Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.05.16.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.05.16.

jegyzőkönyv 2013.05.16.pdf — PDF document, 166Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
2013.04.25.                                                                         
                                                                     5/1. oldal 
 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2013.  május  16-án  16
00
  órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak: 
Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál körjegyző 
 
A  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontját, mely a következő: 
 
1.  Döntés az óvoda fenntartására vonatkozó szerződésről 
2.  Vegyes ügyek 
3.  Szociális ügyek 
 
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Más javaslat nem volt, így szavazásra 
tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1.  napirendi pont 
 
 A  polgármester  elmondja,  hogy  a  társulási  megállapodás  javaslatait  mindenki  megkapta.  A 
veszprémvarsányi  működtetést  eddig  is  ismerhették,  hisz  az    óvodát  eddig  is  ők  irányították.  A 
sokorópátkai ajánlat kapcsán tisztázta a felmerülő kérdéseket, ennek alapján  
-  az ebéd továbbra is Csótról hozható 
-  az óvónő munkaideje problémás, de szeptember 1-től 8 óra lesz a munkaidejük. 
-  Játszótér minősítése, ellenőrzése feladatai, költségeit beleépítik a költségvetésbe 
-  A  10  eFt  támogatást  aki  tamási  óvodás  mindenki  az  egyszeri  díjat  megkapja  elsőévben, 
utána csak az új belépők. 
-  Ruhapénz minden évben 30 eFt a dolgozóknak. 
-  Tagintézmény vezetői pótlék lesz, eddig nem volt. 
Ez  Sokorópátka  ajánlata,  a  Varsányit  mindenki  ismeri,  ezek  a  pontosítások.  A  szülőknek 
mindegy,  hogy  ki  lesz  a  fenntartó,  a  kérdés  az  volt  az  összehívott  megbeszélésen,  hogy  a 
gyerekeket iskolába is oda kell-e íratni, de nem, mindenki oda viheti iskolába, ahová szeretné. 8 
főig  lehet  óvodát  működtetni.  Az  lenne  a  jó,  minden  tamási  szülő  ide  íratná  az  óvodás 
gyermekét.  A  szülők  úgy  nyilatkoztak,  nem  szándékoznak  máshova  vinni  gyermekeiket.  Az 
eddigi  működésben  válozás  nem  lesz.  Az  dolgozók  véleménye  szerint  Sokorópátka  ajánlata 
kedvezőbb, mint Veszprémvarsányé.  
 
Lakatos  Zoltán  képviselő  szerint  jobb  a  sokorópátkai  ajánlat,  magáért  beszélnek  a  leírtak, 
elmondottak. 
 
A polgármester elmondja, hogy a varsányiakkal sem volt soha semmi gond. 
 
Dr.  Orbán  Sándor  alpolgármester  szerint  a  varsányiakkal  szemben  nem  ellentétről  van  szó,  a 
másik ajánlat jobb. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.05.16. 
 
5/2. oldal 
 
Érdemi  hozzászólás  több  nem  volt,  így  a  levezető  elnök  szavazásra  tette  fel  hogy  a  társulási 
megállapodások közül melyikajánlatot fogadja el az önkormányzat. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
37/2013.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  óvoda  működtetésére  vonatkozó 
ajánlatok  közül,  melyet  Sokorópátka  és  Veszprémvarsány  önkormányzatai  tettek, 
Sokorópátka  Önkormányzatának  ajánlatát  fogadja  el.  A  testület  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy a társulási megállapodást az óvoda vonatkozásába aláírja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
 
 
2.  napirendi pont 
 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért mozgalomba, 
valamint a Virágos Magyarországért versenybe lehet nevezni a településeket. Kérdezi a testülettől, 
hogy melyikre nevezzen be, benevezzen-e az önkormányzat. 
 A testület javasolja, hogy mindkét versenyre nevezzen Bakonytamási Önkormányzata. 
 
Érdemi hozzászólás több nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a nevezésre vonatkozó 
javaslatokat. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
38/2013.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  benevezi  Bakonytamási  községet  a 
„A  tiszta  és  virágos  Veszprém  megyéért”  közterület  szépítési  versenyre.  A  testület 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  jelentkezési  lapot  az  önkormányzat  nevében 
megküldje a megyei önkormányzat felé. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
39/2013.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  benevezi  Bakonytamási  községet  a 
2013.  évi  Virágos  Magyarországért   versenyre.  A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert, 
hogy a jelentkezést az önkormányzat nevében megküldje a szervezők, kiírók felé. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. május 31. 
 
 
A  polgármester  a  parképítéssel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  szobor  ügyében  Göllén  voltak,  az 
ottani ajánlat volt a legkedvezőbb, 300 eFt-ért elkészíti a faragóművész a 2 méteres alkotást. A híd 
készen van, a kútkáva készen van, kiásták az alapot, amit kellett, megkezdik a kőműves munkákat, 
ha kész a pillér, áthozza az asztalos a kész hidat és ráteszi. A falunapi fellépőkkel kapcsolatban kéri 
a testület véleményét. A testület úgy dönt, hogy környékbeli amatőrök legyenek a fellépők. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.05.16. 
 
