Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Jegyzőkönyvek 2011. 2011. február
Bekezdések

2011. február

jegyzőkönyv2011.02.10.pdf — PDF document, 354Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 10-én 17
00 
órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme
Jelen vannak:
Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő:
Németh Károly polgármester
Dr. Orbán Sándor alpolgármester
Fejes Ákos képviselő
Kiss Tibor képviselő
Lakatos Zoltán képviselő
Jelen van továbbá:
Bácsi Attiláné köztisztviselő
Ihász Csabáné köztisztviselő
Leitner Pál körjegyző
A polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontját, mely a következő:
1. 2010. évi költségvetés módosítása
2. 2011. évi költségvetés
3. Vegyes ügyek
4. Szociális ügyek
Megkérdezi,   van-e   más   javaslat   a   napirenddel   kapcsolatban.   Más   javaslat   nem   volt,   így 
szavazásra tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
Napirend előtt a polgármester elmondj, hogy az erdészettel megbeszélte az utak kérdését, 
időpontot  egyeztetve  találkoznak  ez   ügyben.   A  Török  féle   házzal  kapcsolatban  a   levél   a 
testület álláspontjáról elment. Tanyagondnoki szolgálatban a busz szerepel gépkocsiként.  A 
hathalmi busszal kapcsolatban elküldött levélre válasz nem jött, de számlát sem küldtek.
1. napirendi pont
  A polgármester elmondja, hogy a módosító javaslatot mindenki kézhez kapta. Kéri, hogy 
akinek észrevétele van a módosításokkal kapcsolatban, az tegye meg. 
2011.02.10.
37/1. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
  Érdemi   hozzászólás   nem   volt,   így   a   levezető   elnök   szavazásra   tette   fel   a   2010.   évi 
költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja következő rendeletét:
1/2011. (II.11.) sz. képviselő-testületi rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés 
módosítására   vonatkozó   javaslatot   megtárgyalta   és   elfogadta.   A   rendelet   a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről 
gondoskodjon.
2. napirendi pont
A polgármester elmondja, hogy a költségvetési javaslatot mindenki kézhez kapta. Mindenki 
megkapta. A tetőcserép cseréjét tervezték be a lakáson, és egy szükséglakás vételére nyílik 
alkalom   Hathalmon,   ennyi   a   többlet   a   koncepció   óta.   Az   ingatlan   500   eFt-os   árában   a 
berendezés is benne van. A hathalmi tűzben károsodottaknak lehetne biztosítani lakást.
 A testület a vásárlással egyetért.
 A polgármester kéri, hogy erről külön is határozzon a testület.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát: 
3/2011. (II.10.) képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselőtestülete   megvásárolja   a 
Gansperger Mária Bakonytamási, Honvéd u. 15. sz. alatti lakos tulajdonában lévő, 
Hathalom pusztai, 063/29/3 hrsz. alatt felvett ingatlant 500.000,-Ft összegért.
  A   testület   felhatalmazza   a   polgármestert,   hogy   az   adásvételi   szerződést   a 
tulajdonossal az önkormányzat nevében megkösse.
A polgármester elmondja, hogy január 14-én a civil szervezeteknek küldött levelet. Ebben 
kérte, hogy programot állítsanak össze, tájékoztassák a testületet, mire kérnek támogatást. 
Felolvassa a levelet. A nyugdíjas klubtól, faluvédő egyesülettől és a lovasoktól jött válasz. 
Benne maradjon-e a költségvetésben a támogatás azok részére, akik nem kértek? 
Lakatos Zoltán képviselő szerint bent kell hagyni, de nem kell odaadni, mert 3 szervezet veszi 
a fáradtságot, a többi nem, ha így is megkapják, akkor teljesen mindegy, írtak e választ vagy 
sem.
 Kiss Tibor képviselő szerint nem kell megadni a pénzt annak, aki nem kért. Ha eddig nem 
jelezte, hogy mit szeretnének, akkor ne. Évközben sem.
Lakatos Zoltán szerint fenn kell tartani a lehetőséget, hogy év közben kérjen.
Kiss Tibor elmondja, ő figyelmeztette őket, ha nem érdekelte egyiket sem, akkor ez legyen 
végleges. Megkérdezi, hogy a lovasoknak a 100 eFt elég volt-e.
Németh Károly polgármester elmondja, hogy 90 e Ft körül volt a tavyalyi kiadásuk.
Kiss Tibor szerint a faluvédő egyesület programjára kell adni a maradék 200 eFt-ot.
Németh Károly polgármester szerint ha évközben benyújtják a programot, kapjanak.
Dr. Orbán Sándor alpolgármester szerint is bent kell hagyni, ha kér és megindokolja, kapjon. 
Ne legyen véglegesen kizárva senki sem a lehetőségből azért,mert esetleg egy valaki nem 
készítette el a levelet.
2011.02.10.
37/2. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
A testület egyetért.
  Több érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a 2011. évi 
költségvetés elfogadására vonatkozó javaslatot.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja következő rendeletét:
2/2011. (II.11.) sz. képviselő-testületi rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselőtestülete   a   2011.   évi 
költségvetésre   vonatkozó   javaslatot   megtárgyalta   és   elfogadta.   A   rendelet   a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről 
gondoskodjon.
3. napirendi pont
 A körjegyző ismerteti az SZMSZ elfogadására vonatkozó javaslatot.
Érdemi   hozzászólás   nem   volt,   így   a   levezető   elnök   szavazásra   tette   fel   az   SZMSZ 
elfogadására vonatkozó javaslatot.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja következő rendeletét:
3/2011. (II.11.) sz. képviselő-testületi rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselőtestülete   a   Szervezeti   és 
működési szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta. A 
rendelet  a jegyzőkönyv  mellékletét  képezi. A testület  felkéri a körjegyzőt,  hogy a 
kihirdetésről gondoskodjon.
  A  körjegyző  ismerteti   a szociális   ellátások   igénybevételének   helyi  szabályozásáról  szóló 
renddelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Érdemi   hozzászólás   nem   volt,   így   a   levezető   elnök   szavazásra   tette   fel   a   módosításra 
vonatkozó javaslatot.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja következő rendeletét:
4/2011. (II.11.) sz. képviselő-testületi rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselőtestülete   a  pénzbeli   és 
természetbeli szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2006. (II. 21.) sz. rendelete 
módosítására   vonatkozó   javaslatot   megtárgyalta   és   elfogadta.   A   rendelet   a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről 
gondoskodjon.
A körjegyző ismerteti a hulladékszállítási rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
2011.02.10.
37/3. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
Érdemi   hozzászólás   nem   volt,   így   a   levezető   elnök   szavazásra   tette   fel   a   módosításra 
vonatkozó javaslatot.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja következő rendeletét:
5/2011. (II.11.) sz. képviselő-testületi rendelet - Bakonytamási
Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselőtestülete   a   települési   szilárd 
hulladékok   kezelésével   kapcsolatos   közszolgáltatásról   szóló   9/2010.   (XII.31.)   sz. 
rendelete módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kihirdetésről 
gondoskodjon.
A polgármester elmondja, hogy a Nőnap szervezése folyamatban van március 5-ére. Igény 
merült fel erre, 130 hölgy jelezte a részvételi szándékát. A program nagyjából összeállt: zene, 
köszöntő, vers, idézetek, pápai színjátszók: jelenet, MEGLEPETÉS, slágerek, virágátadás, 
vendéglátás. A kultúrház költségvetésében megvan rá a fedezet. A Mezőségi Őrzőkör 
Alapítvány és a Bástya Egyesület csángó magyar kollégiumot létesítenek, havonta 
lakosonként 1 Ft-ot kérnek, évente 10 eFt körül van Bakonytamásira kiszámolva. 
K Iss Tibor képviselő szerint a megmaradt 200 eFt-ot adjuk oda.
Németh Károly polgármester akkora összegre nem gondolt, a jövőben is támogatni kell 
valószínűleg, nem biztos, hogy mindig ennyit lehet adni.
Lakatos Zoltán 10 eFt-ot javasol.
Németh Károly polgármester magasabb összegre gondolt.
dr. Orbán Sándor alpolgármester 50-100 eFt között javasolja megállapítani a támogatást.
Lakatos Zoltán a tízszeresét javasolja, amit kérnek.
Fejes Ákos képviselő  szerint is legyen 100 eFt.
Több javaslat nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a 100 eFt-os támogatás 
elfogadását.
A testület 5 fő igen szavazattal, egyhangúlag meghozta következő határozatát:
4/2011. (II.10.) sz. képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselőtestülete   a   Mezőségi   Őrzőkör 
Alapítvány és a Bástya Egyesület által csángó magyar kollégium létesítését 100.000,-
Ft összeggel támogatja.
 A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
A   polgármester   tájékoztatja   a   a   testületet,   hogy   a   nagytérségi   hulladékgazdálkodási 
társulásban   a   képviselő   személye   megváltozott,   a   varsányi   polgármester   helyett 
Tápszetmiklós polgármestere lesz a képviselője a varsányi régiónak Erről testületi határozatot 
kell hozni. Ismerteti a javaslatot.
 Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel  a javaslatot.
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
2011.02.10.
37/4. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
5/2011. (II.10.) sz.  képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Község   Önkormányzatának   Képviselőtestülete   a   Győr   Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási   Önkormányzati   Társulás   Társulási   Tanácsába   a 
veszprémvarsányi   régióból   delegált   Németh   Csaba   Veszprémvarsány 
polgármesterének lemondását elfogadja és helyette Kovács Józsefet, Tápszentmiklós 
község polgármesterét delegálja.
  A képviselő-testület felhatalmazza Kovács Józsefet, hogy a veszprémvarsányi régió 
összes   településének   egységes   álláspontját   képviselje   mind   a   Győr   Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási   Önkormányzati   Társulással,   mind   a   GYŐRSZOL-lal 
folytatandó   tárgyalások   során.   Bármilyen   tárgyalást   elsősorban   Kovács   József 
polgármesterrel kell lefolytatni és nem településenként. 
 A települések egységes álláspontját a 2011. január 17-én Veszprémvarsányban tartott 
régiós ülés jegyzőkönyve tartalmazza. 
 Bármilyen tárgyalás után Kovács József polgármester köteles tájékoztatni a régió 
településeinek polgármestereit a tárgyalások tartalmáról és eredményéről 3 
munkanapon belül.
A polgármester ismerteti a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ költségvetését. 
Javasolja annak elfogadását.
Érdemi hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel  a javaslatot.
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
6/2011. (II.10.) sz.  képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a  Sokorói   Közoktatási   és 
Közművelődési   Központ  2011.   évi   költségvetését   megtárgyalta   és   elfogadta.   A 
Központ   költségvetése   Sokorópátka   Község   Önkormányzatának   költségvetési 
rendeletébe épül be, valamint e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Turista házat a szeméttelep rekultiválásán 
dolgozók havi 80 eFt-ért kivennék majdnem 1 évre. Az elmúlt évben csak azok vették 
igénybe az épületet, akiket az önkormányzat hívott táborozni, így javasolja a bérbeadást.
 A testület ezzel egyetért, így szavazásra tette fel  a javaslatot.
 A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
7/2011. (II.10.) sz.  képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   Turista   ház   épületét 
2011.02.14-től   határozatlan   időre   (varhatóan   2011   év   végéig)  havi   80.000,-Ft 
bérleti díjért bérbe adja a Swietelsky Magyarország Kft-nek. A bérlő havi számlák 
alapján a tételes rezsi költséget is köteles megfizetni.
  A   testület   felhatalmazza   a   polgármestert,   hogy   a   fentiek   alapján   a   bérleti 
szerződést megkösse.
A polgármester tájékoztatja  a testületet, hogy a folyópartokon lévő fűzfákat egy vállalkozó 
megvásárolná. Elmondja még, hogy a tavalyi év folyamán 1.671 eFt jött be a fából. Munkadíj 
2011.02.10.
37/5. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
volt 350 eFt. Kérdezi a testülettől, hogy az egyébként is kivágandó  fákat értékesítse-e az 
önkormányzat a vállalkozónak.
A testület egyetért az értékesítéssel. A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.
A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:
8/2011. (II.10.) sz.  képviselő-testületi határozat - Bakonytamási
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a folyópartokon lévő vágásérett, 
önkormányzati tulajdonú fűzfákat értékesíteni kívánja.  A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az aktuális piaci áron, egyedi megegyezés alapján a fákat 
vállalkozónak értékesítse.
Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester szociális ügyek tárgyalása 
miatt zárt ülést rendel el 18
15
-kor.
kmf.
Németh Károly
Leitner Pál
polgármester
körjegyző
2011.02.10.
37/6. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
B
AKONYTAMÁSI
 Ö
NKORMÁNYZAT
 K
ÉPVISELŐ
-
TESTÜLETÉNEK
3/2011. (II. 11.) 
RENDELETE
AZ
 
