Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.04.25.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.04.25.

jegyzőkönyv 2013.04.25..pdf — PDF document, 258Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
2013.04.25.                                                                         
                                                                     7/1. oldal 
 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2013.  április  25-én  16
00
  órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak: 
Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál körjegyző 
 
A  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontját, mely a következő: 
 
1.  Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása 
2.  Az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciója 
3.  Vegyes ügyek 
4.  Szociális ügyek 
 
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Más javaslat nem volt, így szavazásra 
tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
1.  napirendi pont 
 
 Németh  Károly  polgármester  elmondja,  hogy  a  2012.  évről  szóló  beszámolót  mindenki  előzetes 
megkapta a 13. számú előterjesztésben. Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, az tegye meg. 
 
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. A testület 
5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
5/2013. (V.10.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  2012.  évi  költségvetési 
zárszámadására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 
 
 
2.  napirendi pont 
 
 A polgármester kéri, hogy a megküldött 14. számú előterjesztés alapján a testület fogadja el a 2014. 
évi költségvetési koncepciót. 
 
 Kérdés, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel az előterjesztés elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
29/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2014.  évi 
költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint 
elfogadja: 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.04.25. 
 
7/2. oldal 
1.  A  működési  bevételek  és  kiadások  –  felhalmozási  bevétel  felhasználása  nélküli  – 
egyensúlyának  megteremtésére  tett  intézkedések  folytatása.  A  költségvetési  terv 
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.  
2.  Az önkormányzat hitelt  2014. évben nem vesz fel.  
3.  Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági 
szempontok figyelembevételével – megőrzése.   
4.  A  költségvetési  előirányzatok  tervezésekor  a  kötelező  önkormányzati  feladatok  prioritását 
biztosítani  kell.  Önként  vállalt  feladat  a  költségvetésben  akkor  tervezhető,  ha  annak 
pénzügyi  fedezete  az  önkormányzat  saját  bevételéből  megteremthető.  Az  önként  vállalt 
feladat  kiadásainak  finanszírozása  a  kötelező  önkormányzati  feladat  ellátását  nem 
veszélyeztetheti. 
5.  A  helyi  szociális  rendeletben  és  egyéb  rendeletekben  meghatározott  önkéntes 
önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 
6.  A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában 
kulturális, sport területekre terjed ki.   
7.  A  pályázati  lehetőségek  figyelemmel  kisérése,  és  kihasználása.  A  költségvetésben 
jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 
8.  Újabb  beruházási  és  felújítási  kötelezettségek  vállalása  előtt  figyelembe  kell  venni  a 
meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek 
realizálását. 
9.  A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata.  
10. Működési  kiadások  (foglalkoztatáspolitikai  célokhoz  igazodó  személyi  juttatások  és 
kötelező  valamint  állami  feladatokhoz  kapcsolódó  dologi  kiadások,  ezen  túl  az  önként 
vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony 
gazdálkodás  elvét érvényre kell  juttatni.  A költségek vonatkozásában a szükséges és reális 
fedezetet biztosítani kell a tervezés során.   
11. A  költségvetés  előkészítésekor  a  jogszabályon,  szerződésen,  megállapodáson  alapuló 
kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  
12. A  költségvetésben  a  nem  várt  kiadások  finanszírozhatósága  érdekében  általános  tartalékot 
kell képezni.  
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban 
elfogadott döntéseket vegye figyelembe.  
Felelős: Németh Károly polgármester  
 
