Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.03.21.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.03.21.

jegyzőkönyv 2013.03.21..pdf — PDF document, 200Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
2013.03.21.                                                                         
                                                                     5/1. oldal 
 
Készült a Bakonytamási  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 21-én 16
00
 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak: 
Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Horváth Tamás plébános 
Szakos Csaba evangélikus lelkész 
Fejes Péter gyülekezeti felügyelő 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál körjegyző 
 
A  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontját, mely a következő: 
 
1.  Temetővel kapcsolatos megállapodás az egyházakkal 
2.  Vegyes ügyek 
3.  Szociális ügyek 
 
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Más javaslat nem volt, így szavazásra 
tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
1.  napirendi pont 
 
 Németh Károly polgármester elmondja, nem először vetődött fel a temető kérdése, levelet küldött 
az egyházaknak kérdés rendezésére vonatkozóan. A javaslat ebben az volt, hogy az önkormányzat 
átvenné a temetők tulajdonjogát, állami támogatást is adnak a temetőre.  
 
 Horváth  Tamás  plébános  elmondja,  hogy  ezt  megelőzően  nem  volt  egységes  az  egyházak 
véleménye. Ezért döntött külön a katolikus egyházközség a kérdésben, egy levél született, melyet a 
hívek  is  elfogadtak,  az  egyházközségi  képviselők  is  jóvá  hagyták,  elfogadták.  Ezután  ismerteti  a 
levél  tartalmát.  Elmondja,  hogy  az  evangélkus  felekezetnek  ez  a  levél  került  megküldésre. 
Hivatalosan  pedig  ő  írt  levelet  az  önkormányzat  részére  a  temető  tulajdonjogának  átadási 
szándékáról,  melyet  felolvas  és  mindkét  iratot  átadja  a  polgármesternek.  Tájékoztatja  még  a 
testületet, hogy a temető átadási szerződését  jogilag a plébános  írja  alá az egyházközség  nevében, 
akkor lesz  jogerős, hogy  ha az érsekség  jóváhagyja.  A kérés az érsekség  felől csak annyi,  hogy  a 
szerződésbe foglalják, hogy az önkormányzat tiszteletben tartja a keresztény jelképeket. Kéri, hogy 
az önkormányzata a tulajdonátadás további lépéseit intézze. 
 
 A  polgármester  megköszöni  a  katolikus  egyházközségnek,  hogy  így  döntöttek,  ígéri,  hogy  ahogy 
eddig  tették,  ezen  túl  is  lelkiismeretesen  fogják  gondozni  a  temetőt.  Elmondja  továbbá,  hogy  az 
önkormányzat közel fele akkora összeggel gazdálkodhat, mint az előző években, de ennek ellenére 
ellátja ezt a feladatát is. 
 
 Fejes Péter evangélikus gyülekezeti felügyelő megkérdezi, hogy az önkormányzatnak valóban kell-
e a tulajdonjog, mert ő ezt eddig nem tudta. 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.03.21. 
 
5/2. oldal 
A  polgármester  elmondja,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú  temetők  után  jár  támogatás.  Közben 
Horváth Tamás plébános távozik, a polgármester megköszöni a plébános úr megjelenését. 
 
Fejes Péter szerint nem egyértelmű a helyzet, meglepetésként érte, hogy csak tulajdonjog esetén van 
támogatás. A felekezeti közgyűlés 31-én, húsvétkor lesz, akkor döntenek róla. 
 
 Szakos  Csaba  evangélikus  lelkész  elmondja,  hogy  február  28-án  tartottak  presbiteri  gyűlést, 
foglalkoztak  a  kérdéssel,  de  nem  az  ő  személyes  hatáskörébe  tartozik.  Szerettek  volna  a 
katolikusokkal  együtt  állást  foglalni  ebben.  Egy  régebbi  határozat  született  erről,  így  meghívták 
őket március 3-ára. Meglepte őket a levél, nem érezték korrektnek a hozzáállást, de részben érthető 
az elhangzottak alapján.  A presbiteri gyűlésen  nem  alakult ki az a  vélemény,  hogy  megtartanák  a 
tulajdonjogot. Ott elmondta, hogy a tulajdonról való lemondásról a közgyűlés határoz, legközelebb 
a  kétszeri  hirdetés  miatt  március  31-én  lehet  megoldani.  A  felettes  szervnek  kell  jóváhagynia. 
Elindult a folyamat, de az idő rövidsége miatt határozat nincs a kezükben. 
 
 Fejes Péter elmondja, hogy ő négyzetméter utáni finanszírozásról tud. 
  
