Itt vagyunk: Főoldal Dokumentumtár Rendeletek Rendelet a lakástámogatásról
Bekezdések

Rendelet a lakástámogatásról

Rendelet a lakástámogatásról .pdf — PDF document, 110Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

B

AKONYTAMÁSI 

Ö

NKORMÁNYZAT 

K

ÉPVISELŐ

-

TESTÜLETÉNEK

 

5/2016.

 

(IV.

 

28.)

 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

 

A

Z ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSÁRÓL

 

 

Bakonytamási  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2) 
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  9.  pontjában 
meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  az 
elidegenítésükre  vonatkozó  egyes  szabályokról  szóló  1993.  évi  LXXVIII.  törvény  62.  §  (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

 

A támogatás feltételei 

 

1. § 

(1)

 

A  képviselő-testület  által  –  erre  a  célra  elkülönített  pénzügyi  kerete  terhére  - 
támogatásban  részesíthetők  a  lakástulajdonnal  nem  rendelkező  rászoruló  nagykorú 
magánszemélyek  első  lakástulajdonuk  megszerzéséhez  az  e  rendeletben  meghatározott 
feltételek szerint. 

(2)

 

A  támogatás  abban  az  esetben  nyújtható,  amennyiben  a  kérelem  benyújtásakor  a 
kérelmező nem töltötte be a 40. életévét. 

(3)

 

A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a kérelmező és családja: 
-

 

életvitelszerűen Bakonytamási községben tartózkodó állandó lakos, és 

-

 

korábban lakáscélú önkormányzati támogatásban nem részesült. 

(4) 

E rendelet alkalmazása szempontjából családnak minősülnek az együttköltöző házas és 
élettársak, illetve kiskorú gyermekeik. 

 

A támogatás célja  

 

2. § 

(1)

 

Az arra jogosultak számára a támogatás igényelhető: 
a)

 

új lakás építéséhez, 

b)

 

használt lakás vásárlásához. 

(2)

 

Telek  vásárlásához,  lakóépület  átalakításához,  bővítéséhez  és  felújításához  az  e 
rendeletben szabályozott támogatási formák nem használhatók fel.  

(3)

 

Nem részesülhet támogatásban a kérelmező: 
a)

 

ha maga, illetve házas, vagy élettársa korábban – a támogatással érintett ingatlanon 
kívül  –  lakás  tulajdonjogával,  vagy  50  %-ot  meghaladó  tulajdoni  hányadrésszel 
rendelkezett, 

b)

 

öröklés útján szerzett tulajdonrésznek a többi tulajdonostárstól történő megvásárlása 
céljából, 

c)

 

ha maga, illetve házas, vagy élettársa az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakását 
kedvezményes feltételekkel vásárolja, illetve vásárolta meg, 

d)

 

ha  a  támogatásra  irányuló  kérelemben  olyan  valótlan  adatot  közöl,  amely  számára 
jogosulatlan előnyt eredményezne. 

background image

e)

 

az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik. 

f)

 

aki közeli hozzátartozójától szerez lakástulajdont

 

(4)

 

E  rendelet  szerinti  támogatás  csak  akkor  nyújtható,  ha  az  építeni,  megvásárolni  kívánt 
lakás  mértéke  nem  haladja  meg  a  lakáscélú  állami  támogatásokról  12/2001.(I.31.) 
Korm. rendelet 3. §-a szerinti méltányolható lakásigény mértékét.  

 

A támogatás formája és mértéke 

 

3. § 

(1)

 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában adható. 

(2)

 

A  támogatás  a  bankkölcsön  szempontjából  saját  erőként  figyelembe  vehető 
pénztámogatás.  

 

4. § 

(1)

 

A  támogatás  anyagi  forrását  a  képviselő-testület  minden  évben  költségvetési 
rendeletében  határozza  meg.  A  képviselő-testület  a  rendelkezésre  álló  keretet 
költségvetési rendeletének módosításával megváltoztathatja. 

