 16
40
 órakor zárt ülést rendel el. 
 
kmf. 
 
 
 
 
Németh Károly 
Takács Imre 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930