Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.12.19.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.12.19.

Jegyzőkönyv 2013.12.19..pdf — PDF document, 361Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
 
2013.12.19.                                                                         
                                                                     4/1. oldal 
 
Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 19-én 16
00
 órai 
kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 
5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál aljegyző 
 
A    polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
1.  Közmeghallgatás 
2.  Vízközmű vagyon  
3.  Vegyes ügyek 
4.  Szociális ügyek (zárt ülés) 
 
Megkérdezi,  van-e  más  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatban.  A  testület  a  napirendet  egyhangúlag 
elfogadta. Tekintettel arra, hogy a közmeghallgatáson nem jelent meg senki, az ülés a 2. napirendi 
ponttal kezdődik.  
 
2. napirendi pont 
 
  Németh  Károly  polgármester  elmondja,  hogy  a  hatályos  törvények  alapján  az  önkormányzati 
vízközművagyont  ki  kell  hozni  a  Bakonyalja  2002  Kft-ből  és  az  érintett  önkormányzatokat  e 
tekintetben  Lovászpatona  önkormányzata  fogja  képviselni.  Ugyanakkor  részvényt  kell  vásárolni  a 
Pápai Vízműben. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszti fel a javaslat elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
72/2013. (XII.19.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
1.  Bakonytamási    Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  víziközmű  szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján: 
1.1. 
megállapítja, 
hogy 
Bakonytamási 
település 
közigazgatási 
területén 
Bakonytamási Önkormányzat a víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős, 
1.2.  tudomásul  veszi,  hogy  Bakonytamási  település    területén  lévő  felhasználási 
helyek  a  Bakonyalja  kistérség  közműves  ivóvízellátás  víziközmű-rendszerhez 
tartoznak.  
1.3.  a  víziközmű  vagyon  elemeit  az  önkormányzat  a  megállapodás  alapján 
résztulajdonába veszi, 
1.4. az előterjesztés alapján az  ivóvízellátó víziközmű  vagyonátadási  megállapodást 
és mellékletét elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, 
2.  Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  tulajdoni  arányokat  a  2.  sz. 
előterjesztés szerint elfogadja. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.12.19. 
 
4/2. oldal 
3. Bakonytamási Önkormányzat Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011.  évi  CCIX.  törvényben  az  Ellátásért  felelősre  vonatkozó  jogok  gyakorlása  és 
kötelezettségek teljesítése érdekében :  
3.1.  az  ellátásért  felelősök  közössége  képviselőjének  Lovászpatona  Község 
Önkormányzatát  (cím:  8553  Lovászpatona,  Kossuth  tér  2.)  elfogadja, 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
3.2.  a víziközmű vagyon tulajdonba vételével egyidejűleg a Bakonyalja-2002 Kft. és 
a Pápai Vízmű ZRt, között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását a - 
tulajdonos változása miatt – elfogadja.  
4. a víziközmű rendszer bérleti díjának elszámolására, eszközeinek nyilvántartására a 
megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert az aláírásra, 
5.  Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  Pápai  Vízmű  Zrt-ben 
tulajdonosként  kíván  részt  venni,  ennek  érdekében  egy  darab  100  ezer  forintos 
címletű (10 db 10 000 forintos névértékű) részvényt vásárol a Pápai Vízmű Zrt-től 
162400 forint vételáron. 
A  Képviselő-testület  az  előterjesztés  melléklete  szerinti  szerződés-tervezetben 
foglaltakat  elfogadja,  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  adás-vételi 
szerződést annak megfelelően megkösse. 
6.)  A  Képviselő-testület  az  Épgépszolg  Kft  „f.a”  tulajdonában  lévő  víziközmű 
vagyont 
az 
Épgépszolg-megállapodás 
alapján 
résztulajdonába 
veszi, 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
Határidő:  döntések  alapján  a  szerződések,  megállapodások  aláírása  2013.december 
23. 
 
 
3.  napirendi pont 
 
A polgármester ismerteti elmondja, hogy temetőátadás megtörtént. Érdeklődött, 7-800 Ft/sírhely 
áron készítenek temető térképet. Ezen az áron ez nagyon drága lenne. Egy cég azonban 150 eFt-ért 
elkészíti. Javasolja, hogy ezt az ajánlatot fogadja el a testület. 
 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszti fel a javaslat elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
 
73/2013. (XII.19.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a temető nyilvántartás felállításához szükséges térkép 
elkészítését megrendelje. Az elkészítéshez 150.000,-Ft összeget biztosít költségvetési 
tartaléka terhére. 
 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy egy földvásárlási és egy  bérletre vonatkozó kérelem 
érkezett az önkormányzathoz. Németh  Zoltánszeretné  megvásárolni  a 174  hrsz-ú, 494  m2 területű 
ingatlant. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat ezt a területet hasznosítani nem tudja, kérelmező 
telke a szomszédos telek, javasolja az értékesítését. Kéri a testületet, szabjon meg egy vételárat. 
 A testület 20 eFt vételárat javasol. 
 
