Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2013. Jegyzőkönyv 2013.09.12.
Bekezdések

Jegyzőkönyv 2013.09.12.

Jegyzőkönyv 2013.09.12..pdf — PDF document, 245Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
JEGYZŐKÖNYV 
 
2013.09.12.                                                                         
                                                                     6/1. oldal 
 
Készült  a  Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2013.  szeptember  12-én  16
00
 
órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme 
Jelen vannak:  Az 5  fős képviselő-testületből 
5 fő: 
Németh Károly polgármester 
Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
Fejes Ákos képviselő 
Kiss Tibor képviselő 
Lakatos Zoltán képviselő 
Jelen van továbbá: 
Szakos Csaba evangélikus lelkész 
Fejes Péter evangélikus felügyelő 
Bácsi Attiláné köztisztviselő 
Ihász Csabáné köztisztviselő 
Leitner Pál aljegyző 
 
A    polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők: 
 
1.  2013. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
2.  Vegyes ügyek 
3.  Szociális ügyek (zárt ülés) 
 
Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. Javasolja a testületnek, hogy tekintettel 
arra, hogy az evangélikus egyházközség képviselői megjelentek az ülésen, kezdjék a vegyes ügyek 
temetőre  vonatkozó  részével  a  testületi  ülést.  A  testület  ezzel  egyetért,  a  napirendet  egyhangúlag 
elfogadta. 
 
2. napirendi pont 
 
  Németh Károly polgármester elmondja, hogy pályafutása alatt ilyen nehéz ügyet nem tapasztalt, 
ennél sokkal nehezebb dolgokat megoldottak két ülés alatt. Február 25-én kiment egy levél melyben 
az önkormányzat kérte a temetők átadását a felekezetektől a költségvetési támogatás igénylése 
miatt. Az elmúlt évekről nem szeretne beszélni, hogy ki hogyan szerzett közmunkást a temetőbe. 
 Március  21-i  ülésen  a  két  egyház  itt  volt,  a  katolikus  egyházközségtől  levelet  kaptak,  melyben 
közölték,  hogy  átadják  a  temetőt.  Az  evangélikus  egyház  arra  hivatkozva,  hogy  közgyűlést  kell 
tartani,  ezt  a  testület  megértett.  Erről  azonban  semmiféle  jelzést  nem  kapott  az  önkormányzat. 
Májusban volt egy határidő, melyet a testület tűzött ki, ekkor az utolsó napon kaptunk egy értesítést, 
mely  arról  szólt,  hogy  a  temetőt  átadják,  de  a  részleteket  meg  kell  beszélni.  Arra  is  hivatkoztak, 
hogy a megyei közgyűlésnek is jóvá kell hagynia. Erre is várt az önkormányzat, de értesítés szintén 
nem  érkezett,majd  a  várakozást  követően  küldött  egy  levelet  az  evangélikus  egyházközségnek, 
melyben kérte, hogy nyilatkozzanak a végleges helyzetről, illetőleg átadás esetén ki lesz az, akinek 
aláírási  jogosultsága  van.  Erre  kapta  azt  a  levelet,  amelyet  minden  képviselőnek  megküldtek  az 
egyházközség  részéről.  Ebből  a  levélből  azonban  egyértelműen  nem  derül  ki,  hogy  milyen 
feltételekkel adják, illetőleg nem adják át önkormányzati tulajdonba. Felolvassa a levelet. 
 A levéllel kapcsolatban elmondja, hogy a hivatkozott állásfoglalást, mely szerint a használatba adás 
esetén  is  jár  támogatás,  kérjék  írásban  és  küldjék  meg  az  önkormányzat  részére  is,  mivel  a 
jogszabályi  szöveg  nem  ezt  tartalmazza.  Az  önkormányzat  nem  ragaszkodik  a  tulajdonátadáshoz, 
senkitől  sem  akar  elvenni  semmit,  ha  nem  akarja  odaadni.  Az  1904-ben  történt  vásárlásra  és 
termelésből  való  kivonásra  vonatkozó  levélbeli  kitétel  szerinte  nem  tartható,  annak  a  mostani 
helyzethez semmi köze nincs. Más földet kérnek helyette, a fák helyett az önkormányzattól kérnek 
cserébe fát. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.09.12. 
 
6/2. oldal 
 
 Fejes  Péter  elmondja,  hogy  ha  ők  kivágják,  akkor  tar  lesz  a  temető,  de  ha  bent  hagyják,  akkor 
kárpótlást  kérnek  érte.  Elmondja  továbbá,  hogy  az  1,8  MFt  összegből,  melyet  majd  kap  érte  az 
önkormányzat támogatásként, abból telik. 
 
 Németh Károly megkérdezi, miféle 1,8 MFt-ról van szó? 
 
