Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.02.14.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.02.14.

jegyzőkönyv 2013.02.14..pdf — PDF document, 238Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
2013.02.14.                                                                         
                                                                     5/1. oldal 
 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2013.  február  14-én  16
00
  órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak: 
Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál körjegyző 
 
A  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontját, mely a következő: 
 
1.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosítása 
2.  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
3.  A körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása, 2013. évi beszámolója 
4.  Civil szervezetek részére pályázat kiírása 
5.  Közterület parkosítás tervezés 
6.  Rendezvény naptár elfogadása 
7.  Iskolai körzethatárok véleményezése 
8.  Vegyes ügyek 
9.  Szociális ügyek 
 
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Más javaslat nem volt, így szavazásra 
tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1.  napirendi pont 
 
Németh  Károly  polgármester  elmondja,  hogy  a  2012.  évi  költségvetés  módosítására  vonatkozó 
6/2013. számú előterjesztést mindenki megkapta.  
 
 Ezután kéri, hogy a képviselők a hozzászólásaikat tegyék meg. 
  
 Érdem hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
 A testület 5 fő  igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az  Önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésének  módosítására  vonatkozó  előterjesztést  megtárgyalta  és  elfogadta.  A 
rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A  testület  felkéri  az  aljegyzőt,  hogy  a 
kihirdetésről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. február 15. 
 
 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.02.14. 
 
5/2. oldal 
2.  napirendi pont 
 
A  polgármester  elmondja,  mindenki  megkapta  előzetesen  a  7/2013.  számú  előterjesztésben  2013. 
évi  költségvetésről  szóló  rendelet  javaslatát.  Megérkezett  a  könyvtár  normatívájának  pontos 
összege,  ez  be  lett  építve  a  költségvetésbe.  Más  változás  az  előzetesen  megbeszélt  és  elfogadott 
tervezethez képest nem volt. 
Lakatos Zoltán képviselő megkérdezi, hogy az egyházak támogatására marad-e a 100 eFt? 
 A  polgármester  tájékoztatja,  hogy  ez  attól  is  függ,  hogy  a  temető  kérdésében  tudnak-e 
megállapodást kötni, mivel a temető gondozása, karbantartása költséget jelent az önkormányzatnak. 
Ezt a márciusi ülésen szeretné megbeszélni az egyházak képviselőivel. 
Több érdem hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot. 
 A testület 5 fő  igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az  Önkormányzat  2013.  évi 
költségvetésére  vonatkozó  előterjesztést  megtárgyalta  és  elfogadta.  A  rendelet  a 
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A  testület  felkéri  az  aljegyzőt,  hogy  a  kihirdetésről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2013. február 15. 
 
 
3.  napirendi pont 
 
 A  polgármester  elmondja,  mindenki  megkapta  a  8/2013.  számú  előterjesztésben  a  körjegyzőség 
költségvetésének  módosítására  és  a  2012.  évi  gazdálkodásról  szóló  beszámolóra  vonatkozó 
javaslatot, kimutatást. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg. 
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a körjegyzőség 2012. évi 
költségvetésének módosítását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
12/2013.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási-Nagydém 
Községek  Körjegyzősége  2012.  évi  költségvetésének  módosítására  vonatkozó  javaslatot 
megtárgyalta és elfogadta. A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 A  levezető  elnök  szavazásra  teszi  fel  a  körjegyzőség  2012.  évi  költségvetési  beszámolójának 
elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
13/2013.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bakonytamási-Nagydém 
Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. A 
költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
4.  napirendi pont 
 
 Németh  Károly polgármester elmondja, hogy  a 9/2013. előterjesztésben  mindenki kézhez kapta a 
civil szervezetek részére kiírandó pályázat javaslatát. Kéri, hogy akinek módosító javaslata van, az 
tegye meg, egyben a testület a pályázat hiányzó paramétereire tegyen javaslatot. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.02.14. 
 
5/3. oldal 
 Módosító javaslat nem volt. A paraméterekkel kapcsolatban a testület egyhangúlag javasolja, hogy 
a 7. pontban az egyes pályázati célokra maximálisan elnyerhető összeg 100.000,- Ft, az egyes célok 
támogatási intenzitása legfeljebb 75 % legyen, egy szervezet egy évben 1 pályázatot adhasson be. 
 