5/3. oldal 
 
A  polgármester  javasolja,  hogy  a  nyugdíjas  klub  10  éves  jubileuma  alkalmából  Bakonytamási 
Községért Oklevéllel ismerjék el a klubvezető és a klub munkásságát. 
 
 A testület ezzel egyetért. 
 
Érdemi hozzászólás több nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a nevezésre vonatkozó 
javaslatokat. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
40/2013.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  képviselőtestülete  Bakonytamási  Községért 
Oklevél  kitüntetést  adományozza  Muhari  Lászlóné  klubvezető  részére,  aki  a  Napsugaras 
Ősz Nyugdíjasklub megalapításával és vezetésével egy évtizede példamutató tevékenységet 
fejt ki a település közéletében. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
41/2013.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  képviselőtestülete  Bakonytamási  Községért 
Oklevél kitüntetést adományozza a Napsugaras Ősz Nyugdíjasklub részére, megalapításának 
10. évfordulóján, a község közéletében végzett önzetlen tevékenységének elismeréseként.   
 
 
A  polgármester  elmondja,  hogy  a  társulásokról  június  30-ig  kell  dönteni.  Az  előterjesztésben 
szerepelnek a megszüntetendő társulások. Javasolja a határozat meghozatalát. 
 
Érdemi hozzászólás több nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
42/2013.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
1.)  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete    a  Védőnői  Szolgálatot 
Fenntartó  Társulást  (8556  Pápateszér,  Petőfi  u.  17.)  közös  megegyezéssel  2013.  június  30. 
napjával megszünteti. 
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Németh Károly polgármester 
 
2.)  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete    a  Háziorvosi  Szolgálatot 
Fenntartó  Társulást  (8556  Pápateszér,  Petőfi  u.  17.)  közös  megegyezéssel  2013.  június  30. 
napjával megszünteti. 
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Németh Károly polgármester 
 
3.)  Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete    a  Fogorvosi  Alapellátás 
Önkormányzati  Társulást  (8556  Pápateszér,  Markovics  u.  17.)  közös  megegyezéssel  2013. 
június 30. napjával megszünteti. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.05.16. 
 
5/4. oldal 
A  fogorvosi  szolgálat  kötelező  önkormányzati  feladata  ellátásáról  Pápateszér  Község 
Önkormányzata  a  862 301  Fogorvosi  alapellátás  szakfeladaton  gondoskodik,    a 
finanszírozást a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Pápai  Kistérségi  Népegészségügyi  Intézete  XIX-R-095/01831-4/2012.    sz.  működési 
engedélye  alapján  az  OEP  biztosítja.  A  körzethez  tartoznak:  Pápateszér,  Bakonyság, 
Bakonyszentiván,  Bakonytamási,  Csót,  Lovászpatona,  Nagydém,  Vanyola.  A  rendelők 
fenntartását  (működtetési  kiadások:  fűtés,  víz,  világítás,  takarítás)  Pápateszér  és 
Lovászpatona települések vállalták. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Németh Károly polgármester 
 
 
Az aljegyző ismerteti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi átfogó értékelését 
 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló  elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
43/2013.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási 
Község 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
gyermekjóléti 
és 
gyermekvédelmi  feladatok  átfogó  értékelését  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  beszámoló  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 A  polgármester  kéri  a  testületet,  hogy  a  Pápai  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Megállapodásának módosító okiratát, valamint azt egységes szerkezetben fogadja el az előterjesztés 
alapján. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló  elfogadását. 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
44/2013.(V.16.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodás módosítását és azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja 
A módosított Társulási Megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. 
július 1-től kell alkalmazni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester elmondja, hogy Ihászné Luncz Éva azért emelt szót nála, hogy ő 
időben  leadta  az  elszámolását  a  Vöröskereszt  részéről.  Valamint  a  járdalapok  ügyében  is 
érdeklődött. 
 
Németh Károly polgármester elmondja, hogy a határidő az előző év utolsó napja volt, a beszámoló 
viszont  januárban  került  leadásra  az  önkormányzathoz,  ahogy  azt  az  előző  ülésen  is  elmondta.  A 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.05.16. 
 
5/5. oldal 
véradókat  támogatja  egyébként  az  önkormányzat,  amennyiben  a  véradókat  köszöntik,  annak 
fedezetét biztosítja, de az az önkormányzat támogatása lesz a véradók felé. Járdalapokat kért, kapni 
is fog, de ki kell válogatniuk. 
 
 
 
Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 17
30
 órakor szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendel el. 
 
 
 
kmf. 
 
 
 
 
Németh Károly 
Leitner Pál 
 
polgármester 
aljegyző 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930