(2)

 

A  támogatás  összege  a  megvásárolni  kívánt  ingatlan  vételárának  legfeljebb  10%-a,  de 

legfeljebb 200.000, Ft-ig terjedhet. 

(3)

 

A támogatás kizárólag lakásépítésre, vagy lakásvásárlásra használható fel. 

 

Eljárási rendelkezések 

5. § 

(1)

 

A  támogatás  iránti  kérelmet  az  erre  a  célra  rendszeresített  formanyomtatványon  kell 
benyújtani  a  közös  önkormányzati  hivatalban.  A  kérelem  mintáját  e  rendelet  1. 
melléklete tartalmazza. 

(2)

 

A  támogatás  iránti  kérelemhez  –  a  formanyomtatvány  kérelemben  foglaltak  kitöltésén 
felül - az alábbi mellékleteket kell csatolni: 
a)

 

lakásvásárlás esetén az érvényes adásvételi szerződés másolatát, 

b)

 

lakás építése esetén a jogerős és érvényes építési engedély másolatát. 

(3)

 

A  támogatás  megállapítása  a  képviselő-testülete  hatáskörébe  tartozik,  amely  a 
benyújtott kérelmekről határozatával dönt. 

(4)

 

A  támogatásban  részesültek  vonatkozásában  a  közös  önkormányzati  hivatal  által 
előkészített  2.  melléklet  szerinti  szerződés  tartalmazza  a  támogatás  módját,  a 
felhasználás célját és összegét. 

(5)

 

A kérelmek benyújtási határideje: 
a)

 

lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 3 hónap, 

b)

 

lakás építése esetén a jogerős építési engedély közlését követő 6 hónap. 

(6)

 

E rendelet szerinti támogatás egy család részére csak egy alkalommal nyújtható. 

(7)

 

Jogerősen elbírált kérelem azonos tartalommal ismételten nem terjeszthető elő. 

(8)

 

A  támogatás  a  kérelmező  által  megadott  folyószámlára  történő  átutalással  kerül 
kifizetésre a szerződés megkötését követő 15 napon belül. 

 

A támogatás biztosítékai 

 

6. § 

(1)

 

A  támogatást  azonnal  és  egy  összegben,  a  Polgári  Törvénykönyvben  meghatározott 
kamattal  terhelten  kell  visszafizetni,  ha  a  támogatással  megépített  vagy  vásárolt  lakás  a 
kedvezmény  nyújtásától  számított  5  éven  belül  elidegenítésre  kerül,  vagy  lakásépítés 
esetén  a  szerződés  megkötését  követő  3  éven  belül  nem  áll  rendelkezésre  használatba 
vételi engedély a lakás vonatkozásában.  

background image

e)

 

az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik. 

f)

 

aki közeli hozzátartozójától szerez lakástulajdont

 

(4)

 

E  rendelet  szerinti  támogatás  csak  akkor  nyújtható,  ha  az  építeni,  megvásárolni  kívánt 
lakás  mértéke  nem  haladja  meg  a  lakáscélú  állami  támogatásokról  12/2001.(I.31.) 
Korm. rendelet 3. §-a szerinti méltányolható lakásigény mértékét.  

 

A támogatás formája és mértéke 

 

3. § 

(1)

 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában adható. 

(2)

 

A  támogatás  a  bankkölcsön  szempontjából  saját  erőként  figyelembe  vehető 
pénztámogatás.  

 

4. § 

(1)

 

A  támogatás  anyagi  forrását  a  képviselő-testület  minden  évben  költségvetési 
rendeletében  határozza  meg.  A  képviselő-testület  a  rendelkezésre  álló  keretet 
költségvetési rendeletének módosításával megváltoztathatja. 

(2)

 

A  támogatás  összege  a  megvásárolni  kívánt  ingatlan  vételárának  legfeljebb  10%-a,  de 

legfeljebb 200.000, Ft-ig terjedhet. 