 Bácsi Attiláné elmondja, hogy van egy minimum és egy maximum határ. 
 
 Németh Károly elmondja, hogy ez plusz támogatás lenne, amit most nem kapnak meg, de elvárnák, 
hogy a feladat meg legyen oldva. 
 
 Szakos  Csaba  lelkész  tudomása  szerint  a  temetővel  kapcsolatosan  a  fenntartónak  vannak 
kötelezettségei. 
 
 Németh Károly polgármester megkérdezi, ki a fenntartó, mert az önkormányzat nem az. 
 
 Szakos  Csaba  elmondja,  hogy  1909-ig  evangélikus  temetővolt  csak,  utána  lett  a  mostani  temető. 
Ezen  év  után  váaárolta  a  két  gyülekezet  a  mai  temetők  területét.  Az  evangélikus  2  hold  területű, 
12000  m2.  ezt  akkor  ki  kellett  fizetni.  Nem  kevéspénzt  fizettek  azért,  hogy  legyen  temető,  nem 
kevés  áldozatot  hoztak  ezért.  Ők  úgy  tekintenek  erre,  mint  köztemetőre.  Bárkit  el  lehet  temetni. 
Tavalyelőtt került elő a kérdés, kaptak egy pályázatot, a munkaügy révén az önkormányzat még egy 
munkást  kapott,  ez  mindenki  számára  elfogadható  megoldás  volt.  2011-ben  született  egy 
presbitériumi  döntés:  a  302-es  helyrajzi  számú  régi  temetőt  felosztották  3  részre,  harmada  az 
önkormányzaté,  harmada  a  vízműé,  harmada  a  gyülekezeté.  A  303/1-es  területet  2011-ben  még 
visszaigényelhették  volna,  de  nem  éltek  ezzel  a  jogukkal.  Szeretnék  továbbra  is  támogatni  az 
önkormányzat munkáját, ezért mondtak le erről a jogról, de úgy látszik, ezzel nem oldódott meg a 
probléma. Nem érti, miért van szükség a tulajdonjogra, szerződés is elég lenne. Megkérdezi, miért 
nem őket ellenőrzik, ha ez nem köztemető? 
 
 Németh  Károly  polgármester  szerint  a  szabályok  betartásának  ellenőrzésére  minden  bizonnyal 
előbb  vagy  utóbb  sor  kerül.  A  visszaigényléssel  kapcsolatban  elmondja,  a  kérdéses  földet 
visszaadják  szívesen.  Az  értékes  terület  az  erdő,  a  gyülekezeté  maradt.  Nem  akarja  az 
önkormányzat  átvenni  mindenáron.  Ebben  a  ciklusban  már  nem  tárgyalják  még  egyszer  ezt  az 
ügyet..  Katolikus  részről  átadják,  így  a  lesz  köztemető,  ebben  az  esetben  csak  ezt  a  területet  kell 
gondoznia az önkormányzatnak, a másik a gyülekezet dolga lesz. 
 
Fejes  Péter  szerint  nem  volt  beleírva  a  levélbe,  hogy  tulajdonjog  kell.  Máshonnan  kellett  ezt 
megtudni. 
 
 Németh  Károly  szerint ez  nem  így  van,  idézi a  levél  ide  vonatkozó részét. Felsorolja,  mit vállalt, 
milyen  munkálatokat  végzett  a  temetőben  az  önkormányzat.  A  víz  és  villanyköltséget  is  az 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.03.21. 
 
5/3. oldal 
önkormányzat  fizeti, a kerítést  is az önkormányzat készíttette. De ez nem  verseny,  nem  háború, a 
megoldást  próbálja  keresni  az  önkormányzat.  Elvettek  20  MFt-ot  a  költségvetésből,  és  elvárják, 
hogy ugyanúgy menjen tovább minden. Még egyszer nem lesz napirendre tűzve. 
 
 Szakos  Csaba  szerint  csak  hitelesen  akarják  tájékoztatni  a  híveket,  azért  vannak  itt.  A  húsvéti 
alkalom ezért lesz jó. Mindenkinek ez az érdeke. 
 
 Németh  Károly  szerint  addig,  amíg  nem  kell  kimenni  kaszálni,  addig  mindenkit  érdekel. 
Elfogadják azt is, ha nem adják át. 
 
 Szakos  Csaba  elmondja,  nincs  felhatalmazásuk,  nem  tudnak  még  nyilatkozni.  A  pályázatokhoz  a 
hozzájárulást megadják. Másik kérdés a fa. A tavasz folyamán szeretnének kivágatni belőle. 
  