         Leitner Pál aljegyző 
 
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése 
 
 
3.  napirendi pont 
 
 A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a civil szervezetek által benyújtott pályázatokról. 
Ismerteti  a  pályázati  kérelmeket.  Tájékoztatja  a  testületet  továbbá,  hogy  nem  minden  szervezet 
nyújtotta  be  a  vonatkozó  önkormányzati  rendeletben,  valamint  a  pályázati  kiírásban  megjelölt 
határidőre  az  előző  év  támogatásának  felhasználásáról  szóló  elszámolást.  A  testület  által  hozott 
szabályok  szerint  ez  a  pályázat  kizárását  vonja  maga  után.  Minden  ellenkező  híreszteléssel 
ellentétben  a  sportkör  határidőre  elszámolt  kiadásaival.  A  Faluvédő  Egyesület  és  a  Vöröskereszt 
nem tartotta be a határidőt. 
 Kiss Tibor képviselő szerint a testület a saját maga által hozott szabályokat tartsa is be, akkor is, ha 
ez esetleg kellemetlenséget okoz.  A testület ezzel egyetért. 
 A polgármester ezek után szavazásra teszi fel a civilszervezetek által benyújtott pályázatokat. 
A Napsugaras Ősz Nyugdíjas Klub pályázatáról kéri, hogy döntsön a testület. Érdemi hozzászólás 
nem volt, így szavazásra teszi fel a pályázati kérelmet. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.04.25. 
 
7/3. oldal 
 A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
30/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugaras Ősz Nyugdíjas Klubot 2013. 
évben a civil szervezetek támogatására elkülönített pályázati alap terhére, a civil szervezetek 
támogatásáról  szóló  7/2012.(XI.01.)  önkormányzati  rendelete  és  a  14/2013.(II.14.)  számú 
testületi  határozattal  elfogadott  2013.  évre  szóló  pályázati  kiírás  szerint,  a  benyújtott 
pályázata alapján 100.000,-Ft azaz egyszázezer forint támogatásban részesíti. 
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Nyugdíjas Klubbal 
megkösse  és  a  támogatást  a  Klub  vezetőjével  történő  egyeztetés  szerinti  időpontban 
kifizesse. 
Határidő: folyamatos, illetőleg megállapodás szerinti 
Felelős: polgármester 
 
A  Bakonytamási  Torna  Club  pályázatáról  kéri,  hogy  döntsön  a  testület.  Fejes  Ákos,  a  Club 
képviselője nyilatkozata alapján a 250 eFt-os támogatás egyelőre biztosítja a működést. Fejes Ákos 
érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra teszi fel a pályázati kérelmet. 
 A testület 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
31/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási  Torna  Clubot  2013. 
évben a civil szervezetek támogatására elkülönített pályázati alap terhére, a civil szervezetek 
támogatásáról  szóló  7/2012.(XI.01.)  önkormányzati  rendelete  és  a  14/2013.(II.14.)  számú 
testületi  határozattal  elfogadott  2013.  évre  szóló  pályázati  kiírás  szerint,  a  benyújtott 
pályázata alapján 250.000,-Ft azaz kettőszázötvenezer forint támogatásban részesíti. 
 A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  támogatási  szerződést  a  Torna  Clubbal 
megkösse  és  a  támogatást  a  Club  vezetőjével  történő  egyeztetés  szerinti  időpontban 
kifizesse. 
Határidő: folyamatos, illetőleg megállapodás szerinti 
Felelős: polgármester 
 
 A Faluvédő Egyesület pályázatáról kéri,  hogy döntsön a testület. A 2012. évről szóló beszámolót 
határidőre nem nyújtották be. 
Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra teszi fel a pályázati kérelmet. 
 A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
32/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási  Faluvédő  Egyesületnek 
az Önkormányzat által a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott 
pályázatát elutasítja. 
 A 
képviselő-testület 
döntése 
ellen 
fellebbezésnek 
helye 
nincs. 
határozat 
jogszabálysértésre hivatkozással történő felülvizsgálata kérhető annak kézhezvételét követő 
30 napon belül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. 
 
INDOKOLÁS 
  
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.04.25. 
 