(3)

 

A támogatás kizárólag lakásépítésre, vagy lakásvásárlásra használható fel. 

 

Eljárási rendelkezések 

5. § 

(1)

 

A  támogatás  iránti  kérelmet  az  erre  a  célra  rendszeresített  formanyomtatványon  kell 
benyújtani  a  közös  önkormányzati  hivatalban.  A  kérelem  mintáját  e  rendelet  1. 
melléklete tartalmazza. 

(2)

 

A  támogatás  iránti  kérelemhez  –  a  formanyomtatvány  kérelemben  foglaltak  kitöltésén 
felül - az alábbi mellékleteket kell csatolni: 
a)

 

lakásvásárlás esetén az érvényes adásvételi szerződés másolatát, 

b)

 

lakás építése esetén a jogerős és érvényes építési engedély másolatát. 

(3)

 

A  támogatás  megállapítása  a  képviselő-testülete  hatáskörébe  tartozik,  amely  a 
benyújtott kérelmekről határozatával dönt. 

(4)

 

A  támogatásban  részesültek  vonatkozásában  a  közös  önkormányzati  hivatal  által 
előkészített  2.  melléklet  szerinti  szerződés  tartalmazza  a  támogatás  módját,  a 
felhasználás célját és összegét. 

(5)

 

A kérelmek benyújtási határideje: 
a)

 

lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 3 hónap, 

b)

 

lakás építése esetén a jogerős építési engedély közlését követő 6 hónap. 

(6)

 

E rendelet szerinti támogatás egy család részére csak egy alkalommal nyújtható. 

(7)

 

Jogerősen elbírált kérelem azonos tartalommal ismételten nem terjeszthető elő. 

(8)

 

A  támogatás  a  kérelmező  által  megadott  folyószámlára  történő  átutalással  kerül 
kifizetésre a szerződés megkötését követő 15 napon belül. 

 

A támogatás biztosítékai 

 

6. § 

(1)

 

A  támogatást  azonnal  és  egy  összegben,  a  Polgári  Törvénykönyvben  meghatározott 
kamattal  terhelten  kell  visszafizetni,  ha  a  támogatással  megépített  vagy  vásárolt  lakás  a 
kedvezmény  nyújtásától  számított  5  éven  belül  elidegenítésre  kerül,  vagy  lakásépítés 
esetén  a  szerződés  megkötését  követő  3  éven  belül  nem  áll  rendelkezésre  használatba 
vételi engedély a lakás vonatkozásában.  

background image

1. melléklet a 5/2016.(IV.28.)

 önkormányzati rendelethez  

 
 

Kérelem  

az első lakáshoz jutók támogatásához 

 
 
1. A kérelmező/k adatai:  
 
1.1 

az igénylő neve : 

............................................................................................................... 
1.2 

születési név: 

.................................................................................................................... 
1.3  

anyja neve: .............................................................................................. 

1.4 

 születési helye, ideje: ............................................................................... 

1.5 Lakcím létesítésének dátuma : ............................................................... 
1.6 Telefonszáma: ......................................................................................... 
1.7 e-mail címe: ............................................................................................ 
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: .................................................. 
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: .................................................. 
 
 
2. A jelenlegi lakás használatának jogcíme 

*

 
2.1 tulajdonos  
2.2 bérlő 
2.3 haszonélvező 
2.4 szívességi lakáshasználó  
2.5 egyéb:...........................................  
 
 
3. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:  
 

 

Név 

Születési ideje 

rokonsági foka 

foglalkozása 

jövedelme 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
4. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:
 ................................... Ft/hó.  
 
 
 

background image

 
5. A kérelem rövid indokolása:  
 ………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
6. A vásárolni/építeni* kívánt lakásra vonatkozó adatok  
 
6.1 Címe: ........................................................................................... 
6.2 Helyrajzi száma:........................................................................... 
6.3 Lakószobák száma: ..................................................................... 
 