Több  hozzászólás  nem  volt,  így  a  levezető  elnök  szavazásra  tette  fel  a  testületi  javaslattal 
kiegészített pályázati kiírás elfogadását.  
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
14/2013.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek pályázati kiírását a 
jegyzőkönyv mellékletében szereplő tartalommal elfogadta. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat kihirdetéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2013.03.01. 
Felelős: polgármester 
 
 
5.  napirendi pont 
 
 A polgármester elmondja,  hogy a Sabla-féle terület kialakításáról  már  volt szó az előzetes üléseken, 
erre  kívánják  felhasználni  az  1  MFt  faluszépítési  célra  kapott  adományt.  Az  árak  is  széles  skálán 
mozognak.  A  tervezett  híd,  filagória,  kútkáva  mindenképp  elkészül.  Van  bontott  faanyaga  az 
önkormányzatnak, azt odaadják az asztalosnak, fel lehet használni a gerendákat az építésüknél, így az 
építőanyag  költségeket  lehet csökkenteni. Térburkoló kő van, a  filagória alá elég  lesz. Szobrászoktól 
érdeklődött  az  árakról,  de  konkrét  javaslata  még  nincs.  Tájékoztatásképp  elmondja,  egy  2,5  m-es 
faszobor  ára  1,5  MFt.    Egy  másik  művész  kevesebbet  mondott,  de  nem  volt  egyértelmű  az  ár,  ő  
dolgozik homokkőből is. 
 Orbán  Sándor  alpolgármester  szerint  a  fa  szép,  de  egy  idő  után  megreped,  a  homokkő  tartósabb. 
Érdemes mindkettőre ajánlatot kérni. 
 
 
6.  napirendi pont 
 
 A polgármester elmondja, hogy az anyagi helyzet miatt dönteni kell, hogy milyen rendezvényeket tart 
meg az eddigiek közül az önkormányzat. A falunapnál érdemes azon is legondolkodni, hogy kell-e 
sátort bérelni, mert csak ennek költsége 250 eFt-ot is meghaladja.  
 A  testület  javasolja  az  alábbi  önkormányzati  rendezvények  megtartását:  március  15.,  majális  a 
turistaház  udvarában,  augusztus  19-én  a  Sabla-féle  telken  létesítendő  park  átadásával  egybekötve 
megünnepelni augusztus 20-át, október 23., és decemberben a  gyerekek Mikulás ünnepsége. 
 A polgármester szavazásra tette fel a rendezvények megtartását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
15/2013.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2013.  évben  a  következő  községi 
rendezvényeket tartja meg: 
március 15. 
Május hónapban majális a turistaház udvarán 
Augusztus 19.: park átadás, megemlékezés augusztus 20-ról 
Október 23. 
December hónapban Mikulás ünnepség a gyermekek részére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.02.14. 
 
5/4. oldal 
7.  napirendi pont 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  az  előterjesztésben  foglaltaktól  eltérően  nem 
javasolja  a  körzetbesorolás  elfogadását,  mivel  kiderült,  ez  együtt  jár  azzal,  hogy  az  állam  csak  a 
kötelező  felvételt  biztosító  iskolába  finanszírozza  az  utazást,  a  többi  intézményesetében  ezt  a 
szülőnek  kell  fizetnie  és  Teszérre  jár  a  legkevesebb  tanuló,  6  fő.  Az  önkormányzattól  csak 
véleményt kérnek, a döntés a tankerületek vagy a kormányhivatal kezében van. Egy település csak 
egy iskolánál szerepelhet. Jelenleg legtöbb gyermek Veszprémvarsányba jár, 28, Sokorópátkára 15. 
A pátkai polgármester úr jelezte, hogy az ő intézményükhöz is besorolásra került Bakonytamási, a 
varsányihoz azonban nem. 
 Javasolja, hogy a jelenlegi Veszprém megyei besorolást ne fogadja el a testület, és tájékoztassa az 
illetékes szervet a jelenlegi helyzetről a döntésük meghozatalához. 
 
