Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.01.24.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.01.24.

jegyzőkönyv 2013.01.24..pdf — PDF document, 233Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
2013.01.24.                                                                         
                                                                     4/1. oldal 
 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2013.  január  24-én  16
00
  órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak: 
Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál körjegyző 
1 fő bakonytamási lakos 
 
A  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontját, mely a következő: 
 
1.  Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 
2.  Az Önkormányzat 2013. évi munkaterve 
3.  Az Önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata 
4.  Települési szilárd hulladékok kezeléséről szóló rendelet módosítása 
5.  A nemzetiségi önkormányzattal való együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
6.  Vegyes ügyek 
7.  Szociális ügyek 
 
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Más javaslat nem volt, így szavazásra 
tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend előtt 
 
 Németh  Károly  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  a 
törzskönyvi  nyilvántartásba  bejegyzésre  került,  január  1-től  már  az  új  szervezeti  felállás  szerint 
működik. 
 
1.  napirendi pont 
 
Németh  Károly polgármester elmondja, hogy a 2013. évi költségvetésre vonatkozó 1/2013. számú 
előterjesztést mindenki megkapta. Az első tárgyalása ez az idei költségvetésnek. Az előterjesztéshez 
az alábbi kiegészítést fűzi: 
„Sajnos azok az információk, amik különböző nem hivatalos csatornákon keresztül eljutottak 
hozzánk  a  tavalyi  évben,  amiről  talán  azt  gondoltuk,  egy  része  csak  rémhírterjesztés,  mára 
bebizonyosodott, hogy nagyon is valóság. 
 Sőt, az elvonások  még  brutálisabbak  minden  híresztelésnél.  Amint  azt  az  előterjesztésből  is 
láthatjátok, közel 20 millió forinttal kapunk kevesebbet, mint tavaly. 
 Ez a 11. költségvetés, amit előterjesztek, de ez az első, amit a takarékosság jegyében kell 
megvitatnunk.  Nem,  mintha  az  előző  évek  pénzügyi  kereteit  felelőtlenül,  pazarlóan 
költöttük volna el, de azokban mindig volt arra lehetőségünk, hogy egy kicsit a fantáziánkat is 
megdolgoztassuk,  és  soha  nem  kellett  a  következő  évre  is  gondolnunk,  mert  tudtuk,  hogy  a 
következő évben is a normatív támogatásnak köszönhetően lesz lehetőségünk a fejlesztésre. 
 Ez az első alkalom, hogy olyan költségvetést kell alkotnunk, hogy jusson is, meg maradjon 
is.  Szerencsére  a  viszonylag  nagy  összegű  tavalyi  pénzmaradványunknak  köszönhetően, 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.01.24. 
 
4/2. oldal 
aminek  felhalmozása  a  riasztó  információk  hatására  részben  tudatos  volt,  úgy  latom,  ez 
sikerülhet. 
 Ehhez azonban át kell gondolnunk kiadásaink gyakorlatát. Annál is inkább, mert azt gondolom, 
közülünk senki sem akarja a lakosságot helyi adóval sújtani, amit már  sok önkormányzatnak 
meg kellett tenni eddig is, és a jövőben még többnek kell megtenni. 
A  pénzmaradvány  nélkül  az  önkormányzatoknak  egyszerűen  nincs  más  lehetősége. Hitelt  nem 
vehetnek  fel
,
  a  feladatokra  adott  állami  támogatás  pedig  kevesebb,  mint  amennyibe  az 
ellátandó feladat kerül.” 
 Ezután kéri, hogy a képviselők a hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
 Fejes Ákos képviselő megjegyzi, hogy szerinte nem kellene a teljes összeget felélni, „eltapsolni”, 
hisz az egy ház ára. 
 
 Németh  Károly  polgármester  elmondja,  hogy  a  tervezetben  tartalékok  vannak  beépítve,  így 
megfelelő gazdálkodással a következő évekre is marad tartalék az önkormányzat pénzeszközeiből. 
Nem  cél  felélni  minden  tartalékot,  azonban  a  jelenlegi  helyzethez  alkalmazkodni  kell.  Másik 
lehetőség  az  adókivetés  a  lakosságra,  ezt  azonban  ő  nem  kívánja  felvállalni,  de  amennyiben  a 
képviselő ezt jónak látja, akkor tegyen javaslatot a testület felé a bevezetendő adóra. 
 Kéri, hogy akinek még észrevétele, hozzászólása van a tervezettel kapcsolatban, az tegye meg. Ez 
még  nem  a  végleges  változat,  például  a  könyvtéri  támogatás  sem  világos,  hogy  mennyi  lesz,  és 
változtatni is lehet a kiadásokon. 
 Érdem hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot. 
 A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
1/2012.(I.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
az 
önkormányzat 
2013. 
évi 
költségvetéséről  szóló  előzetes  előterjesztést  megtárgyalta  és  jóváhagyta.  A  testület  felkéri 
az aljegyzőt és a polgármestert, hogy az előterjesztést a még központilag  meg  nem küldött 
forrásokkal  kiegészítve  a  soron  következő  képviselőtestületi  ülésre  készítse  el  végső 
formájában. 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: aljegyző, polgármester 
 
 
2.  napirendi pont 
 
A polgármester elmondja, mindenki megkapta a 2/2013. számú előterjesztésben a képviselő-testület 
tervezett 2013. évi munkarendjét. Kéri, ha valakinek javaslata van, tegye meg. 
 Észrevétel,  hozzászólás  nem  volt,  így  a  levezető  elnök  szavazásra  teszi  fel  a    munkaterv 
elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
 
2/2012.(I.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2013.  évi  munkatervét 
megtárgyalta és elfogadta. 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármestert, aljegyző 
 
 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.01.24. 
 