ÖNKORMÁNYZAT
 
SZEVEZETI
 
ÉS
 
MŰKÖDÉSI
 
SZABÁLYZATÁRÓL
A   Magyar   Köztársaság   Alkotmányában   biztosított   önkormányzati   jogok   hatékony 
érvényesüléséhez   fűződő   érdekeket   szem   előtt   tartava   Bakonytamási   Község 
Önkormányzatának   Képviselő-testülete   a   helyi   önkormányzatokról   szóló   1990.   évi   LXV. 
törvény   (továbbiakban:   Ötv.)   18.§.   (1)   bekezdésében   foglalt   felhatalmazás   alapján   az 
önkormányzat, valamint szerveinek és tisztségviselőinek működési rendjéről (továbbiakban: 
SZMSZ) az alábbi rendeletet alkotja.
P
REAMBULUM
Bakonytamási 720 fős település a Bakonyalja és a Sokoróalja találkozásánál. A település a 
Kisalföld határán fekszik Veszprém megye északi részén.
A településen ősidők óta nyoma van emberi jelenlétnek, ennek ékes bizonyítékait szolgálják 
bronzkori, keltakori és római régészeti leletek. Ősisége mellett szól egy vallomás 1721-ből, 
amely a helység templomának építését Szent István uralkodásához köti. Az első írásos emlék 
az 1262-ből származó oklevél, amelyben a Szák nembeli Pykud asszony leánynegyedként a 
pannonhalmi apátságnak ajándékozta. A község szépszámú urai között tarthatjuk számon az 
Esterházy,  valamint  a Batthány  családot  is. Utóbbiakkal  való kapcsolatra  utal  a település 
címerében található kiterjesztett szárnyú pelikán madár is. A XVIII. századra kibővült az itt 
élők száma, a II. József fémjelezte népszámlálás már 699 lelket számlált. A szabadságharc 
leverését  követően a falu Habsburg tulajdonba került. A századforduló jelentős gazdasági 
fellendülést hozott a település életében, 1903-ban nagyközséggé nyilvánítják. A két világégés 
során csaknem száz ember a község vesztesége, rájuk minden év május utolsó vasárnapján 
tartott Hősök Napján emlékezik a falu. Az ötvenes években 1200 fő körüli Bakonytamási 
hanyatlását   a   tanácsrendszer   indította   el.   Az   1970-es   évek   elején   megszűnt   a   helyi 
önigazgatás, valamint a felső tagozatos iskolai oktatás. A községi közös tanács központja a 
szomszédos Pápateszér község lett, azonban 1990 óta Bakonytamási Község újra önállóan 
intézi a helyi közügyeket.
Bakonytamási   leghíresebb   szülötte   Tatay   Sándor   (1910-1991)   író,   aki   1935-ig   élt   a 
településen. Műveinek jelentős részét a szülőfalujában eltöltött évek ihlették. Munkásságáért 
háromszor   kapott   József   Attila-díjat,   életművét   1991-ben   Kossuth-díjjal   ismerték   el. 
Szülőfaluja temetőjében nyugszik, a szülőháza helyén állított emléktábla őrzi örök emlékét. A 
település másik országosan ismert szülötte Hámory Imre (1909-1967) operaénekes.
Mindezeket   alapul   véve   és   szem   előtt   tartva   Bakonytamási   Község   önállóan,   szabadon, 
demokratikus   módon,   széles   körű   nyilvánosságot   teremtve   intézi   a   település   közügyeit, 
gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.
2011.02.10.
37/7. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
I
FEJEZET
Á
LTALÁNOS
 
RENDELKEZÉSEK
Az önkormányzat hivatalos megnevezése, jelképei
1. §
A Képviselő-testület és szervei számára az Ötv.-ben és más jogszabályokban meghatározott 
feladat-   és   hatásköri,   szervezeti   és   működési   előírásokat   jelen   SZMSZ-ben   foglaltak 
figyelembevételével kell alkalmazni.
2. §
(1)
Az önkormányzat hivatalos megnevezése Bakonytamási Község Önkormányzata.
(2)
Az önkormányzat székhelye 8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1. 
(3)
Az önkormányzat illetékességi területe Bakonytamási község közigazgatási területére 
terjed ki.
(4)
Az   önkormányzati   jogok   gyakorlásával   felruházott   szervezet   Bakonytamási 
Önkormányzat Képviselő-testülete.
(5)
A   képviselő-testület   hivatalának   megnevezése   Pápateszér-Bakonytamási   Községek 
Körjegyzősége. 
3. §
(1)
Az önkormányzat jelképei: címer, zászló, pecsét. 
(2)
Az   önkormányzat   címerének   és   zászlajának   leírását,   azok   használati   rendjét   külön 
önkormányzati rendelet szabályozza. 
(3)
Az önkormányzat hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere, 
alatta Veszprém megye, körben Bakonytamási Önkormányzat Képviselőtestülete felirat 
látható.
(4)
A   polgármester   és   a   körjegyző   hivatalos   kör   alakú   pecsétjén   középen   a   Magyar 
Köztársaság   címere   van,   a   köríven   pedig   a   Bakonytamási   Polgármester,   illetve 
Pápateszér-Bakonytamási Községek Körjegyzője felirat látható.
(5)
Az   önkormányzat   díszbélyegzőjén   Bakonytamási   község   címere,   a   köríven   pedig   a 
Bakonytamási Község Önkormányzata felirat látható. Az önkormányzat díszbélyegzőjét 
hivatalos   célból   nem   használhatja,   az   elsősorban   kitüntetések,   oklevelek,   valamint 
dísztáviratok esetében használatos.
(6)
Az   önkormányzat   hivatalos   bélyegzőinek   lenyomatát   jelen   rendelet   függeléke 
tartalmazza.
2011.02.10.
37/8. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
(7)
A Magyar Köztársaság címerét, továbbá az önkormányzat zászlaját a képviselő-testület 
üléstermében kell elhelyezni.
4. §
A Polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és a helyi ünnepeket 
méltó módon ünnepelhesse meg. A település helyi ünnepei:
a) Háborús Hősök Napja: május utolsó vasárnapján, 
b) Evangélikus Temlomszentelő Évfordulója: advent második vasárnapján,
c) Katolikus Templomszentelő Évfordulója: július utolsó vasárnapján.
5. §
Az   önkormányzat   nemzetközi   kapcsolatokat   tart   fenn   és   ápol   a   kárpátaljai   Nagybégány, 
zömében magyar nemzetiségűek lakta településével. Belföldön az önkormányzat a „Tamási 
nevű   települések   találkozója”
  elnevezésű,   változó   helyszínen   megtartásra   kerülő 
rendezvénysorozat   keretében  kapcsolatokat   tart   fenn  Rábatamási,   Drávatamási,   Kistamási, 
Gúttamási, Paptamási, Balogtamási községekkel és Tamási várossal. 
6. §
(1)
Az   önkormányzat   hivatalos   lapja   a   Bakonytamási   Hírnök   című   negyedéves 
gyakorisággal megjelenő időszaki lap, amelyre a település lakossága háztartásonként 
egy példányban térítésmentesen jogosult. 
(2)
A hivatalos lapnak tartalmaznia kell különösen:
-
a képviselő-testület fontosabb döntéseit kivonatos formában,
- a közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat,
-
a fontosabb társadalmi eseményekre vonatkozó információkat,
- a település életét érintő jelentősebb eseményeket.
(3)
Az önkormányzat hivatalos lapjáról évfolyamonkénti nyilvántartást kell vezetni ezáltal 
is   elősegítve   a   jövendő   nemzedék   számára   a   település   életét   érintő   jelentősebb 
események felidézhetőségét, történetének tudományos kutathatóságát.
7. §
A Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható kitüntetések körét 
és az adományozás rendjét külön önkormányzati rendelet tartalmazza.
II
.
FEJEZET
A
Z
 