Fejes Péter szerint ennyi jár az önkormányzatnak, ha a területet beszorozzák a négyzetméterenkénti 
támogatással. 
 
 Bácsi  Attiláné  köztisztviselő  megjegyzi,  hogy  ez  nem  ezen  a  módon  kerül  megállapításra. 
Pápateszér is 2-300 ezer forint közötti összeget kapott. 
 
 Leitner  Pál  aljegyző  elmondja,  hogy  a  vonatkozó  jogszabályhelyet  teljes  terjedelmében  el  kell 
olvasni,  így  kiderül,  hogy  annak  az  utolsó  mondataiban  szereplő  négyzetméterenkénti  összeggel 
való  szorzás  nem  a  támogatás  mértékét  fogja  megadni,  mivel  azt  az  előző  időszakban  e 
szakfeladaton szereplő kiadások, a település  nagysága egyaránt befolyásolja,  mely  azt az összeget 
erősen csökkenti. Egy-két százezer forintos összegről van szó, mely a költségeket épp csak fedezni 
fogja, vagy még kevés is lesz. 
 
 Németh Károly elmondja, hogy a régi temető lezárását nem tudja értelmezni, milyen régi temetőről 
van szó. 
 
 Szakos Csaba lelkész elmondja, hogy a régebbi temetőrészről van szó, ahol a fák is vannak. Meg 
lehetne osztani a temető területét, így a fákat tartalmazó rész a gyülekezet tulajdonában maradna a 
régebbi sírokkal, ezt lezárt temetőnek nyilvánítaná az evangélikus egyházközség, a másik rész lenne 
átadva az önkormányzat felé. Ez körülbelül a járdáig szólna, és az átadásért cserébe ezt a területet is 
gondozza az önkormányzat. 
 
 Fejes Péter elmondja, hogy ezt úgy javasolták nekik. Nem mindenki akarta átadni a temetőt, ezeket 
a véleményeket is beleírták a levélbe. 
 
 Németh  Károly polgármester szerint a többség szavazata dönt, így az  elfogadott véleményt kellet 
volna csak közölni a testülettel. A szomszédos önkormányzati területről is kérik a fákat cserébe, ezt 
írja  a  levél.  Nem  tudja,  milyen  régi  temetőről  van  itt  szó.  Egy  beékelődő  terület  van  a  temető 
mellett, ami az önkormányzaté, e temetőből összeszedett szemét az önkormányzat területén van, így 
tároló helyet nem kell biztosítani.  
  
Egyeztetik helyrajzi szám alapján a területeket. 
 
Szakos Csaba megjegyzi, hogy kárpótlásként az a területet az egyházközség visszakérhette volna. 
 
A polgármester megkérdezi, hogy akkor miért nem tették meg. 
 
 Szakos  Csaba  elmondja,  hogy  ők  átadják  a  temetőt,  ha  kell,  akkor  tulajdonjogilag  is.  Az 
önkormányzatnak is kötelessége köztemetőt fenntartani.  
 
 A polgármester elmondja, hogy az urnafallal ennek a kötelezettségének az önkormányzat eleget is 
tesz. A következő, amit a levélben nehezményeztek az evangélikus egyházközség részéről az, hogy 
a gyülekezeti terem és a parókia előtt az önkormányzat nem vágatta le a füvet. Megkérdezi, hogy az 
önkormányzatnak kötelessége-e levágatni a tisztelendő úr előtt a füvet. 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.09.12. 
 