 Németh Károly polgármester szerint megmondják, milyen feltételekkel adják át, és el lehet indítani 
az ügyet, nem a fára tartanak igényt, nem amiatt akarja az önkormányzat átvenni. 
 
 Fejes  Péter  elmondja,  az  átadás  előtt  szeretnék  kivágni  a  fát.  Ehhez  is  kell  hozzájárulás  az 
önkormányzat részéről, mert félreérthető lenne. Felülnézeti képeket oszt k a temetőről. 
 
 Leitner Pál aljegyző szerint a tulajdonjog a gyülekezeté, jelenleg azt tesz vele, amit akar. 
 
 Németh Károly azt kéri, mondják meg, mik a feltételek. A fás részt az önkormányzat tisztította ki, 
azért lett jó ilyen fa ott.  
 
 Szakos Csaba szerint érzelmileg kötődnek hozzá a hívek. 
 
 Németh Károly szerint akkor mindenki kaszálni is menjen. 
 Kiss Tibor képviselő megjegyzi, hogy az óvoda bezárást pedig nem kell híresztelni, mivel valóság 
alapja nincs. 
 
Szakos Csaba szerint ő nem híresztel, a szomszédjának mondta ezt a polgármester.  
 
Németh Károly elmondja, hogy nem igaz. Az óvoda marad, az üzemeltetés az, ami kérdéses. Arról 
sosem volt szó, hogy elviszik innen  a gyerekeket, mert ha ezt terjesztik, valóban nem ide íratják és 
tényleg megszűnik. 
 
Szakos Csaba azt hallotta, hogy fel lett ajánlva Csótnak is az óvoda. 
 
Németh  Károly elmondja, nem azért lett felújítva, hogy bezárjuk. A  hathalmiakat  is  megpróbálják 
ide hozni és a gicieket, hogy minél tovább működjön. 
 
Szakos Csaba szerint akkor ezt is kell mondani. Ő is ide íratná be a gyermekét, ha nem azt hallaná a 
polgármestertől. 
 
 Németh Károly megkérdezi, mikor mondott ő a lelkész úrnak ilyet? 
 
Szakos Csaba elmondja, hogy nem neki, hanem a szomszédjának. 
 
Németh Károly szerint, más nem is lett mondva. Valaki elhíresztel valótlanságokat és akkor tényleg 
megszűnik az intézmény. 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.03.21. 
 
5/4. oldal 
Kiss  Tibor  képviselő  elmondja,  hogy  az  óvodai  dolgozók  keresték  meg  őt,  hogy  mit  hallottak  a 
lelkész  úrtól.  Amiről  nem  bizonyosodik  meg,  azt  nem  kellene  tényként  híresztelni,  másokat  ilyen 
helyzetbe hozni. 
 
Lakatos  Zoltán  képviselő  szerint  a  lelkész  úrnak  a  másik  szomszédot,  az  önkormányzatot  kellett 
volna megkérdezni. 
 
 Németh  Károly  szerint  Az  előfordulhat,  hogy  nem  Varsány  fogja  működtetni,  de  az  óvoda 
működik. 
 
Szakos  Csaba  elmondja,  hogy  az  önkormányzatnak  megállapodása  volt  a  varsányi  iskolával  a 
fenntartásról. Ide járnak a legtöbben, azután Sokorópátkára, végül Pápateszérre. Ez most úgy vetül 
fel, hogy ki fizeti a gyerekek útiköltségét. 
 
Fejes Péter megkérdezi, hogy átvállalhatja-e az önkormányzat. 
  
 Németh  Károly  tájékoztatja,  hogy  mindhárom  településsel  kapcsolatban  van  ilyen  megállapodás. 
Az önkormányzat kapott egy körzetbeosztást, ahol Pápateszérhez volt beosztva Bakonytamási. Ezt 
nem fogadták el, majd később kapott egy telefonhívást, hogy nyilatkozzon azonnal az intézményről, 
akihez  besorolják őket. A testülettel egyeztetve Sokorópátkát választották, Veszprémvarsányt nem 
is lehetett választani, csak Pannonhalmát. Nyolc helyről járnak oda gyerekek, hatan ugyancsak mást 
jelöltek  meg.  Ha  netalán  megszűnik  az  iskola,  vagy  csak  alsó  tagozat  marad,  akkor  a  gyerekek 
járhatnak Pannonhalmára. Az önkormányzat, ha anyagi lehetőségei engedik, átvállalhatja a bejárás 
költségét. 
 