ÖNKORMÁNYZATI
 
FELADAT
-
ÉS
 
HATÁSKÖRÖK
Az önkormányzat feladatai
8. §
(1) Az önkormányzat jogi személy.  Az önkormányzati  feladat és hatáskörök a képviselő-
testületet illetik meg.
2011.02.10.
37/9. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
(2) Az   önkormányzat   kötelező   feladatait,   ellátási   kötelezettségeit   az   Ötv.   szabályai 
határozzák   meg.   A   feladatellátás   mértékéről,   módjáról   az   önkormányzat   –   lehetőség 
szerint - rendeleteiben határoz.
9. §
(1) Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
a) Bakonytamási Torna Club sporttevékenységének támogatása,
b) a települési civil szerveződések és egyházak kulturális tevékenységének támogatása,
c) belföldi és nemzetközi kapcsolatok létesítése, ápolása,
d) helyi közéleti időszakos kiadvány megjelentetése.
(2) Az önkormányzat az előírt kötelező feladatain túl önként akkor vállalhat feladatot:
-ha megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat és hatáskörök ellátását, 
-ha az nem tartozik más szervek kizárólagos feladat és hatáskörébe, 
-ha az ellátásához rendelkezik a szükséges feltételekkel.
(3) A képviselő-testület az önként vállalt többlet-feladatok tárgyában az éves költségvetési 
rendeletében - a fedezet biztosításával egyidejűleg - foglal állást.
Az átruházott hatáskörök
10. §
(1) A képviselő-testület egyes hatásköreit az Ötv.-ben meghatározott szervekre átruházhatja. 
(2) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem átruházhatók.
(3) A  képviselő-testület  az   átruházott   hatáskör  gyakorlójának  utasításokat   adhat,   döntését 
megsemmisítheti és megváltoztathatja.
(4) A   települési   képviselő   kezdeményezheti,   hogy   a   képviselő-testület   vizsgálja   felül   az 
átruházott hatáskör gyakorlójának önkormányzati ügyben hozott döntését.  
(5) Az   átruházott   hatáskör   gyakorlója   -   az   e   kereteken   belül   tett   -   intézkedéseiről,   azok 
eredményeiről   polgármester   esetén   a   soron   következő   rendes   ülésen,   egyéb 
hatáskörgyakorló esetén évente legalább egyszer beszámol.
 