6/3. oldal 
 Szakos  Csaba  nehezményezi,  hogy  a  parkavatáskor  Kiss  Tibor  képviselő  úr  rászólt  a  feleségére, 
mikor az szóvá tette, hogy az épület előtt is parkolnak, akkor azt mondta, hogy közterület.  
 Kiss Tibor képviselő elmondja, hogy az ott parkoló autó bőven hagyott akkora helyet, hogy ott ki 
lehessen  menni.  A  közterületet  mindenki  maga  rendezi  a  portája  előtt.  A  gyülekezetnek  is  van 
fűnyírója, azzal le lehet nyírni az utcát. 
 A polgármester elmondja, hogy a levél még ez előtt az eset előtt születet. Felháborítónak, sértőnek 
tartja, hogy  tartja azt a megjegyzést, hogy az önkormányzat a felekezeti temetőt és a kijelölt családi 
parcellákat tartsa tiszteletben. Azt gondolják, hogy az önkormányzat le akar rombolni mindent? Az 
önkormányzat a temetőben eddig csak épített és nem rombolt. 
 Szakos  Csaba  megjegyzi,  hogy  katolikus  részről  is  kérték  belevenni,  hogy  a  szimbólumokat 
tiszteletben kell tartani. 
 Németh  Károly  polgármester  szerint  katolikus  részről  korrekt  és  tisztességes  ajánlatot  kaptak, 
melyet el is fogadtak. 
 Szakos Csaba evangélikus lelkész szerint a katolikusoknál a hívek azt sem tudták, mit írnak alá. 
 A  polgármester  megkérdezi,  hogy  ez  honnan  tudja?  Részükről  levelet  és  aláírt  jegyzőkönyvet  is 
kaptak, így nagy valószínűséggel nagyon jól tudták, hogy miről döntenek. 
Fejes Péter elmondja, hogy ez arra vonatkozott, hogy vannak kijelölt helyek néhány csalás számára 
és azok megmaradhassanak. 
 Szakos Csaba megkérdezi van-e még valami, ami nem volt világos ebben a levélben. 
A polgármester elmondja, erre írták a levelet, hogy legkésőbb a mai ülésen nyilatkozzanak, hogy mi 
a végleges álláspont. 
 Lakatos Zoltán szerint eléggé egyoldalúan fogják fel azt a kérdést. Az önkormányzat a temetőhöz 
eddig is minden támogatást megadott, és a levél tele volt követelésekkel. 
 Fejes Péter szerint nem így van, de ők a támogatásról ezt az információt kapták, és azt gondolták, 
hogy ha van miből adni az önkormányzatnak, akkor adjon. 
 A  polgármester  megkérdezi,  hogy  a  katolikus  egyházközséggel  azonos  feltételekkel  átadják-e  a 
temető tulajdonjogát az önkormányzat részére. 
 Fejes Péter kijelenti, hogy igen. A közgyűlés is az átadás mellett döntött. 
 Szakos Csaba is nyilatkozik, hogy a temetőről a felekezet lemond. Azonban a fát az önkormányzat 
a saját területéről átadhatnák. 
 A polgármester elmondja, erről a testület dönt, meg kell  nézni azt a területet, mivel  ha odaadják, 
akkor a területtel és annak a karbantartási kötelezettségével együtt adják át. 
 Fejes Péter szerint a terület nem kell, csak a fa. Valami gesztust gyakoroljon. 
 A polgármester kijelenti, csak a katolikus egyházzal azonos feltételeket tudnak elfogadni. 
 Fejes Péter kéri, hogy döntsön a testület belátása szerint. Alapvetően átadják az önkormányzatnak a 
temetőt. 
A  polgármester  szerint  az  elég  gesztus  volt  az  önkormányzattól,  hogy  évente  100  ezer  forinttal 
támogatta a gyülekezetet. 
 Lakatos Zoltán szerint össze kell számolni, ez az elmúlt években, évtizedekben mekkora összeget 
jelent. 
 Kiss  Tibor  képviselő  elmondja,  hogy  ezen  felül  az  önkormányzati  buszhoz  is  kapnak 
kedvezményes kilométer kvótát. 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.09.12. 
 
6/4. oldal 
 Fejes Péter és Szakos Csaba elköszönnek és elhagyják az üléstermet. 
 
 
1.  napirendi pont 
 
 A polgármester megkérdezi, hogy a kiküldött beszámolóval kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel 
a képviselők részéről. 
 
 Kérdés, hozzászólás nem volt, így szavazásra tett fel a féléves beszámoló elfogadását. 
 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
57/2013. (IX.12.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. év I. félévéről szóló 
költségvetési beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
2.  napirendi pont 
 
 A  polgármester  elmondja,  hogy  a  megküldött  hulladékszállítási  Alapító  okirat  módosításból  a  7. 
pontot kihagyva elfogadható a módosítási javaslat. 
 A testület ezzel egyetért, így szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
58/2013. (IX.12.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Győr 
Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Alapító  okiratának  módosítását  a 
módosítási  javaslat  7.  pontjában  foglaltak  kivételével  elfogadja.  Felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  fenti  döntésnek  megfelelően  elkészített  Alapító  okiratot 
aláírja, egyben felkéri, hogy a Társulást a testület döntéséről értesítse. 
Határidő:  szeptember  30.  illetőleg  az  Alapító  okirat  módosításának  elkészültét 
követő 30 nap. 
 
 
 A  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  könyvtárosi  feladatokat  a  következőkben  Borsné 
Gajdacsik Krisztina fogja ellátni. Elmondja továbbá, hogy a Bakonyalja 2002. Kft-ben lévő osztalék 
felhasználásáról  még  egyeztetni  kell  a  Kft-vel.  Javasolja  továbbá  a  testületnek,  hogy  a  szabadtéri 
kemence  fölé  készíttessenek  tetőt,  mivel  az  időjárás  eléggé  megviseli  a  téglákat,  már  javíttatni 
kellett a tetejét. Körülbelül 160 eFt kell ennek a kivitelezéséhez. 
 A  testület  ezzel  egyetért,  így  a  levezető  elnök  kéri,  szavazzanak  arról,  hogy  a  munkálatok 
elvégzéséhez a fedezetet biztosítják, és felhatalmazzák azok megrendelésére. 
 