7/4. oldal 
 A  Bakonytamási  Faluvédő  Egyesület  pályázatot  nyújtott  be  Bakonytamási  Község 
Önkormányzat  Képviselő-testületéhez  a  2013.  évben  a  civil  szervezetek  támogatására 
elkülönített  pályázati  alap  terhére,  a  civil  szervezetek  támogatásáról  szóló  7/2012.(XI.01.) 
önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:  Csztr.)  és  a  14/2013.(II.14.)  számú  testületi 
határozattal ( a továbbiakban: Határozat) elfogadott 2013. évre szóló pályázati kiírás alapján. 
 A rendelkezésre álló iratokból a következő állapítható meg: 
-  a  Bakonytamási  Faluvédő  Egyesület  a  részére  a  2012.  évben  nyújtott  támogatás 
felhasználásáról 2012. december 31-ig nem számolt el. 
A Csztr. 4.§ (3) bekezdés b) pontjának első mondata szerint a pénzügyi támogatás feltétele, 
hogy 
pályázó 
az 
előzőleg 
megkapott 
támogatással 
kapcsolatos 
beszámolási 
kötelezettségének  eleget  tett.  A  Csztr  6.§  (1)  bekezdés  c)  pontja  alapján  nem  részesülhet 
támogatásban az  a szervezet, amely kötelezettségét nem,  vagy  nem  határidőben teljesíti.  A 
Csztr. 9.§ szerint a támogatással tárgyév utolsó napjáig el kell számolni. 
  A  Határozattal  elfogadott  Pályázati  Kiírás  1.  c)  pontja  a  támogatás  feltételéül  szabja  azt, 
hogy a pályázó a beszámolási kötelezettségének eleget tegyen, valamint a 3. c) pontja nem 
támogathatónak  nyilvánítja  azt  a  szervezetet,  amely  az  előző  évi  beszámolási 
kötelezettségének nem tett eleget. 
Tekintettel  arra,  hogy  az  Egyesület  részéről  az  előző  évi  támogatás  elszámolása  2012. 
december  31-ig  nem  érkezett  be  az  önkormányzathoz,  így  a  Képviselő-testület  a  pályázat 
támogatását elutasította. 
 A  határozat  rendelkezései  a  hivatkozott  rendelkezéseken,  valamint  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a közigazgatási eljárás és 
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  rendelkezései  kerültek 
alkalmazásra
 
 
A  Vöröskereszt  helyi  szervezete  pályázatáról  kéri,  hogy  döntsön  a  testület.  A  2012.  évről  szóló 
beszámolót határidőre nem  nyújtották be határidőre. Érdemi  hozzászólás  nem  volt, így  szavazásra 
teszi fel a pályázati kérelmet. 
 A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
33/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Vöröskereszt  helyi  szervezete  az 
Önkormányzat  által  a  civil  szervezetek  támogatására  kiírt  pályázati  felhívásra  benyújtott 
pályázatát elutasítja. 
 A 
képviselő-testület 
döntése 
ellen 
fellebbezésnek 
helye 
nincs. 
határozat 
jogszabálysértésre hivatkozással történő felülvizsgálata kérhető annak kézhezvételét követő 
30 napon belül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. 
 
INDOKOLÁS 
  
 A  Vöröskereszt  helyi  szervezete  pályázatot  nyújtott  be  Bakonytamási  Község 
Önkormányzat  Képviselő-testületéhez  a  2013.  évben  a  civil  szervezetek  támogatására 
elkülönített  pályázati  alap  terhére,  a  civil  szervezetek  támogatásáról  szóló  7/2012.(XI.01.) 
önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:  Csztr.)  és  a  14/2013.(II.14.)  számú  testületi 
határozattal ( a továbbiakban: Határozat) elfogadott 2013. évre szóló pályázati kiírás alapján. 
 A rendelkezésre álló iratokból a következő állapítható meg: 
- a Vöröskereszt helyi szervezete a részére a 2012. évben nyújtott támogatás felhasználásáról 
2012. december 31-ig nem számolt el. 
A Csztr. 4.§ (3) bekezdés b) pontjának első mondata szerint a pénzügyi támogatás feltétele, 
hogy  a  pályázó  az  előzőleg  megkapott  támogatással  kapcsolatos  beszámolási 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.04.25. 
 