III
FEJEZET
 
KÉPVISELŐ
-
TESTÜLET
 
MŰKÖDÉSE
A képviselő-testület tagjai
11. §
(1) A Képviselő-testület tagjainak száma 5 fő.
(2) A képviselő-testület tagjainak névsorát jelen rendelet függeléke tartalmazza.
2011.02.10.
37/10. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
A képviselő-testület ülései
12. §
(1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli üléseket tart.
(2) A   képviselő-testület   évente   legalább   hat   alkalommal,   illetve   a   feladatoknak,   döntési 
szükségleteknek megfelelően ülésezik.
(3) A képviselő-testület  üléseit  székhelyén,  a  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  tartja. 
Amennyiben   a   tárgyalandó   napirend,   vagy   egyéb   körülmény   indokolja,   a   képviselő-
testület ülése a székhelyén kívülre is összehívható.
Az alakuló ülés
13. §
(1) A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. Az 
alakuló   ülést   a   polgármester   hívja   össze   és   a   legidősebb   települési   képviselő,   mint 
korelnök vezeti.  
(2) Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet a 
választás   eredményéről   és   a   polgármesternek,   illetőleg   a   képviselőknek   átadja   a 
megbízólevelet. A megbízólevelet átvett képviselők és a polgármester esküt tesznek, és 
aláírják az eskü szövegét.
(4) A képviselő-testület az alakuló ülésen megállapítja a polgármester és az alpolgármester 
illetményét   (tiszteletdíját)   és   –   amennyiben   sikerül   kompromisszumot   kialakítani   – 
megválasztja  az alpolgármestert.  A megválasztott  alpolgármester  e minőségében  esküt 
tesz és aláírja az eskü szövegét.
(5) Az alpolgármester megválasztása minősített többséggel történik titkos szavazás keretében.
(6) A   képviselő-testület   az   alakuló   ülésen   bizottságot   alakíthat   az   SZMSZ   felülvizsgálata 
céljából.
Az ülések összehívásának rendje
14. §
(1) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület 
ülését.
(3) A képviselő-testület ülését
a) a polgármester,
b) a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester,
2011.02.10.
37/11. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
c) a polgármester és alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök hívja 
össze.
(4) A   képviselő-testület   ülésének   előkészítéséért,   az   eredményes   tanácskozást   biztosító 
feltételek, technikai eszközök garantálásáért a körjegyző a felelős.
(5) A képviselő-testületi ülés összehívása írásbeli meghívóval történik, amely tartalmazza az 
ülés 
a)  összehívásának napját,
b) kezdő időpontját,
c
c)  helyét,
d d) 
a tervezett napirend(ek) tárgyának és előadójának megjelölését.
(5) Az Ötv. 12. § (1) bekezdésének második mondata alapján (a képviselők negyedének, 
illetőleg   a   képviselő-testület   bizottságának   indítványára)   a   képviselő-testületi   ülés 
kötelező   összehívásáról   a   polgármester   nyolc   napon   belüli   időpont   meghatározásával 
gondoskodik.
(6) A meghívót a körjegyző készíti el és a polgármester írja alá. Az ülés megtartásának tárgyi 
feltételeiről a körjegyző gondoskodik.
15. §
(1) A   rendes   ülésre   szóló   meghívót   és   az   egyes   napirendi   pontokhoz   kapcsolódó 
előterjesztéseket a képviselő-testület ülésének napját legalább 3 nappal megelőzően kell 
kézbesíteni a képviselő-testület tagjainak és az ülésen tanácskozási joggal részt venni 
jogosultaknak. Az egyes napirendi pontok megtárgyalásával kapcsolatban tanácskozási 
joggal   meghívottak   részére   csak   a   vonatkozó   napirendek   anyagát   és   a   vonatkozó 
előterjesztéseket kell megküldeni.
(2) A meghívók kézbesítése a hivatalsegéd útján történik, a kézbesítés tényét a meghívott 
kézbesítési íven történő aláírása igazolja. 
(3) A   képviselő-testület   ülésének   időpontjáról   a   nyilvánosságot   a   képviselő-testületi 
tagoknak kiküldött meghívóval tartalmában és formájában megegyező meghívóval kell 
tájékoztatni.   A   tájékoztatást   a   hivatalsegéd   végzi   a   meghívóknak   a   település 
hirdetőtábláira történő kifüggesztésével. Emellett gondoskodni kell a meghívó tartalmi 
elemeinek hangosbemondó útján az ülés napján, illetve az azt megelőző napon történő 
ismertetéséről.
(4) A   képviselő-testület   ülésére   meg   kell   hívnia   képviselő-testület   tagjait,   illetve   a 
meghívásra   okot   adó   napirendi   pont   tárgyalásakor   tanácskozási   joggal   részt   venni 
jogosult személyeket, így:
-
az érintettet, amennyiben meghívását törvény előírja,
-
az egyes napirendi pontok előadóit,
-
az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit, 
-
a településen működő civil szerveződések vezetőit,
-
a cigány kisebbségi önkormányzat elnökét
-
akinek   a   meghívását   az   előterjesztő,   a   polgármester,   vagy   a   képviselő-testület 
indokoltnak tartja.
2011.02.10.
37/12. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
A rendkívüli ülés
16. §
(1) Rendkívülinek minősül minden olyan ülés, amelynek előkészítésére nem áll rendelkezésre 
a rendes ülés összehívására jelen rendeletben megjelölt három napos határidő, mivel az 
ülés napirendjének tárgyalása halaszthatatlanul sürgős annak fontosságánál, vagy a döntés 
sürgető voltánál fogva.
(2) Rendkívüli ülés összehívására okot adó körülmény esetén a formális meghívót nélkülöző, 
szóbeli kontaktuson (jellemzően telefonbeszélgetésen) alapuló értesítés is megengedett. 
Ez esetben a polgármester, illetve a körjegyző szóban közli a meghívó tartalmi elemeit, 
az értesítés  tényéről,  valamint  a meghívott  részvételi,  vagy távolmaradási  szándékáról 
feljegyzést készít. Az ülés összehívható még a 14. § (4) szerinti meghívónak a kézbesítése 
útján   is.   A   meghívó   jelen   bekezdésben   szabályozott   közlésének   az   ülés   időpontját 
legalább négy órával meg kell előznie.
(3) Amennyiben rendkívüli ülés összehívására a települési képviselők egynegyedének, vagy a 
képviselő-testület   bizottságának   indítványára   kerül   sor,   úgy   a   képviselő-testületi   ülés 
napirendjén   csak   az   a   halasztást   nem   tűrő   előterjesztés   szerepelhet,   amely   miatt   a 
képviselő-testület ülése összehívásra került. Egyéb esetekben nincs akadálya annak, hogy 
a rendkívüli ülés összehívására okot adó napirendi pont tárgyalása mellett egyéb időszerű 
napirendi pontokat is tárgyaljon a testület.
Az ülésvezetés szabályai
17. §
A képviselő-testület ülése nyilvános, a zárt ülés tartására az Ötv. rendelkezései az irányadóak.
18. §
(1) A képviselő-testület üléseit – annak elnökeként - a polgármester vezeti. A polgármester 
akadályoztatása   esetén   az   alpolgármester,   kettejük   egyidejű   akadályoztatása   esetén   a 
korelnök látja el az ülés vezetésével kapcsolatos teendőket.
(2) Az   elnök   ügyel   az   ülés   rendjére,   biztosítja   a   tárgyilagos   hangnemet   és   a 
tárgyhozkötöttséget. Indokolt esetben a felszólalások időtartamát korlátozhatja, de minden 
hozzászólásra jelentkezőnek köteles legalább egy alkalommal szót adni. A tárgytól eltérő 
hozzászólás esetén a szót megvonhatja.
(3) Az elnök a testületi ülés vezetése során
a) megnyitja a testületi ülést,
b) a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja   a testület  határozatképességét,  továbbá   számba 
veszi az igazoltan illetve igazolatlanul távollévőket,
c) előterjeszti az ülés napirendjét, javaslatot tesz annak elfogadására,
d) indokolt esetben javasolja egyes napirendi pontok összevont tárgyalását, illetőleg a 
napirendi pontok tárgyalása sorrendjének megváltoztatását,
2011.02.10.
37/13. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
e) kimondja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását,
f)
tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról és az előző 
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről,
g) napirendi pontonként megnyitja, levezeti és berekeszti a vitát,
h) tárgyalási szünetet rendel el,
i)
szavazást rendel el,
j)
számszerűen megállapítja a szavazás eredményét,
k) kihirdeti a döntéseket, 
l)
biztosítja az ülés rendjét,
m) félbeszakítja az ülést,
n) beszámol a két testületi ülés között, átruházott hatáskörben hozott határozatairól,
o) gyakorolja a Képviselő-testület ülésén őt bármikor megillető felszólalási jogát,
p) bezárja az ülést,
q) tájékoztatja a testületet az időszerű kérdésekről.
A napirend előtti témák
19. §
A napirendi pontok tárgyalását megelőzően a képviselő-testület 
a) tudomásul veszi az ülések közötti időszak eseményeiről szóló tájékoztatót,
b) tudomásul veszi a körjegyző tájékoztatását a testület feladat-és hatáskörét érintő új 
jogszabályokról,
c) dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról,
d) dönt az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról.
A napirend
20. §
(1) A   képviselő-testület   rendes   ülésének   napirendjére   az   elnök   tesz   javaslatot,   melynek 
alapján a napirendet a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel állapítja meg.
(2) Az   elnök,   bármelyik   képviselő,   vagy   a   napirendi   pont   előterjesztője   javasolhatja   a 
napirendi   pont   tárgyalásának   elnapolását.   Ha   az   elnapolással   az   előterjesztő   egyetért, 
erről a képviselő-testület vita nélkül határoz egyszerű szótöbbséggel és meghatározza a 
napirend tárgyalásának időpontját. Amennyiben az előterjesztő az elnapolással nem ért 
egyet, a képviselő-testület vita nélkül, minősített szótöbbséggel határoz.
(3) Napirendi pont előterjesztője lehet:
-
polgármester, 
-
képviselő,
-
körjegyző,
-
a Körjegyzőség Hivatala köztisztviselője.
2011.02.10.
37/14. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
(4) Az egyes napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét azok súlyának figyelembe vételével a 
polgármester határozza meg. Ennek kapcsán azokat a napirendi pontokat, amelyekhez 
rendelet-tervezet kapcsolódik a sorrendben előre kell venni.
Az előterjesztések
21. §
(1) Az   ülések   napirendjére   a   testületi   döntésekhez   szükséges   információt   és   határozati 
javaslatot is tartalmazó előterjesztést kell készíteni. Annak elkészítéséről a polgármester 
irányításával a körjegyző gondoskodik. Előterjesztésnek minősül:
a) a rendelet-tervezet,
b) a határozat-tervezet,
c) a beszámoló és
d) a tájékoztató.
(2) Kötelezően írásos előterjesztést kell készíteni:
a) az önkormányzat gazdasági programjáról;
b) rendeleteinek tervezeteiről;
c) a gazdasági program és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról.
(3) Az   előterjesztés   formája   az   írásbeliség,   azonban   a   polgármester   döntése   és   a   jegyző 
egyetértő javaslata szerint lehetőség van a rövidebb tartalmú és egyszerűbb megítélésű 
határozat-tervezetek esetében a képviselő-testületi ülésen történő szóbeli előterjesztésre, 
illetve az előzőleg írásban benyújtott határozat-tervezetnek az ülésen történő kiosztására. 
(4) Előterjesztést nyújthat be
a) a polgármester,
b) képviselő,
c) a körjegyző.
(5) A polgármester - különleges szakértelmet igénylő ügyekben - szakértőt is felkérhet az 
előterjesztés és a döntési javaslat összeállítására.
(6) Az   előterjesztéseket   törvényességi   szempontból   a   körjegyző   észrevételezi   és   a 
hivatalsegéd     útján   gondoskodik   azok   –   a   testületi   ülésre   szóló   meghívóval   történő 
egyidejű -  kézbesítéséről.
22. §
Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) a készítő nevét,
b) a testületi ülés időpontját,
c) az előterjesztés tárgyát,
d) az előterjesztés címzettjét,
e) az előzményeket,
f)
az előterjesztés indokait,
g) a tárgykört rendező jogszabályokat, 
2011.02.10.
37/15. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
h) mindazokat   a   körülményeket,   összefüggéseket,   tényeket,   adatokat,   amelyek   lehetővé 
teszik az értékelést és a döntést indokolják,
i)
a konkrét határozati javaslatot a végrehajtásért felelősök megnevezésével és a határidők 
megjelölésével.
Az indítványok
A sürgősségi indítvány
23. §
(1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, amely az ülés meghívójába fel 
nem vett üggyel kapcsolatos.
(2) A sürgősségi indítványt a polgármesternél kell jelezni legkésőbb a képviselő-testületnek 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról szóló döntését megelőzően. 
(3) Sürgősségi indítványt az előterjesztésre jogosult nyújthat be. 
(4) Kizárólag olyan sürgősségi indítvány fogadható el, amelynek tárgyalása önkormányzati 
határozat elfogadását eredményezi. Ez esetben a döntést megalapozó határozat-tervezet 
formájára a 21. § (3) bekezdése irányadó.
(5) A   képviselő-testület   a   polgármester   javaslatára   a   napirend   elfogadása   előtt   dönt   a 
sürgősségi   indítvány   elfogadásáról   és   arról,   hogy   az   előterjesztés   napirendként 
tárgyalható-e. Amennyiben a képviselő-testület döntése értelmében az indítvány önálló 
napirendként   tárgyalható,   arra   a   meghívóban   szereplő   utolsó   napirendi   pont 
megtárgyalását követően kell sort keríteni.
Módosító indítvány
24. §
(1) A   rendelet-tervezethez   és   a   határozat-tervezethez   a   polgármester,   a   képviselő   és   a 
körjegyző  módosító javaslatot  tehet. A módosító  javaslatot indoklással kell ellátni.  A 
módosító javaslat az ülésen szóban is előterjeszthető.
(3) Az előterjesztő az előterjesztést, illetve a települési képviselő a módosító indítványát a 
vita   bezárásáig   megváltoztathatja,   és   a   szavazás   megkezdéséig   azt   bármikor 
visszavonhatja.
A tárgyalás rendje
A vita
25. §
A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, 
amelynek során
2011.02.10.
37/16. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt kiegészítést tehet,
b) az   előadóhoz   a   képviselő-testület   tagjai,   a   tanácskozási   joggal   résztvevők   kérdéseket 
tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni.
26. §
(1) A vita során a polgármester határozza meg a hozzászólások sorrendjét.
(2) Az   ülésen   a   képviselőknek   és   a   tanácskozási   joggal   meghívottaknak   van   felszólalási 
joguk.
(3) A nyilvános ülésen tanácskozási joggal résztvevőknek az ülés elnöke adja meg a szót.
(4) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a polgármester felszólítja, hogy térjen a tárgyra. 
Kétszeri eredménytelen felszólítás után a felszólalótól megvonja a szót. Akitől a szót 
megvonták, az ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.
27. §
Valamely   napirendi   pont   tárgyalása   során   egy   alkalommal   bármely   képviselő,   vagy   a 
körjegyző kérelmére az elnök tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet időtartama legfeljebb 
30 perc lehet.
28. §
(1) A vita lezárása előtt a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.
(2) A   polgármester   a   vitát   akkor   zárja   le,   ha   a   napirendhez   további   felszólaló   nem 
jelentkezik, vagy a testület - egyszerű szótöbbséggel - a polgármester javaslatára a vita 
folytatását szükségtelennek tartja. A javaslatról a testület vita nélkül határoz.
(3) A vita egésze alatt, illetőleg annak lezárása után - a szavazás előtt - a körjegyzőnek szót 
kell adni, ha a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
29. §
A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat 
egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület 
az elhangzás sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatról.
Kérdés - interpelláció
30. §
(1) A kérdés önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési 
jellegű felvetés vagy tudakozódás.
(2) A kérdésre a megkérdezett a képviselő-testület ülésén - vagy legkésőbb 15 napon belül 
írásban - érdemi választ köteles adni. Kérdés esetén határozathozatalra nem kerül sor.
2011.02.10.
37/17. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
31. §
(1) Az   interpelláció   olyan   felszólalás,   amelynek   tárgya   szoros   kapcsolatban   áll   az 
önkormányzat hatáskörének ellátásával.
(2) A   képviselő   a   testület   ülésén   -   a   napirendek   lezárása   után   -   a   polgármestertől,   az 
alpolgármestertől   és   a   körjegyzőtől   önkormányzati   ügyben   felvilágosítást   kérhet 
(interpellálhat), amelyre az interpellált az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban 
érdemi választ ad.
(3) A   települési   képviselő   interpellációját   írásban   is   megteheti.   Az   írásban   bejelentett 
interpellációt   legkésőbb   a   képviselő-testületi   ülés   előtt   3   nappal   kell   eljuttatni   a 
polgármesterhez. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a)  az interpelláló nevét,
b) az interpelláció tárgyát,
c)  annak   feltüntetését,   hogy   az   interpellációt   a   képviselő   az   ülésen   szóban   is   elő 
kívánja-e adni.
(4) Az interpellálót az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli kiegészítés joga is megilleti.
(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról, ha azt az interpelláló nem fogadta el, a 
képviselő-testület vita nélkül határoz.
(6) Amennyiben   a   képviselő-testület   a   választ   nem   fogadja   el,   az   interpelláció   tárgyát   a 
következő ülésen napirendre tűzheti.
A határozathozatal rendje
Határozatképesség
32. §
(1) A   képviselőtestület   akkor   határozatképes,   ha   az   ülésen   a   megválasztott   települési 
képviselőknek több mint a fele, vagyis 3 fő jelen van.
(2) A polgármester a határozatképességet az ülés teljes időtartama alatt vizsgálja.
(3) Ha   az   (1)   bekezdésben   megjelölt   számú   képviselő   nincs   jelen,   akkor   az   ülés 
határozatképtelen. Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületi ülést 8 napon belül 
változatlan napirendi pontok mellett újra össze kell hívni.
Távollét
33. §
(1) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület ülésén. 
(2) Igazoltnak   kell   tekinteni   annak   a   képviselőnek   a   távollétét,   aki   a   polgármester 
engedélyével, illetve betegség miatt van távol. 
2011.02.10.
37/18. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
(3) A   települési   képviselő   a   polgármesternél   köteles   bejelenteni   az   ülésről   való 
távolmaradását   az   ülés   megkezdése   előtt   legalább   huszonnégy   órával.   Amennyiben   a 
távollétre okot adó körülmény közvetlenül az ülést megelőzően merül fel, úgy a távollét 
utólag is kimenthető. Ilyen esetben a polgármester a képviselő távollétét utólag igazoltnak 
tekintheti.
(4) Annak a képviselőnek a nevét, aki két egymást követő alkalommal indokolatlanul távol 
maradt   a   nyilvános   testületi   ülésről,   a   polgármester   rosszallással   -   magatartását 
elmarasztalva   -   említi   meg   a   képviselő-testület   ülésén,   amelyet   a   jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell.
A szavazás módja
34. §
(1) A képviselőtest döntéseit  (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. 
(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
(3) A   szavazatok   összeszámlálásáról   a   levezető   elnök   gondoskodik.   Ha   a   szavazás 
eredménye felől kétség merül fel, vagy ha azt valamelyik képviselő kéri, a levezető elnök 
a szavazást köteles megismételtetni.
(4) Szavazategyenlőség esetén az elnök szünetet rendel el, majd ismét szavazásra bocsátja a 
javaslatot. Ha ezt követően is szavazategyenlőség esete áll fenn, a döntést a következő 
testületi ülésen kell meghozni
(5) A szavazás előtt a körjegyző - törvényességi kérdésben - észrevételt tehet.
35. §
(1) A határozat-tervezet elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint a felének 
igen szavazata szükséges.
(2) Az   Ötv.   15.   §   (1)   bekezdésében,   18.   §   (3)   bekezdésében,   valamint   33/C.   §   (1) 
bekezdésében  foglaltakon  kívül minősített,  azaz a megválasztott  települési  képviselők 
több mint a felének (3 főnek) a szavazata szükséges:
a) a helyi népszavazás kiírásához,
b) a   gazdasági   program,   a   költségvetési   koncepció   megállapításához   és   a 
végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, 
c) értékhatárra tekintet nélkül a hitelfelvételhez,
d) díszpolgári cím, valamint „Bakonytamási Községért” kitüntetés adományozásához, 
annak visszavonásához,
e) az önkormányzati vagyon elidegenítéséről,
f) 1 millió forintot meghaladó értékű vagyontárgy használatba adásáról,
g) értékhatárra tekintet nélkül az ingyenes vagyonátadáshoz,
h) közalapítvány létrehozásakor,
i)
a képviselő-testület hatáskörének átruházásakor,
j)
titkos szavazás elrendeléséhez,
2011.02.10.
37/19. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
k) Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásához,
l)
minden olyan kérdésben, amiben törvény, vagy jelen rendelet minősített többségű 
döntéshozatalt ír elő.
36. §
(1) A képviselő-testület a polgármester, vagy bármely képviselő javaslatára titkos szavazást 
tarthat az Ötv. 12. § (6) bekezdésében meghatározott ügyekben.
(2) A javaslat elfogadásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(3)
A titkos szavazás lebonyolítása céljából – azt megelőzően - a képviselő-testület tagjai 
közül három tagból álló szavazatszámláló bizottságot választ. A titkos szavazás borítékba 
helyezett   szavazólapon   a   Polgármesteri   Hivatal   külön   helyiségeinek,   felszereléseinek 
igénybevételével történik.
(4)
Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a képviselő-testület következő ülésén - 
legkésőbb 8 napon belül - meg kell ismételni a szavazást. Ismételt szavazategyenlőség 
esetén azonnal megismételhető a szavazás.
(5) A titkos szavazásról a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képező 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a)  a szavazás helyét, napját, kezdő és befejező időpontját,
b) az szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
c)  a szavazás során felmerült körülményeket,
d)  a szavazás eredményét.
37. §
(1) A   polgármester   törvény   által   előírt   kötelező   esetben,   valamint   jelen   lévő   képviselők 
egynegyedének indítványára név szerinti szavazást rendel el.
(2) A név szerinti szavazás alkalmával a körjegyző a jelenléti ív alapján minden képviselőt 
személy   szerint   szólít,   és   a   képviselő   által   adott   választ   (igen,   nem,   tartózkodom)   a 
jegyzőkönyvben rögzíti.
(3) A tartózkodás az eredmény megállapítása szempontjából ellenszavazatnak minősül.
(4) A nyílt szavazás eredményét az elnök állapítja meg.
(4) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.
2011.02.10.
37/20. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
IV
FEJEZET
KÉPVISELŐ
-
TESTÜLET
 