4/3. oldal 
3.  napirendi pont 
 
 Az aljegyző elmondja, mindenki megkapta előzetesen a 3/2013. számú előterjesztésben az SZMSZ 
tervezetét.  Az  új  szabályozásra  az  SZMSZ  aktuális  szabályoknak  és  a  Közös  Önkormányzati 
Hivatal felállításával megváltozott körülményekre tekintettel volt szükség. 
 
A polgármester kéri, hogy akinek még észrevétele, hozzászólása van a tervezettel kapcsolatban, az 
tegye meg. Érdem hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot. 
 A testület 5 fő  igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
1/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat Szervezetei 
és Műkődéi Szabályzatára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a 
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  A  testület  felkéri  az  aljegyzőt,  hogy  a  kihirdetésről 
gondoskodjon. 
 
 
4.  napirendi pont 
 
Az  aljegyző  elmondja,  mindenki  megkapta  előzetesen  a  4/2013.  számú  előterjesztésben  a  szilárd 
hulladék kezelésesről szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot és annak indoklását. 
 
A polgármester kéri, hogy akinek még észrevétele, hozzászólása van a javaslattal kapcsolatban, az 
tegye meg. Érdem hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot. 
 A testület 5 fő  igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
2/2013. (II.1.) önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési szilárd hulladékok 
kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló 9/2010.  (XII.  31.) önkormányzati  rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. A testület felkéri az aljegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. 
 
 
5.  napirendi pont 
 
 A  polgármester  elmondja,  mindenki  megkapta  az  5/2013.  számú  előterjesztésben  a  nemzetiségi 
önkormányzattal  kötendő  megállapodás  tervezetét.  Kéri,  hogy  akinek  hozzászólása  van,  az  tegye 
meg. 
Észrevétel,  hozzászólás  nem  volt,  így  a  levezető  elnök  szavazásra  teszi  fel  a  megállapodás 
elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
3/2012.(I.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Cigány  Nemzetiségi 
Önkormányzattal  kötendő  együttműködési  megállapodást  a  mellékelt  tartalommal 
jóváhagyja.  
Felelős: Németh Károly polgármester (a megállapodás aláírásáért) 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.01.24. 
 
4/4. oldal 
6.  napirendi pont 
 
 Németh  Károly  polgármester  tájékozatja  a  testületet,  hogy  ismét  kitörték  a  buszváró  üvegét. 
Javasolja,  hogy  ide  is  szereltessenek  fel  kamerát,  így  remélhetőleg  elkerülhető  lesz  ez  a 
későbbiekben.  A  testület  a  javaslattal  egyetért,  a  polgármester  szavazásra  teszi  fel  a  kamera 
beszerzését. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
4/2013.(I.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
buszváró védelmére térfigyelő kamerát vásároljon és szereltessen fel. 
 Határidő: 2013. március 1. 
 Felelős: polgármester 
 
A  polgármester  javasolja,  hogy  a  turistaház  és  a  bérlakások  bérleti  díját  állapítsa  meg  a  testület 
magasabb  összegben.  A  turistaháznál  felnőtt  1.000,-Ft/fő/nap,  gyermek:  500,-Ft6fő/nap.  A  két 
belterületi  lakás  díját  17500,  a  hathalmi  10000  Ft,  melyet  javasolja  minden  év  január  1-én  az 
infláció mértékével emelni. 
 
 A testület a javaslattal egyetért, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a díjak emelését. 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
5/2013.(I.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  turista  ház  bérleti  díját  az  alábbiak 
szerint határozza meg 2013. évre: 
Felnőtt: 1.000,-Ft/fő/nap 
Gyermek: 500,-Ft/fő/nap. 
 A testület felkéri a polgármestert, hogy a továbbiakban a fenti bérleti díjat alkalmazzák. 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
 
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
 
6/2013.(I.24.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Széchenyi  u.  13.  és  Széchenyi  u.  21. 
szám  alatti  lakások  bérleti  díját  2013.  február  1-től  17.500,-Ft/hó  összegben,  míg  a 
Hathalom-pusztán lévő lakás bérleti díját 10.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 A  fenti  bérleti  díjakat  a  jövőben  minden  év  január  1-től  a  központilag  megállapított  és 
közzétett infláció mértékével emelni kell. 
 Határidő: 2013. március 1. és folyamatos 
 Felelős: polgármester, aljegyző 
 
 
Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 17
10
 órakor szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendel el. 
 
kmf. 
 
 
 
 
Németh Károly 
Leitner Pál 
 
polgármester 
aljegyző 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930