 A testület ezzel egyetért, így a levezető elnök az elhangzott javaslatot szavazásra teszi fel. 
 A  testület  4  igen  szavazattal,  egy  tartózkodással,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  következő 
határozatát: 
 
16/2013.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a kötelező 
felvételt  biztosító  iskolák  kijelölése  során  Bakonytamási  községet  a  Pápateszéri  Közös 
Fenntartású Körzeti Általános Iskolához sorolták. 
 Bakonytamási  Önkormányzatának  a  Pápateszérrel  kötött  megállapodáson  túl  hasonló 
együttműködési  megállapodása  volt  életben Sokorópátka Önkormányzatával  illetőleg  korábban 
Veszprémvarsány  Önkormányzatával  a  közoktatási  feladatok  ellátására.  A  szülők  e  három 
intézménybe íratták be gyermekeiket.  
 A  jelenlegi  állapot  szerint  a  pápateszéri  intézménybe  (OM  azonosító:  037096)  6  fő  (ebből 
halmozottan hátrányos helyzetű 4 fő), az Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár Általános Művelődési Központba Sokorópátkára (OM azonosító: 200863) 15 fő (ebből 
halmozottan  hátrányos  helyzetű  8  fő),  a  Pannonhalam  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Radnóti 
Miklós általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Veszprémvarsányban 
lévő  tagiskolájába  (OM  azonosító:  030604)  28  fő  (ebből  halmozottan  hátrányos  helyzetű  2  fő) 
tanuló jár. 
 A  képviselő-testület  kéri  a  kötelező  felvételt  biztosító  oktatási  intézményt  a  közölt  adatok 
figyelembe vételével kijelölni.
 
 
 
8.  napirendi pont 
 
A  polgármestere  elmondja,  hogy  az  öreg  nyárfákat  a  futballpályánál  szerette  volna  kivágatni, 
mikor Fejeséknél dolgoztak a favágók. Jelenleg 5 db nyárfa áll, ami hasznos, a fűzfák és égerfák 
nem  érnek  sokat.  Szerinte  vágásérett  a  nyárfa,  alattuk  ott  vannak  a  már  évekkel  korábban 
pótlásnak ültetett fák, amelyek nem tudnak fejlődni, mert elnyomják őket a nagyok. A fák már 
idősek,  ha  sokáig  várnak  vele,  már  értékesíteni  sem  lehet,  mert  a  törzs  közepe  bebarnul. 
Árnyékot elhelyezkedésénél fogva a pályára árnyékot nem tart, ellenben ősszel a rengeteg levél 
beborítja  a  játékteret.  Nézze  meg  a  testület.  Nem  pénzszűke  miatt  kell  kivágatni,  hanem  mert 
lejárt az idejük, és helyettük ott vannak a fiatal fák.  
 Kiss Tibor képviselő elmondja, már 2-3 méter magasak, de nagy fák árnyékában vannak. 
 Lakatos Zoltán képviselő felveti, hogy a túlsó oldalra is lehetne ültetni. 
 Fejes Ákos szerint ott feljön magától is az akác, vagy akácot ültetni a homokos részre. 
 Több hozzászólás nem volt.  A polgármester szavazásra teszi fel a fák kivágását. 
 
 A  testület  4  igen  szavazattal,  1  tartózkodással,  ellenszavazat  nélkül  meghozta  következő 
határozatát: 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.02.14. 
 
5/5. oldal 
 
17/2013.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
 Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a futballpálya patak felé eső oldalánál 
lévő  idős  fák  kivágását  határozta  el.  A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
munkálatok elvégzését megrendelje és az eladható faanyagot értékesítse. 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a már korábban az ülésen is szóba került temető 
ügyében az egyházközségeket megkeresi, és a következő testületi ülésre meghívja képviselőiket 
a temető területének önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. Előnyös lenne, mivel az 
önkormányzat  kezelné  saját  tulajdonaként  a  területet,  és  erre  állami  támogatást  is  kap  az 
önkormányzat, de csak akkor, ha ő a tulajdonos. Amennyiben nem sikerül megállapodni, akkor 
a pénzbeli támogatást kell átgondolni, mivel a temető karbantartása nem kis összeget emészt fel 
az önkormányzat részéről, és így támogatás sem jár. Ez azonban a márciusi ülés napirendje lesz. 
 
 
 
Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 17
05
 órakor szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendel el. 
 
kmf. 
 
 
 
 
Németh Károly 
Leitner Pál 
 
polgármester 
aljegyző 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930