DÖNTÉSEI
A határozat
38. §
(1) A   képviselő-testület   határozata   tartalmazza   a   testület   döntését,   amennyiben 
meghatározható   a   végrehajtás   határidejét   és   a   végrehajtásért   felelős   személy 
megnevezését.
(2) A   képviselő-testületi   határozatokat   a   naptári   év   elejétől   kezdődően   folyamatos 
sorszámmal és évszámmal kell ellátni.
(3) A   testületi   határozatokról   a   körjegyző   írott   és   elektronikus   formában   naprakész 
nyilvántartást vezet.
(4) A képviselő-testület napirendet jóváhagyó, valamint eljárási kérdésben született döntését 
nem számozott határozatként kell a jegyzőkönyvben feltüntetni.
(5) A   határozati   kivonatokat   a   jegyzőkönyv   elkészítését   követő   nyolc   napon   belül   kell 
elküldeni   az   érintetteknek,   valamint   a   végrehajtásért   felelős   személyeknek,   illetőleg 
szerveknek.
A rendelet
39. §
Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:
a)  a települési képviselő,
b) a polgármester, alpolgármester,
c) a körjegyző,
d) a település bejegyzett társadalmi szervezeteinek, civil szerveződéseinek vezetői,
e) a település lakossága  az erre irányuló népi kezdeményezés keretében.
A rendeletalkotás folyamata
40. §
(1) A rendelet-tervezet elkészítése:
a) A   képviselő-testület   a   lakosság   szélesebb   körét   érintő   rendeletek   előkészítésénél 
követendő elveket, szempontokat állapíthat meg. 
b) A   tervezet   elkészítését   végezheti   a   jegyző   személyesen,   illetve   a   Polgármesteri 
Hivatal tárgy szerint érintett köztisztviselője. 
c) A tervezet előkészítésében részt vállalhat a képviselő-testület ideiglenes bizottsága, 
vagy megbízott külső szakértő is. A rendelet-tervezet elkészítéséről ez esetben is a 
körjegyző gondoskodik.
(2) A polgármester egyes rendelet-tervezeteket véleményeztetés céljából közmeghallgatásra 
bocsáthat.
2011.02.10.
37/21. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
(3) A körjegyző az előkészítés és szövegezés után a rendelet-tervezetet indoklással együtt 
terjeszti a képviselőtestület elé. Ezzel egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet az 
előkészítés és a véleményeztetés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi 
javaslatokról is, utalva a mellőzés indokaira.
(4) A   polgármester   gondoskodik   a   rendelet-tervezetnek   a   képviselőkhöz   és   az   egyéb 
érdekeltekhez történő eljuttatásáról.
41. §
(1) A rendelet megalkotását kezdeményező személy, illetve a települési képviselő a módosító 
javaslatát   a   testület   ülésén   a   vita   bezárásáig   megváltoztathatja   és   a   szavazás 
megkezdéséig bármikor vissza is vonhatja.
(2) A képviselő-testület a szavazás során először a módosító javaslatokról, majd a rendelet-
tervezet egészéről dönt.
(3) A képviselő-testület dönthet a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalásáról is.
A rendelet kihirdetése, nyilvántartása
42. §
(1) A rendelet  hiteles,  végleges  szövegét   a körjegyző   szerkeszti  meg.  Az  önkormányzati 
rendeletet a polgármester és a körjegyző írja alá.
(2) Az önkormányzati  rendeleteket külön-külön - naptári év elejétől - az első sorszámtól 
kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:
"Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testületének …/20.. (…hó…nap) rendelete a …”.
(3) Az   önkormányzat   rendelete   a   (2)   bekezdésben   foglaltakon   felül   tartalmazza   az 
önkormányzat címerét.
(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
(5) Az   önkormányzati   rendelet   kihirdetése   a   rendelet   egy   másolati   példányának   a 
Polgármesteri   Hivatal   belső   hirdetőtábláján   történő   kifüggesztésével   történik.   Az 
önkormányzat  rendeleteit  két  hét  időtartamra   kell  kifüggeszteni,  ezt  követően   azok  – 
kérelemre - a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetők.
(6) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének időpontja a kifüggesztés napja.
43. §
(1) A   hatályos   rendeletek   folyamatos   felülvizsgálatáról   a   körjegyző   gondoskodik. 
Jogszabályi változás esetén köteles kezdeményezni a helyi rendelet módosítását.
2011.02.10.
37/22. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
(2) A körjegyző köteles a hatályos rendeletekről határidős nyilvántartást vezetni, a hatályos 
rendeletek jegyzékét naprakész állapotban tartani. 
V
.
FEJEZET
TANÁCSKOZÁS
 