7/5. oldal 
kötelezettségének  eleget  tett.  A  Csztr  6.§  (1)  bekezdés  c)  pontja  alapján  nem  részesülhet 
támogatásban az  a szervezet, amely kötelezettségét nem,  vagy  nem  határidőben teljesíti.  A 
Csztr. 9.§ szerint a támogatással tárgyév utolsó napjáig el kell számolni. 
  A  Határozattal  elfogadott  Pályázati  Kiírás  1.  c)  pontja  a  támogatás  feltételéül  szabja  azt, 
hogy a pályázó a beszámolási kötelezettségének eleget tegyen, valamint a 3. c) pontja nem 
támogathatónak  nyilvánítja  azt  a  szervezetet,  amely  az  előző  évi  beszámolási 
kötelezettségének nem tett eleget. 
 Tekintettel  arra,  hogy  a  Vöröskereszt  helyi  szervezete  részéről  az  előző  évi  támogatás 
elszámolása  2012.december  31-ig  nem  érkezett  be  az  önkormányzathoz,  így  a  szervezete 
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a Képviselő-testület a pályázat támogatását elutasította. 
 A  határozat  rendelkezései  a  hivatkozott  rendelkezéseken,  valamint  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a közigazgatási eljárás és 
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  rendelkezései  kerültek 
alkalmazásra
 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az óvoda üzemeltetésére mindkét önkormányzat, 
megküldte a javaslatát.  Kéri a képviselőket, tanulmányozzák át a szerződéseket, a döntésre a 
következő ülésen kerül sor. Javasolja, kérdezzék meg a szülőket is. 
 A polgármester tájékoztatja továbbá a testületet arról, hogy az evangélikus egyházközségtől még 
nem érkezett semmiféle jelzés arra vonatkozóan, mit döntöttek a temető kérdésében. 
 Fejes Ákos képviselő úgy tudja, az átadás mellett döntöttek. 
 Németh Károly polgármester elmondja, hogy írásban semmit nem közöltek az önkormámyzattal 
 Leitner Pál aljegyző elmondja, hogy másfél hete beszélt a lelkész búrral, és kérte tőle, hogy a 
meghozott döntésüket küldje el az önkormányzat részére, hogy tájékoztathassák a mai ülésre a 
testületi tagokat, azonban ez nem történt meg. Az elmúlt hét péntekjén hívta fel őt a lelkész úr és 
közölte, hogy írásban nincs meg a döntésük, szóban szeretné elmondani. Tájékoztatta arról, hogy a 
szóban való ismertetésnek sincs akadálya, de ettől függetlenül szeretne az önkormányzat hivatalos 
írásbeli értesítést is kapni, hogy lehessen tovább lépni az ügyben. A testületi ülés meghívóinak 
kiküldése napján sms-ben érintkezett a lelkész úrral, aki közölte, hogy a testületi ülés időpontja 
számára nem alkalmas, de írásbeli értesítést sem küldött, képviselőjét sem küldte el a mai ülésre. 
 Németh Károly polgármester javasolja a testületnek, hogy amennyiben péntekig nem kap választ az 
önkormányzat, úgy vonja vissza a temető átvételére vonatkozó ajánlatát az evangélikus 
egyházközség felé. 
 A testület ezzel egyetért. 
 A polgármester javasolj,a hogy a nyugdíjas klub 10 éves évfordulójával kapcsolatosan a klub 
vezetőjének és a tagoknak is emléklapot, illetőleg oklevelet kíván adni elismerni a községért végzett 
tevékenységüket. 
 Javasolja továbbá Kovács Ferenc részére is lehetőség szerint a díszpolgári cím odaítélését, melynek 
átadása az augusztusi ünnepségen történne. A testület a javaslatokkal egyetért. 
  Tájékoztatja továbbá a testületet a Belügyminisztérium leveléről, melyben az 
adósságkonszolidációval nem érintett önkormányzatok részére történő kompenzáció módozatainak 
kidolgozásához kérik, hogy jelöljenek meg olyan fejlesztéseket, melyeket eddig nem tudtak 
megvalósítani. A maradék két utca aszfaltozását javasolja mindenképpen megjelölni. A testület a 
javaslattal egyetért. 
 A polgármester ismerteti a veszprémvarsányi iskolába járó szülők egy részével aláíratott levelet 
amelyben sérelmezik az iskolai körzet választást. A pátkai igazgató asszony küldött levelet a 
szülőknek. Ismerteti. A varsányi igazgató is ott volt az összehívott megbeszélésen, és megnyugtatta 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.04.25. 
 