7. Nyilatkozat 
 
7.1  Alulírott,  büntető  jogi  felelőssége  tudatában  kijelenti,  hogy  az  önkormányzattól,  az  első 
lakás megszerzéséhez nyújtott támogatásban nem részesült.  
 
7.2. Kijelenti, hogy jelen kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  A támogatás 
megállapítása esetén a támogatási összeget az alábbi bankszámlára kéri átutalni.  
 
A számlavezető pénzintézet megnevezése: .............................................................................. 
 
A bankszámla száma: ............................................................................................................... 

 

 
 
 
……………………., ...........év......................hó................nap.  
 
 

..................................................... 

                                                                               

 

Kérelmező aláírása  

 
 
* A megfelelő rész aláhúzandó  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

2. melléklet az 5/2016.(IV.28.)

 önkormányzati rendelethez  

 

M E G Á L L A P O D Á S 

 

Mely  létrejött 

Bakonytamási  Község  Önkormányzata  (képviselő:  Németh  Károly 

polgármester; székhely: 8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.), mint támogatást nyújtó 

 

másrészről  8555  Bakonytamási,……………………………………………utca  …………sz. 
alatti lakos, mint támogatott között a felvett adatok alapján: 

 
név:    …………………………………………… 
szül.hely,idő: ……………………………………………………………. 
anyja neve: …………………………………… 
 
név:    …………………………………………… 
szül.hely,idő: ……………………………………………………………. 
anyja neve: …………………………………… 

 

az alábbi napon a következő feltételekkel: 
 
 
1.  Bakonytamási  Község  Önkormányzata

  Képviselő-testületének  az  első  lakáshoz  jutók 

támogatásáról  szóló  rendeletében  foglaltak  alapján  támogatott  kérelmezőt  ___________Ft, 
azaz  ________________  Forint  összegű  támogatásban  részesíti  az  Bakonytamási  Község 
Önkormányzat

 ….../…….( …….. ) képviselő-testületének határozata alapján. 

 

2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

 

3.  Jelen  megállapodás  alapján  a  Csóti  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Bakonytamási 

Kirendeltség  Pénzügyi  ügyintézője  gondoskodik  arról,  hogy  az  1.  pontban  írt  támogatási 
összeget a támogatottnak folyószámlára utalással folyósítsa. 
 
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy  amennyiben a támogatást egyáltalán nem, vagy nem  a 
megjelölt célra használja fel, ha a támogatással megépített vagy vásárolt lakás a kedvezmény 
nyújtásától  számított  5  éven  belül  elidegenítésre  kerül,  vagy  lakásépítés  esetén  a  szerződés 
megkötését  követő  3  éven  belül  nem  áll  rendelkezésre  használatba  vételi  engedély  a  lakás 
vonatkozásában,  illetőleg  ha  az  adásvételi  szerződésre  tekintettel  támogatásban  részesülő 
esetében az adásvétel utóbb meghiúsul és az eredeti állapot helyreállításra kerül,  továbbá ha a 
támogatás  elnyerése  érdekében  lényeges  tényt,  körülményt  elhallgatott,  köteles  azt  a 
támogatónak egy összegben visszafizetni kamattal együtt. 

 
A  fizetési  kötelezettség  elmulasztása  esetén  az  önkormányzat  végrehajtási  eljárást 

kezdeményez. 

 
5.  Jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  egyéb  kérdésekben  az  első  lakáshoz  jutók 

támogatásáról  szóló  5/2016.(IV.28.)  önkormányzati  rendelet  és  a  Ptk.  Rendelkezései  az 
irányadók 

 
 

background image

Bakonytamási, …………………………… 

 

………………………………….. 

………………………………………… 

polgármester, támogató 

támogatott 

 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

jegyző 

támogatott 

 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2017. április »
április
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930