RENDJÉNEK
 
FENNTARTÁSA
44. §
Az elnöknek a rendfenntartás érdekében tett – jelen rendeletben meghatározott - intézkedései 
ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.
45. §
(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az elnök gondoskodik. Ennek során:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz 
nem illő, sértő kifejezést használ,
b) rendre   utasíthatja   azt   a   személy,   aki   a   képviselő-testület   tagjához   méltatlan 
magatartást tanúsít,
c) tartós   rendzavarás,   vagy   a   vita   folyamatos   rendjét   ellehetetlenítő   esemény 
következtében   -   ha   ismételt   figyelmeztetései   nem   jártak   eredménnyel   -   az   ülést 
felfüggesztheti,
d) súlyos esetben, ha intézkedései nem jártak eredménnyel, elhagyhatja az elnöki széket, 
amely a tanácskozás félbeszakadását eredményezheti.
(2) Ha az elnök az ülést félbeszakítja,  az csak újabb elnöki  összehívásra  egy órán belül 
folytatódik.
(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. 
A   tanácskozás   rendjének   megzavarása   esetén   a   polgármester   rendre   utasítja   a 
rendzavaró(ka)t,   ismétlődő   rendzavarás   esetén   az   érintette(ke)t   a   terem   elhagyására 
kötelezheti.
(5)   Azt, aki az ülés helyiségében az ülés tartama alatt jogosulatlanul, vagy láthatóan ittas 
állapotban tartózkodik,  az elnök távozásra hívja fel, szükség esetén kiutasítja.
VI
FEJEZET
 A 
TESTÜLETI
 
ÜLÉS
 
DOKUMENTUMAI
46. §
(1) A képviselőtestület üléséről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) az ülés helyét és idejét,
b) a megjelent képviselők nevét,
c) a távolmaradt képviselők nevét, a távolmaradás okának megjelölésével,
d) a tanácskozási joggal meghívottak nevét,
e) a napirend előtti felszólalások lényegét,
f)
az elfogadott napirendeket, az előadók nevét,
2011.02.10.
37/23. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
g) napirendi pontonként szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát, a felszólalók 
nevét és mondanivalójuk lényegét, írásbeli előterjesztésnél a szóbeli kiegészítéseket,
h) a hozzászólók nevét, a kérdések, hozzászólások lényegét,
i)
az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket,
j)
napirendenként a határozathozatal módját és a szavazás eredményét,
k) a határozatok szövegét, a végrehajtás határidejét és a végrehajtás felelősét,
l)
a képviselő kérésére véleményének szó szerinti rögzítését,
m) az ülés bezárásának idejét.
(2) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell
a) a meghívót,
b) a kézbesítési ívet,
c) a jelenléti ívet
d) az írásos előterjesztéseket, 
e) az írásban benyújtott interpellációt,
f)
az elfogadott rendeletet,
g) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet, a titkos szavazás szavazólapjait,
h) a körjegyző jogszabálysértésre vonatkozó észrevételét.
(3) Az ülésről készült hangfelvételt a következő ülésig meg kell őrizni.
(4) A testületi ülésről a jegyzőkönyvet három eredeti példányban kell elkészíteni , amelyből
a)
az eredeti példányt - mellékleteivel együtt - a körjegyző kezeli,
b)
egy példányt - mellékleteivel együtt - az ülést követő 15 napon belül a körjegyző 
megküld a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz,
c)
az   egyik   példányt   hozzáférhetővé   kell   tenni   a   képviselők   és   az   érdeklődő 
állampolgárok számára, amely a polgármesternél kerül lefűzésre és tárolásra.
(5) A   választópolgárok   a   Polgármesteri   Hivatalban   ügyfélfogadási   idő   alatt   a   képviselő-
testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyveibe és azok mellékleteibe betekinthetnek 
és azokról térítési díj ellenében másolatot készíthetnek.
(6) A zárt  ülésről külön  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  annak  kezelésére  a  nyilvános  ülés 
jegyzőkönyveiről szóló rendelkezések irányadók azzal, hogy esetükben a (3) bekezdés, a 
(4) bekezdés c) pontja, valamint az (5) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók.
VII
FEJEZET
 A 
TELEPÜLÉSI
 
KÉPVISELŐK
 
JOGÁLLÁSA
47. §
A települési képviselők jogállására az Ötv., a helyi önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény, valamint jelen rendelet rendelkezései az 
irányadóak.
48. §
(1) A települési képviselő joga különösen
a) részt   venni   a   képviselő-testület   döntéseinek   előkészítésében,   végrehajtásának 
megszervezésében és ellenőrzésében,
2011.02.10.
37/24. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
b) a   helyi   önkormányzat   rendeletében   meghatározott   mértékben   tiszteletdíjban   és 
költségtérítésben részesülni.
(2) A települési képviselő kötelezettsége különösen
a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában,
b) olyan   magatartást   tanúsítani,   amely   méltóvá   teszi   közéleti   tevékenységére   és   a 
választópolgárok bizalmára,
c) a   tudomására   jutott   állami,   szolgálati,   üzleti   és   magán   titkok   megőrzése,   amely 
kötelezettsége a megbízatásának lejártát követően is fennáll,
d) a döntéshozatal szempontjából személyes érintettségének bejelentésére,
e) ülésről való távolmaradásának, annak okainak bejelentésére.
49. §
A települési képviselő a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 137. § (1) 
bekezdésének g) pontja értelmében hivatalos személynek minősül és mint olyan büntetőjogi 
védelmet élvez. 
VIII
FEJEZET
KÉPVISELŐ
-
TESTÜLET
 
BIZOTTSÁGAI
50. §
(1) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó vagy 
ideiglenes bizottságot hozhat létre. Bizottság tagja lehet olyan személy is, aki nem tagja a 
képviselőtestületnek. 
(2) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Kötelező a bizottságot összehívni:
-
a Képviselő-testület határozatára
-
a polgármester indítványára,
-
a bizottsági tagok több mint felének indítványára.
51. §
(1) A   képviselő-testület   meghatározott   szakmai   feladat   ellátásra   ideiglenes   bizottságot 
választhat.
(2) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a 
bizottság megalakításakor dönt.
(3) Az   ideiglenes   bizottság   a   képviselő-testület   által   meghatározott   feladat   elvégzését 
követően megszűnik.
Az ügyrendi bizottság
52. §
(1) A   képviselő-testület   önkormányzati   feladatainak   eredményesebb   ellátása   érdekében 
megalakulása   után,   minősített   szótöbbséggel,   nyílt   szavazással   állandó   bizottságaként 
2011.02.10.
37/25. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
elnökből   és   két   tagból   álló   Ügyrendi   Bizottságot   hoz   létre.   A   bizottság   elnökére   és 
tagjaira a polgármester tesz javaslatot.
(2) A bizottság megbízatása a ciklus időtartamára szól.
(3)  A bizottság hatáskörébe tartozik:
a)  a testület szervezeti rendjét érintő döntések előkészítése
b) a   polgármester   és   a   képviselőtestületi   tagok   vagyonnyilatkozatainak   átvétele, 
kezelése,
c) a   polgármester   felkérésére   a   bejelentett   összeférhetetlenségi   ügyek   kivizsgálása, 
döntésre előkészítése, javaslattétel ebben a tárgyban,
d) a testületi üléseken a titkos szavazás lebonyolítása.
 (4) A bizottság saját ügyrendje szerint jár el, amelyet jelen rendelet függeléke tartalmaz.
IX
FEJEZET
A
Z
 