7/6. oldal 
a szülőket, nem kell fizetni az iskolába járás utazási költségeit. Ennek ellenére egy előre 
megfogalmazott levelet írattak alá a szülőkkel, tekintet nélkül arra, mi hangzott el. Nem volt 
félrevezető az igazgató asszony levele.  
Orbán Sándor alpolgármester megjegyzi, hogy most is mindenki oda járhat ahova akar, nem 
kötelező elvinni a körzethatár miatt más iskolába a gyermeket. 
Németh Károly polgármester lázításnak látja a levelet. A körzethatárokról nem az önkormányzat 
dönt, hanem az oktatási hivatal. Az eredeti tervben Pápateszérhez volt sorolva Bakonytamási, ami a 
testület nem fogadott el, tekintettel arra, hogy oda jár a legkevesebb gyermek. Ezután a dontés után 
hívták fel őt a hivataltól, hogy 1 órán belül válasszon a két intézmény közül a döntéshez. Ő 
végigkérdezte a testületi tagokat, mindenki a sokorópátkai intézményt választotta, mivel a 
veszprémvarsányit nem is lehetett, tekintettel arra, hogy az a pannonhalmi iskola tagintézménye, 
tehát csak Pannonhalmát lehetett volna választani. Ez azt jelenti, ha emellett döntenek, egy 
esetleges iskola átalakítás során ha varsányi intézményben úgy változnának a dolgok, vagy a felső 
tagozatososknak, vagy mindenkinek Pannonhalmára kellene járnia. Úgy gondolja, jól választottak, 
de nem az önkormányzat hatásköre a változtatás. A későbbiekben, természetesen, ha úgy alakul  
ahelyzet, bizonyára lehet ezen változtatni de most már nem. Ő erről egy levélben tájékoztatja a 
szülőket a varsányi igazgatón keresztül, aki állítólag csak közvetíti a szülők kérését.  
A testület ezzel egyetért. 
 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy egy fafaragó készítené el legolcsóbban a tervezett IV. 
Béla szobrot. Göllén van referencia munkája. A híd készülőben van, kő van hozzá, a munkadíj és a 
cement az, ami költség lesz. A következő gyűlésen konkrétan megbeszélnék a falunap összes ügyét. 
 
Leitner  Pál  aljegyző  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  vagyonrendeletének  felülvizsgálata 
szükségessé  vált,  így  a  megküldött  15.  számú  előterjesztés  szerinti  új  rendeletet  célszerű 
megalkotni. 
 
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
6/2013. (V.10.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat vagyonáról, 
a  vagyonnal  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló  rendelet  tervezetét  megtárgyalta  és 
elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy 
a kihirdetésről gondoskodjon. 
 
 
Leitner Pál aljegyző elmondja, hogy az önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata felülvizsgálata 
a  Kormányhivatal  által  jelzett  módon  szükségessé  vált,  így  a  megküldött  16.  számú  előterjesztés 
szerinti új rendeletet célszerű megalkotni. 
 
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
7/2013. (V.10.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat szervezeti és  
működési  szabályzatáról  szóló  rendelet  tervezetét  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a 
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A  testület  felkéri  a  körjegyzőt,  hogy  a  kihirdetésről 
gondoskodjon. 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.04.25. 
 
7/7. oldal 
Leitner Pál aljegyző elmondja, hogy a hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül 
történő  házasságkötés  engedélyezésének  rendjéről,  valamint  ezen  többletszolgáltatásért  és  az 
anyakönyvvezetőnek  fizetendő  díjról  rendeletet  kell  alkotnia  a  képviselő  testületnek,  melyet  a 
megküldött 17. számú előterjesztés tartalmaz. 
 
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
8/2013. (V.10.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  hivatali  helyiségen  kívüli, 
illetve  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés  engedélyezésének  rendjéről, 
valamint  ezen  többletszolgáltatásért  és  az  anyakönyvvezetőnek  fizetendő  díjról  szóló 
rendelet tervezetét megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 
 
 
 
Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 17
35
 órakor szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendel el. 
 
 
 
kmf. 
 
 
 
 
Németh Károly 
Leitner Pál 
 
polgármester 
aljegyző 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930