 Szakos Csaba szerint azt hallani, hogy a polgármestert már erre a rövid időre nem érdekli. 
 
Németh  Károly  polgármester  megnyugtatja  a  lelkész  urat,  hogy  amennyiben  egészsége  engedi, 
indulni  fog  a  következő  választáson  is,  ez  is  azt  bizonyítja,  hogy  felelősen  gondolkodik  a  község 
ügyeiről.  Azt  kéri,  hogy  a  temető  ügyét  a  közgyűlésen  beszéljék  meg,  és  tájékoztassák  az 
önkormányzatot  döntésükről.  Megköszöni  a  részvételt,  Szakos  Csaba  és  Fejes  Péter  elköszönnek, 
elhagyják az üléstermet 17 óra 5 perckor. 
 
 
2.  napirendi pont 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  rendőrség  ismét  kéri,  hogy  az  önkormányzatok 
járuljanak  hozzá a körzeti  megbízottak benzinköltségéhez. Most nem a tavalyi  kvótát kéri,  hanem 
azt, hogy minden önkormányzata  lehetőségeihez mérten támogassa őket. 
 
 Orbán Sándor alpolgármester javasolja, hogy idén 50 eFt-tal támogassák a rendőrséget. 
 
 Más  javaslat nem  volt, így  a  levezető elnök szavazásra tette fel, hogy a támogatásmértéke 50 eFt 
legyen. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő  határozatát: 
 
22/2013.(III.21.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pápai  Rendőrkapitányság  részére  a 
körzeti  megbízottak  üzemanyagköltségéhez  50.000,-Ft  támogatást  biztosít  2013.  évre.  A 
testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  erről  megküldendő  megállapodást  aláírja, 
illetőleg az összeg átutalásáról gondoskodjon. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.03.21. 
 
5/5. oldal 
 A  polgármester  elmondja,  hogy  megküldték  a  rendőrségi  beszámolót.  (11/2013.  számú 
előterjesztés) Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő  határozatát: 
 
23/2013.(III.21.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pápai  Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi  és  Közlekedésrendészeti  Osztály  Körzeti  Megbízotti  alosztályának  a 
Bakonytamási  község  közbiztonsági  helyzetéről,  a  közbiztonság  érdekében  tett 
intézkedésekről  és  az  azzal  kapcsolatos  feladatokról  szóló  beszámolóját  megtárgyalta  és 
elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
A polgármester kéri a képviselőket, hogy a Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítására 
vonatkozó javaslatot, melyet megkaptak a 12/2013. számú előterjesztésben, fogadják el. 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a módosítás elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
24/2013.(III.21.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Pápai  Többcélú  Kistérségi 
Társulás Társulási megállapodásának módosítását megtárgyalta és elfogadta. 
Felelős: polgármester (a megállapodás aláírásáért) 
Határidő: azonnal 
 
 A polgármester elmondja továbbá, hogy a létestíendő park szobrával kapcsolatosan kigyűjtött 
néhány nevet, és meghívásos pályázat útján egész alakos, vagy mellszoborra vonatkozó  ajánlatot 
kér tőlük, az ajánlatokat a következő ülésre a képviselők megkapják, hogy dönteni lehessen a 
megbízásról. A szobron kívül körülbelül 1,2 MFt lenne a költsége a park kialakításának. 
 
Fejes  Ákos képviselő  felveti, hogy a  sportegyesület 600 eFt-os önerővel 1,4 MFt-ot tudna kérni  a 
társasági adóból. 
Kiss Tibor képviselő megkérdezi, hogy a 600 eFt visszatérül-e az önkormányzatnak. 
Fejes Ákos képviselő elmondja, hogy nem, az összeget fel kell használni teljes egészében. 
Németh Károly polgármester megkérdezi, hogy mire akarják felhasználni. 
Fejes Ákos képviselő szerint az öltözőre, korlátra, tetőre. Lehetőségként említi meg ezt a forrást. 
Németh  Károly polgármester szerint ez az összeg a nagyobb beruházáshoz kevés,  másrészt a civil 
szervezetek támogatására összesen 500 eFt-ot különítettek el. 
 A  testület  szerint  legfeljebb  300  eFt  önrészig  lehet  elmenni,  azonban  a  sportegyesület  készítsen 
tételes kimutatást arról, mire szeretné felhasználni a támogatást, utána tudnak dönteni. 
 
 
Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 17
25
 órakor szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendel el. 
 
kmf. 
 
 
 
 
Németh Károly 
Leitner Pál 
 
polgármester 
aljegyző 

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930