ÖNKORMÁNYZATI
 
TISZTSÉGVISELŐK
A polgármester
53. §
(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.
(2) A   polgármester   tiszteletdíjáról   a   képviselő-testület   alakuló   ülésén,   illetőleg   a 
polgármester megválasztását követő ülésén dönt.
(3) A polgármester tiszteletdíjának emelését a képviselő-testület rendeletében határozza meg.
54. §
(1) A   polgármester   önkormányzattal   kapcsolatos   feladatait,   jogkörét   az   Ötv.   és   más 
jogszabályok tartalmazzák a jelen rendeletben foglaltakkal kiegészítve.
(2) A   polgármesternek   a   képviselő-testülettel,   illetőleg   annak   szerveivel   kapcsolatban 
felmerült feladatai különösen:
a)  biztosítja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését,
b)  segíti és támogatja a települési képviselők munkáját,
c)  ellátja a bizottságok rendszeres tájékoztatását, 
d)  kapcsolatot tart a település társadalmi és lakossági szerveivel, annak vezetőivel,
e) elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését,
f) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait,
g)  meghatározza az alpolgármester feladatait és  a közöttük lévő munkamegosztást. 
55. §
A   polgármester   foglalkoztatási   jogviszonyával   kapcsolatos   szabályokat,   valamint   az 
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv., valamint a polgármesteri tisztség 
2011.02.10.
37/26. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi 
LXIV. törvény rendelkezései határozzák meg.
Az alpolgármester
56. §
(1) A képviselőtestület - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára - titkos szavazással, a 
képviselőtestület megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítése, munkájának 
segítésére céljából egy fő alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
(3) Az   alpolgármester   tiszteletdíját   az   alakuló   ülésen,   illetőleg   a   megválasztását   követő 
ülésen a képviselő-testület összegszerűen állapítja meg.
(4) Az alpolgármester tiszteletdíjának emeléséről a képviselő-testület rendeletben dönt úgy, 
hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
(6) Az alpolgármester feladatainak meghatározása a polgármester jogkörébe tartozik.
HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
57. §
A   helyi   kisebbségi   önkormányzat   képviselőtestülete   saját   hatáskörben   határozza   meg 
szervezeti és működési rendjét.
58. §
/1/ Ha a helyi kisebbségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a Képviselő-testület döntése 
szükséges,   a   helyi   kisebbségi   önkormányzat   erre   irányuló   kezdeményezését   a   Képviselő-
testület köteles a következő ülésén napirendre tűzni.
/2/ A Képviselő-testület a külön jogszabályban
 szabályozott körben önkormányzati rendeletet 
csak a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértésével alkothat.
/3/   Az   éves   költségvetési   rendeletben   meghatározott   kisebbségi   intézmények   vezetőinek 
kinevezéséhez,  illetőleg  a kisebbséghez  tartozók  képzésére  is kiterjedő  Képviselő-testületi 
döntéshez a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértése szükséges.
59. §
/1/ A helyi kisebbségi önkormányzat az 58. § /2/ bekezdésében meghatározott esetekben az 
ilyen irányú közléstől, illetve kézhezvételtől számított harminc napon belül nyilatkozik. A 
határidő elmulasztása jogvesztő.
/2/   A   helyi   kisebbségi   önkormányzat     feladat-     és     hatásköre   ellátásához   szükséges,   a 
települési   önkormányzat     tulajdonában   lévő,   vagyont   a   helyi   kisebbségi   önkormányzat 
1
 A nemzeti és  etnikai  kisebbségek  jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 29. § /1/ bekezdése
2011.02.10.
37/27. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
használatába   kell   adni,   azonban   ez   nem   akadályozhatja   az     önkormányzat   feladat-   és 
hatáskörének ellátását.
/3/   A   helyi   kisebbségi   önkormányzat   saját   hatáskörében,   az   önkormányzat   rendeletében 
foglalt keretek között  határozza meg:
a/ az önkormányzat vagyonán belül részére  elkülönített  vagyon használatát;
B
/
 
KÖLTSÉGVETÉSÉT
,
 
ZÁRSZÁMADÁSÁT
,
 
A
 
K
ÉPVISELŐ
-
TESTÜLET
 
ÁLTAL
 
RENDELKEZÉSÉRE
 
BOCSÁTOTT
 
FORRÁSOK
 
FELHASZNÁLÁSÁT
.
60. §
 A helyi kisebbségi önkormányzati testület képviselő tagja anyanyelvét is használhatja. Ha, a 
felszólalás  valamely kisebbség nyelvén hangzott el, a felszólalás  magyar  nyelvű szövegét 
vagy annak tartalmi kivonatát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolni kell.
A körjegyző
61. §
(1) A körjegyző törvényben meghatározott feladatain túlmenően:
a) szervezi a körjegyzőség hivatala jogi felvilágosító munkáját
b) ellátja   a   körjegyzőség   hivatala   tevékenységének   egyszerűsítésével,   korszerűsítésével 
összefüggő feladatokat;
c) ellátja  a képviselő-testület  által  hozott  rendeleteket  érintő deregulációs tevékenységet, 
figyelemmel a jogharmonizációs követelményekre;
d) véleményt nyilvánít a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökének kérésére 
jogértelmezési kérdésekben;
e) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára.
(2)   A   körjegyző   a   körjegyzőséghez   tartozó   képviselőtestületek   mindegyikének   minősített 
többséggel hozott, egybehangzó döntésével kerül kinevezésre. A körjegyzővel kapcsolatos 
egyéb   munkáltatói   jogokat   a   körjegyzőségről   szóló   megállapodásban   rögzítettek   szerint 
gyakorolják a polgármesterek. Munkáltatói intézkedéseiket kötelesek egymással egyeztetni.
Körjegyzőség, mint a képviselőtestületek hivatala
62. §
/1/   A   képviselőtestület   a   hatáskörébe   tartozó   önkormányzati   ügyek   előkészítésére,   az 
önkormányzati   döntések   végrehajtására,   a   testületek   működésével   kapcsolatos 
adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására 
Pápateszér község képviselőtestületével közösen egységes hivatalt működtet.
/2/  A  körjegyzőség   hivatali  létszámát,   belső szervezeti   felépítését,  működésének  részletes 
szabályait, feladat-és hatáskörét a körjegyzőséget alapító megállapodás és az üyrend 
rögzíti.
/3/   A   körjegyzőség   ügyrendjének   tervezetét   –   az   érintett   polgármesterek   véleményének 
kikérésével – a körjegyző készíti el és terjeszti – jóváhagyásra – a képviselőtestületek 
együttes ülésére.
2011.02.10.
37/28. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
/4/  A körjegyzőséget létrehozó képviselőtestületek együttes ülése dönt:
a./   a   körjegyző   kinevezéséről,   közszolgálati   jogviszonyának   megszüntetéséről, 
összeférhetetlenség   megállapításáról,   fegyelmi   büntetés   kiszabásáról,   kártérítési 
felelősség megállapításáról,
b./   a   körjegyzőség   ügyrendjének   jóváhagyásáról,   módosításáról   minősített   többségű 
szavazással,
c./ a körjegyzőség működéséről szóló beszámoló elfogadásáról,
d./ a körjegyzőség költségvetéséről, zárszámadásáról.
X
FEJEZET
 
LAKOSSÁGGAL
 
VALÓ
 
KAPCSOLATTARTÁS
 
FORMÁI
63. §
A képviselő-testület a helyi  népszavazással és a helyi  népi kezdeményezéssel kapcsolatos 
részletes szabályokat külön rendeletben szabályozza.
Közmeghallgatás
64. §
(1) A   képviselő-testület   szükség   szerint,   de   legalább   évente   egy   alkalommal   november 
hónapban közmeghallgatást tart.
(2) A  közmeghallgatás   alkalmával   az   állampolgárok   és  a   településen   működő   társadalmi 
szervezetek,   egyesületek,   civil   szervezetek   képviselői   közérdekű   ügyben   a   képviselő-
testület tagjaihoz, a polgármesterhez és a körjegyzőhöz szóban is kérdéseket intézhetnek, 
illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.
(3) A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot a meghívónak a 
polgármesteri   hivatal   hirdetőtábláin   történő   kifüggesztésével   és   hangosbemondó   útján 
kell tájékoztatni a közmeghallgatás előtt legalább öt nappal.
(4) A közmeghallgatást  a polgármester  vezeti,  azon valamennyi  képviselő  és a körjegyző 
köteles részt venni.
(7) A közmeghallgatásról  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  annak tartalmára  és készítésére  a 
képvielő-testületi ülések jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok irányadók. 
A falugyűlés
65. §
(1) A polgármester  előre meghatározott közérdekű tárgykörben,  illetőleg a legjelentősebb 
döntések   sokoldalú   előkészítése   érdekében   -   az   állampolgárok   és   társadalmi 
szerveződések  közvetlen tájékoztatása céljából - falugyűlést hívhat össze.
2011.02.10.
37/29. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
(2) A   falugyűlésre   a   közmeghallgatásra   vonatkozó   szabályok   az   irányadók,   azzal   a 
megszorítással,   hogy   ott   csak   a   napirendi   pontokkal   kapcsolatosan   lehet   kérdéseket, 
javaslatokat tenni.
XI
FEJEZET
 A
Z
 
ÖNKORMÁNYZAT
 
GAZDASÁGI
 
ALAPJAI
A
Z
 
ÖNKORMÁNYZAT
 
VAGYONA
66. §
(1) A   képviselő-testület   az   önkormányzati   vagyontárgyak   körét,   azok   elidegenítésére, 
megterhelésére,   vállalkozásba   vitelére,   illetőleg   más   célú   hasznosítására   vonatkozó 
részletes szabályokat külön rendeletben határozza meg. A vagyonrendelet állapítja meg:
a) az önkormányzat törzsvagyonát, 
b) a forgalomképes vagyontárgyak körét. 
c) a vagyontárgyak kezelésének és elidegenítésének szabályait
d) az önkormányzat különböző gazdasági vállalkozásokban való részvételi szabályait.
(2)  Az   önkormányzat   vagyonának   növelése   érdekében   –   az   Ötv.   80.§   (3)   bekezdésében 
foglalt korlátozásokkal – részt vehet különböző gazdasági vállalkozásokban.
(3) A   polgármester   az   önkormányzat   vagyoni   helyzetének   alakulásáról   köteles 
tájékoztatni az állampolgárokat.
Az önkormányzat gazdálkodása
67. §
(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A   veszteséges   gazdálkodás   jogkövetkezményei   az   Önkormányzatot   terhelik, 
kötelezettségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelősséggel. 
(4) A fizetőképesség helyreállítása érdekében az Önkormányzat köteles felfüggeszteni - a 
hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások kivételével - a feladatok finanszírozását.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről rendeletet alkot, a végrehajtásáról 
szóló beszámolóról rendelettel dönt.
(6) A   képviselő-testület   felhatalmazza   a   polgármestert,   hogy   az   átmenetileg   szabad 
pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről a jogszabályok és az SZMSZ figyelembe 
vételével   saját   hatáskörében   döntsön,   melyről   a   képviselő-testületet   folyamatosan 
tájékoztatni kell. 
(7) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a körjegyzőség hivatala látja el. 
2011.02.10.
37/30. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
68. §  
  Az önkormányzat  2010. január 1-től hatályos  szakfeladatrendjét  e rendelet  1. melléklete 
tartalmazza. 
Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése
69. §
(1) A helyi önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
(2) A saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület látja el. 
XII
FEJEZET
 