 A testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
59/2013. (IX.12.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szabadtéri  kemence  fölé  tető 
építését  határozta  el.  Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  tetőkészítést 
megrendelje,  a  költségekhez  pedig  160.000,-Ft  összeget  biztosít  a  költségvetési 
tartalék terhére. 
Határidő: 2013. december 
Felelős: polgármester 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.09.12. 
 
6/5. oldal 
Orbán  Sándor  javasolja,  hogy  a  IV.  Béla  emlékparkban  a  későbbiek  folyamán  alakítsanak  ki 
további sétáló ösvényeket, hogy a teljes parkterület használatba legyen véve. A testület a javaslatot 
támogatja. 
 A  polgármester  felkéri  Fejes  Ákost,  hogy  a  következő  ülésig  a  sportegyesület  anyagi  helyzetéről 
tájékoztassa a testületet, hogy a működés biztosított lehessen. Ezt követően tájékoztatja a testületet 
a kormányhivatal javaslatáról. Ebbe észrevételezték, hogy a díszpolgári címet és a Bakonytamásiért 
kitüntető  címeket  nyilvános  ülésen  kerültek  tárgyalásra,  holott  ezeket  zárt  ülésen  kellett  volna 
megvitetni.  Tekintettel  arra,  hogy  a  fenti  jogszabálysértés  megszüntetése  iránt  törvényességi 
felhívás  alapján  ma  már  intézkedni  nem  lehet,  felhívja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  jövőben  az 
Mötv.  fent  idézett  rendelkezésének  betartására  fokozott  figyelmet  fordítson.  A  testületnek  erről  a 
javaslatról nyílt ülésen kell döntenie. Kéri a testületet a javaslat elfogadására. 
 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását 
 A testület 5 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 
 
60/2013. (IX.12.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
Bakonytamási 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Veszprém 
Megyei 
Kormányhivatal  Kormánymegbízottjának  VE-B-004/1494/2013.  számú  levelében 
közölt javaslatot megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja. Ennek értelmében a 
jövőben  az  Mötv.  46.§  (2)  bekezdésének  a)  pontja  szerinti  ügyekben  zárt  ülés 
keretében dönt. 
 A testület felkéri a polgármestert, hogy a Kormánymegbízottat erről értesítse. 
Határidő: 2013. szeptember 27. 
 
  
 A  polgármester  kéri  a  testületi  tagokat,  hogy  hozzon  határozatot  az  ülés  elején  képviselt 
álláspontjáról,  mely  szerint  az  Evangélikus  Egyházközségtől  átveszi  térítésmentesen  a  temető 
tulajdonjogát és üzemeltetését. 
 Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a javaslatot. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
 
61/2013. (IX.12.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
 
 Bakonytamási  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
Bakonytamási  Evangélikus  Egyházközség  tulajdonában  lévő  temetőt  –  hasonlóan  a 
korábban  már  a  katolikus  egyházközséggel  létrejött  egyezséghez  -  térítésmentesen 
tulajdonába kívánja venni, egyben vállalja a tulajdonszerzés időpontjától kezdődően 
a temető üzemeltetésével kapcsolatos minden feladatot, költséget és kötelezettséget. 
 A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  felekezeti  temetők 
önkormányzati  tulajdonba  adásához  szükséges  szerződéseket  az  önkormányzat 
nevében megkösse és a tulajdonátadás költségeit az önkormányzat terhére kifizesse. 
A  temetőátadás  a  Bakonytamási  Katolikus  Egyházközség  részéről  a  Bakonytamási 
304  hrsz-on  nyilvántartott  kivett, temető  megjelölésű,  6342  m2  területű,  valamint  a 
Bakonytamási  Evangélikus  Egyházközség  részéről  a  Bakonytamási,  305  hrsz-on 
nyilvántartott,  kivett,  temető  megjelölésű,  11894  m2  területű  belterületi  ingatlant 
érinti. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                        
2013.09.12. 
 
6/6. oldal 
 
 Leitner Pál eljegyző elmondja, hogy jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése miatt módosítani 
kell  a  közterület  használatára  vonatkozó  rendeletet  a  filmforgatás  szabályit  megállapító 
szakaszokkal, melyet a testületi tagok megkaptak. 
 Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a rendelettervezet elfogadását. 
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag megalkotta következő rendeletét: 
 
9/2013. (X.01.) sz. önkormányzati rendelet - Bakonytamási 
Bakonytamási  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  12/2006.(VI.1.) 
önkormányzati  rendeletének  módosítására  vonatkozó  javaslatot  megtárgyalta  és 
elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Több hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendelt 
el. 
 
 
 
 
 
Németh Károly 
Takács Imre 
 
polgármester 
jegyző 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
Leitner Pál 
  aljegyző 

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930