 Más hozzászólás nem  volt, így a  levezető elnök szavazásra tette fel az  ingatlan eladását 20 eft-os 
vételárral. 
 
 A testület 5 fő igan szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.12.19. 
 
4/3. oldal 
74/2013. (XII.19.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
tulajdonában  álló,  Bakonytamási  174  hrsz-on  felvett,  494  m2  területű  ingatlan 
értékesítéséről 
döntött. 
Az 
ingatlan 
vevőjéül 
Németh 
Zoltán 
Gábor 
Veszprémvarsány,  Domb  u.  6.  Szám  alatti  lakost  jelöli  ki,  a  megszabott  vételár 
20.000,-Ft.  
 A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  adásvételi  szerződést  az 
Önkormányzat nevében vevővel megkösse. 
 
 A polgármester ismerteti a testülettel Bácsi István tartós bérletre vonatkozó kérelmét, mely szerint 
a csarnok előtti területet szeretné bérelni, tekintettel arra, hogy a megvásárlásra nincs lehetőség. Ez 
a  terület  jelenleg  használaton  kívül  van,  funkciót  nem  tölt  be,  de  helyrajzi  számilag  a  Rákóczi 
utcához tartozik. 
 A testület javasolja bérbe adni 30 év időtartamra évi 1.0000-Ft bérleti díjért. 
 
Más hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel az ingatlan bérbeadását 30 évre 
1.000,-Ft/év bérleti díjjal. 
 
 A testület 5 fő igan szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
75/2013. (XII.19.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
tulajdonában 
álló, 
Bakonytamási 
341/1hrsz-on 
felvett, 
kivett, 
közterület 
megnevezésű  Rákóczi  utcának  a  341/2  hrsz-ú  kivett,  közterület  és  a  340  hrsz-ú 
kivett,  gazdasági  épület  és  udvar  megnevezésű  ingatlanok  által  körülhatárolt, 
háromszög  alakú,  a  Kossuth  utca  felé  eső  járdáig  és  a  Rákóczi  utca  aszfaltozott  
részéig  terjedő  terület  tartós,  30  éves  időszakra  történő  bérbeadásáról  döntött  Bácsi 
István Bakonytamási  Kossuth utca 25. szám alatti lakos részére évi 1.000,-Ft bérleti 
díjért. 
 A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
 A polgármester elmondja, hogy már szóba került a Gabnai Tibor által bérelt terület bérleti díjának 
felemelése.  Javasolja  a  testület  részére,  hogy  a  bérleti  díjat  5.000,-Ft/évben  határozza  meg  2014. 
december 31-ig. 
 
Más hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
 A testület 5 fő igan szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
76/2013. (XII.19.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
tulajdonában álló, Bakonytamási 330/3hrsz-on felvett, Gabnai Tibor, Bakonytamási, 
Kossuth u. 7. szám alatti lakos által bérelt ingatlanrész bérleti díját 2014. December 
31-ig évi 5.000,-Ft-ban határozza meg. Felkéri a polgármestert, hogy nevezettet erről 
értesítse. 
 
 
A polgármester kéri a testületet, hogy a következő évi üléstervhez tegyenek január végéig 
javaslatokat. Egyben javasolja, hogy a középületeket végig kell nézni, repedések vannak néhány 
helyen a falakon. Gondolkodni kell a IV. Béla park továbbfejlesztési lehetőségein is. 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.12.19. 
 
4/4. oldal 
Fejes Ákos képviselő, a sportegyesület elnöke beszámol a Bakonytamási TC 2013. évi 
tevékenységéről. 
 
 A testület a beszámolót tudomásul veszi. 
 
 A polgármester elmondja, hogy az iskolai körzethatárokról kell ismét véleményt alkotni. Javasolja 
az eddigi körzethatárok megtartását. A testület ezzel egyetért, kéri, hogy a testület erről határozatot 
is hozzon. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő  határozatát: 
 
77/2013. (XII.19.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskolai körzetbeosztáson nem 
kíván változtatni. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy erről az iskolafenntartót értesítse. 
 
 
 
Több hozzászólás  nem  volt, így  a  levezető elnök 16
50
 órakor szociális ügyek tárgyalása  miatt zárt 
ülést rendelt el. 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
Takács Imre 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930