70. §
Az Önkormányzat  a külterületen  élő lakosok megfelelő  ellátása  és a község életébe  való 
bekapcsolódása   érdekében   tanyagondnoki   szolgáltatást   tart   fenn.   A   szolgáltatás   igénybe 
vételéről és működéséről külön rendelet rendelkezik.
71. §
  Az   Önkormányzat   belső   ellenőrzési,   családsegítési,   gyermekjóléti,   házigondozási,   házi 
segítségnyújtási,   valamint   könyvtár   üzemeltetési   feladatait   a   Pápai   Többcélú   Kistérségi 
Társulás keretén belül látja el. 
ZÁRÓ
 
RENDELKEZÉSEK
72. §
(1) Jelen rendelet 2011. február 11. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bakonytamási Önkormányzat 
Képviselő-testületének   az   önkormányzat   szervezeti   és   működési   szabályzatáról   szóló 
5/2010.(III.1.) rendelete.
 (3)
Jelen rendelet mellékletét képezi a az önkormányzat szakfeladat rendje.
(4) Jelen rendelet függelékét képezi:
-
az önkormányzati képviselők névsora,
-
az önkormányzat által polgármesterre ruházott hatáskörök listája,
-
az önkormányzat hivatalos bélyegzőlenyomatai.
(5) Jelen rendelet mellékleteinek és függelékeinek folyamatos vezetéséről és kiegészítéséről a 
körjegyző gondoskodik.
Bakonytamási, 2011. február 10.
Németh Károly
Leitner Pál
Polgármester
körjegyző
A jelen rendelet kihirdetésének napja: 2011. február 11.
Leitner Pál
Körjegyző
2011.02.10.
37/31. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
1. melléklet 
Bakonytamási Község Önkormányzata szakfeladatai
Szakfeladat száma
Megnevezése
522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562917
Munkahelyi étkeztetés
681000
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000
Építmény üzemeltetés
813000
Zöldterület-kezelés
841126
Önkormányzatok   és   többcélú   kistérségi   társulások   igazgatási 
tevékenysége
841127
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841402
Közvilágítás
841403
Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások
841901                Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902                Központi költségvetési befizetések
842421                Közterület rendjének fenntartása
851011                Óvodai nevelés, ellátás
862101                Házi orvosi alapellátás
882111                Rendszeres szociális segély
882112                Időskorúak járadéka
882113                Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114                Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115                Ápolási díj alanyi jogon
882116                Ápolási díj méltányossági alapon
882117                Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118                Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119                Óvodáztatási támogatás
882121                Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122                Átmeneti segély
882123                Temetési segély
882124                Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125                Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129                Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202                Közgyógyellátás
882203                Köztemetés
889921                Szociális étkeztetés
889922                Házi segítségnyújtás
889928                Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889942                Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890441                Közcélú foglalkoztatás
890442                Közhasznú munka
890443                Közmunka
900400                Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121                Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123                Könyvtári szolgáltatások
910502                Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102                Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
960302                Köztemető-fenntartás és működtetés
2011.02.10.
37/32. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
1. függelék
A települési önkormányzati képviselők névsora:
(1) Németh Károly polgármester
(2) Dr. Orbán Sándor alpolgármester 
(3) Fejes Ákos képviselő
(4) Kiss Tibor képviselő
(5) Lakatos Zoltán képviselő
2011.02.10.
37/33. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
2. függelék
Az önkormányzat hivatalos bélyegzőlenyomatai:
 
2011.02.10.
37/34. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2011.(II.11.) sz. rendelete  a szociális igazgatás és szociális 
ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2006. (II. 21.)
 
 sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról.
Bakonytamási   Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a   szociális   igazgatásról   és   szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132 §. (4) bekezdés a) pontjában kapott  
felhatalmazás   alapján  a   helyi   önkormányzatokról   szóló  1990.   évi   LXV.   tv.   8.§  (4)   bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról  
szóló 5/2006. (II. 21.) sz. rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1)   Az     Sztv.   37/B.   §   (1)   bekezdés   b)-c)   pontja   szerinti   személy   a   rendszeres   szociális   segély 
folyósításának   feltételeként   együttműködésre   köteles   a   Pápai   Többcélú   Kistérségi   Társulás 
Munkaszervezetének   Családsegítő   és   Gyermekjóléti   Szolgálatával   (továbbiakban:   Családsegítő 
Szolgálat). 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében köteles:
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 
felkeresni a  Családsegítő Szolgálatot.   
b) a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról  írásban 
megállapodást kötni
c) a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodásban foglaltaknak eleget tenni
(3)   A   Családsegítő   Szolgálat   a   (2)   bekezdés   a)   pontjában   foglaltak   szerint   megjelent   személyt  
nyilvántartásba   veszi.   A   nyilvántartásba   vételtől   számított   60   napon   belül   a   rendszeres   szociális 
segélyre  jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni  élethelyzethez igazodó beilleszkedést 
segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. 
(4) Amennyiben az együttműködési kötelezettségének a rendszeres szociális segélyben részesülő nem 
tesz   eleget   és   mulasztását   az   igazolási   kérelemre   vonatkozó   szabályok   szerint   nem   menti   ki,   az  
együttműködésben érintett kijelölt szerv jelzése alapján az önkormányzat az ellátást 3 napon belül 
megszünteti.
(5) Amennyiben az önkormányzat által – az Sztv. 37/H. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – 
felajánlott   közfoglalkoztatást   a   rendszeres   szociális   segélyben   részesülő   nem   fogadja   el,   úgy   az 
önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározottak szerint jár el.
 (6) Az aktív korúak ellátására, ezen belül bérpótló juttatásra jogosult személy,  az Szt. 35. §. (3) 
bekezdésében foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles a tulajdonában lévő lakás vagy 
ház   és  annak   udvara,   kertje,   a   kerítéssel   kívül   határos   terület,   járda   tisztán   tartására,   az   ingatlan  
állagának és rendeltetésszerű  használhatóságának,  valamint   higiénikus  állapotának biztosítására   az 
alábbiak szerint: 
a)       az   általa   életvitelszerűen   lakott,   valamint   tulajdonában   lévő   ingatlan   udvarán   valamint   a 
lakóházban   egy-egy  db.   szeméttároló  edény  elhelyezése   és  rendeltetésszerű  használata,   ürítésének 
biztosítása a szemétszállítást végző szolgáltató céggel kötött szerződés alapján.
b)     a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az  esetlegesen ott található  
szemét és lom eltávolítására,
c)      az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,
d)      az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti  
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a 
gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,  
e)      a lakás, lakóház rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,
2011.02.10.
37/35. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
f)       az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,
g)      állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 
(7) A kérelmező köteles az (6) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően 
is fenntartani.      
(8) Az Szt. 36. § (2) bekezdés d) pontja szerint meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát   annak   a   bérpótló   juttatásra   jogosult   személynek,   aki   ezen   rendeletben   foglalt 
kötelezettségét – a felszólítás ellenére - nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. 
(8)   A   jogosultság   feltételeként   e   rendeletben   foglalt   szabályok   betartását   az     önkormányzat   a  
Körjegyzőség Hivatala és a védőnői szolgálat bevonásával ellenőrzi.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a folyamatban lévőügyekben is alkalmazni  
kell.
Bakonytamási, 2011. február 10. 
Németh Károly
Leitner Pál
polgármester
              
körjegyző
A rendeletet kihirdetve:                                         Leitner Pál
Bakonytamási, 2011. február 11. 
   körjegyző
2011.02.10.
37/36. oldal
background image
Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete                                                                        
Bakonytamási  Önkormányzatának   Képviselő-testülete 
5/2011. (II.11.)  sz. rendelete a települési szilárd hulladékok 
kezelésével   kapcsolatos   közszolgáltatásról   szóló   9/2010. 
(XII.31.) sz. rendelete módosításáról
Bakonytamási Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a  hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény (Hgt.) 23. §-ában és 24. §-ban, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. 
törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékok 
kezelésével   kapcsolatos   közszolgáltatásról   szóló   9/2010.   (XII.31.)   sz.   rendelete   (a 
továbbiakban: HR.) módosításával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A HR.  6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)  a)   Az   ingatlantulajdonos   köteles   a   közszolgáltatást   igénybe   venni,   a 
közszolgáltatási jogviszony létrehozásában és fenntartásában a közszolgáltatóval 
együttműködni,   és   az   önkormányzat   által   meghatározott   mindenkori 
közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak megfizetni. 
b) Nem jön létre, illetve szünetel a szerződés, ha:
ba) az ingatlan lakatlan,  s a lakatlanná  válás tényét  a tulajdonos haladéktalanul 
bejelenti,
            bb) a tulajdonos időleges, 1 hónapon túli távollétét a távollét kezdő napja előtt 
legalább 30 nappal a közszolgáltatónak előzetesen írásban bejelenti.
bc) a ba) ponthoz a települési jegyző (körjegyző) nyilatkozatát a lakatlanságról 
csatolni kell a bejelentés mellé.”
2.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a folyamatban lévőügyekben is alkalmazni  
kell.
Bakonytamási, 2011. február 10. 
Németh Károly
Leitner Pál
polgármester
              
körjegyző
A rendeletet kihirdetve: 2011. február 11.             Leitner Pál
Bakonytamási, 2011. február 11. 
   körjegyző
2011.02.10.
37/37. oldal

Document Outline

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031